Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1

ul. Piastowska 9, 65-515 Zielona Góra
tel./fax (68) 458-26-06
www:   http://www.zss1.strefa.pl
e-mail:   zss1.zg@interklasa.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10488 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 SPECJALNA

- dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
- nauczanie metodą ośrodków pracy
- zespoły edukacyjno - terapeutyczne
- dogoterapia, hipoterapia, logopedia
- terapia Tomatis, terapia EEG Biofeedback

GIMNAZJUM SPECJALNE NR 11

- dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz umiarkowanym i znacznym
- reedukacja, muzykoterapia
- dogoterapia oraz hipoterapia
- zajęcia socjoterapeutyczne
- gimnastyka korekcyjna
- integracja sensoryczna
- terapia EEG Biofeedback, terapia metodą Tomatisa
- koła zainteresowań
 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

- profil: Kucharz Małej Gastronomii
- technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
- podstawy żywienia człowieka
- wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych
- organizacja bezpieczeństwo i higiena pracy
- podstawy rachunkowości gastronomicznej

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY ZAWODOWEJ

- młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
- ramowy plan nauczania:
funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, wychowanie fizyczne, zajęcia kształtujące kreatywność, religia

- umiejętności w następujących działach:
gospodarstwo domowe, ogrodnictwo, szycie, prace z materiałów różnych, dekoratorstwo, ceramika, tkactwo, informatyka

- liczne zajęcia pozalekcyjne

Nasze motto:
"Kochać dziecko, to znaczy służyć mu jak daleko to możliwe..."
Maria Montessori


Nasza placówka zaprasza dzieci, które rozwijają się w sposób nieharmonijny lub opóźniony, narażone są na niepowodzenia szkolne, wymagają indywidualnej pracy terapeutycznej prowadzonej przez specjalistów oraz posiadają orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W skład Zespołu wchodzi:

 • Szkoła Podstawowa nr 16 Specjalna
 • Gimnazjum Specjalne nr 11
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zawodowej
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Jesteśmy zespołem szkół dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Zapewniamy naukę w przyjaznej atmosferze i mało licznych klasach. Wspieramy wszechstronny rozwój naszych uczniów stosując indywidualne programy nauczania. Każdy uczeń może liczyć na pomoc psychologa, pedagoga, terapeuty.

Ofertę edukacyjną wzbogacamy o dodatkowe zajęcia z rewalidacji indywidualnej. Stwarzamy uczniom możliwość rozwoju własnych zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych. Jako jedna z pierwszych szkół wprowadziliśmy komputer w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych.

Współpracujemy z Gimnazjum w ACHIM i Towarzystwem Niemiecko-Polskim w VERDEN. Dysponujemy dobrze wyposażoną bazą szkoły, którą wzbogaciliśmy ostatnio o sprzęt rehabilitacyjny.

Szkoła posiada:
 • odpowiednią bazę lokalową
 • estetycznie zagospodarowane sale zajęciowe z nowoczesnym sprzętem
 • dostosowane do potrzeb dzieci pomoce dydaktyczne
 • wyposażony w profesjonalny sprzęt gabinet do rehabilitacji i korekcji
 • specjalistyczne gabinety logopedyczny i reedukacyjny wyposażone w komputery
 • nowoczesne zaplecze gospodarcze i sanitarne
 • bibliotekę szkolną z salą komputerową

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa Specjalna funkcjonuje dla potrzeb dzieci upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

W klasach początkowych realizuje się całościowe nauczanie metodą ośrodków pracy. Metoda polega na odpowiednim doborze i takim stosowaniu metod i technik nauczania, które umożliwiają dzieciom upośledzonym umysłowo poznanie, zrozumienie i przyswojenie określonych programem wiadomości, umiejętności i nawyków.

Stosowanie metody ośrodków pracy opiera się na następujących założeniach organizacyjnych:
 • w danej klasie uczy wychowawca i osobno nauczyciele: języka niemieckiego, muzykoterapii i religii
 • w każdym dniu nauki szkolnej treści nauczania i wychowania poszczególnych przedmiotów przeplatają się i łączą, tworząc całość dydaktyczną, nazywaną dziennym ośrodkiem pracy
 • w ciągu całego dnia pracy szkolnej realizowany jest jeden temat dnia, nazywany tematem dziennego ośrodka pracy


Celem pracy szkoły w klasach I – III jest stopniowe zapoznawanie dziecka z jego otoczeniem. Podstawowym zadaniem jest nauczenie dzieci czytania, pisania, liczenia oraz poprawnego wysławiania się. Ponadto dzieci uczą się współżycia i współdziałania w grupie, właściwego zachowania się w szkole i w domu, dbałości o porządek, o własne bezpieczeństwo i zdrowie.

W klasach IV – VI funkcjonuje nauczanie przedmiotowe. W tym czasie doskonali się również umiejętność czytania, pisania i liczenia, wyposaża uczniów w wiadomości o przyrodzie, życiu społecznym, o prawach i obowiązkach członka społeczności, o kulturze i dziejach kraju.

Zespoły edukacyjno - terapeutyczne

Uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym uczą się w Zespołach Terapeutyczno - Edukacyjnych w oparciu o zasady programowe i Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne dla każdego dziecka. W wyniku oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych uczniowie mogą osiągnąć taki poziom rozwoju umysłowego i psychicznego, który pozwoli im brać czynny udział w życiu rodziny, grupy społecznej oraz funkcjonować w warunkach zakładu pracy chronionej. Głównym celem pracy wychowawczo – dydaktycznej na tym etapie jest takie przygotowanie uczniów do życia, by w miarę własnych możliwości byli zaradni, umieli sterować własnym zachowaniem, mogli uczestniczyć w życiu społecznym, przestrzegać podstawowych norm społeczno – moralnych.

Zajęcia z zakresu rewalidacji indywidualnej

Do planu nauczania szkoły wprowadzana jest rewalidacja indywidualna. Stanowi ona integralną część dydaktyczno – wychowawczej działalności szkoły. Celem zajęć z zakresu rewalidacji indywidualnej jest wyrównywanie braków w zakresie intelektualnym i psychoruchowym dziecka, spowodowanych zaburzeniami somatycznymi, psychicznymi, bądź niesprzyjającymi warunkami rodzinnymi i środowiskowymi.

Są to:
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • terapia pedagogiczna
 • terapia psychologiczna
 • logopedia
 • terapia Tomatis
 • terapia EEG - Biofeedback
 • gimnastyka korekcyjna
 • terapia integracji sensorycznej
 • zajęcia na Sali Doświadczania Świata
 • hipoterapia
 • dogoterapia
 • zajęcia na pływalni

Gimnazjum Specjalne nr 11

Gimnazjum Specjalne nr 11 w Zielonej Górze kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz umiarkowanym i znacznym. Do klasy pierwszej przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej, posiadający aktualne orzeczenie Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Podstawowym celem oddziaływań edukacyjno-wychowawczych w gimnazjum jest wszechstronny rozwój poszczególnych sfer osobowości uczniów.

W klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizowane są treści edukacyjne z zakresu następujących przedmiotów: język polski, język niemiecki, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, chemia, informatyka, technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne.

Nauka zakończona jest egzaminem składającym się z części humanistycznej, matematyczno –przyrodniczej i języka obcego nowożytnego.

Zespoły edukacyjno - terapeutyczne

W zespołach edukacyjno – terapeutycznych, przeznaczonych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oferujemy wiele różnorodnych form aktywności w zakresie funkcjonowania w środowisku: plastyki, muzyki z rytmiką, techniki oraz wychowania fizycznego. W ramach tych zajęć uczniowie utrwalają oraz nabywają nowe wiadomości i umiejętności z zakresu środowiska społeczno - przyrodniczego. Doskonalą technikę czytania i pisania. Rozwijają umiejętności matematyczne. Uczą się prawidłowego zachowania w różnych sytuacjach życia codziennego oraz kształtują swoje umiejętności samoobsługowe i społeczne.

Dla każdego ucznia zespół nauczycieli i terapeutów, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę funkcjonalną, przygotowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny. Wszyscy uczniowie naszego gimnazjum mają możliwość uczestniczenia w wielu specjalistycznych terapiach, stymulujących ich rozwój, są to:
 • terapia EEG Biofeedback
 • terapia metodą Tomatisa
 • integracja sensoryczna
 • zajęcia w sali doświadczania świata
 • zajęcia logopedyczne
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia socjoterapeutyczne
 • muzykoterapia
 • reedukacja
 • dogoterapia
 • hipoterapia


Ponadto szkoła proponuje uczniom wsparcie i pomoc psychologa i pedagoga szkolnego oraz pielęgniarki.

Nasza szkoła umożliwia uczniom działalność w Samorządzie Uczniowskim, Klubie Wolontariusza i Drużynie Harcerskiej.

Uczniowie Gimnazjum nr 11 biorą udział w licznych konkursach, zawodach, przeglądach, itp. zdobywając wyróżnienia i nagrody.

Baza szkoły

Placówka dysponuje pracownią gospodarstwa domowego, techniczną i ceramiczną. Posiadamy bogato wyposażoną salę doświadczania świata oraz salę integracji sensorycznej. Uczniowie mogą korzystać również z sali gimnastycznej, siłowni oraz boiska szkolnego. W szkole działają dwie pracownie komputerowe, z nowoczesnym sprzętem i dostępem do internetu. Miłośników książek zaprasza szkolna biblioteka.

Szkoła wyposażona jest również w niezbędne pomoce, do nauczaniu dzieci niewidomych i niedowidzących.

Oferujemy

Młodzież nasza ma możliwość uczestniczenia w obozach organizowanych, w ramach wymiany międzynarodowej oraz w 2 tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym (w ośrodkach nad morzem lub jeziorem). Rodzice aktywni zawodowo mają możliwość powierzenia swych pociech świetlicy szkolnej, gdzie mogą atrakcyjne spędzić czas. Szkolna stołówka zapewnia uczniom smaczne posiłki.

Gimnazjum nr 11 to szkoła, która proponuje uczniom: mało liczne oddziały, kameralne warunki nauki, atmosferę życzliwości i pełnej akceptacji dziecka, ciekawe zajęcia edukacyjne (także w terenie), specjalistyczne terapie oraz wiele imprez integracyjnych (również ze środowiskiem lokalnym).

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Kucharz Małej Gastronomii

Zajęcia odbywają się w pracowni szkolnej. Oprócz zajęć praktycznych młodzież uczy się również wiedzy teoretycznej, w ramach przedmiotów zawodowych tj: technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, podstawy żywienia człowieka, wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych, organizacja bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy rachunkowości gastronomicznej.

Zasadnicza szkoła zawodowa jest typem szkoły ponadgimnazjalnej przygotowującej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (przedmioty zawodowe). Absolwent tej szkoły posiada kwalifikacje zawodowe i może podjąć pracę lub kontynuować naukę. Uczniowie po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorowany w krajach UE.

Po ukończeniu szkoły absolwenci nabędą umiejętności w zakresie:
 • stosowania zasad prawidłowego odżywiania
 • dokonywania jakościowej oceny surowców, półproduktów i gotowych potraw
 • przeprowadzania organoleptycznej oceny jakości surowców i potraw
 • właściwego dobierania surowców do produkcji potraw
 • właściwego przechowywania surowców, półproduktów i potraw gotowych
 • prawidłowego wykonywania obróbki wstępnej i cieplnej surowców
 • przygotowywania podstawowego asortymentu potraw i napojów
 • stosowania odpowiednich technik sporządzania potraw
 • prawidłowego zestawiania posiłków, układania prostego menu
 • przygotowywania podstawowego asortymentu potraw dietetycznych i wegetariańskich
 • posługiwania się narzędziami i maszynami wykorzystywanymi do obróbki surowców i produktów spożywczych

Szkoła przysposabiająca do pracy

W Szkole Przysposabiającej Do Pracy kształci się młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Do pierwszej klasy przyjmowani są absolwenci gimnazjum posiadający aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauka w szkole trwa 3 lata.

Nadrzędnym kierunkiem szkoły jest podnoszenie poziomu funkcjonowania naszych uczniów, wspomaganie ich autonomii, przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej oraz dojrzałego życia w społeczeństwie.

Cele edukacyjne:
 • wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju
 • utrwalanie wiadomości i umiejętności zdobytych podczas wcześniejszych etapów edukacyjnych
 • osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości uczniów
 • rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego;
 • kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy
 • przygotowanie do wykonywania, indywidualnie i zespołowo, różnych prac mających na celu zaspokojenie potrzeb własnych i otoczenia
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami oraz opanowanie prostych umiejętności i czynności pracy

Uczniowie mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności oraz praktycznych ćwiczeń w wyżej wymienionych zakresach dzięki rozbudowanej bazie szkoły. Placówka dysponuje dobrze wyposażoną pracownią gospodarstwa domowego, pracownią techniczną, pracownią ceramiczną, dwiema pracowniami komputerowymi z nowoczesnym sprzętem i dostępem do Internetu oraz działkami szkolnymi.

Podczas zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia przysposabiającego do pracy realizowane są następujące zagadnienia:
 • praca i jej znaczenie w życiu człowieka
 • prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
 • poszukiwanie zatrudnienia
 • rodzaje pracy
 • organizacja stanowiska pracy
 • podstawowa wiedza o narzędziach, urządzeniach i materiałach
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • obsługa narzędzi, maszyn i urządzeń technicznych
 • zasady łączenia różnych materiałów
 • kontrola przebiegu i rezultatów pracy

Ze względu na zróżnicowany poziom osobistego rozwoju i tempo przyswajania wiedzy, wszyscy uczniowie naszej szkoły traktowani są indywidualnie. Dla każdego ucznia prowadzone są arkusze diagnozy i postępów. Na podstawie dokonywanej okresowo wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia opracowywane są i modyfikowane indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne. Poziom oczekiwanych osiągnięć dostosowywany jest do możliwości każdego z uczniów.

Młodzież naszej szkoły ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w szerokiej ofercie zajęć pozalekcyjnych.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie