Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowegoPlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.


 

Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego. Myślę, ze posłuży jako pomoc w pracy opiekunów stażu.

Projekt oceny dorobku zawodowego

nauczyciela kontraktowego .......................
wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

Data rozpoczęcia stażu : ...............................
Data zakończenia stażu : ...............................
Imię i nazwisko opiekuna stażu : ....................


W oparciu o analizę indywidualnego planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji sporządzonego przez stażystę, dokumentacji za okres stażu oraz na podstawie własnej obserwacji proponuję wystawienie Pani ....................................

pozytywnej oceny dorobku zawodowego.UZASADNIENIE


W okresie odbywania stażu Pani ................. prawidłowo zaplanowała ścieżkę rozwoju zawodowego z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb Szkoły, rzetelnie realizowała zadania zawarte w Jej planie rozwoju zawodowego, co skłania mnie do następujących stwierdzeń:

· nauczyciel posiadł umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
- posiada wiedzę metodyczną i merytoryczną;
- poprawnie organizuje i prowadzi zajęcia edukacyjne;
- opracował własny system oceniania;
- stosuje różnorodne formy i metody pracy pedagogicznej;
- potrafi dokonać autoanalizy i oceny własnych działań, poszukuje lepszych rozwiązań;
- zna przepisy dotyczące awansu zawodowego ( szkolenie dotyczące awansu zawodowego, praca z opiekunem stażu) ;
- prawidłowo prowadzi dokumentację dydaktyczną;
- właściwie dokumentuje dorobek za okres stażu oraz swoje osiągnięcia zawodowe;
- poszerza swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez aktywne zewnętrzne i wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe(udział w spotkaniach i warsztatach metodycznych, WDN ) i samokształcenie;
- czynnie uczestniczy w pracach organów Szkoły, a zwłaszcza Rady Pedagogicznej oraz zespołu przedmiotowego, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a także korzystając z ich dorobku;
- prowadził lekcje otwarte dla opiekuna stażu oraz zastępcy dyrektora Szkoły, prezentując własne osiągnięcia i doświadczenie zawodowe;
- współpracował z opiekunem stażu, uczestnicząc aktywnie w spotkaniach instruktażowych i diagnozujących, prawidłowo realizując uwagi i zalecenia, inicjując dodatkowe działania;
- dba o swoją pracownię, gromadząc pomoce dydaktyczne, wzbogacając warsztat pracy.

  • nauczyciel posiadł umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych:
- w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły opracował plan wychowawczy dla swej klasy;
- umie współpracować z rodzicami (integracyjne spotkania klasowe, poznawanie środowiska rodzinnego i rówieśniczego uczniów);
- diagnozuje potrzeby wychowawcze uczniów;
- realizuje programy profilaktyczno-edukacyjne;
- współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w ..................;
- współpracuje z pedagogiem szkolnym, zgłaszając problemy, przeprowadzając ankiety;
- inspiruje uczniów do rozwijania zainteresowań, ze szczególnym uwzględnieniem poszerzania znajomości języków obcych (organizacja konkursów przedmiotowych, współorganizowanie KonkursuWiedzy Biblijnej i Mitologicznej, Dnia Języków Obcych);
- aktywizuje uczniów do czynnego uczestniczenia w życiu Szkoły i środowiska (apel z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, ślubowanie klas pierwszych gimnazjum, udział w akcji Sprzątanie Świata).

  • nauczyciel umiejętnie wykorzystuje w pracy technologię informacyjną i komunikacyjną :
- ukończył kurs z zakresu technologii informacyjnej Komunikacja w Internecie - fora dyskusyjne, chat;
- wykorzystuje technologię komputerową do opracowania planów wynikowych, testów, sprawdzianów, konspektów, scenariuszy lekcji, kart pracy, materiałów do gazetek oraz dokumentacji własnej pracy dydaktycznej, w tym planu rozwoju zawodowego;
- stosuje technologię komputerową na zajęciach (prowadzenie lekcji języka niemieckiego w pracowni komputerowej);
- korzysta z zasobów Internetu w celu wzbogacenia swego warsztatu pracy.

  • nauczyciel stosuje wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań:
- brał udział w seminarium pt.: Wagarowanie i uczniowie przeszkadzający w lekcji- jak sobie radzić?
- samodzielnie pogłębia wiedzę z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki, śledząc na bieżąco literaturę fachową, publikacje w prasie oświatowej;
- stosuje zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

  • nauczyciel posiadł umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż:
- zna organizację i specyfikę naszej Szkoły oraz wybrane przepisy dotyczące systemu oświaty;
- na bieżąco śledzi aktualizację przepisów prawa oświatowego, ze szczególnym uwzględnieniem pomocnych w organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej.


....................................................
......................, dnia ..................
podpis opiekuna stażu


autor: Urszula Chren

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie do wykorzystania na lekcjach -> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie