Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Gimnazjum w Dąbrówce Tczewskiej

Dąbrówka Tczewska 37, 83-111 Miłobądz
tel./fax (58) 536-96-66
www:   http://www.gimnazjum-dabrowka.tcz.ple-mail:   gimnazjumdabrowka@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6235 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

KSZTAŁTUJEMY ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE POPRZEZ:

- zapewnienie odpowiedniej bazy dla
uczniów gimnazjum

- systematyczne diagnozowanie
i monitorowanie zachowań uczniów

- realizowanie programu wychowawczego
gimnazjum

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum.
2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:
a) Prowadzenie preorientacji zawodowej w ramach lekcji z różnych przedmiotów i na godzinach wychowawczych:
 • klasy I – Poznawanie siebie
 • klasy II – Poznawanie zawodów
 • klasy III – Informacja zawodowa – oferta edukacyjna
 • poradnictwo indywidualne dotyczące wyboru zawodu
 • indywidualna praca z rodzicami uczniów mających problemy zdrowotne, współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
b) Koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę w zakresie wyboru przez uczniów kierunków kształcenia i zawodu.
c) Rozpowszechnianie wśród uczniów dostępnych materiałów z dziedziny zawodoznawczej.
d) Udział młodzieży klas III w „Targach edukacyjnych” i „Dniach otwartych szkół”.
e) Spotkania z uczniami i pracownikami szkół ponadgimnazjalnych.
3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do wieku ucznia poprzez:
 • zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum
 • systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów
 • realizowanie programu wychowawczego gimnazjum
4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
5. Umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej, stosownie do woli rodziców lub prawnych opiekunów.
6. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
7.Umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań, realizowanie indywidualnych programów nauczania.
8. Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje postawy wobec problemów ochrony środowiska.
9. Integruje wychowawcze oddziaływania szkoły i rodziny.
10. Dąży do stworzenia przyjaznej i bezpiecznej atmosfery w szkole.
11. Zapewnia korzystne dla zdrowia warunki edukacji.
12. Przygotowuje uczniów do:
 • samokształcenia
 • samowychowania
 • podejmowania działań prozdrowotnych
13. Organizuje formy współdziałania z rodzicami uczniów poprzez: A. prezentację syntetycznej analizy wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej przez wychowawców klas, prezentację dorobku szkoły i osiągnięć uczniów na zebraniach dla rodziców
B. zasięganie opinii rodziców poprzez ankiety, rozmowy indywidualne wywiady środowiskowe na temat osiągnięć i trudności uczniów w nauce
C. dostosowywanie wymagań programowych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów na podstawie opinii PPP
D. podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły
E. wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego
kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielanie wszelkich informacji w tym zakresie
F. wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów oraz w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
G. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
14. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez organizowanie następujących form pomocy:
 • zorganizowanie zajęć świetlicowych
 • umożliwienie spożywania posiłków
 • system zapomóg i stypendiów
 • prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 • podstawową opiekę medyczną
 • współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
 • podczas zebrań z rodzicami lub spotkań indywidualnych nauczyciel analizuje sytuację ucznia, wskazując rodzicom trudności i problemy dziecka z nauką lub zachowaniem
 • uczeń na wniosek rodzica może być przebadany przez PPP
 • nauczyciel (wychowawca) na prośbę PPP pisze opinię na temat trudności w nauce lub zachowaniu danego ucznia
 • po uzyskaniu przez szkołę (za zgodą rodziców) opinii z PPP nauczyciele zapoznają się z nią i dostosowują wymagania do zaleceń PPP
Działalność charytatywną Samorządu Uczniowskiego:
 • corocznie SU przeprowadza akcje charytatywne o charakterze ogólnokrajowym, typu: Góra Grosza, sprzedaż kalendarzyków, itp. prowadzone według regulaminu podanego przez głównych organizatorów, zbiórką pieniędzy na terenie szkoły zajmują się uczniowie należący do sekcji charytatywnej SU,
 • corocznie SU organizuje akcje: „Przygarnij serduszko” oraz „I ty zostań św. Mikołajem”, polegające na zbiórce paczek świątecznych oraz odzieży i żywności, które następnie są dostarczane do domów najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły, których wybiera się z listy osób podanych przez GOPS oraz w wyniku konsultacji z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas
Pomoc materialną:
 • możliwość wypożyczenia podręczników szkolnych z biblioteki gimnazjum przez ubogich uczniów klas I-III
 • dofinansowanie z funduszy Rady Rodziców mundurków szkolnych uczniom z trudną sytuacją finansową
 • rozdzielanie pomiędzy najbardziej potrzebujących przyborów szkolnych, przekazywanych przez darczyńców
 • darmowe obiady przyznawane uczniom na prośbę rodziców (nie ujętych przez GOPS), którym nagle pogorszyła się sytuacja materialna
Wychowawcę klasy, który:
 • kontroluje na bieżąco postępy w nauce i zachowanie wychowanków
 • analizuje frekwencję na zajęciach lekcyjnych
 • powiadamia rodziców o ucieczkach z lekcji
 • przeprowadza wywiad o sytuacji rodzinnej wychowanka
 • utrzymuje stały kontakt z pedagogiem szkolnym i konsultuje się z nim w sprawach trudnych
 • kieruje ucznia sprawiającego problemy wychowawcze na rozmowę z pedagogiem
15. Rozwija zainteresowania uczniów na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz w miarę posiadanych środków finansowych.
16. Realizuje cele i zadania profilaktyczne poprzez: Chronienie uczniów przed zagrożeniami na każdym poziomie jego rozwoju.
Rozwijanie w uczniach umiejętności nawiązywania kontaktu, usprawnianie relacji interpersonalnych, stwarzanie sytuacji podnoszących jego poczucie wartości, nakłanianie do pracy nad sobą, wskazywanie pozytywnych wzorców.

 • integrację w zespołach uczniowskich
 • tworzenie warunków do wzbudzania twórczej aktywności uczniów na terenie szkoły
 • usprawnianie współpracy między szkołą a instytucjami, stowarzyszeniami, zajmującymi się pomocą i wsparciem dla uczniów oraz ich rodzin
Biorąc pod uwagę zagrożenia, motywy negatywnych zachowań uczniów, a także czynniki sprzyjające tworzeniu dobrej sytuacji wychowawczej szkoły należy przyjąć następujące kierunki działań profilaktycznych:
 • dbać o bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią
 • promować zdrowy styl życia – przeciwdziałać paleniu tytoniu, piciu alkoholu, odurzaniu się
 • zapobiegać przemocy i agresji
 • zapobiegać niepowodzeniom szkolnym
 • nieść pomoc uczniom z rodzin problemowych i w trudnej sytuacji materialnej Do najważniejszych szczegółowych zadań szkolnej profilaktyki należą:
 • diagnoza uczniów z problemami w nauce – określenie ich przyczyn – rozeznanie uczniów z dysfunkcjami i wyznaczenie form pomocy
 • wzbogacanie wiedzy nauczycieli, rodziców na temat niepowodzeń szkolnych (literatura, prelekcje)
 • organizowanie zajęć wyrównywania wiedzy, terapii pedagogicznej, logopedii
 • pomoc uczniom na zajęciach świetlicowych w odrabianiu prac domowych, organizowanie pomocy koleżeńskiej w ramach tych zajęć
 • wczesna diagnoza ucznia – we współpracy z rodzicami kierowanie uczniów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na potrzebne badania
 • kontrola obowiązku szkolnego
 • indywidualne podejście i ocena uczniów z zaburzeniami w nauce
 • organizowanie spotkań, pogadanek dla młodzieży na temat przyczyn i skutków agresji (tematyka godzin wychowawczych)
 • zajęcia warsztatowe na temat nazywania i wyrażania uczuć, radzenia sobie ze stresem, sposobów rozwiązywania konfliktów
 • wprowadzenie podczas zajęć lekcyjnych elementów ćwiczeń i muzyki relaksacyjnej
 • zauważanie pozytywnych i negatywnych zachowań uczniów
 • wspieranie uczniów i ich rodzin poprzez wskazywanie instytucji niosących pomoc
 • niesienie pomocy uczniom wymagającym dożywiania
 • organizowanie akcji charytatywnych - akcji pomocy uczniom najbardziej potrzebującym – zbiórka darów, rzeczy używanych, żywności, przekazanie ich poszczególnym rodzinom
 • organizowanie kiermaszu podręczników używanych, umożliwienie tańszego ich zakupu
 • wnikliwe rozpoznawanie sytuacji rodzinnej uczniów, kierowanie spraw do sądu rodzinnego i nieletnich w razie takiej potrzeby Inne cele i zadania szkoły mogą wynikać z woli rodziców wyrażonej poprzez ich ciała przedstawicielskie, o ile nie są one sprzeczne z zadaniami i celami określonymi w ustawie o systemie oświaty

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie