Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli

Al. Mickiewicza 21, 28-100 Busko-Zdrój
tel. (41) 378-18-56 fax. (41) 378 45 04
www:   http://www.podidnbusko.pl
e-mail:   podidn@busko.internetdsl.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 18064 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieKURSY KOMPUTEROWE

- obsługa tablicy interaktywnej
- grafika komputerowa
- prezentacje multimedialne w dydaktyce
- projektowanie stron WWW
- wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego
  Excel w pracy dydaktycznej
  i wychowawczej

- wykorzystanie Internetu w pracy
  nauczyciela

- wykorzystanie pakietu OpenOffice
  w pracy nauczyciela

- podstawy programowania obiektowego
  Visual Basic


KURSY DOSKONALĄCE

- podstawy programowania w Scratchu
- praca z uczniem zdolnym – kurs
  e-learningowy
- kierownik wycieczek szkolnych.

- kierownik placówek wypoczynku dzieci
  i młodzieży
- wychowawca kolonijny

- drama jako forma ekspresji językowej,
  emocjonalnej i ruchowej
- teatr w szkole – propozycja zajęć
  pozalekcyjnych

- tradycje i obrzędy naszego regionu
- tworzenie interaktywnych testów
  sprawdzających

- doskonalenie umiejętności
  komunikowania się w języku angielskim
- metody i techniki nauczania języków
  obcych na etapie wczesnoszkolnym

- podstawy języka angielskiego
- umiejętności pracy w zespole

- uczeń o specjalnych potrzebach
  edukacyjnych (kurs e-learningowy)
- uczeń z zaburzonym zachowaniem
  (kurs e-learningowy)

- dysortografia w szkole –
  formy pracy pod kierunkiem nauczyciela
- uczeń niepełnosprawny w szkole
  ogólnodostępnej – problemy i formy
  integracji

- uczeń z ADHD i zaburzeniami zachowania
- poznawczo-behawioralna terapia dzieci
  i młodzieży z zaburzeniami lękowymi

- praca z uczniem agresywnym oraz
  z zaburzeniami metodą analizy
  indywidualnego przypadku
- terapia dzieci z zaburzeniami
  zachowania w oparciu o program
  Incredible Years

- zastosowanie biblioterapii w pracy
  nauczyciela
- zastosowanie biblioterapii i technik
  relaksacyjnych w pracy nauczyciela
- Stres – jak go pokonać?

- trening umiejętności wychowawczych
  dla nauczycieli
- ocenianie pisemnych prac wg wymogów
  Matura 2020

- wczesne wspomaganie rozwoju
- podstawowe ćwiczenia logopedyczne
  wspomagające rozwój mowy dzieci

- wspomaganie rozwoju uczniów w okresie
  adolescencji
- skuteczna komunikacja społeczna
  w szkole

- profesjonalny wychowawca
- promocja i budowanie wizerunku szkoły

- zagadnienia językowe na egzaminie
  ustnym z języka polskiego w szkole
  ponadgimnazjalnej
- trener mediacji rówieśniczej w szkole


SZKOLENIA DLA RODZICÓW

- dokąd prowadzę swoje dziecko -
  czyli zagrożenia współczesnego świata
- komunikacja w rodzinie

- moje zasoby jako rodzica
- rodzice są partnerami szkoły

- działania wychowawcze rodziców - od
  pozytywnego wzmocnienia do
  konstruktywnej krytyki

- samodzielność życiowa i szkolna ucznia
- rola rodzica w motywowaniu ucznia do
  nauki

- promowanie zdrowego stylu życia wśród
  dzieci i młodzieży
- rozwijanie umiejętności wychowawczych

- każde dziecko ma swoje mocne strony.
- wspieranie dzieci nieśmiałych
  i wrażliwych.

- jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? jak
  słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?
- Konstruktywna krytyka w komunikacji
  z dzieckiem.

- jak mądrze kochać dziecko – system kar
  i nagród.
- wychowanie dzieci z zaburzeniem więzi.

- jak radzić sobie z „trudnym” dzieckiem?
- jak odczytywać wyniki egzaminów?
  – kontekstowe rozumienie zagadnienia

- pomoc i wsparcie dla dzieci – ofiar
  przemocy rówieśniczej.
- wagary – jak im przeciwdziałać?

- jak wychować szczęśliwe dziecko?
  zasady rodzicielstwa.
- wirtualne zagrożenia.

- „Odroczona dorosłość” - jak pomóc
  dziecku w usamodzielnianiu się.
- jak nauczyć dziecko odpowiedzialności?

- łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy
  z młodzieżą
- uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.

- dziecko przewlekle chore w systemie
  oświaty.
- rola rodzica w pomocy psychologiczno-
  pedagogicznej organizowanej dla dziecka.

- zasady pracy z dzieckiem z ADHD.
- organizacja czasu wolnego dziecka.
- jak rozmawiać z dziećmi o używkach
  i leczeniu uzależnień?

- zasady zdrowego odżywiania dzieci.
- co to znaczy „dobre wychowanie”? –
  zbiór zasad koniecznych w szkole
- Rada Rodziców i jej miejsce w szkole.

 

OFERTA

- szkolenia Rad Pedagogicznych
- szkolenia dla rodziców
- kursy komputerowe
- kursy doskonalące
- kursy kwalifikacyjne
- warsztaty
- warsztaty artystyczne
- studia podyplomowe
- studia uzupełniające
- inne szkolenia

INNE SZKOLENIA

- szkolenia BHP dla pracodawców
  i innych osób kierujących pracownikami

- szkolenia BHP dla nauczycieli
- szkolenia BHP dla pracowników na
  stanowiskach administracyjno-biurowych

- szkolenia dla pracowników na
  stanowiskach robotniczych

- udzielanie pierwszej pomocy
  przedlekarskiej

- szkolenia z zakresu ochrony
  przeciwpożarowej


SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

- umiejętności dydaktyczne nauczyciela
- pomoc psychologiczno-pedagogiczna
- umiejętności wychowawcze nauczyciela
- organizacja pracy szkoły/placówki
- wspieranie kompetencji zawodowych
  nauczyciela


WARSZTATY m.in.:

- rozwijanie umiejętności pracy z klasą jako
  grupą społeczną

- terapia ręki – doskonalenie umiejętności
  grafomotorycznych

- realizacja programu nauczania matematyki
  w klasie I czteroletniego liceum
  i pięcioletniego technikum

- kompetencje kluczowe w przedszkolu
- analiza wyników i wniosków z egzaminu
  maturalnego oraz korzystania z nich w celu
  doskonalenia nauczycieli

- techniki zwiększające efektywność uczenia
  się

- wybrane elementy coachingowe jako
  sposób na motywację do pracy nad sobą

- praca zespołowa w szkole
- ćwiczenia i zabawy przygotowujące do
  nauki czytania i pisania

- wychowanie do wartości przez
  kształtowanie postaw obywatelskich
  i patriotycznych w przedszkolu

- Mind Mapping – metoda wpływająca na
  efektywność notowania
  oraz zapamiętywania

- wychowanie do wartości a kształcenie
  postaw młodego człowieka

- motywacja jako czynnik wpływający na
  rozbudzenie postaw twórczych

- dostosowania z języka polskiego w pracy
  z uczniem z orzeczeniem
  o niepełnosprawnościach sprzężonych

- sztuka autoprezentacji
- przetwarzanie informacji i tworzenie
  wiedzy


PROPOZYCJE WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH

- zaczarowany świat filcu
- kwiaty z tkaniny na każdą okazję

- paper Roller. Kształtowanie form
  dekoracyjnych i użytkowych
  z gazetowych rurek – drugie
  życie papieru
- kurs choreografii i sztuki użytkowej

- oprawa plastyczna imprez szkolnych
  z elementami papieroplastyki
  i bibułkarstwa
- oprawa muzyczna imprez szkolnych:
  apele, akademie, uroczystości

- zabawy muzyczno-rytmiczne w edukacji
  elementarnej
- piosenka w edukacji elementarnej:
  rozszerzenie repertuaru; nauka gry na
  instrumentach klawiszowych

- wiosenne śpiewanie i tańczenie
  – zabawy muzyczno-ruchowe na
  wiosnę i lato

- tańce na każdą okazję – nauka polskich
  tańców ludowych
- warsztaty tkackie: makramy, wyroby ze
  sznurka

- warsztaty sztuki wikliniarskiej: wiklina
  artystyczna i użytkowa
- warsztaty sztuki ludowej

- jak realizować fakultatywne zajęcia
  artystyczne w gimnazjum – malarstwo
- Jak realizować fakultatywne zajęcia
  artystyczne w gimnazjum – tkactwo,
  wiklina

- przygotowywanie bożonarodzeniowych
  ozdób świątecznych z gliny
- przygotowywanie wielkanocnych ozdób
  świątecznych z gliny

- profil taneczny na lekcji wychowania
  fizycznego
- wybrane formy fitness

- metodyka nauczania wybranych tańców
  towarzyskich w zakresie podstawowym
  dla początkujących (walc angielski,
  quickstep, fokstrot, rumba, cha cha, jive)

- tańce integracyjne
- uczymy się tańczyć – podstawowe kroki
  i figury tańców: walc angielski, walc
  wiedeński, cha cha, jive


KURS KWALIFIKACYJNY

- zarządzanie i organizacja oświatą

STUDIA PODYPLOMOWE

- oligofrenopedagogika
- przygotowanie pedagogiczne
- wczesne i całożyciowe wspomaganie
  rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem
  i/lub zespołem Aspergera

- terapia pedagogiczna i rewalidacja
  indywidualna

- pedagogika lecznicza
- integracja sensoryczna
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE

- oligofrenopedagogika
- terapia pedagogiczna i rewalidacja
  indywidualna

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku Zdroju jest publiczną placówką oświatową działającą od 19 sierpnia 2002r. Misją naszego Ośrodka jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w systematycznym podnoszeniu jakości pracy zgodnie z ich zdiagnozowanymi potrzebami. Nasze działania ukierunkowane są na aktualne potrzeby placówek w zakresie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej.Dnia 15.06.2010r. decyzją Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach, Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju uzyskał akredytację numer KO II-42350/1/2010.

Dnia 28.02.2011r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej, Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju uzyskał tytuł Miejsca Okrywania Talentów.


Celem naszej działalności jest:
 • organizowanie i prowadzenie działalności podnoszącej poziom przygotowania zawodowego nauczycieli szkół i placówek,
 • prowadzenie doradztwa organizacyjnego, metodycznego i merytorycznego.


Ponieważ chcemy wypracować przydatne standardy edukacyjne, podjęliśmy współpracę z doświadczonymi i sprawdzonymi edukatorami. Nasi klienci mogą korzystać z funkcjonalnej bazy szkoleniowo-dydaktycznej w siedzibie Ośrodka wyposażonej w nowoczesny sprzęt multimedialny, audiowizualny, fachową literaturę oraz pomoce dydaktyczne.

Oferta obejmuje propozycję warsztatów, szkoleń oraz kursów kierowanych do kadry kierowniczej, nauczycieli, rodziców oraz osób niezwiązanych z oświatą. Zapewniamy wykwalifikowaną, profesjonalną i doświadczoną kadrę, efektywne metody pracy, przydatne dla uczestników materiały szkoleniowe, dobrze wyposażoną bazę lokalową. Proponowane przez nas formy doradztwa metodycznego i doskonalenia kadry pedagogicznej mają charakter otwarty.
SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

I. Umiejętności dydaktyczne nauczyciela:
 • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
 • Diagnoza w planowaniu procesu edukacyjnego.
 • Wspomaganie rozwoju dziecka młodszego.
 • Analiza i wykorzystanie wyników diagnozy przedszkolnej.
 • Indywidualizacja pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
 • Nowatorskie metody pracy w przedszkolu.
 • Wspomaganie rozwoju ucznia z trudnościami w uczeniu się.
 • Motywowanie uczniów do nauki i właściwego zachowania.
 • Nowoczesne metody aktywizujące w nauczaniu.
 • Rozwijanie dziecięcych pasji.
 • Rozwijanie twórczego myślenia u uczniów.
 • Praca z uczniem zdolnym.
 • Efektywne przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego.
 • Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w planowaniu działań naprawczych i doskonalących.
 • Edukacyjna Wartość Dodana.
 • Trudności w nauce i sposoby ich rozwiązywania.
 • Ocenianie jako forma motywowania uczniów do nauki.
 • Pułapki i błędy w ocenianiu.
 • Zespołowa praca nauczycieli.
 • Ocenianie kształtujące a ocenianie sumujące w praktyce szkolnej.
 • Ocenianie kształtujące.
 • Metoda projektu jako narzędzie kształtowania kompetencji kluczowych.
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych w procesie dydaktycznym.
 • Biblioterapia w teorii i praktyce.
 • Neurodydaktyka a proces rozwoju ucznia.
II. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
 • Jak organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły?
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Diagnoza na poziomie szkoły jako rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – model współpracy różnych instytucji.
 • Diagnoza gotowości szkolnej.
 • Wspomaganie rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym.
 • Rola i zadania nauczyciela pracującego z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle obowiązujących przepisów.
 • Terapia pedagogiczna - zagadnienia praktyczne, propozycje zajęć.
 • Rola szkoły i nauczyciela w postępowaniu z dzieckiem uzdolnionym.
 • Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 • Zaburzenia komunikacji jako jedna z kategorii specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 • Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.
 • Rewalidacja w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.
 • Praca z uczniem przejawiającym zaburzone zachowania.
 • Uzależnienie od Internetu.
 • Depresja wśród dzieci i młodzieży.
 • Rola mass mediów w kształtowaniu postaw młodego człowieka.
 • Uczeń z zaburzeniami lękowymi.
 • Jak pomóc dzieciom radzić sobie z emocjami?
 • Uczeń z ADHD i zaburzeniami zachowania.
 • Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Uczeń z zespołem FAS.
 • Uczeń z zespołem Aspergera oraz z autyzmem.
 • Uczeń z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej.
 • Profilaktyka depresji – depresja jako choroba XXI wieku – mity i rzeczywistość.
 • Zaburzenia odżywiania – anoreksja i bulimia.
 • Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
 • Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.
 • Praktyczne zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • Psychologia konfliktów – mediacje, negocjacje.
 • Aspekty psychologiczne w pracy z uczniami przejawiającymi zaburzone zachowania.
 • Doskonalenie edukacji włączającej w szkołach.
 • Zaburzenia uczenia się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce szkolnej.
 • Zaburzenia depresyjno-lękowe wśród dzieci i młodzieży.
III. Umiejętności wychowawcze nauczyciela:
 • Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 • Jak uatrakcyjnić wywiadówkę szkolną?
 • Rodzice są partnerami szkoły.
 • Współpraca szkoły i rodziny w obszarze wychowania.
 • Nauczyciele, rodzice, uczniowie – partnerzy w wychowaniu.
 • Trudne zachowania ucznia, trudne sytuacje w klasie.
 • Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów?
 • Negatywne emocje u młodzieży – jak sobie z nimi radzić?
 • Dyscyplina w klasie.
 • Rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców.
 • Klasa jako środowisko motywujące uczniów do nauki, pracy.
 • Mediacje - jako sposób rozwiązywania konfliktów szkolnych.
 • Mediacje rówieśnicze.
 • Jak efektywnie porozumiewać się z rodzicami?
 • Dopalacze i inne substancje psychoaktywne.
 • Wagary – jak im przeciwdziałać?
 • Wspieranie dzieci nieśmiałych i wrażliwych.
 • Internet a trudności w nauce.
 • Internet - zagrożenia dla uczniów.
 • Zapobieganie i reagowanie na cyberprzemoc.
 • Przemoc i zachowania agresywne w grupie rówieśniczej, sposoby przeciwdziałania.
 • Współpraca z rodzicami w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły.
 • Problemy wychowawcze jak je rozwiązywać i jak sobie z nimi radzić?
 • Formy i metody pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.
 • Organizacja godzin wychowawczych.
 • Integracja klasy – wspólne tworzenie wartości wychowawczych.
 • Umiejętności ułatwiające nawiązywanie kontaktów – praca zespołowa.
IV. Organizacja pracy szkoły/placówki:
 • Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.
 • Tworzenie planu pracy szkoły.
 • Tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego placówki.
 • Zasady i formy organizacji WDN w placówkach oświatowych.
 • Kompetencje rady pedagogicznej.
 • Zadania i obowiązki nauczyciela.
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym.
 • Prawo autorskie w praktyce szkolnej.
 • Prawa człowieka i prawa dziecka w praktyce szkolnej.Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do podniesienia efektów kształcenia.
 • Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do podniesienia efektów kształcenia.
 • Analiza i interpretacja danych statystycznych egzaminów zewnętrznych.
 • Ewaluacja wewnętrzna placówki oświatowej.
 • Wykorzystanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej do podniesienia jakości pracy placówki oświatowej.
 • Kompetencje rady pedagogicznej
 • Zbieranie informacji zwrotnej jako sposób doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.
 • Doradztwo zawodowe w szkole - rola nauczyciela i wychowawcy.
 • Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej. Tworzenie - wybór - ewaluacja.
 • Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
 • Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie?
 • Zmiany w prawie oświatowym.
 • Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej.
 • Wolontariat w szkole.
V. Wspieranie kompetencji zawodowych nauczyciela:
 • Umiejętności kluczowe w edukacji.
 • Kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole – status nauczyciela w dokumentach.
 • Wspomaganie naturalnego procesu uczenia się.
 • Kreatywne kompetencje nauczyciela.
 • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 • Wiedza czy umiejętności - czego bardziej potrzebuje uczeń?
 • Etyka zawodu nauczyciela.
 • Budowanie autorytetu nauczyciela wśród uczniów i rodziców.
 • Czynniki wpływające na profesjonalizm nauczyciela.
 • Wypalenie zawodowe nauczyciela.
 • Indywidualne umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 • Eustres i dystres. Techniki relaksacyjne.
 • Dojrzała asertywna komunikacja interpersonalna.
 • Zdrowy styl życia.
 • Wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcjach.
 • Praca z tablicą interaktywną.
 • Facebook jako narzędzie w edukacji.
 • Innowacje pedagogiczne i programy autorskie.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Samoocena w pracy nauczyciela.
 • Sprawozdanie z pracy nauczyciela - przykłady działań.
 • Wybrane aspekty inteligencji emocjonalnej.
 • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 • Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie