Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Uczelnia im. Edwarda Herzberga

ul. Hallera 32, 86-300 Grudziądz
tel./fax (56) 461-10-81
www:   http://www.ueh.edu.pl
e-mail:   dziekanat@ueh.edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10722 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

O Uczelni

Grudziądzka Szkoła Wyższa jest niepubliczną uczelnią zawodową prowadzącą kształcenie na poziomie studiów wyższych pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe. Grudziądzka Szkoła Wyższa wpisana jest do rejestru Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod pozycją 131.

Nazwa Uczelni jest ściśle związana z miastem Grudziądz ponieważ intencją założyciela było trwałe wpisanie jej w system edukacyjny tego regionu, system - którego założenia określone zostały w uchwale Rady Miasta Nr X/96/99 z dnia 30 czerwca 1999r.

Założycielem GSW jest Stowarzyszenie działające non profit. Głównym celem przyświecającym powstawaniu Uczelni było stworzenie warunków dla spełnienia ambicji osobistych i zawodowych zarówno młodzieży, jak i osób dorosłych chcących uzyskać wyższe wykształcenie. Szczególnie istotną przesłanką było podarowanie tej możliwości również młodzieży o ograniczonych dochodach finansowych, którym ciężko jest udźwignąć ciężar utrzymania się i studiowania w Uczelniach mających siedziby poza terenem Grudziądza.


Oferta edukacyjna

Grudziądzka Szkoła Wyższa prowadzi kształcenie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych zawodowych studiów pierwszego stopnia.

Szkoła prowadzi kształcenie na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, w dwóch specjalnościach:

INŻYNIERIA PRODUKCJI

Dla realizowanej w GSW specjalności o nazwie inżynieria produkcji założyciele tej uczelni dokonali wielu starań, aby wyselekcjonowana kadra spełniała nie tylko formalne i merytoryczne wymagania wynikające z odpowiednich ustaw i rozporządzeń, lecz także stanowiła zintegrowany zespół gwarantujący realizację procesów dydaktycznych.

Kadra ta, głównie wywodząca się z Politechniki Gdańskiej, w skład której wchodzą wybitni specjaliści teoretycy jak i praktycy o dużym doświadczeniu w rozwiązywaniu i wdrażaniu w przemyśle nowoczesnych problemów obejmujących inżynierię produkcji jest tak dobrana, aby zapewniona była jednolita i sprawna koncepcja kształcenia dostosowana do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości.

Przedmioty wykształcenia ogólnego
Język obcy (angielski, niemiecki).
Wychowanie fizyczne.
Filozofia lub socjologia.
Elementy prawa.
Rachunek i zarządzanie finansami.
Komunikacja interpersonalna i zarządzanie personelem.
Przedmioty specjalnościowe
Inżynieria systemów produkcyjnych.
Inżynieria jakości i kontrola statystyczna.
Komunikacja interpersonalna i zarządzanie personelem.
Organizacja i zarządzanie.
Rachunek i zarządzanie finansami.
Podstawy eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń.
Integracja wytwarzania i rynku.
Komputerowo wspomagane projektowanie procesów produkcyjnych.
Przedmioty podstawowe
Matematyka
Fizyka zjawisk: mechanika, drgania mechaniczne, teoria mechanizmów i maszyn elektrodynamika, optyka, termodynamika.
Fizyka ciała stałego, cieczy i gazów.
Elektronika.
Elektrotechnika.
Ekonomia i podstawy finansów.
Elementy prawa pracy i BHP.
Podstawy ergonomii.
Ekologia i inżynieria środowiska.
Zarządzanie jakością.
Podstawy marketingu.
Logistyka.
Elementy teorii i techniki systemów.
Podstawy informatyki, budowa, użytkowanie i programowanie komputerów, internet.
Komputerowa symulacja i programowanie obliczeń inżynierskich.
Przedmioty kierunkowe
Wprowadzenie do metod realizacji.
Materiałoznawstwo z obróbką cieplną.
Wytrzymałość materiałów.
Zapis konstrukcji.
Podstawy konstrukcji maszyn.
Podstawy hydrauliki i pneumatyki.
Podstawy automatyki.
Podstawy robotyki.
Metrologia.
Odlewnictwo i obróbka plastyczna i spawalnictwo.
Przetwórstwo tworzyw sztucznych.
Obróbka skrawaniem i erozyjna.
Obrabiarki i systemy produkcyjne.
Technologia maszyn.
Projektowanie maszyn i urządzeń technologicznych.


INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PRACY

Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy na inżynierów o specjalności "Inżynieria Środowiska Pracy" Grudziądzka Szkoła Wyższa uruchomiła kształcenie w tej specjalności. Studia na tej specjalności przygotowują studentów do współtworzenia i nadzorowania zintegrowanych systemów: zarządzania jakością, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zarządzania ochroną środowiska. Pozyskana wiedza i umiejętności pozwoli m.in. na uzyskanie najwyższego statusu i uprawnień w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy według standardów europejskich. Absolwenci uzyskają kompetencje pozwalające na pozyskanie i pełnienie funkcji audytorów wewnętrznych w zakresie tych systemów (jakości, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska) zgodnie z wymaganiami stosownych norm krajowych i unijnych.

Studia przygotują słuchacza do poddania się procedurze i uzyskania certyfikatu Kompetencji Personelu według europejskiej normy EN 45013:1993 nadawanego przez Ośrodek Certyfikacji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

W programie, który w zakresie przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych jest wspólny ze specjalnością Inżynieria Produkcji przewidywane są następujące przedmioty specjalnościowe:

 • Niezawodność układów technicznych i techniczne bezpieczeństwo pracy.
 • Inżynieria jakości i kontrola statystyczna.
 • Inżynieria ochrony środowiska.
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy.
 • Prawo w ochronie pracy i środowiska.
 • Organizacja i zarządzanie.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem zawodowym.
 • Bezpieczeństwo pracy oraz metody pracy służb BHP.
 • Higiena pracy.
 • Zasady ratownictwa medycznego wypadki przy pracy i choroby zawodowe, środki ochrony indywidualnej, pierwsza pomoc.
 • Dydaktyka w szkoleniu BHP z problemami standardu etycznego SA 8000.

Misją Szkoły jest takie wykształcenie absolwenta, aby znając obce języki, techniki komputerowe, poparte wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu wytwarzania i organizacji produkcji był przygotowany do skutecznej konkurencji na rynku pracy. Twoim partnerem będzie starannie dobrana kadra nauczycieli akademickich oraz praktyków gospodarczych regionu.

Nasz absolwent to:

 • jeden z wysoko wykwalifikowanych przedstawicieli kadr inżynierskich;
 • ten, który może liczyć na sukces na rynku pracy;
 • osoba o ukształtowanej kreatywności;
 • osoba doskonale przygotowana do użytkowania i posługiwania się sprzętem komputerowym oraz biegłą znajomością języków obcych.

Studia trwają 7 semestrów.
Studenci otrzymują pełen "pakiet studencki" (legitymacja uprawniająca do zniżek przysługujących studentom, zaświadczenie o pobieraniu nauki dla WKU, indeks, stypendia naukowe i socjalne).

Kandydaci na studia składają:

 • kwestionariusz osobowy,
 • świadectwo maturalne,
 • zaświadczenie lekarskie zezwalające na podjęcie studiów wyższych,
 • 4 zdjęcia,
 • kserokopię dowodu osobistego (pierwsza, druga i trzecia strona),
 • opłatę wpisową (w gotówce) w wysokości ustalonej Zarządzeniem Kanclerza na dany rok akademicki.

Grudziądzka Szkoła Wyższa prowadzi również studia podyplomowe.

Przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, posiadających dyplom licencjata lub magistra. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.

Wykładowcami są pracownicy naukowo - dydaktyczni Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, a także uznani praktycy z Polskiego Towarzystwa Dysleksji, oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Ponadto, na mocy porozumień i umów o współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie i Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną w Gdańsku, GSW proponuje kształcenie w zakresie:

Pliki do pobrania:

Szkoła Policealna Grudziądzkiej Szkoły Wyższej

Realizując program MEN kształcimy bezpłatnie w zawodach:

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Grudziądza pod numerem 97.

Organem prowadzącym Szkołę Policealną jest Grudziądzka Szkoła Wyższa - Uchwała Senatu Uczelni nr 21.

Organem nadzorującym Szkołę Policealną Grudziądzkiej Szkoły Wyższej jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, oddział w Toruniu.

Kadra SPGSW to wykładowcy z uprawnieniami pedagogicznymi i praktycy z danej dziedziny.

Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym (co 2 tygodnie - piątek, sobota lub niedziela).

Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej,ponadgimnazjalnej (nie wymagamy świadectwa maturalnego)
 • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
 • ksero dowodu osobistego
 • kwestionariusz osobowy
Zapisy przyjmuje oraz informacji udziela:

Sekretariat Szkoły Policealnej Grudziądzkiej Szkoły Wyższej
tel./fax (056) 461-10-81, (056) 461-04-23
ul. Hallera 31
86-300 Grudziądz

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie