Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wojskowa Akademia Techniczna

im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
tel.: 261 837-939, 261 837-956, fax: 261 837-938
www:   http://www.wat.edu.pl
https://www.youtube.com/user/UczelniaWAT
WAT na Facebooku
e-mail:   rekrutacja@wat.edu.pl
Liczba odwiedzin od : 6624 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


WYDZIAŁY WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

- Studia Mundurowe
- Wydział Cybernetyki
- Wydział Elektroniki
- Instytut Optoelektroniki
- Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
- Wydział Nowych Technologii i Chemii
- Wydział Mechaniczny
- Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
- Wydział LogistykiZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WOJSKOWE
O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:
 • posiada obywatelstwo polskie
 • posiada świadectwo dojrzałości
 • nie jest karana sądownie
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej orzeczoną przez wojskową komisję lekarską oraz wojskową pracownię psychologiczną
 • posiada znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie (min. 8 pkt. rankingowych, tj.: 80% na poziomie podstawowym lub 40% na poziomie rozszerzonym, lub 3 na "starej maturze")
 • posiada wiek co najmniej 18 lat

Rejestracja obejmuje:
 • założenie w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) konta i wypełnienie tam podania - ankiety, nie później niż do 31 marca
 • dostarczenie do Akademii wypełnionego i podpisanego wniosku o powołanie do służby kandydackiej, skróconego odpisu aktu urodzenia, życiorysu (CV)
 • wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 100 zł
 • uzupełnienie IRK o wyniki maturalne

Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów - w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek, kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim określonym przez siebie kierunku studiów. Kandydat na studia "wojskowe" może jednocześnie zarejestrować się (w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej) na stacjonarne i/lub niestacjonarne studia "cywilne"; w takim przypadku w pierwszej kolejności rozpatrywany jest na studiach "wojskowych", w drugiej - na studiach "cywilnych" stacjonarnych, w trzeciej - na studiach "cywilnych" niestacjonarnych.

Na zakres postępowania rekrutacyjnego na studia wojskowe składają się:
 • rejestracja poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) i złożenie wniosku do rektora WAT o powołanie do służby kandydackiej - od 1 do 31 marca
 • badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu stwierdzenie, czy stan zdrowia kandydata pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej
 • test sprawności fizycznej przeprowadzony w WAT
 • rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie predyspozycji do studiów w WAT oraz motywacji do zawodu oficera
 • analiza wyników ze świadectwa dojrzałości (dla maturzystów z roku 2006 i wcześniej - również ocen ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej)
 • test ze znajomości języka angielskiego dla osób, które nie mają wyniku z tego języka na świadectwie dojrzałości
Załącznik nr 1
do załącznika do uchwały nr 24/WAT/2016
z dnia 28 kwietnia 2016 r.


SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego
Kandydaci przystępują do trzech prób sprawnościowych wchodzących w skład Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej, w ubiorze sportowym (krótkie spodenki gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców).

Sprawdzian obejmuje następujące próby sprawnościowe:
 • dla kobiet:
  • test siły - zwis na drążku o ugiętych rękach [s]
  • test szybkości- bieg na 50 m [s]
  • test wytrzymałości - bieg na 800 m [s]
 • dla mężczyzn:
  • test siły - podciąganie na drążku [liczba powtórzeń]
  • test szybkości - bieg na 50 m [s]
  • test wytrzymałości - bieg na 1000 m [s]

Kolejność zdawanych sprawności: test siły, test szybkości, test wytrzymałości.
Czas trwania sprawdzianu: około dwóch godzin w ciągu jednego dnia.

Opisy prób sprawnościowych:
  1) Zwis na drążku: startująca trzyma drążek nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie winny znajdować się na szerokości barków. Na sygnał „start” wykonuje zwis (nogi nie dotykają podłoża) tak, aby broda znajdowała się nad drążkiem. Wynikiem próby jest liczba wytrzymanych sekund w opisanej pozycji. Pomiar czasu kończy się  z chwilą, gdy startująca oprze brodę na drążku lub broda znajdzie się poniżej drążka.
  2) Bieg na 50 m: na sygnał „na miejsca” startująca(y) staje nogą wykroczną przed linią startu w pozycji wysokiej. Następnie na sygnał biegnie jak najszybciej do mety. Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy.
  3) Bieg na 800 i 1000 m: na sygnał „na miejsca” startująca(y) staje przed linią startu w pozycji wysokiej. Na sygnał biegnie odpowiadającym mu tempem do linii mety. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy.
  4) Podciąganie na drążku na liczbę: startujący chwyta drążek nachwytem na szerokość barków i wykonuje zwis prosty. Na sygnał zgina ręce w stawach łokciowych i podciąga ciało tak wysoko, aby broda znalazła się nad drążkiem. Po czym bez chwili odpoczynku powraca do zwisu prostego. Ćwiczenie powtarza bez przerwy tyle razy, ile może. Wynikiem jest liczba pełnych podciągnięć (broda nad drążkiem). Test zostaje przerwany, jeżeli startujący zrobi przerwę wynoszącą dwie sekundy i dłuższą. Startujący nie może wykonywać ruchów wahadłowych nóg i całego ciała - podciągnięcia wykonuje się siłą.

Warunki zaliczenia sprawdzianu:
 • Z każdej próby sprawnościowej kandydat otrzymuje punkty przeliczeniowe według załączonej tabeli. Suma trzech prób stanowi ocenę sprawności fizycznej kandydata
 • Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest zdobycie 145 punktów przeliczeniowych

System naliczania punktów rankingowych:
 • 0 punktów rankingowych - za uzyskanie 0 - 144 punktów przeliczeniowych, co oznacza niezaliczenie sprawdzianu sprawności fizycznej i dyskwalifikuje kandydata z umieszczenia na liście rankingowej kierunku studiów wojskowych
 • 1 punkt rankingowy - za uzyskanie 145 - 155 punktów przeliczeniowych
 • 2 punkty rankingowe - za uzyskanie 156 - 180 punktów przeliczeniowych
 • 3 punkty rankingowe - za uzyskanie 181 i więcej punktów przeliczeniowych

Załącznik nr 2
do załącznika do uchwały nr 24/WAT/2016
z dnia 28 kwietnia 2016 r.


ROZMOWA KWALIFIKACYJNA DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z udziałem przedstawicieli osób posiadających kwalifikacje właściwe dla danego korpusu (grupy) osobowej.
 • Rozmowa ma charakter wywiadu kompetencyjnego mającego na celu określenie predyspozycji i motywacji kandydata do podjęcia studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej).
 • W trakcie rozmowy kandydat przedkłada komisji dokumenty poświadczające jego dodatkowe kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej takie jak ukończenie klasy o profilu mundurowym, przynależność do organizacji o charakterze proobronnym, służba w NSR.
 • W wyniku rozmowy komisja przyznaje kandydatowi punkty rankingowe:
  • 0 punktów rankingowych – w przypadku stwierdzenia brak predyspozycji i motywacji do podjęcia studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej), co oznacza niezaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej i dyskwalifikuje kandydata z umieszczenia na liście rankingowej kierunku studiów wojskowych
  • 1 punkt rankingowy – w przypadku gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje do podjęcia studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej)
  • 2 punkty rankingowe - w przypadku gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje, o których mowa w pkt. 2), a ponadto posiada udokumentowane dodatkowe kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej takie jak ukończenie klasy o profilu mundurowym, przynależność do organizacji o charakterze proobronnym, służba w NSR.

Kandydat przyjęty na studia wojskowe,  zobowiązany jest - osobiście, przez inną osobę lub za pośrednictwem poczty - dostarczyć do Akademii:
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • aktualną fotografię w wersji papierowej oraz kolorową fotografię w formie cyfrowej przesłaną przez IRK
 • kserokopię dowodu osobistego
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • życiorys - (CV)

Niedostarczenie dokumentów w terminie, o którym mowa powyżej, traktowane jest jako rezygnacja kandydata z podjęcia studiów w Akademii i skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.

Podstawą naliczania punktów rankingowych są:
 • dla kandydata ze świadectwem "nowej matury" wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów
 • dla kandydata ze świadectwem "starej matury" - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów

WYKAZ PRZEDMIOTÓW, KTÓRYCH WYNIKI UWZGLĘDNIANE SĄ PRZY NALICZANIU PUNKTÓW RANKINGOWYCH NA STUDIA WOJSKOWE:
 • matematyka - max 45 pkt. rankingowych
 • fizyka z astronomią (fizyka) - na wszystkie kierunki studiów z wyjątkiem kierunku chemia - max 30 pkt. rankingowych
 • chemia - na kierunku chemia max 30 pkt. rankingowych
 • język obcy nowożytny - max 20 pkt. rankingowych (warunek uzyskania min. 8 pkt. rankingowych z j. angielskiego)
 • język polski - max 5 pkt. rankingowych

Dla kandydata z "nową maturą", który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego powyżej, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych. Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości ("stara matura") określony przedmiot pisemnie i ustnie, to podstawą naliczania punktów rankingowych jest ocena wyższa.

Zakwalifikowani na studia wojskowe odbywają na przełomie sierpnia i września podstawowe szkolenie wojskowe (PSW), zakończone złożeniem przysięgi wojskowej.

Absolwenci studiów wojskowych otrzymują tytuł zawodowy magister inżynier, są mianowani na stopień podporucznika i kierowani do pełnienia  zawodowej służby wojskowej.

Więcej informacji o zasadach rekrutacji jest na stronie Wybrane informacje dla kandydatów na „wojskowe” stacjonarne studia pierwszego stopnia


Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie