Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Kolejowa Policealna Szkoła dla Dorosłych WCE Matel Service

teraz Kolej na Ciebie

ul. Chmielna 98, 00-801 Warszawa
tel. (22) 620 67-50, tel. (22) 654 98-95, fax (22) 620 50-19
www:   http://www.wce.pl
WCE na Facebooku
e-mail:   matel.service@wce.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 14903 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieKURS KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY


KURSY DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ


KURS NA LICENCJĘ DETEKTYWA


INNE KURSY, SZKOLENIA I DZIAŁANIA EDUKACYJNE z zakresu:

- pierwsza pomoc przedmedyczna,
  ratownictwo medyczne, ewakuacja ludzi
  i mienia

- zarządzanie i sprzedaż
- wiedza psychologiczna w biznesie
- imprezy integracyjne dla firm
- psychoratownictwo - pomoc
  psychologiczna ofiarom zdarzeń
  traumatycznych

- kursy służb porządkowych imprez
  masowych

- szkolenia doskonalące pracowników
  ochrony

- szkolenia związane z bezpieczeństwem
  osób, mienia, instytucji, organizacji
  gospodarczych, finansowych


IMPREZY INTEGRACYJNE

- w oparciu o 2 – 4 godzinne autorskie
  panele nadajemy imprezom status
  szkoleniowy, a uczestnikom dajemy
  możliwość nabycia konkretnej wiedzy lub
  umiejętności przydatnych zarówno
  w działalności biznesowej jak i życiu
  prywatnym

 

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH MATEL SERVICE


KURSY KWALIFIKACYJNE


KURSY NA LICENCJĘ MASZYNISTY
KURSY KWALIFIKACYJNE DLA INNYCH PRACOWNIKÓW TRANSPORTU KOLEJOWEGO na:

- licencję maszynisty
- świadectwo maszynisty
- stanowisko pomocnika prowadzącego
  pojazd trakcyjny

- stanowisko dyżurnego ruchu
- stanowisko dyżurnego ruchu spośród
  pracowników posiadających egzamin
  kwalifikacyjny na nastawniczego

- stanowisko nastawniczego
- stanowisko zwrotniczego
- stanowisko ustawiacza
- stanowisko manewrowego
- stanowisko toromistrza
- stanowisko kierownika pociągu
  pasażerskiego i kierownika zespołów
  trakcyjnych

- stanowisko kierownika pociągu
  gospodarczego i roboczego

- stanowisko mostowniczego
- stanowisko dróżnika obchodowego
- stanowisko dróżnika przejazdowego
- stanowisko prowadzącego maszyny do
  kolejowych robót budowlanych

- stanowisko magazyniera

Przedmiotem działania Warszawskiego Centrum Edukacyjnego MATEL SERVICE jest zaoczne kształcenie dorosłych, w zawodach dających szansę szybkiego znalezienia się na krajowym i europejskich rynkach pracy.

Szkoły oraz kursy prowadzimy korzystając z bazy Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Wysockiego - dawna "Kolejówka" - przy ulicy Szczęśliwickiej 56 w Warszawie. Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele Zespołu, a także posiadający wymagane kwalifikacje pedagogiczne pracownicy Spółek PKP: m.in. PKP PLK S.A., PKP CARGO S.A., INTERCITY, SKM Warszawa.

Wszystkie nasze szkoły posiadają status szkół publicznych dający prawo do wydawania słuchaczom świadectw i dyplomów państwowych oraz stosownych zaświadczeń m.in. do ZUS itp.

Kursy kwalifikacyjne przygotowujące do egzaminu technika
Rozporządzenie wprowadziło możliwość uzyskiwania przez dorosłych dyplomów techników poprzez przygotowanie się na kursach do egzaminów kwalifikacyjnych przed Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi. Prowadzenie tych kursów rozpoczęliśmy w dniu 13 października 2012 roku.

Rozporządzenie podzieliło zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego na zawody jednokwalifikacyjne, dwukwalifikacyjne i trójkwalifikacyjne, gdzie kwalifikacje oznaczono odpowiednio porządkowymi symbolami K1, K2 i K3 oraz określiły minima tematyczne i czasowe prowadzenia kursów. Zgodnie z nowymi przepisami ją to kursy niezależne, po skończeniu których i zdaniu egzaminów można wystąpić o wydanie dyplomu technika.

Na listę uczestników wpisujemy chętnych po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, bez egzaminów wstępnych i bez opłaty z tytułu wpisowego.

Kursy kwalifikacyjne pracowników transportu kolejowego – licencja maszynisty
Kursy przygotowujące do uzyskania licencji maszynisty organizujemy wspólnie z Centrum Kształcenia i Doskonalenia - Szkolenie Kadr Kolejowych s.c.. Podstawą prawną jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 lutego 2011 w sprawie licencji maszynisty.
Kurs realizowany jest dla grupy minimum 15 osobowej. Cena kursów obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne, materiały szkoleniowe oraz konsultacje z wykładowcami. Przy zapisie wymagane jest wpisowe w wysokości 1/3 ceny kursu. Osobom przyjezdnym udzielamy pomocy w znalezieniu noclegu.

Kursy kwalifikacyjne przygotowujące do egzaminu Technika

Charakterystyka kierunków

Technik elektroenergetyk transportu szynowego
/nr. podstawy programowej 311302/


K1 - Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej
K2 - Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

Tytuł zawodowy technika elektroenergetyka transportu szynowego jest jednym z podstawowych warunków do ubiegania się o przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko maszynisty pojazdu trakcyjnego. Celem kształcenia jest zapoznanie słuchaczy m. in. z wybranymi zagadnieniami z zakresu elektrotechniki i elektroniki, technologii i materiałoznawstwa elektrycznego oraz podstawami transportu szynowego. Słuchacze podczas wykładów i praktyk zawodowych poznają tabor szynowy i zasady jego eksploatacji, wybrane maszyny i urządzenia elektryczne, a także podstawy elektroenergetyki.

Technik elektryk
/nr podstawy programowej 311303/

K1 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7.)
K2 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.8.)
K3 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (E.24.)

Celem specjalistycznego kształcenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawami technologii i materiałoznawstwa elektrycznego oraz elektrotechniki i elektroniki. W czasie wykładów oraz zajęć praktycznych słuchacze zapoznają się ze specyfiką budowy i funkcjonowania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz instalacji elektrycznych stosowanych w obsłudze transportu kolejowego.

Technik transportu kolejowego
/nr. podstawy programowej 311928/

K1 - organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
K2 - planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Umiejętności i treści kształcenia zawarte w blokach programowych są zgodne z wymaganiami w zakresie uzyskiwania uprawnień przez techników transportu kolejowego do zajmowania poszczególnych stanowisk określonymi w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu. Słuchacze poznają m. in. technologię transportu szynowego, infrastrukturę kolejową, kolejowe przejazdy szynowe oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Poznają też podstawy obowiązującego prawa transportowego, organizację działalności usługowej kolei, podstawowe urządzenia łączności oraz techniki informatyczne stosowane w transporcie kolejowym.

Technik dróg i mostów kolejowych
/nr. podstawy programowej 311207/
 • K1 - organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
 • K2 - organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych
 • K3 - sporządzanie kosztorysów i przygotowanie dokumentacji przetargowej

KURSY KWALIFIKACYJNE PRACOWNIKÓW OCHRONY
Kurs kwalifikacyjny pracownika ochrony

1 stycznia 2014r. weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie mienia. Dotychczasowe licencje zostają zastąpione wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Procedury związane z uzyskaniem wpisu są zbliżone do dotychczasowych związanych z licencjami. Nie ma egzaminów w Komendach Wojewódzkich Policji (poza dopuszczeniem do broni), są obowiązkowe kursy i badania lekarskie.

Dotychczasowe kursy na licencje I i II stopnia pracownika fizycznej ochrony osób i mienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń zostają zastąpione kursem potwierdzającym przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, zwanym przez nas kursem kwalifikacyjnym pracownika ochrony.

Kurs w wymiarze 245 godzin realizowanych w formie zajęć stacjonarnych i praktycznych obejmuje:
Blok ogólnoprawny obejmujący zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia obejmujący:
 • wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego
 • wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy
 • wybrane zagadnienia psychologii
 • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia
 • taktyka wykonywania zadań ochrony osób
 • taktyka wykonywania zadań ochrony mienia
 • zakres pojęcia ochrona mienia
 • ochrona transportowanych wartości pieniężnych
 • mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń
Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego
 • budowa i zasady działania broni palnej
 • zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną
 • techniki posługiwania się bronią palną
Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych

Posiadamy bogate, wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń związanych z bezpieczeństwem. Trzon naszej kadry dydaktycznej stanowią pracownicy naukowi, wykładowcy i instruktorzy resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej. Od początku istnienia w ramach różnych form dydaktycznych, w zakresie podstawowym i uzupełniającym przeszkoliliśmy ponad 50 tys. pracowników ochrony, konwojentów, strażników oraz osób funkcjonujących w warunkach szczególnego zagrożenia.

Kursów licencyjnych pracowników ochrony przeprowadziliśmy od 1997 roku ponad 500, a nasi absolwenci uzyskują bardzo wysoką zdawalność na egzaminach przed komisjami Komend Wojewódzkich Policji - m.in. w dniach 7 – 8.09.2011 roku do egzaminu w Mazowieckiej Komendzie Wojewódzkiej w Radomiu przystąpiło czterech naszych absolwentów - wszyscy zdali; do egzaminów w dniach 11-13.07.2012 w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie przystąpiło 5 naszych absolwentów – 4 zadało, do egzaminów w dniach 6-7.08.2012 w Komendzie w Radomiu przystąpiło 2 naszych absolwentów - zdali obaj, do egzaminów w dniach 23-25.10.2012 w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie przystąpiło 2 naszych absolwentów – zdało 2.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie