Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa w Łebie

im. Adama Mickiewicza

ul. Tysiąclecia 11, 84-360 Łeba
tel./fax (59) 866-14-72
www:   http://www.leba.edu.pl/
e-mail:   sekretariatspleba@poczta.onet.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3761 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- edukacja prozdrowotna
- edukacja ekologiczna
- edukacja czytelnicza
- edukacja medialna
- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
- koła przedmiotowe
- pomoc psychologiczno - pedagogiczna
- nowoczesne boisko

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów dotyczących oświaty, a w szczególności:
 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasad powszechnej dostępności
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, ramowy plan nauczania

W zakresie nauczania i kształcenia umiejętności nasza szkoła:
 • zapewnia wszechstronny rozwój osobowości ucznia, uwzględnia indywidualne jego zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje
 • zapewnia warunki do realizacji celów i zadań poprzez swoją bazę, kadrę oraz inne czynniki
 • stosuje metody i techniki samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności oraz poznawania współczesnych systemów wymiany i upowszechniania informacji

W zakresie celów wychowawczych:
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w „Programie Wychowawczym Szkoły”
 • kształtuje humanistyczną i patriotyczną postawę uczniów, poszanowanie postępowych tradycji, trwałych wartości kultury narodowej i powszechnej, konstytucji, zasad ustrojowych, norm współżycia
 • przygotowuje uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich i sterowania nimi zgodnie z potrzebami społecznymi, a w związku z tym do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu rodzinnym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i obronnym kraju
 • kształtuje wrażliwość społeczną, emocjonalną i estetyczną uczniów, ich sprawność fizyczną, a także nawyki dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie higienę psychiczną, racjonalny wypoczynek i organizację czasu wolnego
 • kształtuje przekonania o podmiotowym i społecznym charakterze egzystencji człowieka oraz pozytywnej motywacji do nauki i osobistego uczestnictwa w życiu szkoły i społeczeństwa
 • uczy uczestniczenia w życiu kulturalnym i intelektualnym szkoły oraz środowiska, rozwija samorządowe działania organizacji uczniowskich
 • podkreśla w pracy dydaktyczno-wychowawczej kulturę i tradycję regionu

W zakresie opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej nasza szkoła w szczególności:
 • sprawuje opiekę nad uczniem, odpowiednio do jego potrzeb i możliwości szkoły, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia, zgodnie z „Programem Profilaktyki Szkoły”
 • udziela wsparcia i pomocy uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują pomocy

Realizacja zadań i celów wynikających z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych następuje poprzez:
 • realizowanie programów przedmiotowych w oparciu o podstawy programowe w taki sposób, aby ich treści były w zasięgu realnych możliwości większości uczniów
 • wszystkim chętnym, aktywnym i zdolniejszym uczniom umożliwia się rozwój zindywidualizowany, co do tempa i kierunku w ramach nauczania zindywidualizowanego, integrację wiedzy nauczanej przez: umożliwienie realizacji indywidualnych programów nauczania, stosowanie jednolitych podstaw do oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
 • umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez ich udział: w kołach przedmiotowych, zajęciach nadobowiązkowych, zajęciach pozalekcyjnych oraz ich udział w konkursach, w miarę możliwości szkoły
 • organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, poprzez tworzenie klas integracyjnych, według obowiązujących przepisów
 • umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
 • organizowanie nauki religii lub etyki, zgodnie z odrębnymi przepisami
 • udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, współpracę z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, Powiatową Komendą Policji w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, według odrębnych przepisów
 • realizowanie treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny w ramach „Wychowania do życia w rodzinie”, według odrębnych przepisów, za pisemną zgodą rodziców
 • zapewnienia pobytu uczniom w świetlicy szkolnej
 • zapewnienia dożywiania uczniom w trudnej sytuacji materialnej
 • organizowanie pomocy materialnej i finansowej
 • kultywowanie tradycji kulturowych, regionalnych i szkolnych
 • organizowanie wyjazdów integracyjnych i wycieczek szkolnych
 • prezentowanie twórczej działalności uczniów w szkole i poza nią


Zapraszamy!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie