Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "radcowskich (rok 2007) - 11"
Zgodnie z Ordynacją podatkową, zobowiązanie podatkowe zabezpieczone zastawem skarbowym:
nie przedawnia się i dlatego zaległość podatkowa może być egzekwowana z całego majątku podatnika
nie przedawnia się, jednakże zaległość podatkowa może być egzekwowana tylko z przedmiotu zastawu
przedawnia się na zasadach ogólnych
Komentarz: art. 70 § 8 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
Zgodnie z Ordynacją podatkową, za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej odpowiada:
wyłącznie podatnik
także rozwiedziony małżonek podatnika, lecz wyłącznie przedmiotami, które otrzymał w wyniku podziału majątku wspólnego
także rozwiedziony małżonek podatnika, jednak tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym
Komentarz: art. 110 § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
Zgodnie z Ordynacją podatkową, za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiedzialność subsydiarną ponoszą:
wspólnicy do wysokości posiadanego udziału w kapitale zakładowym spółki
członkowie zarządu
członkowie rady nadzorczej
Komentarz: art. 116 § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
Kadencja posła Parlamentu Europejskiego trwa:
3 lata
5 lat
6 lat
Komentarz: art. 190 pkt 3 Traktatu Rzymskiego
Posłowie Parlamentu Europejskiego grupują się według:
obywatelstwa
kraju pochodzenia
przynależności do grup politycznych
Komentarz: art. 29 regulaminu Parlamentu Europejskiego Dz.U UE L 05 44.1
Europejski Bank Centralny ma siedzibę:
we Frankfurcie nad Menem
w Londynie
w Brukseli
Komentarz: decyzja podjęta za wspólnym porozumieniem między przedstawicielami rządów państw członkowskich podczas spotkania na szczeblu szefów państw i rządów w sprawie lokalizacji siedzib niektórych organów i słu?b Wspólnot Europejskich oraz Europlolu (93/C 323/01, Dz.U. UE C z 30 listopada 1993 r., art. 1 g tej decyzji)
Nazwę Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej na Wspólnotę Europejską zmienił:
Traktat Nicejski
Traktat z Maastricht
Traktat z Amsterdamu
Komentarz: tytuł II Traktatu o Unii Europejskiej, art. G (art. G: Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą zmienia się zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, w celu ustanowienia Wspólnoty Europejskiej A ? w całym Traktacie: 1) określenie ?Europejska Wspólnota Gospodarcza? zastępuje się określeniem ?Wspólnota Europejska?.
25 marca 2007 r. obchodzono rocznicę podpisania Traktatu Rzymskiego:
czterdziestą
pięćdziesiątą
sześćdziesiątą
Komentarz: Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej podpisany został 25 marca 1957 r. w Rzymie przez 6 państw EWWiS. Traktat o EWG wszedł w ?ycie 1 stycznia 1958 r., po ratyfikacji przez parlamenty państw ? sygnatariuszy (Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, RFN i Włoch)
Zwierzchni nadzór nad działalnością administracyjną sądów administracyjnych sprawuje:
Prezydent Rzeczypospolitej
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
Minister Sprawiedliwości
Komentarz: art. 12 ustawy z dn. 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.)
Liczbę stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym ustala:
Prezydent Rzeczypospolitej
Minister Sprawiedliwości
Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego
Komentarz: art. 33 ustawy z dn. 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.)
Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych wydaje w drodze rozporządzenia:
Minister Sprawiedliwości
Prezes Rady Ministrów
Prezydent Rzeczypospolitej
Komentarz: art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)
Referendarza sądowego mianuje:
prezes sądu rejonowego
Minister Sprawiedliwości
prezes sądu apelacyjnego
Komentarz: art. 150 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)
Sędzia sądu powszechnego nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez:
zgody Ministra Sprawiedliwości
zgody prezesa sądu apelacyjnego
zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego
Komentarz: art. 80 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)
Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, radca prawny wykonujący zawód w ramach stosunku pracy:
nie może być jednocześnie zatrudniony w innej jednostce organizacyjnej
może być jednocześnie zatrudniony w innej jednostce organizacyjnej i w łącznym wymiarze nie przekraczającym jednego etatu
może być zatrudniony w więcej niż jednej jednostce organizacyjnej i w wymiarze przekraczającym jeden etat
Komentarz: art. 17 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.)
W świetle Zasad Etyki Radcy Prawnego, w prowadzonej sprawie, radca prawny z powodu nieotrzymania wynagrodzenia:
może natychmiast wstrzymać wykonanie czynności
nie może wstrzymać wykonania czynności z tej przyczyny
może wstrzymać wykonanie czynności po uprzednim bezskutecznym wezwaniu klienta do zapłaty ustalonego wynagrodzenia.
Komentarz: art. 28 Zasad Etyki Radcy Prawnego
Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, skreślenie z listy radców prawnych następuje w wypadku:
nieuiszczania składek członkowskich za okres sześciu miesięcy
choćby częściowego ograniczenia zdolności do czynności prawnych
podjęcia pracy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Komentarz: art. 28 ust. 1 i 29 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.)
Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, członkami organów samorządu radców prawnych mogą być:
aplikanci radcowscy
tylko radcowie prawni
osoby szczególnie zasłużone dla samorządu
Komentarz: art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.)
Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, Krajowa Rada Radców Prawnych przedstawia corocznie informację o funkcjonowaniu samorządu:
Ministrowi Sprawiedliwości
Prezesowi Rady Ministrów
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
Komentarz: art. 46 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.)
Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, do Krajowego Zjazdu Radców Prawnych między innymi należy:
uchwalanie wytycznych działania samorządu i jego organów
uchwalanie regulaminów działalności samorządu i jego organów
tworzenie okręgowych izb radców prawnych
Komentarz: art. 57 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.)
Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, Minister Sprawiedliwości może zwrócić się o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do właściwości samorządu radców prawnych do:
okręgowej izby radców prawnych
Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
Krajowej Rady Radców Prawnych lub Krajowego Zjazdu Radców Prawnych
Komentarz: art. 48 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.)
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie