Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Proces oceniania ucznia

 

 

Celem pracy jest analiza działalności Szkoły w aspekcie potrzeb zarządzania w obszarze jakości. Przedmiotem badań są procesy związane z edukacją w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy. Wyniki badań mają wskazać na niedociągnięcia systemu zarządzania jakością w Szkole i możliwości jego doskonalenia. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia wraz z wnioskami. Rozdział pierwszy pracy dotyczy przeglądu pojęcia jakości. Zawiera próbę przedstawienia tego ujęcia w znaczeniu historycznym. Porusza problem rynku usług edukacyjnych oraz wskazuje klientów tego rynku. Przedstawia też metody mierzenia jakości pracy Szkoły.

Rozdział drugi to charakterystyka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy. Przedstawiona w nim jest historia Szkoły, jej cele i zadania, a także struktura organizacyjna i kształcenia uczniów Szkoły. W rozdziale trzecim zdefiniowane są procesy edukacyjne. Zalicza się do nich rekrutację, uzyskanie przez ucznia wykształcenia średniego, ocenianie, promowanie, egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe, przygotowanie do egzaminu dojrzałości, a także jego procedury, czyli egzamin pisemny i ustny. Spośród tych procesów wybrano proces o charakterze kluczowym dla Szkoły.

Jest nim proces oceniania wiedzy i postawy ucznia. W zakończeniu starano się wskazać na stopień realizacji celu pracy oraz sformułowano końcowe wnioski. W pracy wykorzystano literaturę krajową i zagraniczną, dotyczącą zarządzania jakością, dokumentację Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy oraz wyniki bezpośrednich działań i obserwacji autorki pracy, będącej nauczycielem matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy.

Chciałabym przedstawić fragmenty rozdziału trzeciego mojej pracy.

Identyfikacja i analiza wybranych procesów w systemie zarządzania jakością usług edukacyjnych.

Procesy omówione w pracy (tab. 2) są tworzone w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty1:

  • Warunki i tryb przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do drugich.
  • Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

Tabela 2. Procesy i ich cele w szkolnictwie średnim

Nazwa procesu: Cel procesu Odpowiedzialny
1 Rekrutacja  Dokonanie naboru do szkoły średniej  Komisja Rekrutacyjna 
2 Uzyskanie wykształcenia średniego  Wyposażenie ucznia w wiedzę, która pozwoli mu podjąć pracę zawodową lub kontynuować naukę  Nauczyciel 
3 Ocenianie  Dostarczenie uczniom i rodzicom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach
Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych 
Nauczyciel 
4 Promowanie  Ukończenie klasy i przejście do klasy programowo wyższej lub zakończenie edukacji  Nauczyciel
Rada Pedagogiczna> 
5 Egzamin klasyfikacyjny  Sklasyfikowanie ucznia  Komisja Egzaminu Klasyfikacyjnego 
6 Egzamin poprawkowy  Poprawienie oceny niedostatecznej na ocenę pozytywną  Komisja Egzaminu Poprawkowego 
7 Przygotowanie do egzaminu dojrzałości  Opanowanie materiału programowego niezbędnego do zdania egzaminu dojrzałości  Nauczyciel 
8 Pisemny egzamin dojrzałości   Otrzymanie oceny pozytywnej z pisemnego egzaminu dojrzałości  Państwowa Komisja Egzaminacyjna 
9 Ustny egzamin dojrzałości  Otrzymanie oceny pozytywnej z ustnego egzaminu dojrzałości  Państwowa Komisja Egzaminacyjna 

Źródło: Opracowanie własne.

Proces oceniania ucznia szkoły średniej

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. Pomaga uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, motywowaniu go do dalszej pracy. Ocenianie dostarcza rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia. Umożliwia też nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w danej szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania.

Proces oceniania ściśle wiąże się z przekazywaniem wiedzy w czasie zajęć lekcyjnych prowadzonych różnymi metodami. Mogą to być wykłady, ćwiczenia, konsultacje. Istnieją również różne metody sprawdzania i egzekwowania wiedzy. Klient czyli uczeń wykazuje się znajomością materiału w czasie sprawdzianów, kartkówek, pisania testów, odpowiedzi ustnych i prac klasowych. Jego wiedza oceniana jest zgodnie z kryteriami ocen w skali 1-6. Proces oceniania przedstawiono na rysunku 25.

 

Źródło: Opracowanie własne.

Wybrałam ten fragment pracy, ponieważ uważam, że proces oceniania ucznia jest dla nauczyciela procesem kluczowym.

mgr inż. Wioletta Efinowicz

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:55:50
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:55:50) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie