Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanegoPlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.


 

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka rosyjskiego na nauczyciela dyplomowanego.

Agnieszka Macikowska

nauczyciel mianowany

Zespół Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry
ul. Warszawska 28
26-400 Przysucha

Plan Rozwoju Zawodowego
Termin rozpoczęcia stażu : 1 września 2005 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu : 31 maja 2008 r.
.............. ..............
data zatwierdzenia planu pieczęć i podpis dyrektora
WYMAGANIA

ZADANIA ZREALIZOWANE

SPOSOBY OSIĄGNIĘCIA CELU

HARMONO-

GRAM

DOWODY REALIZACJI I UWAGI

& 8 ust. 2 pkt 1

"uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły"

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.

 

Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, CODN,
założenie teczki "awans zawodowy"
IX 2005 rok

 

 

Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, podjęcie postępowania,
plan rozwoju zawodowego, teczka "awans zawodowy".
Analizowanie planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły oraz planu imprez i uroczystości szkolnych.

Zapoznanie z dokumentami szkoły: plan dydaktyczny, program wychowawczy szkoły, WSO

IX/X 2005 rok

 

Plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły

Wstępna ocena własnych umiejętności, podsumowanie dokonań.

Podsumowanie własnej pracy, skompletowanie dokumentów ocenianych w pracy.

VIII/IX 2005 rok

Złożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu

 

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

Zbieranie informacji o realizacji zadań.

Czas trwania stażu

Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań.

Opieka nad salą nr 46.

Przygotowywanie plansz, tabel gramatycznych, gromadzenie literatury.

Czas trwania stażu

Zdjęcia.

Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Stałe uczestniczenie w pracach organów szkoły.

Analiza dokumentacji rozwoju szkoły.

Współpraca z rodzicami w ramach kontaktów z trójką klasową, udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

Czas trwania stażu.

Zaświadczenia.

Przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i autorefleksji.

V 2008 rok

Sprawozdanie, autorefleksja.

& 8 ust. 2 pkt 2

" wykorzystywanie w

pracy technologii

informacyjnej i

komunikacyjnej"

 

Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą.

Korzystanie z komputerowych programów multimedialnych.

Opracowywanie dokumentów

Cały okres stażu

 

Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową.

 

 

& 8 ust. 2 pkt 3

"umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć"

Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.

Opracowanie scenariuszy lub konspektów.

Cały okres stażu

 

Scenariusze, konspekty z zajęć.

Sprawowanie opieki nad praktykami studenckimi.

Prowadzenie zajęć otwartych dla studentki, hospitowanie i ocenianie zajęć, prowadzenie i kontrolowanie dokumentacji

IX 2005 rok

Dokumenty świadczące o pełnieniu tej funkcji

 

Przygotowanie referatów.

Wygłoszenie referatów na spotkaniach Komisji Przedmiotów Humanistycznych.

Cały okres stażu

Zaświadczenia.

Studiowanie literatury pedagogicznej.

Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej.

Cały okres stażu

Notatki własne.

Opublikowanie w portalu internetowym "planu rozwoju zawodowego".

Przygotowanie planu i przesłanie na strony internetowe.

XI 2005 rok

 

 

Publikacja w internecie.

 

Udział w organizacji i przeprowadzeniu próbnych egzaminów maturalnych – wewnątrzszkolnych

Przeprowadzenie egzaminów
w klasach maturalnych.

I 2006

Sprawozdanie

 

& 8 ust. 2 pkt 4 lit. A

"opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich"

 

Udział w opracowaniu programu naprawczego dotyczącego frekwencji na zajęciach.
 

Spotkania grupy, opracowywanie ankiet, dyskusje.

Cały okres stażu.

Sprawozdanie.

Opracowanie programu: Badanie poziomu jakości szkoły – kształcenie 2007/2008.

Spotkania grupy, opracowywanie ankiet, dyskusje.

Cały okres stażu.

Sprawozdanie.

 

& 8 ust. 2 pkt 4 lit. C

"poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych"

Udział w kursie na egzaminatora.

Udział w kursie.

W miarę potrzeb.

Zaświadczenie ukończenia kursu.

Reprezentowanie szkoły w I Turnieju Piłki Siatkowej Nauczycieli o puchar starosty przysuskiego.

Udział w turnieju.

IX 2005

Dyplom, zdjęcia.

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

Własne refleksje po odbytych szkoleniach i dzielenie się nimi z nauczycielami.

cały okres stażu

Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.

 

Opieka nad młodzieżą – Studniówka 2006.

Uczestnictwo w przygotowaniu studniówki, spotkania z rodzicami.

I 2006

Zdjęcia.

Opieka nad zespołem prowadzącym kronikę klasową.

Spotkania z młodzieżą, rozmowy, rady.

Cały okres stażu.

Zdjęcia.

 

Prowadzenie dodatkowych zajęć dla maturzystów.
 

Spotkania z maturzystami.

W czasie trwania stażu

Zaświadczenie, tematyka zajęć.

 

Przygotowywanie uczniów do występów w uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Próby i spotkania z uczestnikami akademii.

X 2005 rok

Zdjęcia.

Działalność w pracach Komisji Egzaminacyjnych – Matura 2006-2008.

Uczestnictwo w pracach Komisji.

2006-2008

Zaświadczenie

 

Współpraca z wychowawcami internatu
oraz rodzicami uczniów, pedagogizacja rodziców.

Systematyczne kontakty z wychowawcami internatu oraz z rodzicami uczniów, wygłoszenie referatów: "Przyczyny agresji i przemoc wśród młodzieży", "Narkomania i świadomość rodziców".

Cały okres stażu

Potwierdzenie.

Wykonanie gazetki ściennej "Osiągnięcia szkoły"
w szkolnej gablocie.

Prowadzenie gazetki, opracowywanie tekstów i szaty graficznej.

Cały okres stażu.

Zdjęcia

Zaświadczenie dyrektora

Organizacja konkursu pt.:
"Z gramatyką za pan brat".

Zorganizowanie konkursu.

I/II 2007 rok

Ogłoszenie, zaświadczenie, wyniki, zdjęcia.

 

& 8 ust. 2 pkt 4 lit. E

"wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami"

 

 

Czytanie literatury pedagogicznej.

Studiowanie literatury.

Cały okres stażu.

Lista przeczytanych pozycji.

Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Spotkania z pedagogiem szkolnym.

Cały okres stażu

Zaświadczenie

 

 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Organizowanie spotkań z psychologiem.

Cały okres stażu.

Zaświadczenie.

Współpraca z Komendą Powiatową Policji
w Przysusze.

Organizowanie spotkań
z przedstawicielami
Komendy Powiatowej
Policji.

Cały okres stażu.

 

Zaświadczenia.

 

Współpraca z Nadleśnictwem
w Przysusze.

Organizowanie spotkań.

Cały okres stażu.

Zaświadczenia.

Spotkania z pielęgniarką.

Organizowanie spotkań.

Cały okres stażu.

Zaświadczenia.

 

& 8 ust. 2 pkt 5

"umiejętność rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony"

 

 

 

 

  1. opis i analiza ucznia Kamila S.

b. opis i analiza uczennicy Beaty B.

 

 

Uwaga: plan może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i szkoły.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie do wykorzystania na lekcjach -> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie