Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień mianowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5695 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień mianowanego. Nauczany przedmiot: matematyka z informatyką.

Małgorzata Bieda – Szkoła Podstawowa w Lubeni
Pełnione funkcje: nauczyciel
Posiadane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania matematyki
 • studia podyplomowe w zakresie nauczania informatyki
Nauczane przedmioty: matematyka, informatyka
Czas trwania stażu: 1 września 2002r. – 31 maja 2005 r.
Nauczyciel kontraktowy
Staż pracy w szkole: 4 lata

CEL GŁÓWNY: ZDOBYCIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

     Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825), założenia Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły i Planu Wychowawczego, a także biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników. Starałam się, by uwzględniał on specyfikę i potrzeby szkoły, a jednocześnie mobilizował mnie do coraz aktywniejszej pracy i jeszcze bardziej skutecznego oddziaływania na wychowanków.
     Przed przystąpieniem do tworzenia własnego planu rozwoju zawodowego zapoznałam się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego oraz procedurami (Rozporządzenie MEN, Karta Nauczyciela). Uczestniczyłam również w warsztacie dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego o nazwie "Nowe zasady awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego". Uczestnictwo w tym warsztacie przybliżyło mi znajomość zasad, na podstawie których oparte są ścieżki rozwoju zawodowego nauczycieli.
      Pracuję w szkole wiejskiej, która jest jednocześnie ważnym centrum kulturalnym. Uczęszczają do niej dzieci z 3 miejscowości a więc jednocześnie z różnych środowisk. Rodzice tych dzieci często nie pracują, utrzymują się z zasiłków wydawanych przez Opiekę Społeczną, nie są w stanie zapewnić środków na rozwój intelektualny i emocjonalny swych dzieci, dlatego realizując zadania szkoły opieram się też na potrzebach uczniów dostarczając różnorodnych bodźców dla ich rozwoju kulturalno – społecznego.
     Przechodząc do realizacji zadań brałam pod uwagę wszystkie wymogi kwalifikacyjne konieczne do realizacji przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
      Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań. W trakcie realizacji planu dokonywałam bieżącej analizy własnych dokonań i skuteczności realizowanych zadań.
     Rozpatrywałam osiągnięcie celów szczegółowych, formułowałam wnioski i sugestie do dalszej pracy. W dokumentowaniu przebiegu stażu znacznie pomogło mi wykorzystywanie posiadanych umiejętności z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej. Mam tu na myśli stosowanie aplikacji biurowych do prowadzenia dokumentacji, opracowywanie zestawień, sprawdzianów i testów dla uczniów. Diagnoza własnych kompetencji na początku stażu umożliwiła mi zrozumienie, na jakim etapie znajduje się rozwój mojej ścieżki kariery zawodowej. Uświadomiłam sobie swoje mocne i słabe strony, jasno określiłam posiadane zasoby i te, które jeszcze powinnam uzupełnić. Poznawanie przepisów oświatowych, nowoczesnych metod nauczania oraz wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami realizowałam przez cały okres stażu.
     Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań.

1. UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH...
 • Świadectwa i zaświadczenia potwierdzające udział w różnych formach doskonalenia zawodowego kursy, szkolenia, warsztaty
       Od początku pracy w szkole systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w warsztatach, szkoleniach i kursach. W roku 2002 ukończyłam studia podyplomowe w zakresie nauczania informatyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Studia te pozwoliły mi zdobyć kwalifikacje do nauczania dodatkowego przedmiotu.
        Zarówno na lekcjach matematyki, jak i na zajęciach kółka wykorzystywałam nowe metody nauczania - głównie gry i zabawy, których zastosowanie zaprezentowane zostało na kursach i warsztatach, w których do tej pory uczestniczyłam. Były to następujące kursy i warsztaty:
   "Gry i zabawy na lekcjach matematyki" kwiecień 2003r.
   "Gry dydaktyczne" marzec 2004r.
   "Aktywizowanie uczniów" kwiecień 2003r.
   "Nowy wymiar dydaktyki matematyki – multimedia, na co dzień i dla każdego" marzec 2005r.
       Wiadomości, które wyniosłam z tych szkoleń pomogły mi w skonstruowaniu scenariuszy do ciekawych lekcji, a przeprowadzona ankieta po takich lekcjach pozwoliła raz jeszcze na utwierdzenie się w fakcie, iż uczniowie bardzo chętnie biorą udział w tego typu zajęciach i oceniają je bardzo dobrze. Poza tym zauważyłam, że przeprowadzane raz na jakiś czas lekcje, których celem jest nauka przez zabawę, przełamują niechęć uczniów do tak trudnego przedmiotu, jakim jest niewątpliwie matematyka. Powyższe kursy pomogły mi w zorganizowaniu i udoskonaleniu swojego warsztatu pracy. Uczniowie pod moją opieką wykonują tablice, projekty i pomoce dydaktyczne, które służą nam na lekcjach utrwalających i powtórzeniowych. Barwne i fantazyjne rozwiązanie tych projektów jest dla nich później bodźcem do chętnego korzystania z nich.
       Tak się składa, że przedmioty których uczę wymagają przede wszystkim ciągłego uzupełniania wiedzy, ponieważ w tych obszarach zachodzą najszybsze zmiany. Dla mnie, jako nauczyciela informatyki i matematyki, najistotniejszą kwestią jest ciągłe nadążanie za postępem technicznym. Muszę na bieżąco śledzić literaturę fachową oraz mieć stały kontakt z komputerem. Chcąc, chociaż częściowo nadążyć za nowinkami czytam czasopisma "Enter" oraz "Komputer i Świat", a także śledzę nową technologię przez Internet. Staram się uczestniczyć w wielu kursach i warsztatach, które wspomagają i uatrakcyjniają nauczanie tego przedmiotu. Szkolenia te są dla mnie bodźcem do odkrywania coraz to nowych możliwości u uczniów, jak również dla mnie przy organizowaniu pracowni i pomocy naukowych. Do tej pory uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia rozszerzających wiedzę z tego zakresu:
   "Organizacja pracowni komputerowej"-6 godz. grudzień 2002
   "Przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej" 40 godz. lipiec 2004
   "Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej" 72 godz. grudzień 2004
   "Komputerowe opowieści" październik 2002
   "Baltie – programowanie komputerowe dla dzieci" kwiecień 2005
       Warsztaty dotyczące organizacji pracowni komputerowej, przygotowania nauczycieli do pełnienia funkcji administratora, czy technologie informatyczne pogłębiły i utrwaliły moje wiadomości zdobyte w czasie studiów. Wykorzystuję je na bieżąco w pracy w szkole. Pogłębiając swoją wiedzę, staram się przekazywać ją uczniom, którzy chętnie nowe i atrakcyjne rozwiązania wykorzystują na lekcjach i w pracach konkursowych. Moi podopieczni co roku biorą udział w konkursie wojewódzkim "Nauka z komputerem" organizowanym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przez Gimnazjum w Boguchwale. Niektóre z tych prac ukazały się na krążkach jako pomoce dydaktyczne.
       Kurs "Baltie – programowanie komputerowe dla dzieci", w którym brałam udział zachęcił mnie do wprowadzenia na zajęciach kółka informatycznego, podstaw programowania. Program Baltie jest bardzo prosty w obsłudze, a różne jego poziomy pozwalają na posługiwanie się nim zarówno uczniom zdolniejszym jak i słabszym. Dzieciom znacznie ułatwia również pracę oglądanie na bieżąco wyników skonstruowanych przez siebie "programów".
       Formy doskonalenia zawodowego takie jak:
   "Tworzenie planów wynikowych a indywidualizacja procesu nauczania na lekcjach matematyki" kwiecień 2004r.
   "Metody pracy z uczniem o obniżonej możliwości uczenia się – czyli jak przygotować ucznia, mającego kłopoty w nauce matematyki, do sprawdzianu zewnętrznego". maj 2003 wzbogaciły moją wiedzę i pracę na temat kryteriów, jakimi ma się kierować matematyk, przygotowujący uczniów do sprawdzianu kompetencji po klasie szóstej. Pozwoliły mi również nauczyć się planować i organizować zajęcia matematyki tak, aby przygotowywać do testów uczniów już od klasy czwartej i zachęcić do pracy także ucznia mającego trudności w nauce.
  Pogłębiałam również swoja wiedzę przez Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli między innymi w takich formach jak:
   Praca z dzieckiem nadpobudliwym.
   Szkolny program profilaktyki. marzec 2003
   Uprawnienia opiekunów i kierowników wycieczek. kwiecień 2003
       Powyższe szkolenia wzbogaciły moja wiedzę i warsztat pracy a także niejednokrotnie ułatwiły mi rozwiązywanie codziennych problemów szkolnych. Kompetencje nabyte na kursie "Uprawnienia opiekunów i kierowników wycieczek" wykorzystywałam przy organizacji wszystkich wycieczek klasowych i szkolnych. Pozostałe kursy pomogły mi w tworzeniu Planu Wychowawczego dla klasy.
  Uczestniczyłam również w kursie doskonalącym "Wychowanie komunikacyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach"- 15 godz. marzec 2004
       W pierwszym roku mojego stażu prowadziłam lekcje z wychowania komunikacyjnego, dlatego też starałam się pogłębiać swoja wiedzę również i w tym kierunku. Nie uczę w tej chwili przedmiotu, w którym mogłabym wykorzystać tę wiedzę, jednak na godzinie wychowawczej nawiązuję z uczniami rozmowy na temat bezpieczeństwa, na informatyce poprzez malowanie znaków drogowych utrwalamy zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.
        W celu poszerzenia swoich wiadomości dotyczących prawa oświatowego byłam słuchaczem takich kursów jak:
   Minimum prawa oświatowego -10 godz.
   Nauczycielu kontraktowy zanim staniesz przed komisją...10 godz.
   Nowe zasady awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego-8 godz
        Wiadomości uzyskane podczas tych kursów pozwoliły mi na wykorzystanie ich w pracy przy realizacji podjętych przeze mnie zadań. Ułatwiły mi w dużym stopniu prowadzenie dokumentacji i tworzenie oraz układanie teczki przygotowywanej na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego. Zdobyte wiadomości pozwoliły mi zrozumieć ścieżki awansu zawodowego nauczyciela.
 • Programy pracy szkolnych kół zainteresowań
       W ramach rozwoju i organizacji własnego warsztatu pracy przez ostatni rok systematycznie i przez dwa poprzednie lata nieregularnie organizowałam bezpłatnie kółko matematyczne, które w ubiegłym roku szkolnym poszerzyłam jeszcze dodatkowo o edukację informatyczną.Głównym moim celem było wzbudzić u uczniów ciekawość, zachęcić ich do aktywności i nauki przedmiotu matematyki i informatyki poprzez zabawę. Plan zajęć ułożyłam w ten sposób, aby uczniowie zdolni mogli poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, a uczeń słaby miał szansę wykazać się w grach i zabawach a dzięki nim umacniać wiarę we własne siły, możliwości i umiejętności. Na zajęciach kółka przygotowywałam uczniów do konkursów z obu prowadzonych przeze mnie przedmiotów. Praca z uczniami na lekcjach kółka zaowocowała między innymi takimi sukcesami jak: - wyróżnienia w Konkursie Kangur Matematyczny, - sukcesy uczniów w Olimpiadzie Matematyczno – Przyrodniczej na szczeblu rejonowym i wojewódzkim.
 • Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli- dzielenie się doświadczeniem, oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
       W celu prawidłowego rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności przez cały okres obserwowałam i prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu, co udokumentowałam w "Dzienniczku zajęć hospitowanych i obserwowanych". Brałam także udział w lekcjach otwartych prowadzonych przez mojego opiekuna stażu, na których ukazywał piękno, jak i codzienny trud pracy nauczyciela (Zał. Nr 21- zeszyt hospitacji oraz przykładowe konspekty lekcji - Zał. Nr 22, 23).
 • Konstruowanie testów, sprawdzianów i własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego
       Konstruowanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego było zagadnieniem wielu warsztatów, w których uczestniczyłam, ponadto temat ten był podejmowany na kilku radach pedagogicznych przez panią Dyrektor. Cenne rady, jakie wyniosłam z tych szkoleń, a także ścisła współpraca z przewodniczącym Zespołu Przedmiotowego Bloku Matematyczno-Przyrodniczego oraz rady udzielone przez mojego opiekuna stażu, ułatwiają mi konstruowanie własnych testów i sprawdzianów. Jestem współautorką testów do badania wyników nauczania po klasie III, oraz na każde półrocze w klasach od IV do VI. Umiem przeanalizować wyniki testu, zaplanować i wdrożyć programy naprawcze dla poszczególnych klas z uwzględnieniem poziomu dla każdej z nich.

  UZYSKANE EFEKTY:
  • Udział w wyżej wymienionych przeze mnie formach doskonalenia zawodowego i dokształcania się pozwolił mi na wydajniejszą pracę dydaktyczną na lekcjach matematyki , informatyki i lekcjach wychowawczych. Uzyskane kwalifikacje pozwalają mi wykorzystywać zdobyte wiadomości w praktyce szkolnej. Stosowanie metod aktywizujących na swoich lekcjach oraz stosowanie środków technicznych i technologii XXI wieku zaprocentowało sukcesami uczniów w konkursach matematycznych na szczeblu powiatowym i rejonowym oraz na podwórku szkolnym.
  • Technika komputerowa pozwala mi urozmaicać zajęcia lekcyjne i sprawniej sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów.
  • Dzięki tym kursom posiadam umiejętności przygotowania środków i pomocy dydaktycznych oraz upowszechniania nowatorskich rozwiązań metodycznych, organizacyjnych i wychowawczych.
  • Uważam, że organizowane przeze mnie kółko matematyczno – informatyczne rozwija i poszerza umiejętności uczniów, którzy chętnie uczestniczą w tych zajęciach, wzbogaca zarazem naszą szkołę w oferty dla uczniów na organizację wolnego czasu.
  • Podniosłam efektywność własnej pracy poprzez modyfikację działań, doskonaliłam umiejętności współpracy z uczniem zdolnym a także potrafię udzielić kompetentnej pomocy uczniom mającym trudności natury wychowawczej czy dydaktycznej.
2. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
 • Organizowanie konkursów szkolnych, gminnych
       Pisząc plan rozwoju zawodowego założyłam sobie, że będę brać udział w takich zadaniach jak: organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych oraz przygotowywać uczniów do takich konkursów. Realizując te właśnie zadania byłam współorganizatorką następujących konkursów:
   Konkurs Matematyczny "Mistrz Matematyki 2003"
   Międzyszkolny Konkurs "Mistrz Matematyki 2004"
   Konkurs Matematyczny "Mistrz Matematyki 2005"
   Konkurs na najciekawsze LOGO naszej szkoły X ,2003
   Konkurs na najczystszą i najbardziej zadbaną klasę w naszej szkole
   Konkurs – Szkolny przegląd kolęd i pastorałek
   Konkurs na najgrzeczniejszą klasę i najkulturalniejszego ucznia w naszej szkole "Grzeczność nic nie kosztuje" 2004/2005
       Do każdego z tych konkursów, wspólnie z pozostałymi organizatorami opracowywałam cele, zadania i kryteria. Konkurs na najciekawsze LOGO naszej szkoły, miał na celu opracowanie przez uczniów i wyłonienie najciekawszej pracy na reprezentacyjne logo szkoły. Prace uczniów nie były jednak ciekawe i estetyczne, do logo naszej szkoły wybraliśmy tylko niektóre elementy tych prac, które posłużyły mi do opracowania logo. Ostatecznie opracowane przeze mnie logo szkoły złożyłam u dyrektora i jest wykorzystywane chociażby przy projektowaniu dyplomów.
       Konkursy z matematyki, które organizujemy w szkole wspólnie z innym nauczycielem matematyki mają za zadanie wyłonić Mistrzów Matematyki w poszczególnych kategoriach klas IV-tych, V-tych i VI-tych. Wzbudzić u uczniów, ciekawość, chęć samodzielnej pracy, czy wreszcie zdrowej rywalizacji wśród najlepszych. Do tych konkursów przygotowywałam swoich podopiecznych na zajęciach kółka matematycznego a także na prośbę uczniów zostawałam bezinteresownie po lekcjach na dodatkowe konsultacje. Efektem tych działań było zajęcie przez niektórych z tych uczniów czołowych miejsc.
       Konkurs na najczystszą i najbardziej zadbaną klasę w naszej szkole miał na celu uwrażliwić uczniów na wygląd estetyczny naszych klas, dbałość o czystość w klasach, wykonywanie tematycznych gazetek i dekoracji. Powołane Jury oceniało pracę uczniów przez cały rok szkolny 2002/2003 i wyłoniło po trzy miejsca w kategoriach klas 0-III i IV – VI. Patronat nad tym konkursem objął Samorząd Szkolny, będący pod moją opieką , który był zarazem fundatorem nagród rzeczowych.
       W obecnym roku szkolnym biorę udział w organizacji Konkursu na najgrzeczniejszą klasę w szkole pod hasłem "Grzeczność nic nie kosztuje" . Inicjatorką tego konkursu była pani, pełniąca rolę społecznego pedagoga w naszej szkole, z którą wspólnie opracowałyśmy cele i zadania. Zostanie on rozstrzygnięty pod koniec roku szkolnego przez Jury powołane z uczniów i nauczycieli. Opracowany przez nas program konkursu miał na celu wyegzekwować kulturalne i grzeczne zachowanie naszych wychowanków w szkole i poza nią, a czekające na nich nagrody – fundowane przez Samorząd Szkolny – mają ich mobilizować do takiego zachowania.
       Jako opiekunka Samorządu Szkolnego angażuję się corocznie w konkursie "Szkolny przegląd kolęd i pastorałek", którego laureaci biorą następnie udział w Przeglądzie Gminnym. Wraz z pozostałymi opiekunami i członkami Samorządu Szkolnego troszczymy się o oprawę zewnętrzną tej imprezy, przygotowujemy scenografię, kupujemy nagrody, projektujemy i drukujemy dyplomy.
       Dodatkowe zadania uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów W roku szkolnym 2002/2003 zostałam powołana przez Radę Pedagogiczną na zastępcę opiekuna Samorządu Szkolnego, a w roku 2003/2004 powołano mnie na opiekuna SS , którym pozostaje nadal. Na początku mojej pracy z Samorządem Szkolnym opracowaliśmy Regulamin. Corocznie z przewodniczącym i członkami SS planujemy zadania i kalendarz imprez. Dzięki dyskusjom z uczniami podczas zebrań i wysuwanym przez nich sugestiom, które biorę pod uwagę, pisząc plan pracy Samorządu Szkolnego, starałam się by praca w samorządzie przy realizacji tych zadań była dla nich przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem.
       Uczniowie chętnie się angażują w różnego rodzaju akcje charytatywne: "Góra grosza"- pod patronatem towarzystwa "Nasz Dom"(zbiórka drobnych monet), "Pomóż i ty"- Fundacja na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych (rozprowadzanie cegiełek), czy takie najprostsze jak listy do nieuleczalnie chorego kolegi, siedemnastoletniego Ernolda, którego marzeniem było trafić do księgi Guinessa. Uczniowie chętnie solidaryzują się z dziećmi potrzebującymi pomocy, potrafią podzielić się swoimi skromnymi zasobami finansowymi. Kieruję przebiegiem tych akcji i jestem ich bezpośrednim koordynatorem w szkole, zachęcam uczniów do udziału w nich nakreślając im jasne i wzniosłe cele. Jako opiekun SU staram się uwrażliwiać uczniów na estetykę i wygląd naszej szkoły.
       Dbamy wspólnie o wygląd naszych gazetek, aktualizację i odnawianie tablic. Wspólnie z innymi opiekunami samorządu odnowiliśmy tablicę informacyjną oraz jej oprawę, napisy na drzwi we wszystkich klasopracowniach oraz hasło przewodnie w holu naszej szkoły. Część Samorządu Uczniowskiego - pod czujnym okiem moim oraz pozostałych pań realizuje się jako redakcja gazetki szkolnej Pt: "Co piszczy w piórniku". Redakcja pełni rolę kulturotwórczą, ponieważ opisując wydarzenia, zwyczaje, style i modę, współtworzy kulturę szkoły. Nie bez znaczenia jest również praca nad kulturą języka. Może to być w niektórych wypowiedziach język uczniowski, ale zawsze należy dbać o to, by ta kultura była zachowana.
       Czytelnicy uczą się jej w naturalny sposób, jeśli pismo trafia w ich oczekiwania i upodobania. Ja osobiście jestem odpowiedzialna za oprawę, grafikę i złożenie gazetki, a niejednokrotnie za treści. Uczniowie szkoły podstawowej są jeszcze zbyt nieobowiązkowi, ciągle trzeba kierować zespołem redakcyjnym, i uczyć ich odpowiedzialności. Samorząd Uczniowski organizuje corocznie kilka dyskotek szkolnych dla uczniów kl. IV – VI, zabawę "Andrzejkową" i zawsze włącza się aktywnie do inscenizacji z okazji:
   Inauguracji roku szkolnego
   Dnia Nauczyciela
   Święta Bożego Narodzenia
   Walentynki w szkole – poczta" francuska"
   Świąt Wielkanocnych
   Zakończenia Roku Szkolnego
       Jako opiekun samorządu przy w/w imprezach aktywnie jestem zaangażowana, odpowiedzialna za przygotowanie i przebieg tych imprez, ich oprawę oraz zorganizowanie inscenizacji (Zał. Nr 34).
       W różny sposób organizujemy formy zarabiania środków na własne potrzeby. Dużym powodzeniem cieszą się stroiki świąteczne oraz inne kompozycje, wykonane przez uczniów pod kierunkiem opiekunów i rozprowadzane wśród rodziców, uczniów naszej szkoły oraz miejscowej społeczności. (Zał. Nr 35). Wspólnie z pozostałymi opiekunkami Samorządu Szkolnego postanowiłyśmy zaprezentować naszą szkołę w środowisku lokalnym i tak uczennice przygotowane przez nauczycielki wychowania fizycznego w naszej szkole zatańczyły przed publicznością całej gminy na Dniach Lubeni, a Samorząd Szkolny zorganizował stoisko z pracami plastycznymi naszych uczniów wykonanymi pod naszą opieką. Dzieci wykonały swoje prace i stroiki profesjonalnie. Brałam udział w kursie Bukieciarstwo- listopad 2002 (Zał. Nr 36) a dzięki temu mogłam podzielić się swoimi umiejętnościami z uczniami, co zaowocowało wspaniałymi pracami uczniów, cieszącymi się dużym uznaniem wśród mieszkańców. (Zał. Nr 37)
       Trzyletnia praca stażysty nauczyła mnie współpracy zarówno z gronem pedagogicznym jak i uczniami. Uwidacznia się to najbardziej podczas organizowanych wspólnie akademii, przedstawień i tego typu imprez, a ułatwia mi to wcześniejsza praktyka zdobyta podczas pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubeni. Z doświadczenia wiem, że w pojedynkę nic nie można zrobić i uczę też tego swoich wychowanków.
       W czasie stażu byłam współautorką i współorganizatorką następujących uroczystości szkolnych:
   Spotkanie Wielkanocne – marzec 2002 (Zał. Nr 38)
   Wszystkich Świętych - listopad 2002 (Zał. Nr 39)
   Pasowanie na ucznia – październik 2003 (Zał. Nr 40)
   Dzień Kobiet audycja przez radiowęzeł – marzec 2004 (Zał. Nr 41)
   Tradycje i zwyczaje Wielkiego Tygodnia –kwiecień 2004(Zał.Nr42)
   Pasowanie na ucznia – październik 2004 (Zał. Nr 43)
       Podjęłam się tych zadań, gdyż od początku swojej pracy organizuję uroczystości szkolne, posiadam duże doświadczenie, zgromadziłam wiele niezbędnych materiałów. Przebieg wyżej wymienionych uroczystości cieszył się uznaniem zgromadzonych a zdobyte doświadczenia doskonalą proces dydaktyczno wychowawczy.
 • Problematyka środowiska lokalnego.
       W planie rozwoju zawodowego nie uwzględniłam problematyki środowiska lokalnego, powodem tego był głównie fakt, iż nie wiedziałam, że zostanę wychowawcą. Kiedy w roku szkolnym 2003/2004 otrzymałam wychowawstwo w klasie IV a z ochotą i zaangażowaniem rozpoczęłam pracę uwzględniając wszystkie aspekty wychowawcze, społeczne i lokalne. Pierwszy problem, z którym przyszło mi się zmierzyć, to integracja klasy, ponieważ dołączyła do klasy lubeńskiej grupa uczniów ze szkoły w Sołonce. Zorganizowałam w sobotni dzień września 2003 roku rajd połączony z ogniskiem i pieczeniem kiełbasy z Lubeni do "Słonego źródełka" w Sołonce. Uczniowie mieli okazję bliżej się poznać, rozmawiać podczas wspólnej zabawy, przez co ja także bliżej ich poznałam. Dzięki moim działaniom uczniowie klasy IV a bardzo szybko się zintegrowali, a zauważyłam to już po miesiącu pracy z nimi.
       Dodatkowym problemem w tej klasie, który dostrzegłam jest fakt, że dzieci pochodzą z rodzin o różnym statusie materialnym. Problemem lokalnym w naszym środowisku jest duże bezrobocie, powiązane dodatkowo z patologią alkoholizmu. Kilku moich wychowanków nie stać na wspólne wyjazdy i wycieczki klasowe. Od początku razem z całą klasą staramy się sprostać tym problemom, organizując pieczenie gofrów, ciasteczek. Dochód przeznaczamy na wyjazdy tych dzieci z całą grupą na wycieczki, do kina i teatru. W ten sposób staram się swoich podopiecznych uwrażliwiać na niedolę i problemy innych.
       Zorganizowałam i opiekowałam się wieloma imprezami wewnątrzklasowymi, takimi jak:
   Ogniska klasowe
   Wyjazdy do kina
   Wyjazd do teatru
   Wycieczki przedmiotowe (Ojcowski Park Narodowy – czerwiec 2004, Bochnia – Kraków czerwiec 2005)
   Kulig klasowy (Lubenia – Sołonka 2005)
   Wyjazd na Konkurs na "Najpiękniejszego anioła rzeszowskiego" pod patronatem "Gazety Wyborczej" i teatru Maska grudzień 2003.
   Wigilia klasowa
   Mikołajki klasowe
   Dzień wiosny
       Dzięki moim staraniom i zapobiegliwości we wszystkich wymienionych wyżej spotkaniach bierze udział zawsze cała klasa, co rodzice uczniów aprobują, zachęcają mnie do dalszego działania oraz chętnie starają się pomagać. Wyjazd na konkurs na "Najpiękniejszego anioła rzeszowskiego" był dla uczniów mojej klasy nowym i ciekawym doświadczeniem. Do przygotowań zaangażowani byli wszyscy uczniowie i część ich rodziców.
       Wykonaliśmy, pod czujnym okiem plastyka szkolnego, sześciometrowego anioła pól i łąk, co dało nam w rezultacie drugą nagrodę. Rodzice przygotowali wigilijne jadło i rozprowadzali wśród Rzeszowian. Dochód był przeznaczony na wycieczkę klasową. Uczniowie reprezentując szkołę na takiej masowej imprezie nabyli pewności siebie, zadowolenia i dumy, a mimo mroźnego popołudnia wszyscy bawili się wspaniale. Dzięki moim staraniom, zdobyte pieniądze pozwoliły na udział mniej zamożnych dzieci w wycieczkach klasowych, ogniskach, czy wyjazdach do kina. Dzieci te chętnie korzystają z pomocy, cieszą się z udziału w klasowych imprezach, gdyż rodziców nie stać, aby gdzieś pojechały a tylko szkoła stwarza im taka szansę.
       Ponieważ bardzo lubię pracę z dziećmi chętnie udzielam się społecznie, w zależności od potrzeb, w środowisku lokalnym. W ubiegłym roku w lipcu pracowałam bezpłatnie jako opiekunka półkolonii szkolnej trwającej 10 dni zorganizowanej przez STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM GMINY LUBENIA. Organizując zabawę, wyjazdy dla tych dzieci zdobyłam zarazem nowe doświadczenia jako wychowawca. Przebywanie z osobami niepełnosprawnymi działało pozytywnie na moją osobowość, uczy pokory, wyrozumiałości, cierpliwości i jest zapewne niezapomnianym doświadczeniem w sferze osobistej.

  UZYSKANE EFEKTY:
  • Wszystkie organizowane przeze mnie konkursy urozmaicają życie naszej szkoły, odrywają uczniów od monotonii nauki oraz uświadamiają im, że możemy też się uczyć poprzez zabawę. Konkursy te rozwijają cele dydaktyczne, wychowawcze i etyczne zgodnie z założeniami zadań naszej szkoły.
  • Moja praca i zaangażowanie w organizację i przygotowanie uczniów do konkursów przyczyniły się do wzrostu zainteresowania uczniów tymi konkursami a co za tym idzie doskonalenie umiejętności w zakresie matematyki i informatyki.
  • Osiągane przez dzieci sukcesy zwiększyły ich wiarę we własne możliwości.
  • Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania w czasie dodatkowych zajęć.
  • Jako opiekunka Samorządu Szkolnego staram się sumiennie i efektywnie wypełniać powierzoną mi rolę. Dzięki mojej zapobiegliwości uczniowie są cały czas aktywni. Samorząd Szkolny bierze udział w całym życiu szkoły i praca tych uczniów jest widoczna i doceniana.
  • Moja współpraca z rodzicami układa się doskonale. Jestem w stałym kontakcie z nimi i mam z ich strony zawsze wsparcie. Rodzice chętnie udzielają się przy organizowanych przeze mnie imprezach, wspierają mnie i aprobują moje przedsięwzięcia na rzecz klasy.
  • Podsumowując moją dotychczasową pracę wychowawczą mogę stwierdzić, że przepracowane do tej pory lata w szkole nauczyły mnie lepszej współpracy ze środowiskiem, przedsiębiorczości jako wychowawcy, rozwiązywania trudnych problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz trudnej roli mediatora i arbitra wśród uczniów.
  • Poprzez swoją pracę uwrażliwiam uczniów na potrzeby innych, efektem tych działań jest darmowy udział biednych dzieci w wycieczkach i wyjazdach klasowych.
3. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.

     Jako nauczyciel informatyki zdaję sobie doskonale sprawę z tego, jak dużą rolę w obecnej dobie w społeczeństwie odgrywa technologia informacyjna. Zachęcam uczniów do korzystania z takich źródeł jak Internet, programy i encyklopedie multimedialne. Wykorzystuję komputery w nauce matematyki np.: rysowanie diagramów procentowych, w programie Microsoft Excel, czy opracowywanie pomocy naukowych w programach edytorskich. Zorganizowałam społecznie kółko informatyczne, aby uczniowie mieli okazję rozwijać swoje umiejętności i zdobywać nowe. Uczniów zachęcam do udziału w konkursach informatycznych na wykonanie prezentacji multimedialnych. Swoją pracę poszerzyłam także poza ramy należących do mnie obowiązków, przeprowadzając w roku szkolnym 2002/2003 lekcję z informatyki dla klasy IIIb(Zał. Nr 57)., a w roku obecnym prowadzę takie lekcje cyklicznie dwa razy w miesiącu dla klasy III a(Zał. Nr 58). Program do tych lekcji ułożyła wychowawczyni, a ja w jej obecności prowadzę te zajęcia. Mają one głównie na celu przybliżyć najmłodszym uczniom pracę z komputerem, pokazać im jego różne zastosowanie w życiu, gdyż dzieciom komputer często kojarzy się wyłącznie z zabawą i grami komputerowymi, które nie przynoszą żadnych wartości edukacyjnych. Realizację tego zadania w dużej mierze ułatwiły mi wyniesione wiadomości z warsztatów szkoleniowych na temat "Komputerowe opowieści"- nowy program edukacji informatycznej dla szkoły podstawowej. Prezentowane materiały na tych zajęciach dotyczyły materiału nauczania i planu pracy z podziałem na etapy edukacyjne – z naciskiem na nauczanie początkowe.
     Swoimi wiadomościami i umiejętnościami dzielę się z koleżankami z pracy i przeprowadziłam dla nich szkolenie w zakresie podstawowej obsługi komputera oraz korzystania z programów Word, Excel, Paint (zał.59). Projektuję i drukuję dyplomy na przeróżne konkursy organizowane w naszej szkole, wykorzystuję technologię komputerową do opracowywania gazetek szkolnych, jak również gazetki uczniowskiej o tytule "Co piszczy w piórniku". Wiele zaprojektowanych przeze mnie dyplomów, zaproszeń, podziękowań przechowujemy w zasobach pracowni komputerowej, z których wszyscy korzystają. Doświadczenie w dziedzinie informatyki ułatwia mi w bardzo dużym stopniu codzienną pracę. Komputer służy mi do pisania sprawdzianów, konspektów, testów, opracowywania dokumentacji szkolnej, a także przygotowywania dokumentacji mojej teczki dołączonej do wniosku. Biorę też udział w "życiu" portali edukacyjnych, przesyłając drogą internetową swoje prace, a także biorąc udział w forum dyskusyjnym z nauczycielami z różnych miejsc Polski. Moje prace ukazały się między innymi na stronie internetowej www.literka.pl. W chwili obecnej gromadzę materiały i przygotowywuję artykuły do strony internetowej naszej szkoły. Planuję wykonać tę stronę i umieścić na serwerze w pierwszych miesiącach następnego roku szkolnego. Włączyłam się również do ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych pod hasłem "Moja mała ojczyzna". Pomagałam uczniom i koordynatorowi tego konkursu przy oprawie graficznej i informatycznej przygotowywanych prac.

UZYSKANE EFEKTY:
 • Uważam, że udostępnione przeze mnie materiały mogą być szczególnie przydatne nauczycielom młodym stażem. Natomiast pozostali mogą dokonać porównań przy organizacji tychże.
 • W swojej pracy dydaktycznej korzystam z nowoczesnych technologii, poszerzam swoje wiadomości przez samokształcenie oraz kursy i szkolenia.
 • Społecznie udzielam się na rzecz innych nauczycieli, pomagając im przy profesjonalnym opracowaniu opraw graficznych konkursów, jak też dzieląc się z nimi swoimi wiadomościami z obsługi podstawowych programów komputerowych.
 • Nauczyciele w szkole zwracają się z problemami natury informatycznej do mnie, pomagam im co owocuje zwiększoną efektywnością pracy. Cieszy mnie to, że mogę służyć im pomocą.
 • Przeprowadzając zajęcia w klasach nauczania zintegrowanego opartych na prezentowanych materiałach podczas szkolenia "Komputerowe opowieści" podwyższam jakość nauczania w naszej szkole. Dzięki tym zajęciom uczniowie klas III poznali podstawy obsługi komputera oraz nauczyli się korzystać z gier i programów dydaktycznych, a co za tym idzie, rozwijali i doskonalili swoje umiejętności.
4. UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWNIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI ZADAŃ.
 • Diagnozowanie sytuacji rodzinnej wychowanków
       Priorytety wychowawcze szkoły wyznaczają pewien kierunek pożądanych zmian, ale szczegółowe działania wychowawcy powinny być dostosowane do konkretnego zespołu klasowego. Bardzo przydatne jest diagnozowanie sytuacji rodzinnej wychowanków. W tym celu przygotowałam ankietę diagnostyczną, przeprowadziłem ją w klasie, w której jestem wychowawczynią, a następnie przeanalizowałem otrzymane wyniki. W efekcie udało mi się sprecyzować, jakie działania wychowawcze są najbardziej przydatne w mojej klasie i dostosować rozkład do potrzeb uczniów. Starałam się, aby plan wychowawczy mojej klasy uwzględniał oczekiwania uczniów, rodziców i szkoły oraz sprzyjał efektywnej współpracy z uczniami.( Zał. Nr 60 - przykładowa ankieta)
 • Utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów
       Jako wychowawca klasy IV a (następnie V a),współpracowałam z rodzicami. Oprócz rutynowych spotkań na wywiadówkach utrzymywałem stały kontakt z rodzicami uczniów, zwłaszcza sprawiających trudności wychowawcze, czy dydaktyczne. Początkowo rodzice przychodzili na moją prośbę lub z własnej inicjatywy do szkoły, potem przeważały kontakty telefoniczne. Utrzymywałam też kontakt z Radą Rodziców i “trójkami klasowymi", zwłaszcza przy organizacji imprez z udziałem rodziców lub wymagających dofinansowania.
 • Pedagogizacja rodziców
       Na wywiadówkach oprócz bieżących spraw dydaktyczno – wychowawczych znajduję zawsze czas na krótka pogadankę lub referat dla rodziców. Chcę w ten sposób ułatwić im zrozumienie niektórych problemów z dzieckiem, wyjaśnić relacje: rodzic- dziecko – nauczyciel, czy opowiedzieć o zagrożeniach jakie czyhają na ich pociechy. Rodzice chętnie włączają się do dyskusji, a niejednokrotnie niektórzy z nich dziękują mi za rady i wskazówki dotyczące postępowania z dzieckiem. (Zał. Nr 61 przykładowy referat)
 • Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych, współpraca z Poradnią PP w Rzeszowie
       Kilku uczniów w mojej klasie miało szczególne problemy w nauce. Po konsultacji z nauczycielami uczącymi nawiązałam kontakt z rodzicami tych uczniów, sugerowałam i nakłaniałam ich do skierowania dziecka do poradni PP na badania diagnostyczne. Wszystkim uczniom , którzy mają kłopoty w nauce zawsze staram się pomagać, organizując dodatkowe lekcje , na których pracuję z nimi indywidualnie.
        W powyższych punktach opisałam również sposób pomocy uczniom z rodzin niewydolnych wychowawczo. Staram się obejmować tych uczniów opieką, szukam im pomocy w razie potrzeby, będąc zarazem w ciągłym kontakcie z GOPS- em w Lubeni.
   UZYSKANE EFEKTY:
  • Diagnoza i wywiady na temat sytuacji rodzinnej moich wychowanków zaprocentowały w późniejszej pracy na ich rzecz. Wszystkie moje poczynania ukierunkowałam na dobrą współpracę z rodzicami, uczniami oraz całym gronem pedagogicznym, celem wyszukania najlepszych rozwiązań dla problemów dydaktycznych i wychowawczych moich uczniów.
  • Moje działania i przedsięwzięcia na rzecz uczniów zaowocowały dużym zaangażowaniem rodziców w życie szkoły.
  • Poprzez pracę na rzecz klasy (pieczenie gofrów, wykonywanie stroików świątecznych...) nauczyłam uczniów współpracy koleżeńskiej, zaangażowania społecznego, udzielania się dla innych oraz przedsiębiorczości na płaszczyźnie życia codziennego przez co uzyskałam wspaniałą integrację grupy.
  • Staram się na bieżąco rzetelnie informować rodziców o postępach ich dzieci w nauce.
5. UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZACYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH , W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ
 • Konstruowanie przedmiotowych systemów nauczania lub innych dokumentów nauczyciela
       Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, której nabyłam przez okres stażu ułatwia mi moją pracę zawodową. Zadania, które musi wykonać nauczyciel w swoim warsztacie pracy, takie jak plany przedmiotowe, wychowawcze potrafię skonstruować i wdrożyć w swojej pracy.
 • Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych
       W kwietniu bieżącego roku brałam udział w tworzeniu ankiety badającej problemy wychowawcze i dydaktyczne w naszej szkole. Ankieta została przeprowadzona w grupie rodziców uczniów klas IV do VI. W powołanym do tego zadania zespole nauczycielskim przeprowadziliśmy analizę wykonanych ankiet, co omówione zostanie na najbliższej Radzie Pedagogicznej.
 • Udział w pracach różnorodnych Komisji ( egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych)
       Po ukończeniu szkolenia organizowanego przez Dyrektora szkoły dla członków Szkolnego Zespołu Nadzorującego przebieg sprawdzianu dla klas szóstych, uzyskałam uprawnienia i zostałam powołana do tegoż zespołu w 2003r. Zostałam również powołana kilkakrotnie przez Dyrektora szkoły do Komisji Konkursowych, takich jak : corocznie Kangur Matematyczny, Konkurs Przedmiotowy Matematyczno Przyrodniczy i Szkolny Mistrz Matematyki, Konkurs Kolęd i Pastorałek (2003), w których brałam aktywny udział.
 • Organizowanie wycieczek szkolnych i kasowych.
       Oprócz opisywanych w poprzednich punktach wycieczek klasowych, byłam również współorganizatorką oraz opiekunką wycieczki przedmiotowej Odrzykoń – Prządki – Krosno. Zorganizowaliśmy tę wycieczkę dla wszystkich ubogich dzieci z naszej szkoły, którzy nie mieli możliwości wziąć udziału w wycieczkach klasowych. Poza tym zawsze chętnie pomagam w opiece nad uczniami innym nauczycielom w czasie wycieczek lub ognisk klasowych.
       W celu lepszego zrozumienia ścieżki awansu nauczycieli, zorganizowania i zaplanowania Planu Rozwoju Zawodowego, byłam słuchaczem takich szkoleń jak:
   "Minimum prawa oświatowego" (10 godz.)
   "Nauczycielu kontraktowy zanim staniesz przed komisją..." (10 godz.)
   "Nowe zasady awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego" (8 godz.)
       Udział w wyżej wymienionych formach pomógł mi w odbyciu stażu, ułożeniu teczki i przygotowaniu do egzaminu.
   UZYSKANE EFEKTY:
  • Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań.
  • Odbyte szkolenia, współpraca z Dyrektorem oraz całym gronem pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Wiem jak znaleźć rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, umiem zaradzić i rozwiązywać problemy uczniowskie, organizować imprezy czy wycieczki szkolne ze strony prawnej jako opiekuna.
PODSUMOWANIE

     W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej starałam się stosować nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi. W ciągu tych lat pracowałam zarówno z uczniami zdolnymi jak i z uczniami mającymi trudności w nauce. Staram się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich wychowanków. Angażuję się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania, a także jestem inicjatorką i opiekunką wielu zadań z poza ram obowiązkowych. Moja energiczna osobowość powoduje, że mam coraz to nowe pomysły, myślę, że zjednałam sobie wiele koleżanek, które ze mną współdziałają; nawzajem sobie pomagamy i wspólnie organizujemy wiele ciekawych przedsięwzięć. Pragnę podkreślić to, że tworzenie teczki nie było dla mnie zadaniem łatwym, lubię działać, ale dodatkowym utrudnieniem była dokumentacja swoich czynów. Jestem przekonana, że praca dotychczasowa, która daje mi wiele satysfakcji, będzie mnie inspirowała na dalsze lata, a entuzjazm jaki w sobie posiadam nie pozwoli mi spocząć. Praca z dziećmi i efekty tej pracy są dla mnie radością, cieszę się z malutkich i dużych sukcesów moich podopiecznych, a sobie stawiam coraz to wyżej poprzeczkę.

Małgorzata Bieda

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie