Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim

im. Marii Skłodowskiej - Curie

ul. Jeziorna 3, 69-220 Ośno Lubuskie
tel./fax (95) 757-13-51
www:   http://www.zsposno.superszkolna.ple-mail:   zsp.osno@autograf.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4673 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PODSTAWOWA W OŚNIE LUBUSKIM

- oddział przedszkolny
- zajęcia dodatkowe
- wysoki poziom zajęć dydaktycznych
- bezpieczeństwo, opieka, troska
- edukacja proekologiczna
- poszanowanie praw ucznia i dziecka
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia świetlicowe
 

GIMNAZJUM PUBLICZNE W OŚNIE LUBUSKIM

- innowacja pedagogiczna
- działalność Samorządu Uczniowskiego
- unijne projekty i programy
- działalność ekologiczna
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- szkoła bez przemocy
- cyklicznie organizowane imprezy szkolne
- aktywne formy pracy
- liczne sukcesy sportowe
- ZHP
- gimnastyka korekcyjna
- działalność wolontariatu

W naszej placówce realizujemy cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające programy nauczania, dydaktyczno–wychowawczy, opiekuńczy, wspomagający i profilaktyki, a w szczególności uczniom i słuchaczom:
 • zapewniamy bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania zatwierdzonych przez MEN
 • realizujemy ustalone dla danego typu szkoły podstawy programowe w oparciu o wybrany program nauczania, programy nauczania, ramowe plany nauczania dla danych typów szkół
 • realizuje standardy wymagań egzaminacyjnych zarówno dla sprawdzianu jak i egzaminu gimnazjalnego
 • zapewniamy i zabezpieczamy możliwość dobrowolnego uczestniczenia na zajęciach z religii, etyki oraz innych zajęciach edukacyjnych i wychowawczych
 • zapewniamy uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz zdrowotną i wychowanie prozdrowotne poprzez pracę wychowawcy, pedagoga szkolnego oraz współpracę z instytucjami pozaszkolnymi
 • umożliwiamy rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez działalność świetlicy szkolnej, działalność kół zainteresowań w zakresie różnych przedmiotów, zajęć rekreacyjno–sportowych, uczestnictwo młodzieży w olimpiadach, turniejach, gimnazjadach, konkursach i przeglądach, w imprezach kulturalnych (teatr, kino, wystawy), organizowanie wycieczek i innych form turystyczno-krajoznawczych oraz pracę indywidualną z uczniami zdolnymi i o zaniżonych możliwościach intelektualnych
 • stosujemy indywidualizację nauczania

Innowacja pedagogiczna "Ośno Lubuskie – środowisko przyrodnicze i gospodarcze, regionalizm w korelacji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych"
Celem ogólnym jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy o walorach środowiskowych własnego regionu. Głównym założeniem innowacji jest dostosowanie treści programowych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych do specyfiki regionu. Realizacja treści i osiąganie założonych celów odbywać się będzie w oparciu o: zwiad ekologiczny, wycieczki dydaktyczne, monitoring środowiskowy oraz samodzielne wyszukiwanie i gromadzenie przez uczniów informacji. Treści programowe innowacji zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego.

Naszym uczniom umożliwiamy:
 • nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, oraz kontynuacji nauki na następnym etapie kształcenia
 • dokonanie absolwentom świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
 • pełny rozwój intelektualny i psychofizyczny poprzez pobudzanie postaw kreatywnych w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności
 • wszechstronny rozwój osobowości uczniów i słuchaczy uwzględniający indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje psychiczne
 • kształtowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach
 • prezentację własnego punktu widzenia
 • kształtowanie postawy samowychowania, nawyku dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie, higienę psychiczną
 • tworzenie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym, duchowym) w oparciu o przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z dnia 20 listopada 1989 r.
 • wychowanie w duchu tolerancji, zrozumienia i szacunku dla innych osób, tradycji i kultur
 • wychowanie i kształcenie w duchu poszanowania tradycji regionalnej, narodowej i europejskiej
 • uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego
 • przygotowanie do świadomego, odpowiedzialnego, aktywnego i samodzielnego spełniania zadań w rodzinie, w społeczności lokalnej i państwie
 • wychowanie prospołeczne, kulturalne, estetyczne, ekologiczne
 • rozwijanie poszanowania środowiska naturalnego

Spotkania z kombatantami
Tradycją w naszej szkole stały się coroczne spotkania z uczestnikami II wojny światowej. Naszymi gośćmi są kombatanci, Sybiracy oraz więzień obozu pracy przymusowej. W spotkaniach uczestniczy Dyrektor ZSP w Ośnie Lubuskim, władze miasta, uczniowie klas III gimnazjum i nauczyciele. Staramy się, aby w każdym roku, po części wprowadzającej, znalazły się jakieś zmiany w schemacie spotkań. Uczniowie poszczególnych klas deklamują patriotyczne wiersze czy odgrywają scenki, które mają uzmysłowić grozę wojny. To także inscenizacje fragmentów utworów literackich czy wywiady prowadzone „na żywo” z zaproszonymi gośćmi. Imprezy te przez uroczysty charakter i przedstawioną formułę są inną, ale znakomitą lekcją historii. Wizyty uczestników wojny niewątpliwie poszerzają wiedzę o niej młodzieży naszej szkoły.

Podopiecznym oferujemy ponadto ciekawe zajęcia dodatkowe!

Dla szkoły podstawowej...:
 • Szkolne Koło Caritas
 • SKS
 • ortografia
 • Program E-Twinning
 • zajęcia kółka czytelniczego
 • koło recytatorskie
 • koło matematyczne
 • kółko dla zdolnych z przyrody
 • zajęcia matematyczno-przyrodnicze
 • zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • zajęcia z uczniem zdolnym
 • zajęcia biblioterapeutyczne
 • zajęcia logopedyczne
 • koło informatyczne
 • doskonalenie techniki czytania
 • zajęcia z języka niemieckiego

...oraz gimnazjum:
 • kółko biologiczne
 • koło historyczne
 • kółko szachowe
 • kółko geograficzne
 • zajęcia SKKT
 • gimnastyka korekcyjna
 • przygotowanie do egzamin
 • kółko matematyczne
 • zajęcia językowe
 • kółko fizyczne
 • kółko dziennikarskie
 • PPP
 • "Spójrz inaczej"
 • zajęcia wyrównawcze

Uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim w roku szkolnym 2012/2013 uczestniczyć będą w projekcie „Razem można więcej!” realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wszystkie zajęcia pozalekcyjne są nieodpłatne. Po zakończeniu zajęć, szkoła zapewnia powrót uczniów do miejsca zamieszkania. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu i oprogramowania - zestawu interaktywnego. Zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne, zestawy książek, programy multimedialne, materiały edukacyjne oraz zestawy do doświadczeń.

Osiągnięcia sportowe
 • III m. w klasyfikacji ogólnej szkół podstawowych powiatu słubickiego w roku szkolnym 2008/2009 (II m. dziewczęta, II m. chłopcy)
 • piłka siatkowa dziewcząt: kl. IV ,,2” - III m. w powiecie, kl. V ,,3’" - II m. w powiecie, kl. VI ,,4’’ - I m. w powiecie
 • koszykówka dziewcząt - III m. w powiecie
 • koszykówka chłopców - II m. w powiecie
 • piłka ręczna dziewcząt - III m. w powiecie
 • piłka ręczna chłopców - I m. w powiecie
 • piłka nożna dziewcząt - VI m. w powiecie
 • piłka nożna chłopców - II m. w powiecie
 • I m. w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt - Górzyca
 • II m. w sztafetowych biegach przełajowych chłopców - Górzyca
 • VI m. tenis stołowy chłopców w województwie
 • VIII m. tenis stołowy dziewcząt w województwie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie