Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Gąski 19, 88-140 Gniewkowo
tel. (52) 351-27-70
www:   http://www.spgaski.republika.ple-mail:   gaskiszkola@op.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7564 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- bezpieczeństwo wychowanków
 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

- sukcesy w konkursach
- języki obce: angielski i francuski
- projekt „Młodzi sportowcy”

NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM

- języki obce: angielski i francuski
- "Pracownie komputerowe dla szkół"
- projekt „Profilaktyczny wypoczynek”
- koła zainteresowań
- biblioteka szkolna

Przedszkole

Celem przedszkola jest:
 • objęcie opieką wszystkich wychowanków i zapewnienie im bezpieczeństwa
 • zapewnienie optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju dziecka
 • wspieranie indywidualnego rozwoju wychowanków
 • inicjowanie procesów rozwojowych dziecka
 • kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata
 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej zgodnie z podstawą programową opracowaną przez MEN
 • współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
 • aktywizowanie społeczności poprzez zaangażowanie osób do działań na rzecz rozwoju lokalnego
 • kreowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i lokalnych

Do zadań przedszkola należy:
 • pomoc rodzicom w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie ich pracy
 • kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej
 • budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz umacnianie więzi uczuciowej z rodziną
 • nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy
 • prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka
 • współpraca z psychologiem, logopedą, etc., w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej

Szkoła Podstawowa

Realizując zadania systemu oświaty i wychowania w zakresie szkoły podstawowej Szkoła w szczególności:
 • wychowuje dzieci w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów
 • potrzebującym pomocy uczniom zapewnia indywidualne wsparcie odpowiednio do potrzeb ucznia i możliwości szkoły
 • uczniom uzdolnionym może umożliwić indywidualny program nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami
 • szkoła organizuje w zależności od potrzeb zajęcia nadobowiązkowe o charakterze dydaktycznym (kółka zainteresowań z listy do wyboru, naukę dwóch języków obcych), kulturalnym i sportowym
 • zapewnia dzieciom opiekę w czasie zajęć szkolnych, a we współpracy z rodzicami może dodatkowo wspierać działania wychowawcze rodziny w formach dostosowanych do potrzeb i okoliczności
 • szkoła umożliwia zachowanie tożsamości religijnej poprzez zorganizowanie nauki religii
 • szkoła zapewnia przestrzeganie norm moralnych i etycznych przyjętych w społeczeństwach europejskich XXI w. o chrześcijańskich korzeniach ze zwróceniem uwagi na uniwersalne wartości humanistyczne

Szkoła zapewnia uczniom:
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną (współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną)
 • pomoc logopedyczną
 • opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi
 • pracę w zespołach korekcyjno – kompensacyjnych
 • realizację indywidualnego toku nauczania decyzją Dyrektora Szkoły na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 • bezpłatną naukę 3 języków obcych w ramach zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych

Gimnazjum

Z punktu widzenia psychologii uczeń kończący gimnazjum znajduje się w połowie fazy dojrzewania. Osiąga stabilizację emocjonalną i dojrzałość społeczną.
Zgodnie z oczekiwaniami, absolwent Gimnazjum:
 • będzie realizował i cenił wartości wpajane uczniom przez pracowników szkoły w trakcie wychowywania i nauczania
 • będzie rzetelnie wykonywał swoją pracę, będzie wrażliwy na piękno, będzie reagował na krzywdę innych
 • w dalszej pracy nad sobą zwracać będzie uwagę na samodzielność, opanowanie, prawdę;
 • przejawiać będzie zainteresowanie życiem społecznym i politycznym w Polsce i na świecie, a wkrótce stanie się aktywnym członkiem społeczeństwa obywatelskiego
 • chętnie będzie uczestniczył w życiu kulturalnym i w różnych jego formach
 • będzie realizował potrzeby samorealizacji
 • będzie znał, rozumiał i akceptował normy i zasady społecznie uznawane
 • będzie dostrzegał korzyści, ale i zagrożenia płynące z demokracji i wolności
 • umiejętnie wykorzysta wiedzę i umiejętności, zdobyte podczas 3-letniej nauki, dla dobra swojego, innych i ojczyzny

Szkoła umożliwia:
 • realizację obowiązku szkolnego dla uczniów szkoły oraz kontroluje jego spełnianie
 • zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych
 • dokonanie świadomego wyboru przez absolwentów dalszego kierunku kształcenia
 • rozwijanie zdolności, dostrzeganie różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych)
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego oraz osobistych zainteresowań
 • rozwój zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych – poprzez organizowanie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć sportowych i innych form zajęć pozalekcyjnych
 • udział w zajęciach wyrównawczych i reedukacyjnych w celu wyrównania braków u uczniów mających trudności w nauce
 • poznanie dziedzictwa kultury narodowej, światowej i europejskiej, podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka polskiego oraz narodowej historii i kultury
 • efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich
 • kształcenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, aby w ten sposób przygotować młodzież do pracy w warunkach współczesnego świata
 • naukę religii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie