Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "radcowskich (rok 2007) - 10"
Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, przy obliczaniu tego terminu uwzględnia się dzień, w którym zdarzenie nastąpiło:
tak
nie
tak lub nie, w zależności od rodzaju sprawy
Komentarz: art. 57 § 1 k.p.a.
Według Kodeksu postępowania administracyjnego, o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania w postępowaniu administracyjnym postanawia ostatecznie:
burmistrz, który wydał decyzję w pierwszej instancji
organ właściwy do rozpatrzenia odwołania
sąd powszechny
Komentarz: art. 59 § 2 k.p.a.
Według Kodeksu postępowania administracyjnego, nieusunięcie braków podania w postępowaniu administracyjnym spowoduje:
pozostawienie podania bez rozpatrzenia
odrzucenie podania
zwrot podania
Komentarz: art. 64 § 2 k.p.a.
Według Kodeksu postępowania administracyjnego, w postępowaniu administracyjnym przeprowadzenie rozprawy jest:
obligatoryjne w każdej sprawie
niedopuszczalne
możliwe, gdy zaistnieją przesłanki ustawowe
Komentarz: art. 89 k.p.a.
Według Kodeksu postępowania administracyjnego, na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania stronie służy:
sprzeciw
odwołanie
zażalenie
Komentarz: art. 101 § 3 k.p.a.
Według Kodeksu postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje:
decyzję o umorzeniu postępowania
postanowienie o umorzeniu postępowania
postanowienie o zawieszeniu postępowania
Komentarz: art. 105 § 1 k.p.a.
Według Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawie, w której toczy się postępowanie przed organem administracji publicznej:
zawarcie ugody jest zawsze niedopuszczalne
zawarcie ugody może nastąpić tylko najpóźniej do wydania decyzji w pierwszej instancji
zawarcie ugody może nastąpić zarówno w postępowaniu w pierwszej instancji, jak i w postępowaniu odwoławczym
Komentarz: art. 115 k.p.a.
Według Kodeksu postępowania administracyjnego, od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra służy stronie:
odwołanie do rady ministrów
zażalenie do prezesa rady ministrów
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
Komentarz: art. 127 § 3 k.p.a.
Według Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie:
może po zaistnieniu przesłanek ustawowych wydać nową decyzję
w żadnym przypadku nie może wydać nowej decyzji
może wydać nową decyzję za zgodą organu odwoławczego
Komentarz: art. 132 § 1 k.p.a.
Według Kodeksu postępowania administracyjnego, w postępowaniu administracyjnym niedopuszczalność odwołania stwierdza:
organ administracji publicznej, który wydał decyzję
wyłącznie organ odwoławczy
zarówno organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jak i organ odwoławczy
Komentarz: art. 134 k.p.a.
Według Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:
decyzja ta wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości
decyzja ta wydana została bez podstawy prawnej
strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu
Komentarz: art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.
Według Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:
dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną
wydana została w wyniku przestępstwa,
wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu
Komentarz: art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a.
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych normuje:
podatek od towarów i usług
podatek od posiadania psów
podatek od czynności cywilnoprawnych
Komentarz: art. 1 pkt 3 ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)
Według ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:
budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
użytki rolne, nie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego
Komentarz: art. 2 ust. 1 ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)
Według ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości określa:
rada gminy
sejmik wojewódzki
rada powiatu
Komentarz: art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
samochody osobowe
motorowery
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony
Komentarz: art. 8 ust. 1 ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)
Podatek od towarów i usług stanowi:
dochód budżetu państwa
dochód gminy
dochód powiatu
Komentarz: art. 1 ust. 2 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)
Zgodnie z Ordynacją podatkową, osoba fizyczna podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu jest:
podatnikiem
płatnikiem
inkasentem
Komentarz: art. 7 § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
Zgodnie z Ordynacją podatkową, organem podatkowym jest:
urząd skarbowy
urząd gminy
naczelnik urzędu skarbowego
Komentarz: art. 13 § 1 pkt 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
Zgodnie z Ordynacją podatkową, umorzenie zaległości podatkowej jest możliwe:
na wniosek podatnika, nigdy zaś z urzędu
z urzędu, nigdy na wniosek podatnika
zarówno na wniosek podatnika, jak i z urzędu
Komentarz: art. 67 a § 1 i art. 67 d § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie