Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Gimnazjum

ul. Wolności 14a, 64-130 Rydzyna
tel./fax (65) 529-79-92
www:   http://www.gimrydzyna.ir-tel.pl
e-mail:   gimrydzyna@poczta.onet.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2844 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

- zespół wokalny
- zajęcia sportowe
 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

- aktyw biblioteczny
- zajęcia wyrównawcze - fizyka
- kółko biologiczne
- zajęcia wyrów.-matematyka
- kółko plastyczne
- kółko recytatorskie
- zajęcia wyrównawcze z fizyki
- zajecia wyrów.-j.polski
- zajęcia z j.niemieckiego
- kółko historyczne
- grupa charytatywna
- zespół wokalny
- zajęcia sportowe
- teatr ruchu i muzyki
- terapia pedagogiczna-indyw.
- kółko kronikarskie

Cele i Zadania Szkoy

1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności określonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego
2. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji gimnazjalnego programu wychowawczego
3. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum
4. uświadamia uczniom poczucie tożsamości narodowej w toku zajęć lekcyjnych
5. rozwija uczucia patriotyczne poprzez organizację apeli i uroczystości z okazji rocznic państwowych, w naszej szkole przyjęto do realizacji miedzy innymi:
 • święto Patrona Szkoły – 28.10.
 • rocznicę Odzyskania Niepodległości – 11.11.
 • rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 3.05

Gimnazjum stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich zainteresowania i potrzeby oraz możliwości psychofizyczne.
Gimnazjum realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia oraz obowiązujących w szkołach przepisów bezpieczeństwa i zasad higieny.
Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności: ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe (przedmiotów pokrewnych)lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

Zadania Gimnazjum:
 • zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu ustalenia programów nauczania i korelowania treści przedmiotów pokrewnych
 • wspólne opracowywanie szczegółowych wymagań i kryteriów oceniania oraz testów badania umiejętności
 • organizowanie wewnątrzgimnazjalnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa dla początkujących nauczycieli
 • współdziałanie w organizowaniu i urządzaniu pracowni przedmiotowych
 • wymiana doświadczeń pedagogicznych
 • współpraca z innymi zespołami

Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.
Ocenianie wewnątrzszkolnych osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań wynikających z programu nauczania oraz formułowaniu oceny.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej

Rok szkolny trwa tak , jak określa coroczne rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej o organizacji roku szkolnego. Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania zawiera dokument nr1 „Wewnątrzszkolny System Oceniania uczniów.” Gimnazjum określa i organizuje formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie poprzez działalność pedagoga, wychowawcę i poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rydzynie w celu udzielenia pomocy materialnej. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

Formy tego współdziałania realizuje się poprzez prawo rodziców do:
 • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie gimnazjum
 • znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów
 • uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w szkole
 • uzyskania informacji i porad w sprawach kształcenia i wychowania
 • opiniowania „Programu Wychowawczego” i „Programu Profilaktyki” dokument nr 2 i nr 3 i przedłożeniu go Radzie Pedagogicznej do uchwalenia na dany rok szkolny
 • uzyskaniu w razie potrzeby pomocy i wsparcia psychologa dla swojego dziecka
 • wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy gimnazjum


Powinnością rodziców jest interesowanie się życiem gimnazjum i klasy oraz postępami dziecka w nauce i jego zachowaniem. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze gimnazjum organizuje spotkania dyrektora z rodzicami, zebrania klasowe z wychowawcą, konsultacje z wszystkimi nauczycielami. Spotkania te nie mogą być organizowane rzadziej niż raz na kwartał.

Organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia prowadzi pedagog szkolny poprzez:
 • spotkania uczniów z przedstawicielami Mobilnego Centrum Doradztwa Zawodowego
 • popularyzację szkół ponadgimnazjalnych poprzez całoroczna gazetkę informacyjną
 • prowadzenie przez pedagoga szkolnego godzin wychowawczych w klasach III na temat wyboru przyszłego zawodu
 • Umożliwienie przedstawicielom szkół ponadgimnazjalnych prezentacji reklamujących daną szkołę

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie