Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

ul. I Armii Woj­ska Pol­skiego 5/7, 20-078 Lublin
tel. (81) 441-33-44, tel. (81) 532-14-25 fax. (81) 532-14-25
www:   http://www.fim.org.pl
e-mail:   biuro@fim.org.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4432 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

OFERUJEMY:

- akademia coachingu
- urzędnik służby cywilnej
- akademia umiejętności trenerskich
- szkolenia menedżerskie
- szkolenia specjalistyczne
- doradztwo organizacyjne

Kreowanie, promowanie oraz wdrażanie wszelkich inicjatyw o charakterze menedżerskim wspierających funkcjonowanie trzech sektorów: publicznego, pozarządowego i komercyjnego.

Cele Fun­da­cji:
 • budo­wa­nie spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego poprzez pro­mo­wa­nie dzia­łań mają­cych na celu part­ner­stwo insty­tu­cji publicz­nych, komer­cyj­nych i orga­ni­za­cji pozarządowych
 • dzia­ła­nia edu­ka­cyjne, pro­mo­wa­nie modelu ucze­nia się przez cale życie
 • wzmac­nia­nie przed­się­bior­czo­ści, kon­ku­ren­cyj­no­ści i inno­wa­cyj­no­ści w wymia­rze gospo­dar­czym i społecznym

Akademia Coachingu - Celem szkolenia jest nabycie umiejętności potrzebnych w prowadzeniu coachingu z klientem indywidualnym, zespołem i organizacją.
Zajęcia z coachingu mają na celu przekazanie wiedzy, która umożliwi maksymalne wykorzystanie zarówno swojego potencjału osobistego oraz zawodowego jak i pomoc klientowi w poprawie jego efektywności. Ofertę w szczególności kierujemy do osób które doskonalą umiejętności, trenerów, nauczycieli, menedżerów, kadry zarządczej oraz wszystkich, którzy w przyszłości zamierzają pełnić te funkcje.

Urzędnik Służby Cywilnej - Kurs przygotowujący do postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie na Urzędnika Służby Cywilnej - VI edycja.

Akademia Umiejętności Trenerskich - Proponujemy przeprowadzenie cyklu szkoleń i konsultacji prowadzących do uzyskania umiejętności potrzebnych w prowadzeniu szkoleń i treningów.
Zajęcia w Akademii Umiejętności Trenerskich mają na celu przekazanie wiedzy oraz nabycie umiejętności osobowościowych służących ciekawemu, skutecznemu i rzetelnemu prowadzeniu treningów i szkoleń zarówno wewnątrz firmy jak i poza nią.

Doradztwo organizacyjne - Świad­czymy doradz­two orga­ni­za­cyjne w zakre­sie audy­tów koszto­wych i personalnych.

Doradz­two orga­ni­za­cyjne w zakresie:
 • audy­tów kosz­to­wych (pro­po­zy­cje obni­że­nia kosz­tów w instytucji)
 • audytu per­so­nal­nego następ­stwem, któ­rego jest stwo­rze­nie dia­gnozy stanu obec­nego insty­tu­cji oraz wypra­co­wa­nie pro­po­zy­cji roz­wo­jo­wych m.in. w zakre­sie opra­co­wa­nia i wdrożenia:
  • sys­temu Oceny Pra­cow­ni­ków wg. metody 360 stopni
  • wewnętrz­nego modelu zarzą­dza­nia wie­dzą, umie­jęt­no­ściami i kom­pe­ten­cjami pra­cow­ni­ków – Bank Wie­dzy i Potencjału
 • pla­no­wa­nie sce­na­riu­szowe i wspar­cie przy opra­co­wa­niu stra­te­gii roz­woju instytucji
 • warsz­taty kre­atywne dot. nowych impul­sów roz­wo­jo­wych organizacji

Szkolenia menedżerskie - Szko­le­nia są orga­ni­zo­wane w for­mach sta­cjo­nar­nych i wyjazdowych
 • szko­le­nia sta­cjo­narne w fir­mie klienta
 • szko­le­nia wyjaz­dowe orga­ni­zo­wane w malow­ni­czo usy­tu­owa­nych hote­lach na tere­nie całego kraju

Pro­gram szko­le­nia jest dosto­so­wany do indy­wi­du­al­nych potrzeb odbior­ców – tzw. szko­le­nie „skro­jone na miarę”. Szko­le­nie może być poprze­dzone wizytą trenerów/doradców w celu usta­le­nia rze­czy­wi­stych potrzeb i dosto­so­wa­nia do nich tre­ści i formy szkolenia.

Szkolenia specjalistyczne - Orga­ni­zu­jemy „szko­le­nia szyte na miarę” dosto­so­wane do potrzeb szko­le­nio­wych orga­ni­za­cji.Szko­le­nia uwzględ­niają spe­cy­fikę insty­tu­cji m.in. w zakresie:
 • szko­leń dla tre­ne­rów wewnętrz­nych oraz osób przy­go­to­wu­ją­cych się do peł­nie­nia tej funkcji
 • szko­leń z zakresu umie­jęt­no­ści „mięk­kich” w tym m.in. (komu­ni­ka­cji wewnętrz­nej, zarzą­dza­nia sobą w cza­sie wg zasad IV gene­ra­cji, tech­nik obsługi klienta, public rela­tions, tech­niki i styli nego­cja­cji, tech­nik sprzedaży)

Więcej informacji na naszej stronie internetowej

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie