Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "notarialnych (rok 2007) - 02"
Rój pszczół staje się niczyim, jeżeli od dnia wyrojenia właściciel nie odszukał go przed upływem:
7 dni
5 dni
3 dni
Komentarz: art. 182 § 1 k.c.
Roszczenie o zniesienie współwłasności, nie wyłączone przez czynność prawną:
przedawnia się z upływem 10 lat od dnia nabycia rzeczy
przedawnia się z upływem 3 lat od dnia nabycia rzeczy
nie ulega przedawnieniu
Komentarz: art. 210 i 220 k.c.
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w wypadkach wyjątkowych, gdy cel gospodarczy użytkowania wieczystego nie wymaga oddania gruntu na 99 lat, okres czasu na jaki dopuszczalne jest oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, wynosi co najmniej:
25 lat
40 lat
50 lat
Komentarz: art. 236 § 1 k.c.
Użytkowanie lokalu, będące ograniczonym prawem rzeczowym, ustanowione na rzecz jednego z małżonków, z chwilą jego śmierci:
wygasa
przechodzi na współmałżonka
podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych
Komentarz: art. 266 w zw. z art. 254 k.c.
Służebność drogowa ustanowiona na czas nieoznaczony:
wygasa wskutek niewykonywania przez lat 10
wygasa wskutek niewykonywania przez lat 5
nie wygasa, mimo niewykonywania przez lat 20
Komentarz: art. 293 § 1 k.c.
W określonych prawem sytuacjach, w drodze zasiedzenia można nabyć:
służebność mieszkania
służebność gruntową
użytkowanie
Komentarz: art. 292 i 304 k.c.
Roszczenie o ochronę posiadania wygasa, jeżeli od chwili jego naruszenia nie będzie dochodzone w ciągu:
3 lat
2 lat
1 roku
Komentarz: art. 344 § 2 k.c.
Powstanie służebności gruntowej może nastąpić na podstawie:
wywłaszczenia
zasiedzenia, jeżeli nie polega na korzystaniu z widocznego i trwałego urządzenia
zasiedzenia przez posiadacza zależnego
Komentarz: art. 112 ust. 2 i art. 120 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 292 k.c.
Jeżeli wymagalność wierzytelności obciążonej zastawem zależy od wypowiedzenia przez dłużnika, wypowiedzenie to:
powinno nastąpić tylko względem zastawcy
powinno nastąpić względem zastawcy i zastawnika
nie jest dopuszczalne do czasu wygaśnięcia zastawu
Komentarz: art. 331 § 2 k.c.
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, użytkowanie rzeczy ruchomej jest:
niezbywalne
zbywalne, o ile właściciel i użytkownik tak postanowią
zawsze zbywalne
Komentarz: art. 254 k.c.
Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości:
nie może być zawarta pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu
powinna zawierać bezwarunkową zgodę na przejście własności nieruchomości
może zawierać zastrzeżenie, że jej skutki powstaną w oznaczonym terminie
Komentarz: art. 157 § 2 k.c.
Jeżeli uprawniony złożył właścicielowi rzeczy obciążonej oświadczenie o zrzeczeniu się służebności osobistej, która nie była ujawniona w księdze wieczystej, prawo to:
wygasa
wygasa pod warunkiem, że właściciel nieruchomości obciążonej wyraził na to zgodę
przechodzi na właściciela nieruchomości obciążonej
Komentarz: art. 246 k.c.
Według Kodeksu cywilnego, jeżeli zastawnik poczynił nakłady na rzecz, do których nie był obowiązany:
stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia
stosuje się w pierwszej kolejności, przez analogię, przepisy o rozliczeniach między samoistnym posiadaczem a właścicielem
stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie hipoteki
Komentarz: art. 320 k.c.
Posiadacz w dobrej wierze od chwili, w której dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy:
nie jest obowiązany zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył
nie jest obowiązany zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył
jest obowiązany zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył
Komentarz: art. 224 § 2 k.c.
W przypadku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, wpis do księgi wieczystej:
ma charakter deklaratoryjny
ma charakter konstytutywny
nie jest wymagany
Komentarz: art. 27 ustawy o gospodarce nieruchomościami i art. 237 k.c.
Nie jest ograniczonym prawem rzeczowym:
użyczenie
zastaw
hipoteka
Komentarz: art. 244 § 1 k.c.
Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, domniemanie własności nieruchomości wynika:
z treści aktu notarialnego
z treści wpisu w księdze wieczystej
z oświadczenia właściciela złożonego na dokumencie z podpisem notarialnie poświadczonym
Komentarz: art. 3 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Wpisem konstytutywnym jest wpis:
określający sposób korzystania z rzeczy wspólnej
dożywocia
odrębnej własności lokalu
Komentarz: art. 7 ust. 2 ustawy o własności lokali
Przez ujawnienie w księdze wieczystej, prawo osobiste uzyskuje skuteczność względem:
praw nabytych przez czynność prawną po jego ujawnieniu, z wyjątkiem wszystkich ograniczonych praw rzeczowych
praw nabytych przez czynność prawną po jego ujawnieniu, z wyjątkiem praw obligacyjnych
praw nabytych przez czynność prawną po jego ujawnieniu, z wyjątkiem służebności drogi koniecznej albo służebności ustanowionej w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia
Komentarz: art. 17 ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu wieczystoksięgowym wzmiankę o wniosku zaznacza się:
wyłącznie w dzienniku ksiąg wieczystych
w odpowiednim dziale księgi wieczystej
w zbiorze dokumentów
Komentarz: art. 62677 § 2 k.p.c.
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie