Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Gimnazjum

Lubno 37, 78-600 Wałcz
tel./fax (67) 258-71-76
www:   http://www.gimnazjumlubno.edu.pl
e-mail:   gimnazjum_lubno@o2.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4574 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

GIMNAZJUM W LUBNIE

- sala gimnastyczna
- zajęcia wspomagające
- konkursy, imprezy, uroczystości
- interesujące zajęcia dodatkowe
- miła i przyjazna atmosfera

O Nas
Budynek szkolny znajduje się w malowniczej okolicy wśród przepięknych drzew bukowych, jeziora i rozległych pól. Dużym atutem jest fakt, iż szkoła znajduje się w centrum wioski ale zarazem z dala od głównej drogi krajowej. W 2003 r. w budynku szkolnym odbył się generalny remont. Odnowiono, istniejące już klasy oraz dobudowano piętro w parterowej części budynku szkolnego, przez co szkoła stała się bardziej funkcjonalna, przestronna i ładniejsza. Również w 2003 r. odbył się szkolny konkurs na logo szkoły - wygrał Adrian Szczechowski a jego pomysł czyli logo Gimnazjum w Lubnie "Szkoły pod bukami" umieszczono po remoncie na froncie elewacji budynku szkolnego. We wrześniu 2005 r. odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej, która została wybudowana przy budynku szkolnym.

Cele i zadania szkoły
Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki w szczególności:

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez:
 • kształtowanie u uczniów postawy dociekliwości i refleksyjności
 • zapewnienie młodzieży możliwości korzystania z technologii informatycznej i komunikacyjnej na lekcjach różnych przedmiotów i zajęciach pozalekcyjnych
 • zachęcanie do samokształcenia
 • radzenie sobie w sytuacjach problemowych
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych

W ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów poprzez:
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym w celu kształtowania wewnątrz-szkolnego środowiska wychowawczego
 • diagnozowanie potrzeb i oczekiwań oraz podejmowanie próby ich zaspokojenia
 • prowadzenie monitoringu skuteczności wprowadzanych rozwiązań
 • pozyskiwanie sojuszników szkoły do realizacji określonych celów

Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły:
 • ustala szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania
 • organizuje dodatkowe zajęcia dla uczniów z u uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych - współdziała z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczna pomoc rodzicom i dzieciom
 • organizuje i formy współdziałania gimnazjum z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki

Udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły.
Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:.
 • organizację zajęć pozalekcyjnych
 • kół zainteresowań
 • kół przedmiotowych
 • sekcji sportowych i artystycznych
 • realizowanie indywidualnych programów nauczania na wniosek rodziców i ucznia

2. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawują nauczyciele i inne osoby prowadzące te zajęcia nie pozostawiając uczniów bez opieki.
3. Szkoła realizuje zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę określone rozporządzeniem. Szkoła zawiera ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych z winy umyślnej lub nieumyślnej oraz od odpowiedzialności cywilnej.
4. Szkoła sprawuje szczególną opiekę nad uczniami:
 • dojeżdżającymi:
  • organizując zamknięte przewozy dostosowane do tygodniowego planu zajęć
  • w przypadku zmian w planie zajęć, powrót uczniów jest możliwy innym środkiem lokomocji niż autobus szkolny tylko za pisemną zgodą rodziców
  • po skończonych lekcjach organizowana jest opieka dla uczniów do czasu odjazdu autobusu
  • nauczyciele pełnia dyżury podczas oczekiwania uczniów na zajęcia lekcyjne i transport po zajęciach lekcyjnych
 • z zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku
 • którym z powodu warunków rodzinnych, losowych potrzebne są szczególne formy opieki w tym stała bądź doraźna pomoc materialna

5. Nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z regulaminem dyżurów i odpowiadają za bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczniów.
6. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą".
7. Wychowawca prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania. W wyjątkowych przypadkach lub na wniosek rodziców i uczniów dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w trakcie cyklu nauczania klasy.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie