Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "notarialnych (rok 2007) - 05"
Kilku pozwanych odpowiadających w procesie cywilnym za szkodę wyrządzoną powodowi czynem niedozwolonym, związanych jest w procesie współuczestnictwem:
formalnym
materialnym
koniecznym
Komentarz: art. 72 § 1 pkt 1 k.p.c.
Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w razie śmierci strony pełnomocnictwo procesowe:
nie wygasa
wygasa, ale pełnomocnik procesowy działa aż do czasu zawieszenia postępowania
wygasa z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zawieszeniu postępowania
Komentarz: art. 96 k.p.c.
Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, termin do uzupełnienia braków formalnych pozwu to termin:
ustawowy
sądowy
instrukcyjny
Komentarz: art. 130 § 1 k.p.c.
Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli okaże się, że w sprawie między osobami fizycznymi nigdy nie prowadzącymi działalności gospodarczej nie występują w charakterze pozwanych wszystkie osoby, których łączny udział w sprawie jest konieczny, sąd:
oddali powództwo
wezwie z urzędu osoby nie zapozwane do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanych
wezwie osoby nie zapozwane do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanych, ale tylko na wniosek powoda
Komentarz: art. 195 k.p.c.
Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna, sąd pierwszej instancji:
oddali powództwo
umorzy postępowanie
odrzuci pozew
Komentarz: art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c.
W sprawie cywilnej wniosek o przywrócenie terminu wnosi się - od ustania przyczyny uchybienia - w ciągu:
tygodnia
dwóch tygodni
jednego miesiąca
Komentarz: art. 169 § 1 k.p.c.
W sprawie cywilnej powód:
nigdy nie może skutecznie cofnąć wniesionego pozwu
może skutecznie cofnąć pozew w każdym stanie sprawy, nawet jeśli nie zrzeknie się roszczenia i to niezależnie od stanowiska pozwanego
może skutecznie cofnąć pozew aż do rozpoczęcia rozprawy, niezależnie od stanowiska pozwanego
Komentarz: art. 203 § 1 k.p.c.
W razie częściowego oddalenia powództwa wyrokiem zaocznym, powodowi przysługuje:
apelacja
sprzeciw
skarga
Komentarz: art. 344 § 1 k.p.c. i art. 367 § 1 k.p.c.
W sprawie cywilnej sąd może uzupełnić wyrok:
tylko z urzędu
tylko na wniosek strony
z urzędu lub na wniosek strony
Komentarz: art. 351 § 1 k.p.c.
Sąd z urzędu zawsze nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli:
zasądza roszczenie uznane przez pozwanego
zasądza należność z czeku
uwzględnia powództwo o naruszenie posiadania
Komentarz: art. 333 § 1 pkt 2 k.p.c.
Apelację od wyroku sądu pierwszej instancji w sprawie cywilnej, wniesioną po upływie przepisanego terminu, sąd:
zwróci
odrzuci
pozostawi bez rozpoznania
Komentarz: art. 370 k.p.c.
Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, zażalenie nie przysługuje na postanowienie sądu pierwszej instancji:
zawieszające postępowanie
podejmujące zawieszone postępowanie w sprawie
odmawiające podjęcia zawieszonego postępowania
Komentarz: art. 394 § 1 pkt 6 k.p.c.
Skarga kasacyjna jest dopuszczalna w sprawach:
o ochronę dóbr osobistych
o czynsz najmu
o naruszenie posiadania
Komentarz: art. 398^2 k.p.c.
Referendarz sądowy może:
wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym
udzielić zabezpieczenia
wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
Komentarz: art. 353^1 § 2 k.p.c.
Według Kodeksu postępowania cywilnego, w sprawach gospodarczych powództwo wzajemne:
jest niedopuszczalne
można wytoczyć najpóźniej w odpowiedzi na pozew albo w sprzeciwie od wyroku zaocznego
można wytoczyć na każdym etapie przed sądem pierwszej instancji
Komentarz: art. 479^14 § 3 k.p.c.
Według Kodeksu postępowania cywilnego, po wydaniu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, pozwany może wnieść:
sprzeciw
zarzuty
apelację
Komentarz: art. 502 § 2 i art. 503 k.p.c.
W postępowaniu nieprocesowym, sąd:
wszczyna postępowanie na wniosek, a w wypadkach wskazanych w ustawie może wszcząć postępowanie także z urzędu
wszczyna postępowanie wyłącznie z urzędu
wszczyna postępowanie wyłącznie na wniosek
Komentarz: art. 506 k.p.c.
Tytułowi egzekucyjnemu ? aktowi notarialnemu klauzulę wykonalności nadaje:
notariusz, który sporządził umowę
sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika
sąd okręgowy miejscowo właściwy ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej, w której umowa została sporządzona
Komentarz: art. 781 § 2 k.p.c.
Według Kodeksu cywilnego, firma:
może być zbyta
może być zbyta po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy
nie może być zbyta
Komentarz: art. 43^9 k.c.
Według Kodeksu cywilnego, w przypadku utraty członkostwa przez wspólnika, którego nazwisko było umieszczone w firmie, spółka:
zawsze może zachować w firmie jego nazwisko
może zachować w swej firmie nazwisko byłego wspólnika tylko za wyrażoną na piśmie jego zgodą, a w razie jego śmierci - za zgodą jego małżonka i dzieci
nigdy nie może zachować w firmie jego nazwiska
Komentarz: art. 43^8 k.c.
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie