Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7760 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Witam! Jestem nauczycielką języka polskiego w gimnazjum. Na stronie umieszczam sprawozdanie zu na stopień nauczyciela mianowanego za okres 01.09.2003-31.05.2006

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Opracowanie
mgr Natalia Kopczyńska
nauczycielka języka polskiego
w Gimnazjum Nr 2 w Białogardzie

Podstawowe dane

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Natalia Kopczyńska
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Maria Matecka
Miejsce pracy: Gimnazjum nr 2 w Białogardzie
Imię i nazwisko dyrektora szkoły: mgr Alicja Zołotar
Nauczany przedmiot: język polski
Czas trwania stażu: 01.09.2003 – 31.05.2006

Kwalifikacje
 • Ukończenie studiów magisterskich z wynikiem bardzo dobrym i uzyskanie tytułu magistra na kierunku filologia polska Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Ukończenie studiów zawodowych z wynikiem bardzo dobrym i uzyskanie tytułu licencjata na kierunku filologia polska w zakresie specjalności nauczycielskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dodatkowe zadania pełnione w szkole
 • Prowadzenie koła języka polskiego
 • Prowadzenie zespołu wyrównawczego z języka polskiego
 • Praca wychowawcy świetlicy środowiskowej
 • Redakcja tekstów Kroniki Szkoły
Nagrody
 • Nagroda Dyrektora Szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej w roku szkolnym 2005/2006.
Dokumenty poświadczające kwalifikacje zawodowe
 • Poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologia polska Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Poświadczona kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych na kierunku filologia polska w zakresie specjalności nauczycielskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dokumenty związane z realizacją stażu
 • Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
 • Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Ocena dorobku zawodowego za okres stażu.
SFERA ORGANIZACYJNA

„Każda chwila, która mogłaby być wykorzystana lepiej, jest stracona” -

     Tak twierdził wielki francuski pisarz i filozof Jean Jacques Rousseau. Wierzę, że w tych słowach jest wiele prawdy, dlatego rozpoczynając staż na nauczyciela mianowanego starałam się jak najlepiej wykorzystać każdą chwilę.

Oto zadania, które wykonałam:
 1. Poznałam procedury awansu zawodowego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego [1] §7 ust.2 pkt5).
  1. Na początku roku szkolnego 2003/2004 zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. W tym celu ponownie przeanalizowałam następujące dokumenty:
   • Ustawa – Karta Nauczyciela;
   • Rozporządzenie MENiS z 3 sierpnia 2000 roku w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.
  2. Podczas trwania stażu na bieżąco zapoznawałam się ze zmianami dotyczącymi przepisów awansu zawodowego nauczycieli. Przestudiowałam kolejne akty prawne:
   • Rozporządzenie MENiS z 29 maja 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2002 roku Nr 82, poz. 744);
   • Ustawa – Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 roku (z późniejszymi zmianami);
   • Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DZ.U. z 2004 Nr 260, poz. 2593).
  Efekty realizacji: Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela ułatwiła mi optymalne wyznaczenie celów operacyjnych oraz prawidłowe opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji ścieżki kariery zawodowej – wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły oraz projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 2. Wdrożyłam procedury awansu zawodowego(§7 ust.2 pkt5).
  1. Zgodnie z przepisami we wrześniu 2003 roku przygotowałam wniosek o wszczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz plan rozwoju zawodowego. Wymienione dokumenty przedłożyłam Dyrektorowi szkoły.
  Efekty realizacji: Konstruując plan rozwoju zawodowego dążyłam do tego, by jego realizacja przyniosła wielowymiarowe korzyści. Poszczególne zadania okazały się bodźcem do samorozwoju, były zgodne z potrzebami szkoły, a także celnie trafiały w oczekiwania moich uczniów. Zatwierdzenie przez Dyrektora wymienionych w punkcie 2a dokumentów otworzyło mi drogę do realizacji stażu na nauczyciela mianowanego.
 3. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu ( § 7.ust.2 pkt1).
  1. We wrześniu 2003 roku powstał kontrakt z opiekunem stażu. Formułował on w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultakji i$oBserwacji zajęć.
  Efekty realizacji: Kontrakt to dokument poświadczający obustronną i harmonijną współpracę z opiekunem stażu - Panią magister Marią Matecką.
 4. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły(§7 ust.2 pkt5).
  1. Przez cały okres trwania stażu przestudiowałam dokumentację własną szkoły:
   • Statut Gimnazjum Nr 2 w Białogardzie;
   • Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 2 w Białogardzie;
   • Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum Nr 2 w Białogardzie;
   • Program Profilaktyczny.
  2. Zapoznałam się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, które wdrożyłam do codziennej pracy. Ukończyłam szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla nauczycieli i pracowników oświaty, prowadzący: mgr Stefan Świątkowski (28.06.2005);
  3. Przeanalizowałam dokumenty określające rolę oświaty i szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela:
   • Ustawa z 1 września 1991 roku o systemie oświaty;
   • Konwencja o Prawach Dziecka z 1991 roku;
   • Karta Nauczyciela – Ustawa z 26 stycznia 1982 roku (z późniejszymi zmianami).
  Efekty realizacji: Analiza dokumentów własnych szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły. Wiedza praktyczna z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest stosowana przeze mnie podczas codziennej pracy na terenie szkoły, a także podczas wycieczek z młodzieżą, co jest szczególnie przydatne w pracy nauczyciela – wychowawcy. Przystępując do wyznaczenia sobie zadań nauczyciela korzystałam z pomocy dokumentów określających rolę oświaty, szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela.
 5. Uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i zadań z nich wynikających (§7 ust.2 pkt1).
  1. Uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej w szkole. Efekty realizacji: Na bieżąco wdrażałam postanowienia Rady Pedagogicznej.
  2. Brałam udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli:
   • Kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzący: mgr Bogumiła Załuska(27.03.2006);
   • Praca z uczniem dyslektycznym, prowadzący: mgr Bożena Pantoł (28.03.2006);
   • Planowanie pracy nauczyciela na bazie wyników zewnętrznych, prowadzący: mgr Anna Kiełb (29. 03. 2006);
   • Pomiar dydaktyczny, prowadzący: mgr Izabela Suckiel (08.03.2006);
   • Udzielanie pierwszej pomocy, prowadzący: mgr Stefan Świątkowski (12.09.2003).

   Efekty realizacji: Szkolenia, które odbyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej, pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Szczególnie przydatne, z punktu widzenia polonisty, było spotkanie z Panią Bożeną Pantoł, która udzieliła odpowiedzi na wiele nurtujących mnie zagadnień związanych z pracą z uczniami dyslektycznymi na moich lekcjach.
  3. Realizowałam zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Efekty realizacji: Przedmiotowy System Oceniania, który sporządziłam, jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
  4. Jestem członkiem zespołu samokształceniowego z języka polskiego. Efekty realizacji: Wraz z innymi polonistami opracowywałam testy diagnozujące umiejętności polonistyczne uczniów klas pierwszych i drugich.
  5. Brałam aktywny udział w realizacji Kalendarza Imprez Szkolnych.

   Efekty realizacji:
   1. Przygotowywałam szkolne imprezy okolicznościowe:
    • Apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości (rok szkolny 2003/2004);
    • Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (rok szkolny 2004/2005);
    • Program artystyczny z okazji zakończenia roku szkolnego (rok szkolny 2004/2005);
    • Montaż słowno – muzyczny z okazji rocznicy odzyskania niepodległości (rok szkolny 2005/2006);
    • Program artystyczny dla władz miasta z okazji zakończenia remontu szkoły (rok szkolny 2005/2006);
    • Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (rok szkolny 2005/2006);
    • Program artystyczny z okazji Dnia Matki ( rok szkolny 2005/2006).
   2. Pełniłam funkcję opiekuna klasy podczas koncertów, przedstawień teatralnych, wystaw.
   3. Byłam zaproszona przez klasę I a na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
  6. W roku szkolnym 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006 brałam udział w opracowaniu szkolnego raportu z próbnego egzaminu gimnazjalnego i egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej oraz raportów z diagnoz bieżących.

   Efekty realizacji: Raporty przedstawiane radzie Pedagogicznej zawierały wnioski z poszczególnych obszarów wiedzy badanych podczas egzaminów i rekomendacje do dalszej pracy, co pomogło w podnoszeniu wyników nauczania w szkole.
  7. Sprawdzałam arkusze egzaminacyjne uczniów zdających próbny egzamin gimnazjalny z części humanistycznej.
  8. Sprawdzałam testy diagnoz bieżących uczniów klas pierwszych i drugich oraz testy konkursów z języka polskiego.

   Efekty realizacji: Zadania te pomogły w kształtowaniu umiejętności polonistycznych.
  9. Pełniłam funkcję członka komisji podczas egzaminów gimnazjalnych.
  10. Byłam członkiem komisji podczas diagnoz bieżących klas pierwszych i drugich.
  11. Pracowałam w komisjach konkursów szkolnych z języka polskiego.

   Efekty realizacji: Dzięki tym funkcjom zapoznałam się z procedurami przeprowadzania egzaminów i konkursów przedmiotowych.
  12. Brałam udział w spotkaniach i pracach Zespołu Humanistycznego.

   Efekty realizacji: Wraz z innymi nauczycielami opracowaliśmy poprawki do Statutu Szkoły. Nasze spotkania były też znakomitą okazją do krytycznych dyskusji, konsultacji i dzielenia się swoimi obserwacjami, co prowadziło do autorefleksji i podwyższenia jakości prowadzonych przez nas zajęć.
  13. Uczestniczyłam w pracach zespołu tworzącego Regulamin Samorządu Szkolnego.
   Efekty realizacji: Wdrożenie zasad Regulaminu Samorządu Szkolnego.
  14. Wypełniałam obowiązki nauczyciela dyżurnego.
   Efekty realizacji: Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas przerw śródlekcyjnych.
  15. Opiekowałam się klasopracownią.
   Efekty realizacji : Od 1 września 2002 roku opiekowałam się klasopracownią. W roku szkolnym 2004/2005 odnowiłam meble w sali nr 8, w której zadbałam też o kwiaty i gazetkę ścienną.
 6. Dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego ( § 7 ust.2 pkt1, § 7 ust.2 pkt3).
  1. Podczas trwania stażu gromadziłam świadectwa potwierdzające zdobyte przeze mnie kwalifikacje zawodowe oraz udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
  2. Prowadziłam teczkę z dokumentami zaświadczającymi moją pracę dydaktyczną i opiekuńczo – wychowawczą.
   Efekty realizacji: Zebrane przeze mnie dokumenty stanowią nie tylko potwierdzenie moich kwalifikacji i umiejętności, ale również okazały się pomocne przy redagowaniu sprawozdania z realizacji planu zawodowego.
 7. Przygotowałam projekt sprawozdania realizacji planu zawodowego ( § 7 ust.2 pkt1, § 7 ust.2 pkt3).
  1. W czerwcu 2006 roku po ponownej analizie planu rozwoju zawodowego i dokumentów wymienionych w punkcie 6a i 6b szczegółowo opisałam realizację zadań za okres 01.09.2003 – 31.05.2006.

   Efekty realizacji: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego to zwieńczenie mojej pracy w trakcie trwającego 3 lata stażu oraz powód do wyciągnięcia wniosków do dalszych działań.
 8. Określiłam dalszą drogę rozwoju ( § 7 ust.2 pkt1).
  1. Na końcu sprawozdania zredagowałam wnioski do dalszej pracy.

   Efekt realizacji: Możliwość określenia dalszej drogi rozwoju zawodowego.
SFERA OSOBISTA

Zmiany należy zaczynać od siebie

       Przystępując do realizacji zadań wynikających ze sfery osobistej sformułowałam wstępną ocenę własnych możliwości. Przeanalizowałam i określiłam poziom własnej wiedzy i umiejętności. Każde powierzone mi zadanie stanowiło dla mnie wyzwanie, dlatego starałam się je jak najlepiej wykonać.

Zadania, które wykonałam w realizacji sfery osobistej:
 1. Dokonałam wstępnej oceny własnych umiejętności( § 7 ust.2 pkt1):
  1. Na przełomie sierpnia i września 2003 roku dokonałam autorefleksji.

   Efekty realizacji: Autorefleksja pozwoliła mi uświadomić sobie moje mocne i słabe strony jako nauczyciela i wychowawcy. Krytyczny rys pomógł mi również w zaplanowaniu zadań planu rozwoju zawodowego zgodnie z moimi możliwościami. Wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji. Przeprowadzałam anonimowe ankiety wśród uczniów, by dowiedzieć się, o co stale wzbogacać swój warsztat pracy jako nauczyciel i jako wychowawca. Dokonując autorefleksji brałam pod uwagę opinię Dyrektora, opiekuna stażu i doświadczonych kolegów i koleżanek. Doszłam do następujących wniosków:
   • Praca nauczyciela i wychowawcy sprawia mi satysfakcję;
   • Każdy zawód ma swoją specyfikę. W pracy nauczyciela najistotniejszy jest kontakt z uczniem. Metody pracy należy dostosować do indywidualnych cech dziecka.
   • Poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić proces nauczania;
   • Mam dobry kontakt z uczniami. Nie sprawia mi kłopotu zachęcenie ich do aktywności na zajęciach lekcyjnych i dodatkowych.
   • Harmonijnie współpracuję z rodzicami.
   • Potrafię przekazywać wiedzę.
   • Powinnam stale pracować, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb szkoły.
 2. Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego doskonalenia( § 7 ust.2 pkt1):
  1. Szkolenia i warsztaty, w których uczestniczyłam w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia wymienione zostały w punkcie 5b sfery organizacyjnej.
  2. Uczestniczyłam w następujących warsztatach i szkoleniach w ramach zewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego:
   • Dyslektyk czy leń – diagnoza i pomoc, prowadzący: mgr Małgorzata Dorożyńska (04.10.2005);
   • Sztuka słuchania, prowadzący: mgr Laura Tucka (18.03.2004);
   Efekty realizacji: Wiedza zdobyta przeze mnie w procesie wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego jest z powodzeniem wykorzystywana w planowaniu i przeprowadzaniu zajęć lekcyjnych. Umożliwia mi ona doskonalenie warsztatu pracy i ocenianie uczniów. Zajęcia z pomiaru dydaktycznego dały mi umiejętność przygotowywania, przeprowadzania i sprawdzania testów przedmiotowych. Potrafię także konstruować wnioski i rekomendacje. Te narzędzia podnoszą jakość mojej pracy i sprawiają, że proces edukacji moich uczniów jest bardziej efektywny.
 3. Uzyskałam dodatkowe kwalifikacje( § 7 ust.2 pkt1):
  1. W czerwcu 2004 roku ukończyłam uzupełniające studia magisterskie na kierunku filologia polska Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

   Efekty realizacji: Ukończone studia podniosły moje kwalifikacje zawodowe, zwiększyły poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela, pomogły w organizacji warsztatu pracy oraz znacznie wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem.
 4. Tworzyłam i doskonaliłam warsztat pracy ( § 7 ust.2 pkt1, § 7 ust.2 pkt3) :
  1. Stworzyłam bazę dokumentów pomocnych w pracy z uczniami. W jej zasobach znalazły się m. in. testy polonistyczne, czasopisma specjalistyczne oraz materiały dydaktyczne.
  2. Warsztat pracy wzbogacałam również przez cały okres trwania stażu o samodzielnie skonstruowane testy przy użyciu technologii komputerowej.
  3. Wspólnie z uczniami przygotowywałam plansze i materiały dydaktyczne do gazetki w klasopracowni.
  4. Skonstruowałam plan wynikowy.
  Efekty realizacji: W codziennej praktyce bardzo często korzystałam z bazy dokumentów dydaktycznych. Ich wykorzystanie usprawniło i pomogło mi lepiej zorganizować pracę na języku polskim. Starałam się, by ułożone przeze mnie testy były dostosowane do indywidualnej charakterystyki klas, w których je przeprowadzałam. Materiały pomogły mi na bieżąco weryfikować umiejętności i wiedzę moich uczniów i podwyższać ich kompetencje polonistyczne. Otrzymane wyniki stały się znakomitą okazją do ewaluacji przeprowadzonych testów. Plan wynikowy z języka polskiego z wyszczególnionymi umiejętnościami podstawowymi i ponadpodstawowymi jest podstawowym narzędziem w moim warsztacie pracy. Dzięki temu dokumentowi planuję i organizuję swoje zajęcia.
SFERA DYDAKTYCZNA

Biada temu, kto zadowolony jest z siebie: taki człowiek nigdy nie nabędzie rozumu. (M.Gogol)

     Właściwy, ciekawy i skuteczny sposób przekazania zdobytej wiedzy wymaga umiejętności zainteresowania młodych ludzi treściami przedmiotowymi. Wieloznaczność poezji czy nierzeczywisty świat fikcji to dla uczniów pojęcia abstrakcyjne. Chciałam więc poszerzyć swoją wiedzę o sposobach uczenia, realizując niżej wymienione zadania:
 1. Zapoznałam się z programami i podręcznikami nauczania języka polskiego ( § 7 ust.2 pkt1) :

  Efekty realizacji: Przestudiowanie bogatej i różnorodnej oferty wydawniczej dostępnej na polskim rynku podręczników szkolnych skłoniło mnie do refleksji nad cechami, które powinien posiadać „dobry” podręcznik. Zaowocowało to wybraniem spełniającej owe kryteria oferty bogatej w różnorodne pomoce dla ucznia i odpowiadającej umiejętnościom sprawdzanym na teście kompetencji.
 2. Opracowałam Przedmiotowy System Oceniania ( § 7 ust.2 pkt1, § 7 ust.2 pkt3, § 7 ust.2 pkt4) :
        Na początku każdego roku szkolnego zapoznawałam swoich uczniów z Przedmiotowym Systemem Oceniania zgodnym z WSO. Jest to dokument, który zawiera zasady pracy na języku polskim oraz określa aktywności, za które można otrzymać stopień i kryteria uzyskiwania poszczególnych ocen przedmiotowych, a także ich poprawiania.

  Efekty realizacji: Przedmiotowy System Oceniania jest jednym z częściej wykorzystywanych narzędzi w mojej codziennej pracy. Dzięki niemu każdy uczeń oraz rodzic ma jasne i czytelne zasady uzyskiwania stopni na moim przedmiocie, co owocuje harmonijną i bezkonfliktową pracą.
 3. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu ( § 7 ust.2 pkt1, § 7 ust.2 pkt3).

       Podczas trwania stażu swoje doświadczenie wzbogacałam o prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu zgodnie z zasadami przyjętymi i zapisanymi w kontrakcie. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem konspektu lekcji uwzględniającego zastosowane metody pracy.

  Efekty realizacji: Wspólnie opiekunem dbałam, by każda lekcja omówiona została podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam moje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania.
 4. Obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli ( § 7 ust.2 pkt1) :

        Przez cały okres trwania stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez Panią mgr Marię Matecką oraz innych nauczycieli języka polskiego oraz przedmiotów bloku humanistycznego – Panią mgr Grażynę Chmurę, Panią mgr Zofię Kurowską oraz Panią mgr Bernadetę Trempałę.

        Efekty realizacji: Dzięki zajęciom, które hospitowałam, poznałam nowe ciekawe metody nauczania. Dało mi to też szansę wymienienia się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat obserwowanych lekcji.
 5. Wykorzystywałam technologię komputerową w pracy pedagogicznej(§7 ust.2 pkt3).
  1. Testy, sprawdziany, krzyżówki i inne pomoce dydaktyczne przygotowuję z wykorzystaniem komputera.
  2. Komputer służy mi także do tworzenia opracowań czy dokumentów szkolnych, a także dokumentów związanych z rozwojem zawodowym, czego dowodem jest niniejsze sprawozdanie.
  3. Portale internetowe (www.eduinfo.pl, www.profesor.pl) są dla mnie źródłem nowinek ze świata edukacji.
  4. Zasoby informacyjne Internetu pomagają mi w przygotowaniu do lekcji.
  5. W Internecie odnalazłam wiele praktycznych informacji dotyczących awansu zawodowego.
  6. W roku szkolnym 2004/2005 wspólnie z uczniami przygotowałam prezentację multimedialną z podkładem muzycznym, która została zaprezentowana podczas Konkursu Humanistycznego w Tychowie.
  7. Założyłam własną skrzynkę e – mailową, na którą otrzymywałam bieżące informacje o nowościach wydawniczych.
  Efekty realizacji: Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy dydaktycznej przynosi korzyści mnie i moim uczniom. Daje również możliwość dostępu do nieograniczonej ilości materiałów, co skutkuje poszerzeniem wiedzy merytorycznej. Opracowywanie niektórych materiałów metodą komputerową ułatwia ich wizualizację, co w pełni odpowiada najbardziej preferowanemu wśród uczniów sposobowi percepcji. W ten sposób wzbudzam w nich zainteresowanie przedmiotem i skłaniam do samodzielnego poszukiwania wiedzy. Jako nauczyciel, który korzysta na bieżąco z Internetu, mam możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z innymi nauczycielami z całej Polski dzięki uczestniczeniu w kilku grupach dyskusyjnych i pozyskiwania informacji o nowościach na rynku wydawniczym. W moim komputerze stworzyłam biblioteczkę materiałów internetowych, które usprawniają moją codzienną pracę. Aby jeszcze skuteczniej wykorzystywać technologię komputerową w pracy z uczniami ukończyłam szkolenie na temat „Wykorzystanie technik komputerowych w procesie oceniania ucznia gimnazjum” (22.11.2005).
 6. Wykorzystywałam massmedia w pracy pedagogicznej(§7 ust.2 pkt3).
  1. Na wybranych lekcjach korzystałam z czasopism, filmów edukacyjnych, adaptacji lektur szkolnych czy fragmentów poezji i prozy nagranych na płyty CD.

         Efekty realizacji: Wykorzystanie massmediów w pracy pedagogicznej zaktywizowało uczniów do pracy i dało mi możliwość sięgnięcia po ciekawe metody prowadzenia zajęć. Zajęcia koła polonistycznego uatrakcyjniałam wykorzystaniem dyktafonu. Okazało się to przydatne w pracy uczniów nad testami publicystycznymi, wywiadami oraz krótkimi informacjami prasowymi. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się również lekcje języka polskiego na temat reklamy i innych tekstów o charakterze perswazyjnym, na których prezentowałam fragmenty filmów reklamowych. Skutecznym sposobem na zachęcenie grupy klasowej do analizy tekstów poetyckich były nagrania piosenek popularnych artystów do słów wierszy polskich poetów.
 7. Redagowałam teksty do Kroniki Szkoły i prasy(§7 ust.2 pkt3).
        Efekty realizacji: Utrwalanie najważniejszych wydarzeń z życia szkoły pozwoliło mi lepiej poznać i zintegrować się ze środowiskiem nauczycieli, rodziców i uczniów.
 8. Organizowałam i wspierałam proces uczenia się (§7 ust.2 pkt1, §7 ust.2 pkt2).
  1. Prowadziłam zajęcia zespołu wyrównawczego.
  2. Z własnej inicjatywy raz w miesiącu po godzinach pracy prowadziłam konsultacje dla uczniów z dysgrafią, dysortografią i dysleksją.
  3. Prowadziłam zajęcia koła polonistycznego.
  4. Przygotowywałam uczniów do różnorodnych konkursów.
  5. Organizowałam etap szkolny konkursów recytatorskich.
  6. Przy organizacji konkursów recytatorskich współpracowałam z Urzędem Miasta.
  Efekty realizacji:
  1. Pomoc uczniom, którzy mają kłopoty z opanowaniem materiału nauczania przyczyniła się do podwyższenia wyników nauczania w szkole i zniwelowania zaległości w nauce.
  2. Na zajęciach koła polonistycznego wdrażałam własne pomysły. Starałam się, by trudniejszy materiał był prezentowany w ciekawy sposób. Z chęcią sięgałam po metody przekładu intersemiotycznego, np. komiks, scenariusz, plakat. Okazało się, że uczeń zdolny potrzebuje jedynie odpowiednich bodźców, by realizować ciekawe i kreatywne pomysły. Cieszy fakt, że moje zajęcia wzbudzały duże zainteresowanie.
  3. Uczestniczenie uczniów w wymienionych konkursach oraz osiągnięte sukcesy to sprawdzenie efektywności nauczania języka polskiego w naszej szkole.
   Efektem pracy z uczniami zdolnymi było przystąpienie do konkursów różnych szczebli:

   Rok szkolny 2005/2006
   • Konkurs Humanistyczny – etap szkolny (październik 2005): J. Migasiuk, E. Grzybowska, M. Bielińska,
   • Mały Konkurs Recytatorski – etap szkolny (luty 2006): A. Głowacka, M. Karczewski – kwalifikacja do etapu powiatowego,
   • Mały Konkurs Recytatorski – etap powiatowy (marzec 2006): - M. Karczewski – 1 miejsce, kwalifikacja do etapu wojewódzkiego,
   • Mały Konkurs Recytatorski – etap wojewódzki w Szczecinie (marzec 2006): - M. Karczewski,
   • Konkurs z Języka Polskiego dla Gimnazjalistów organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie – szczebel powiatowy ((kwiecień 2006): M. Bielińska, J. Migasiuk, K. Sawicka, E. Grzybowska, E. Tyborska, A. Głowacka,
   • Turniej Recytatorski „Ptaki, ptaszki, ptaszęta polne” – etap szkolny (kwiecień 2006): M. Jaworski, M. Macias, M. Karczewski – kwalifikacja do etapu miejskiego,
   • Turniej dla Gimnazjalistów w Tychowie – szczebel powiatowy (maj 2006): K. Baraniak, K. Wachowski, M. Majewski,
   • Konkurs Literacki na napisanie fraszki antytytoniowej organizowany przez Zachodniopomorskie Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia w Szczecinie– szczebel wojewódzki (maj 2006): D. Mąkosa, P. Kościukiewicz, A. Ciesielska, I. Tobiasz, M. Tomaszewicz, A. Chłopek, M. Bielińska, M. Pszczoła).
   Rok szkolny 2004/2005
   • Konkurs Humanistyczny – etap szkolny (listopad 2005):I. Baraniak, K. Kujawa, K. Kononowicz, M. Lewandowska, M. Białobrzeski, T. Podkówka, M. Sumińska, J. Gładkowska, Z. Naskręt, M. Kwiatkowska – kwalifikacja do etapu powiatowego,
   • Konkurs Literacki „I Ty możesz zostać Anią z Zielonego Wzgórza” – szczebel wojewódzki (grudzień 2005): Z. Naskręt – wyróżnienie,
   • Mały Konkurs Recytatorski – etap powiatowy (marzec 2005): M. Lewandowska,
   • Konkurs z Języka Polskiego dla Gimnazjalistów organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie – szczebel powiatowy (marzec 2005): M. Kwiatkowska, J. Gładkowska, M. Nowak, M. Stankiewicz, M. Sumińska, N. Ambrożewicz,
   • Turniej Międzygimnazjalny w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych w Tychowie – etap powiatowy (maj 2005): M. Lewandowska, I. Baraniak, Z. Naskręt, M. Mroczkowska, P. Kujszczyk, J. Lange, K. Górzyński – 1 miejsce drużyny,
   • Turniej Recytatorski „Ptaki, ptaszki, ptaszęta polne” – etap regionalny w Koszalinie (czerwiec 2005): M. Lewandowska – laureatka,
   • Konkurs Ortograficzny – szczebel szkolny (czerwiec 2005): D. Mąkosa, P. Kościukiewicz, A. Sawków – 1 miejsce drużyny.
   Rok szkolny 2003/2004
   • Konkurs Humanistyczny – etap szkolny (październik 2003): Z. Naskręt,
   • Konkurs Recytatorski „Drzewa, drzewa, drzewa” – etap rejonowy (październik 2003): M. Lewandowska – IV miejsce,
   • Mały Konkurs Recytatorski – etap powiatowy (marzec 2005): M. Lewandowska – wyróżnienie.
 9. Poszerzałam wiedzę z wybranych zagadnień polonistyki, dydaktyki, pedagogiki i psychologii ( § 7 ust.2 pkt4).
        Samodzielnie wyszukiwałam i studiowałam wybrane pozycje z dziedziny polonistyki, dydaktyki i psychologii. Do najciekawszych pozycji należą:
  1. J. Bralczyk, Język na sprzedaż.
  2. E. Kołodziejek, Językowa corrida.
  3. A. Książek – Szczepanikowa, Od obrazka do wideoklipu.
  4. A. Dąbrowska, Język polski.
  5. E. Kłosinska, Wychowawca w szkole.
  6. Język polski w szkole – czasopismo dla polonistów.
  7. Psychologia w Szkole – kwartalnik dla nauczycieli.
  Efekty realizacji: Wiedza z zakresu polonistyki oraz dydaktyki pogłębiła moje kompetencje jako nauczyciela polonisty. Wymienione pozycje były dla mnie źródłem ciekawych pomysłów, scenariuszy lekcji, a także refleksji językowej. W pracy nauczyciela – wychowawcy przydatne były pozycje z zakresu psychologii, dzięki którym mogłam rozwijać swoje umiejętności interpersonalne a także rozwiązywać problemy wychowawcze.
SFERA WYCHOWAWCZA

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.

     Niektórzy twierdzą, że praca nauczyciela jest wyjątkowo trudnym i niewdzięcznym zajęciem. Są też tacy, dla których ta pełna jednocześnie niepowodzeń i radości droga staje się wyjątkowo cennym doświadczeniem i przynosi coraz to nowe wyzwania. Ja podzielam zdanie tych drugich…

W zakresie sfery wychowawczej zrealizowałam następujące zadania:
 1. Zapoznałam się z Programem Wychowawczym Gimnazjum Nr 2 (§7 ust.2 pkt1).

  Efekty realizacji: Przestudiowanie dokumentu pozwoliło na określenie zadań nauczyciela – wychowawcy i sprecyzowanie zasad współpracy z uczniami oraz rodzicami.
 2. Realizowałam zadania nauczyciela – wychowawcy (cały okres trwania stażu) (§7 ust.2 pkt2, § 7 ust.2 pkt4, §7 ust.2 pkt5).
  1. Realizowałam zadania opiekuńcze - rozpoznawałam i rozwiązywałam problemy uczniów – realizacja tego zadania opierała się o współpracę z pedagogiem szkolnym oraz rodzicami;
  2. Realizowałam zadania wychowawcze – dbałam o kształtowanie u dzieci odpowiednich postaw w ocenie własnej osoby i kontaktach z rówieśnikami. Zależało mi, aby młodzież wierzyła we własne siły, akceptowała siebie, była ciekawa świata i tolerancyjna wobec innych;
  3. Prowadziłam zebrania z rodzicami, pełniłam dyżury podczas Dni Otwartych w szkole, na bieżąco inicjowałam kontakty osobiste lub telefoniczne z rodzicami.
  4. Pracowałam nad integracją zespołu klasowego.
  5. Kształtowałam wśród uczniów postawę proekologiczną i prozdrowotną.
  6. Przeciwdziałałam agresji wśród uczniów.
  7. Przygotowywałam półroczne i roczne sprawozdania z pracy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej.
  Efekty realizacji:
  1. Jako wychowawca starałam się stworzyć zespół klasowy zintegrowany, w którym każde dziecko będzie czuło się akceptowane i szanowane. Nauczyłam się, że dobry nauczyciel to ten, który nierzadko bywa też psychologiem, powiernikiem, a nawet lekarzem. Znam sytuację rodzinną swoich wychowanków i wiem, komu potrzebna jest pomoc rzeczowa czy wsparcie psychologiczne. W przypadku wychowanków mających konflikt z prawem współpracowałam z Sądem Rejonowym oraz kuratorami rodzinnymi, pisząc opinie o uczniu.
  2. Ścisły kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać ich problemy i oczekiwania wobec szkoły. Dzięki temu łatwiej było mi udzielać im pomocy.
  3. W pracy nad integracją zespołu klasowego wykorzystywałam lekcje wychowawcze do przeprowadzania ćwiczeń w grupie, ćwiczeń metodą dramy czy dyskusji panelowych. Zachęciłam uczniów do założenia i prowadzenie Kroniki Klasowej. Wraz ze swoją klasą brałam udział w konkursach na najładniejszy świąteczny wystój klasopracowni, co zaowocowało zdobyciem 1 miejsca w grudniu 2004 roku.
         Co roku z okazji świąt i wydarzeń okolicznościowych wspólnie z uczniami organizowałam klasowe Mikołajki, Wigilię, Dzień Matki czy Dzień Wiosny. W roku szkolnym 2005/2006 podczas przedświątecznego zebrania z rodzicami wraz z uczniami przygotowałam Wigilię, na której, oprócz dzielenia się opłatkiem i poczęstunku, można było obejrzeć program artystyczny w wykonaniu wybranych uczniów. Także przygotowania do ogólnoszkolnych imprez okolicznościowych takich jak „Kotowanie”, „Dzień Sportu” (1 miejsce drużyny kibicującej), „Dzień Wiosny” czy „Dzień Ziemi” stanowiły znakomitą okazję do poznania moich wychowanków i integracji z nimi. W roku szkolnym 2005/2006 z mojej inicjatywy odwiedziłam ze swoimi uczniami schronisko dla zwierząt w Białogardzie i zorganizowałam wycieczkę na baseny do Darłówka i do Policka.
  4. Zagadnienia z zakresu kształtowania u uczniów postawy proekologicznej i prozdrowotnej ujęłam w planie godzin wychowawczych i często poruszałam je na lekcjach wychowawczych. Objęłam też opieką merytoryczną przygotowanie uczniów do uczestnictwa w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz w wojewódzkiej kampanii informacyjno – edukacyjnej „Każdy papieros niszczy Twoje zdrowie”. Wspierałam uczniów swojej klasy w konkursie „Góra Grosza” (2 miejsce) i zbiórce makulatury (3 miejsce).
  5. Podejmowałam działania, które miały przeciwdziałać agresji wśród uczniów – prowadziłam pogadanki na ten temat, przeprowadzałam indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami.
  6. Ukończyłam szkolenie na temat „Zjawiska dewiacji i przestępczości nieletnich a realizacja systemu profilaktyki wobec młodzieży niedostosowanej społecznie” (07.04.2004).
 3. Pełniłam funkcję opiekuna świetlicy środowiskowej w Gimnazjum Nr 2 (§7 ust.2 pkt2, §7 ust.2 pkt3, §7 ust.2 pkt4).

       W roku szkolnym 2004/2005 i 2005/2006 byłam opiekunem świetlicy środowiskowej działającej w Gimnazjum Nr 2. Uczestnikami zajęć była młodzież z rodzin dysfunkcyjnych.

  Efekty realizacji: W ramach zajęć udzielałam dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych pomocy w odrabianiu lekcji i wyrównywaniu zaległości w nauce. Uczestnicy byli także wdrażani do samodzielności poprzez przygotowywanie posiłków i sprzątanie sali po zajęciach. Nasze zajęcia łączą przyjemne z pożytecznym – prowadzimy z uczniami rozmowy terapeutyczne, uczymy ich korzystania z komputera oraz Internetu, ale także wspólnie przygotowujemy prace plastyczne na różne okazje czy bierzemy udział w zajęciach sportowych. Wspólne działania więcej uczą nas o danym dziecku i pozwalają lepiej je poznać w sytuacjach codziennych. W ramach zajęć świetlicy środowiskowej przeprowadziłam również program profilaktyczny „Sobą być – lepiej żyć”.
Podsumowanie i wnioski „Nihil novi sub sole”

     Jak mawiali starożytni - „Nic nowego pod słońcem”… Nie zawsze ta pełna głębokiej filozofii maksyma zdaje się być przystająca do rzeczywistości. Przekonałam się o tym wraz z rozpoczęciem pierwszego dnia stażu na nauczyciela mianowanego. Od tej chwili wszystko, co stanęło na mojej drodze było nowym, frapującym i niezwykłym wyzwaniem. Rozpoczął się czas zdobywania cennych doświadczeń i nabywania wielu umiejętności, które wykorzystałam, kiedy realizowałam zadania nauczyciela – polonisty oraz nauczyciela – wychowawcy. Okres ten okazał się także owocny w podejmowanie kontaktów interpersonalnych i naukę trudnej sztuki bycia asertywnym. Żaden dzień w zawodzie nauczyciela nie jest identyczny, dlatego owa nauka pomogła mi z pewnego dystansu przyjrzeć się swoim predyspozycjom, ale też wypunktować słabości, które utrudniają dążenie do perfekcji.

     Truizmem będzie stwierdzenie, że ideały to tylko drogowskazy – można się nimi kierować, ale nigdy się ich nie dosięgnie… - mając to w pamięci nadal przypominam sobie postać pewnego nauczyciela, który był, jest i będzie dla mnie autorytetem. Idealny belfer to prawdziwa osobowość, wulkan emocji i niezwykle wrażliwy człowiek. Próbą zbliżenia się do tych wyznaczników była realizacja poszczególnych zadań i osiąganie założonych w moim planie rozwoju celów. Sądzę, że zadania, których się podjęłam dostatnio wpłynęły na funkcjonowanie i pracę szkoły, i większość z nich będę kontynuować w latach następnych. Jestem przekonana, że nowej wiedzy będą mi dostarczać te pomysły, które obecnie czekają „w utajeniu” na realizację. Wiem, że cywilizacja rozwija się w bardzo szybkim tempie i postęp wymusza, szczególnie na nauczycielu, nadążanie za nowościami. Jako jeden z istotniejszych elementów ewaluacji postrzegam planowanie kariery zawodowej w oparciu o wytyczanie nowych celów planu rozwoju zawodowego. Zależy mi, by stawać się dobrym nauczycielem, więc będę rozwijać moje mocne strony i pracować nad słabymi elementami mojej pracy.

     Staram się, by moje lekcje były inspirujące dla młodych ludzi. Przykładam dużą wagę do wprowadzania metod, które rozwijają wyobraźnię i kreatywność uczniów. Jeżeli dziecko zainteresuje się tematem, to w naturalny sposób zacznie sam poszukiwać nowych informacji, stając się przy tym aktywnym uczestnikiem procesu nauczania. Duża jest także wartość wdrażania umiejętności kluczowych w poszczególne ćwiczenia na lekcji– umiejętność pracy w grupie czy zasady kulturalnego porozumiewania się budują w uczniu poczucie przynależności do grupy i odpowiedzialności za swoje czyny. Jestem zadowolona z osiągnięć i sukcesów moich podopiecznych, toteż zachęcam ich do dalszej pracy.

     Stawiam również na podnoszenie swoich kwalifikacji. W czerwcu zamierzam rozpocząć szkolenie kandydatów na egzaminatorów w części humanistycznej. W przyszłości chcę tak zaplanować ścieżkę rozwoju, by podnosić kwalifikacje i poprawiać jakość swojej pracy. Starania te doprowadzą do jak najlepszej realizacji zadań szkoły.

Natalia Kopczyńska

Na podstawie wymienionego aktu prawnego oznaczone są również pozostałe zadania

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie