ul. Zwycięstwa 168, 75-612 Koszalin
tel/fax (094) 342-50-35
Konto: PEKAO SA II O/Koszalin - 98 1240 3653 1111 0000 4188 1086
NIP: 669-11-16-730
www:   http://www.szkolnictwo.pl/henra
e-mail:   henra@szkolnictwo.pl

Już 60 lat Spółdzielnia Pracy "Oświata" prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w formach pozaszkolnych w Koszalinie i na terenie całego kraju.

Celem działalności "Oświaty" jest zaspokojenie potrzeb środowiska w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wiedzy ogólnej. Działa na podstawie Ustawy "Prawo Spółdzielcze" i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000109171 oraz do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem ewidencyjnym 2.32/00005/2004.

INFORMACJE O FIRMIE

Forma organizacyjno-prawna instytucji: spółdzielnia pracy - wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000109171
Data powstania firmy: 07.06.1958 r.
Zezwolenie na prowadzenie działalności edukacyjnej wydane przez: Ministra Oświaty i Wychowania – 1958 r.
Spółdzielnia jest również wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalina pod numerem 9.
Współpraca z Urzędami Pracy: Od 1990 r. z chwilą powstania tych urzędów. Od 1990 r. przeprowadziliśmy na zlecenie Urzędów Pracy 195 kursów, które ukończyło 3631 osób bezrobotnych.
Współpraca z innymi partnerami: Od 1990 r. na zlecenie różnych przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji społecznych przeszkoliliśmy, na 1657 kursach różnych specjalności ok. 40600 osób.

Ogólna charakterystyka firmy: Placówka została powołana do kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych pod ich indywidualne zainteresowania oraz bezrobotnych i kadry pracownicze, pod potrzeby instytucji, organizacji społecznych i przedsiębiorstw.


OFERTA PROGRAMOWA

Lp
Nazwa kursu
Program kursu
Wymagania wobec kandydatów
Uzyskane kwalifikacje
Czas trwania w godz.
Przewidy- wane opłaty
1
Spawanie metodami:
- elektrodą otuloną
- gazowe
- w osłonie gazów ochronnych (MAG,MIG,TIG)
- drutem proszkowym


Podwyższenie kwalifikacji na uprawnienia:
UDT, PRS i inne Certyfikaty międzynarodowe zgodne z normą PN-EN 287-1; ISO 9606
Programy Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
Wykształcenie podstawowe, wskazane zawodowe.
Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu.
Ukończone 18 lat.


Staż pracy w spawaniu metali
Książeczka spawacza


Wpis do książki spawacza
19060
Do uzgo- dnienia
2
Kurs przygotowujący do zdania egzaminu na stwierdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru lub eksploatacji w zakresach: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, pomiarowo-kontrolnym
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Ukończone 18 lat.
Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu
Świade-ctwo kwalifikacyjne E lub D
Od 30 do 60

Kurs dla następujących urządzeń sieci i instalacji:

Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
1) urządzenia prądo-twórcze przyłączone do krajowej sieci elektro-energetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
5) urządzenie elektro-termiczne
6) urządzenia do elektrolizy
7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
8) elektryczna sieć trakcyjna
9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9
1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
3) turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50kW
5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej50kW
7) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
9) piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9
1) urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych
4) sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
5) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
8)przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
9) turbiny gazowe
10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9
3
Kierowca wózków jezdniowych
Wg programu nauczania ODKMG w Mysłowicach
Ukończone 18 lat.
Zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywa nia zawodu.
Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
55
4
Bezpieczna wymiana butli gazowych w wózkach z napędem silnikowym
Wg programu nauczania ODKMG w Mysłowicach
Uprawnienia do wymiany butli gazowych
8
5
Kursy przyuczające do zawodów ogólnobudowlanych:
- murarz ogólnobudowlany, tynkarz, zbrojarz, monter płyt kartonowo- gipsowych i sufitów podwieszanych
- glazurnik
- technolog robót wykończeniowych
- malarz, tapeciarz
- dekarz blacharz
- brukarz, układanie kostki polbruku
Wg obowiązujących programów zawodowych, przyjętych przez Radę Programową Spółdzielni Pracy „Oświata” w Koszalinie
Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu
Zaświadczenie na wzorze MEN o przyuczeniu do zawodu
Od 180 do 360
6
Kursy przyuczające do zawodów stolarskich:
- stolarz budowlany
- stolarz meblowy, monter stolarki PCV i aluminiowej
- cieśla
Wg obowiązujących programów zawodowych, przyjętych przez Radę Programową Spółdzielni Pracy „Oświata” w Koszalinie
Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu
Zaświadczenie na wzorze MEN o przyuczeniu do zawodu
Od 120 do 380
7
Kursy przyuczające do zawodów mechaniczno-elektrycznych:
- tokarz-frezer
- tokarz obsługujący tokarki numeryczne
- monter instalacji elektrycznych
- monter instalacji sanitarnych i ciepłowniczych
- monter gazociągów
- monter konstrukcji aluminiowych
- blacharz karoseryjny
- lakiernik samochodowy
Wg obowiązujących programów zawodowych, przyjętych przez Radę Programową Spółdzielni Pracy „Oświata” w Koszalinie
Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu
Zaświadczenie na wzorze MEN o przyuczeniu do zawodu
Od 120 do 380
8
Kursy przyuczające do zawodów krawieckich:
- krawcowa
- szwaczka przemysłowa
Wg obowiązujących programów zawodowych, przyjętych przez Radę Programową Spółdzielni Pracy „Oświata” w Koszalinie
Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu
Zaświadczenie na wzorze MEN o przyuczeniu do zawodu
Od 250 do 350
9
Kursy garmażeryjne:
- kucharz
- kucharz garmażer
- kelner
- przetwórstwo spożywcze
- przetwórstwo rybne
Wg obowiązujących programów zawodowych, przyjętych przez Radę Programową Spółdzielni Pracy „Oświata” w Koszalinie
Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu
Zaświadczenie na wzorze MEN o przyuczeniu do zawodu
Od 250 do 350
10
Kursy obsługi kas fiskalnych, obsługi sprzętu biurowego, profesjonalny magazynier
Zgodnie z ustalonym programem
Stan zdrowia pozwalający na udział w kursie
Zaświadczenie MEN
Od 20 do 30
11
Profesjonalna pokojowa
Zgodnie z ustalonym programem
Zaświadczenie MEN
60
12
BHP
- dla wszystkich grup zawodowych
- z zakresu oceny ryzyka zawodowego
- z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem wg norm 18 000
- dostosowanie maszyn do minimalnych wymogów BHP
Wg programu Ministra Gospodarki i Pracy
Zaświadczenie MEN
Od 8 do 64
13
Nauka języków obcych:
- angielski>
- niemiecki
Zgodnie z ustalonym programem
Pod potrzeby firm zlecających
Zaświadczenie MEN
Do uzgod- nienia
Koszt wg wybranego programu (ilość godz., zajęć)