Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "06. Rynek pracy"
Podaż pracy reprezentują:
tylko osoby zatrudnione
tylko osoby bezrobotne
pracodawcy oferujący miejsca pracy
osoby w wieku produkcyjnym, zdolne do pracy i gotowe ją podjąć na danych warunkach istniejących w gospodarce
Płaca realna to:
stawka płac po potrąceniu podatku dochodowego
suma dochodów z różnych źródeł
siła nabywcza nominalnej stawki płacy
płaca pracowników zatrudnionych na pełnym etacie
Które z podanych twierdzeń jest prawdziwe?
system kształcenia i szkolenia nie ma wpływu na zmiany podaży pracy
płace realne rosną, gdy zwiększają się koszty utrzymania
wysokość płacy minimalnej ustalają prywatni pracodawcy
nadmierny wzrost podatku dochodowego może zniechęcić do zwiększania podaży pracy
Popyt na pracę można objaśnić, jako:
liczbę osób w wieku produkcyjnym
ilość miejsc pracy zajmowanych przez pracowników pełnozatrudnionych
liczbę osób, jaką jest skłonny zatrudnić rząd
ilość osób lub godzin pracy, jaką pracodawcy są skłonni zatrudnić przy określonych stawkach płacy realnej
Do ludności aktywnej zawodowo nie należą:
bezrobotni
przedsiębiorcy
młodzież ucząca się w systemie dziennym
zatrudnieni na umowę o pracę
Stopę bezrobocia rejestrowanego mierzy się stosunkiem liczby osób:
bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo
poszukujących pracy do liczby osób zatrudnionych
bezrobotnych zarejestrowanych do zasobów siły roboczej
zdolnych do pracy do zasobów siły roboczej
Płaca nominalna to:
cena siły roboczej na rynku pracy
suma jednostek pieniężnych otrzymywanych przez pracownika od pracodawcy
siła nabywcza nominalnej stawki płacy
suma dochodów z różnych źródeł
Bezrobocie frykcyjne:
wynika z niedostatecznego rozmiaru popytu całkowitego
to naturalna stopa bezrobocia
obejmuje osoby rejestrujące się w urzędach pracy pomimo posiadania innych źródeł zatrudnienia i dochodu
to znikanie przestarzałych branż czy gałęzi gospodarki i powstawanie nowych
Bezrobocie strukturalne:
wynika z niedostatecznego rozmiaru popytu całkowitego
to naturalna stopa bezrobocia
obejmuje osoby rejestrujące się w urzędach pracy pomimo posiadania innych źródeł zatrudnienia i dochodu
to znikanie przestarzałych branż czy gałęzi gospodarki i powstawanie nowych
Bezrobocie cykliczne:
wynika z niedostatecznego rozmiaru popytu całkowitego
to naturalna stopa bezrobocia
obejmuje osoby rejestrujące się w urzędach pracy pomimo posiadania innych źródeł zatrudnienia i dochodu
to znikanie przestarzałych branż czy gałęzi gospodarki i powstawanie nowych
Bezrobocie fikcyjne:
wynika z niedostatecznego rozmiaru popytu całkowitego
to naturalna stopa bezrobocia
obejmuje osoby rejestrujące się w urzędach pracy pomimo posiadania innych źródeł zatrudnienia i dochodu
to znikanie przestarzałych branż czy gałęzi gospodarki i powstawanie nowych
Współczynnik aktywności zawodowej to:
procent ludzi posiadających zatrudnienie w stosunku do ogółu populacji zawodowo aktywnej
stosunek siły roboczej do ogólnej liczby ludności w wieku produkcyjnym
wyrażony w procentach stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo
wyrażony w procentach stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo
Stopa zatrudnienia to:
procent ludzi posiadających zatrudnienie w stosunku do ogółu populacji zawodowo aktywnej
stosunek siły roboczej do ogólnej liczby ludności w wieku produkcyjnym
wyrażony w procentach stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo
wyrażony w procentach stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo
Stopa bezrobocia to:
procent ludzi posiadających zatrudnienie w stosunku do ogółu populacji zawodowo aktywnej
stosunek siły roboczej do ogólnej liczby ludności w wieku produkcyjnym
wyrażony w procentach stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo
wyrażony w procentach stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo
Jeśli rynek znajduje się w równowadze to:
nie ma na nim nadwyżek
wielkość popytu równa się wielkości podaży
ustalona cena umożliwia realizację wszystkich transakcji handlowych
nie ma na nim niedoborów
Przeciwdziałanie bezrobociu strukturalnemu powinno polegać przede wszystkim na:
stwarzaniu barier dla wprowadzania postępu technicznego i organizacyjnego
skracaniu ustawowego czasu pracy
tworzeniu miejsc pracy w usługach publicznych
prowadzeniu szkoleń nadających bezrobotnym dodatkowe kwalifikacje
Przeciwdziałaniu bezrobociu cyklicznemu polega przede wszystkim na:
prowadzeniu szkoleń nadających bezrobotnym dodatkowe kwalifikacje
organizacji robót publicznych i prac interwencyjnych
zwiększaniu podaży pracy
stwarzaniu barier dla wprowadzania postępu technicznego i organizacyjnego
Które z podanych twierdzeń jest prawdziwe?
zwalczanie bezrobocia jest tylko zadaniem państwa
istotą polityki mikroekonomicznej jest wykorzystanie narzędzi fiskalnych i monetarnych państwa
w polityce aktywnej wyodrębnia się politykę makro i mikroekonomiczną
subsydiowanie zatrudnienia jest instrumentem polityki pasywnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie