Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1

im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Trubakowska 59, 22-100 Chełm
tel. (82) 563-34-51
www:   http://www.zwippp1.szkolnastrona.pl
e-mail:   zwippp1@o2.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7128 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie



WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

- indywidualne programy terapii
  dostosowane do potrzeb i możliwości
  dzieci

- wykorzystujemy następujące metody:
- metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne
- metoda Dobrego Startu – M. Bogdanowicz
- elementy metody Integracji Sensorycznej
- muzykoterapia
- elementy arteterapii
- pedagogika zabawy
- elementy Programu Aktywności
  M. i Ch. Knillów

- logorytmika
- metody relaksacyjnych
- metoda Tomatisa
- metody komunikacji alternatywnej
- stymulacja polisensoryczna
 

GRUPA REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZA

- dla osób w wieku od 3 do 25 lat
- zajęcia indywidualne i grupowe

PRZEDSZKOLE NR 18

- zabawy tematyczne
- zajęcia specjalistyczne
- zabawy ruchowe
- wycieczki i spacery
- specjalistyczna opieka

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12

- dla dzieci upośledzonych umysłowo
  w stopniu lekkim, umiarkowanym
  i znacznym

- oddziały dla dzieci z autyzmem

GIMNAZJUM NR 5

- dla dzieci upośledzonych umysłowo
  w stopniu lekkim, umiarkowanym
  i znacznym


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 6

- ogrodnik
- kucharz
- dla uczniów o specjalnych potrzebach
  edukacyjnych


SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo
  w stopniu umiarkowanym i znacznym

- pomocnik gospodarstwa domowego

Nasi uczniowie to dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz znacznym. Powstanie naszej placówki sięga początku lat sześćdziesiątych. Ośrodek powstał, aby w ten sposób wypełnić lukę w kształceniu osób niepełnosprawnych. Nasi uczniowie to dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz znacznym.

Dziś w ramach ZWiPPP nr 1 w Chełmie funkcjonują:
 • Grupa Rewalidacyjno-Wychowawcza
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Przedszkole Nr 18
 • Szkoła Podstawowa Nr 12
 • Gimnazjum Nr 5
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6
 • Szkoła przysposabiająca do pracy
 • Internat

Uczniowie mogą korzystać z biblioteki i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). W placówce działają liczne koła zainteresowań: plastyczne, teatralne, ekologiczne. Od roku szkolnego 2013 działa w placówce Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystycznego "Siedmiomilowe Buty". Corocznie w naszej szkole odbywają się turnieje wewnątrzszkolne w: piłkę nożną, piłkę nożną halową, piłkę siatkową, tenisie stołowym, badmintona oraz dla klas młodszych turnieje sprawnościowe.

Zajęcia specjalistyczne

Upośledzeniu umysłowemu towarzyszą mniejsze lub większe zaburzenia funkcji rozwojowych. Jedne dzieci mają dobrą percepcję słuchową, inne wzrokową. Większość ma problemy z koordynacją wzrokowo - ruchową. Mamy dzieci, które potrafią wytrwale ćwiczyć i takie, u których uwaga jest bardzo rozproszona i trzeba wiele wysiłku, aby je skoncentrować na określonej czynności. Dlatego szkoła specjalna przywiązuje tak dużo uwagi do indywidualizacji pracy. Tej indywidualizacji sprzyja znaczna liczba godzin przeznaczonych na rewalidację indywidualną. Zajęcia jakie oferujemy:
 • metoda Tomatisa
 • rewalidacja indywidualna
 • sala doświadczania świata
 • rehabilitacja indywidualna
 • logopedia
 • pedagogika Marii Montessori
 • metoda Biofeedback
 • dogoterapia, hipoterapia
 • zajęcia w pracowni komputerowej


Grupa rewalidacyjno-wychowawcza

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci i młodzieży od 3 do 25 roku życia, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim. Zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów. Nauczyciel prowadzący opracowuje założenia programowe dla całej grupy oraz indywidualne programy dla każdego dziecka. Zajęcia zespołowe trwają 4 godziny dziennie. Uczestnicy zajęć są dowożeni szkolnym samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych. Każdy z wychowanków ma zapewnioną specjalistyczną opiekę psychologa, logopedy, rehabilitanta i pielęgniarki. Swoje zdolności artystyczne rozwijają na zajęciach koła „Mały artysta".

Przedszkole Nr 18

W przedszkolu stosowane są różnorodne formy pracy w celu wyrównywania, kompensowania bądź usprawniania opóźnionych lub zaburzonych funkcji. Na zajęciach wykorzystywane są metody wzbogacane własnymi przemyśleniami i pomysłami. Są to między innymi metody rozwijające świadomość ciała (metoda M. i Ch. Knillów, metoda W. Sherborne), metody usprawniania ruchowego, metody stymulowania poszczególnych zmysłów i doskonalenia ich koordynacji, metody relaksacyjne (muzykoterapia, elementy metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz, terapia zabawą, elementy Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona, ćwiczenia Tymichowej) metody usprawniające technikę rysowania i pisania oraz metody postępowania wychowawczego (metody behawioralne). Dodatkowo przedszkolaki pod kierunkiem nauczycieli korzystają z Sali Doświadczania Świata jak również uczestniczą w zajęciach komputerowych. Dzieci mają możliwość korzystania z zajęć logopedycznych, rehabilitacji ruchowej oraz gimnastyki korekcyjno-wyrównawczej oraz dogoterapii.

Szkoła Podstawowa Nr 12

Szkoła Podstawowa nr 12 kształci dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. W placówce tworzone są również oddziały dla dzieci z autyzmem. W klasach I - III wykorzystywana jest metoda ośrodków pracy. Metoda poprzez całościowe nauczanie pozwala łączyć działania rewalidacyjne i dydaktyczne. Sprzyja rozwijaniu aktywnej postawy uczniów, zmuszając ich do poszukiwania własnych rozwiązań, zdobywania wiedzy własnym wysiłkiem.

Edukacje realizowane na tym etapie kształcenia są ze sobą ściśle powiązane i skorelowane. W czasie zajęć wykorzystuje się elementy metody Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona, Tomatisa oraz Bajkoterapii. Dzieci objęte są również pomocą psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, rehabilitacyjną i rewalidacyjną.

W klasach IV - VI uczniowie przechodzą z nauczania całościowego do nauczanie przedmiotowego. Materiał z poszczególnych przedmiotów zgodny jest z podstawą programową kształcenia ogólnego. W tym czasie uczniowie doskonalą technikę czytania, pisania, liczenia. Wielu nauczycieli opracowało własne programy, które dostosowane są do potrzeb i możliwości uczniów. Uczniowie uczą się w systemie jednozmianowym. Każda klasa posiada własną salę lekcyjną wyposażoną w nowoczesny sprzęt audiowizualny i nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Gimnazjum Nr 5

Nauka w gimnazjum trwa 3 lata i kończy się egzaminem zewnętrznym. Materiał z poszczególnych przedmiotów w oddziałach dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim zgodny jest z podstawą programową kształcenia ogólnego natomiast dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym zgodny jest z podstawą programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanymi i znacznym. Dostosowanie metod, form i treści nauczania stwarza dzieciom szansę na możliwie wszechstronny rozwój, wyposażenie w podstawową wiedzę i umiejętności pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Młodzież ma możliwość realizowania swoich pasji w kołach zainteresowań: ekologicznym, geograficznym, europejskim, informatycznym, języka angielskiego, matematycznym, historycznym, tanecznym, zespole wokalno-instrumentalnym, Szkolnym Kole Turystyczno-Krajoznawczym.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 w ZWiPPP nr 1 w Chełmie kształci młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych w dwóch kierunkach. Są to profile: ogrodniczy i kucharz. Edukacja kończy się zewnętrznym egzaminem teoretycznym i praktycznym.


Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Umożliwia edukację uczniom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Nauka trwa trzy lata. Szkoła zapewnia obok zajęć edukacyjnych, teoretycznych i praktycznych zajęcia specjalistyczne logopedyczne, rehabilitację, gimnastykę korekcyjną, opiekę pedagoga. Psychologa i pielęgniarki szkolnej. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów stosujących nowatorskie metody pracy dostosowane do psychofizycznych możliwości uczniów. Miejscem praktyk jest nowoczesna pracownia kucharska, gdzie zgłębiane są tajniki przygotowywania potraw i posiłków oraz w pracownia ogrodnicza, a także działka szkolna, na której uczniowie sadzą i pielęgnują kwiaty i warzywa obserwując ich rozwój.

INTERNAT

Internat ZWIPPP Nr 1 mieści się w budynku placówki przy ul. Trubakowskiej 59 (nr telefonu 82 563 34 51). Przeznaczony jest dla wychowanków pochodzących spoza miasta Chełma. Zapewnia całodobową opiekę sprawowaną przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Dzieci mają możliwość przebywania w internacie cały rok szkolny.

W internacie zatrudnieni są wychowawcy z wyższym wykształceniem z pedagogiki specjalnej, dwóch opiekunów nocnych z przygotowaniem pedagogicznym, jeden pracownik obsługi oraz psycholog i pedagog. Do pracy wychowawczo-dydaktycznej wykorzystuje się 4 świetlice (w tym harcówka, pracownia plastyczna), pracownię komputerową, szkolną salę gimnastyczną oraz sale dydaktyczne. W 2013 roku internat ośrodka wzbogacił się m.in. o nowy 42 calowy telewizor LCD, wyposażenie pracowni kucharskiej, piłkarzyki, sprzęt sportowy, itp.

Czas wolny nasi podopieczni spędzają aktywnie. Uczestniczą w zajęciach na sali gimnastycznej, na siłowni klubu sportowego "Gryf" Chełm oraz na basenie ZSO nr 8. Oprócz zajęć w różnorodnych kołach zainteresowań oferujemy również możliwość spędzania wolnego czasu podczas rozgrywek na konsoli X-Box.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>




Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej




Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie