Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program Szkolnego Koła Ekologiczno-Przyrodniczego "Młodzi Ekolodzy"

 

W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego znaczenia nabierają pojęcia : ekologia, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska. Okazało się bowiem, że człowiek od zarania dziejów korzystając z naturalnych bogactw ziemi poczynił takie szkody, że stanowią one poważne zagrożenie równowagi biologicznej niezbędnej dla jego własnego życia. Człowiek powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma moralnego prawa do niszczenia przyrody - jest przecież jej częścią.

Charakterystyka programu

Program przeznaczony jest dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej. Treści zawarte w programie Szkolnego Koła Ekologiczno - Przyrodniczego mogą być realizowane w dowolnej kolejności i modyfikowane w zależności od potrzeb środowiska, w którym mieszkamy.
Główny nacisk w tym programie jest położony na konkretne działania dzieci, gdyż edukacja ekologiczna w szkole to nie zajęcia w ławkach i wiedza teoretyczna, choćby największa. To nie podawanie recepty na lepsze jutro.
Edukacja ekologiczna to konkretne działanie w środowisku i dla środowiska.
To stwarzanie dzieciom takich sytuacji, aby samodzielnie dochodziły do określonych prawd i zasad, a co za tym idzie, aby umiały perspektywicznie myśleć.
Program ten pozwala na kształtowanie umiejętności i postaw z uwzględnieniem ich aktywności. Umożliwia im poznawanie świata w jego jedności i złożoności, wspomaga ich samodzielność, inspiruje do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudza ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji.
Spotkania ( jeden raz w tygodniu ) będą opierały się głównie o następujące bloki
1. Prowadzenie obserwacji ekologicznych.
2. Organizowanie wycieczek przyrodniczych.
3. Organizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów.
4. Poznawanie rodzajów zanieczyszczeń w środowisku, gospodarki odpadami.
5. Organizowanie uroczystości szkolnych.
6. Zbiórka surowców wtórnych.
7. Rośliny zielone w naszym środowisku
8. Urządzenie kącika " Młodych Ekologów "

Cele programu :

 • Rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą.
 • Kształtowanie szacunku dla przyrody i jej piękna.
 • Uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę środowiska i zapobieganie dewastacji środowiska.
 • Rozbudzanie poczucia związku ze środowiskiem.
 • Umożliwienie korzystania z najlepszych środków poglądowych bo z naturalnych i w najbardziej naturalnych okolicznościach.
 • Rozwijanie odpowiedzialności i potrzeby reagowania na problemy ekologiczne.
 • Zachęcanie do aktywnej obecności we własnym środowisku.
 • Uzmysłowienie , że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze spokojne życie.
 • Rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji na dany temat z różnych źródeł ( czasopisma, encyklopedie, słowniki, internet ).
 • Rozwijanie umiejętności pracy metodą projektów ( praca w grupie ).
 • Poznanie organizacji proekologicznych w rejonie (gmina , powiat )
 • Dostrzeganie problemu składowania i segregacji śmieci.

  Tematyka spotkań oraz przewidywane osiągnięcia uczniów

  I. Obserwacje ekologiczno - przyrodnicze.

  Tematyka spotkań :
  1.Obserwacja środowiska w zależności od pór roku.
  2.Obserwacja życia w lesie , w wodzie, na łące i na polu ( ze szczegól- nym uwzględnieniem życia bociana białego ).
  3.Zanieczyszczenia wokół nas.
  4.Najpiękniejsze oraz najbardziej zniszczone miejsce w naszej okolicy
  5.Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie " Skały w Krynkach "

  Przewidywane osiągnięcia ucznia

  Uczeń potrafi :
  - podać przyczyny niszczenia przyrody i ich skutki,
  - dostrzec zmiany w przyrodzie w poszczególnych porach roku,
  - rozpoznawać rośliny i zwierzęta poszczególnych środowisk
  - posługiwać się atlasem roślin i zwierząt,
  - dostrzegać piękno przyrody , czuć się jej częścią,
  - dokonywać obserwacji przyrodniczych na poszczególnych przystankach ścieżki.

  Procedury osiągnięcia celów :

  Najważniejsze jest ukazanie dzieciom piękna przyrody, nauczenie ich obserwowania i słuchania natury. Te obserwacje dzieci muszą dokony- wać w terenie. Muszą iść do lasu, na łąkę, czy nad wodę. Powinny zabrać ze sobą lupy , atlasy roślin ,zwierząt. Obserwują przyrodę piękną i bardzo zniszczoną. Swoje obserwacje przenoszą na papier.
  Dzięki obserwacjom dzieci stają się wrażliwe, troszczą się o przyrodę oraz łączą się emocjonalnie ze środowiskiem.

  II. Wycieczki

  Tematyka spotkań :
  1. Każda pora roku jest piękna. ( las, łąka ,dokarmianie łabędzi i kaczek na rzece Kamiennej).
  2. Co to są gospodarstwa ekologiczne ? ( gospodarstwo ekologiczne ).
  3. Od nasionka do owocu ( szklarnia )
  4. Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie " Skały w Krynkach "
  5. Skąd się biorą ścieki ? ( oczyszczalnia ścieków w Stykowie )
  6. Szkoła dla drzew. ( szkółka leśna - Kutery )
  7. " Dzikie" wysypiska śmieci.

  Przewidywane osiągnięcia :

  Uczeń potrafi :
  - nawiązywać emocjonalną więź ze środowiskiem,
  - dokładnie obserwować i wyciągnąć wnioski z obserwacji w czasie wycieczki,
  - odpowiednio się zachowywać,
  - przewidywać skutki działalności gospodarczej człowieka.

  Procedury osiągnięcia celów :

  Poprzez wycieczki uczniowie dowiadują się wielu ciekawych rzeczy, obserwują różne środowiska. Wycieczki zapewniają dzieciom wszechstronny kontakt ze środowiskiem naturalnym, dlatego też by osiągnąć zamierzone cele, należy zaplanować cykl ekologiczno - przyrodniczy takich miejsc jak : wysypisko śmieci, szkółka leśna, szklarnia, gospodarstwo ekologiczne, oczyszczalnia ścieków , rezerwat przyrody.

  III. Spotkania z ciekawymi ludźmi

  Tematyka spotkań :
  1. Polować nie znaczy tylko zabijać - spotkanie z członkami Koła Łowieckiego " Hubert " ze Starachowic.
  2. Las domem roślin i zwierząt - spotkanie z leśnikiem.
  3. Woda źródłem życia - spotkanie z przedstawicielem Wydziału Ochrony Środowiska w Starachowicach.
  4. Jestem widziany jestem bezpieczny - spotkanie z policjantem
  5. Wypalanie traw - bezmyślność człowieka - spotkanie ze strażakiem
  6. Ekologiczny pomidor - spotkanie z ogrodnikiem.
  7. Zdrowie to najcenniejszy skarb - spotkanie z pielęgniarką ( lekarzem )

  Przewidywane osiągnięcia :

  Uczeń potrafi :
  - przestrzegać zasad kultury rozmowy,
  - wyciągnąć wnioski ze spotkania,
  - być tolerancyjnym,
  - uważnie słuchać cudzej wypowiedzi,
  - stosować w rozmowie zwroty grzecznościowe,
  - dbać o swoje zdrowie

  Procedury osiągnięcia celów :

  Dzięki takim spotkaniom dzieci uczą się kultury zachowania i uważnego słuchania cudzej wypowiedzi.
  Zaproszenie goście to w większości ludzie, którzy profesjonalnie się zajmują ochroną środowiska.

  IV. Kto nas truje ?

  Tematyka spotkań :
  1. Powietrze takie masz - jak o nie dbasz.
  2. Czysta woda zdrowia doda
  3. Zdrowa gleba - matką naszego chleba
  4. Zagrożenie motoryzacyjne - czyli czy podróże kształcą czy szkodzą ?
  5. Czy człowiek jest zdrowy w zatrutym środowisku ?
  6. Czy hałas nam szkodzi ?

  Przewidywane osiągnięcia :

  Uczeń potrafi :
  - wymienić źródła zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby,
  - wyjaśnić wpływ szkodliwych substancji na organizmy żywe i środowisko przyrodnicze,
  - przeprowadzić badanie zanieczyszczeń przy pomocy skali porostowej,
  - badać jakość wody stawie przy pomocy roślin i zwierząt wskaźnikowych
  - wyjaśnić, co to są : kwaśnie deszcze , smog, efekt cieplarniany, dziura ozonowa.
  - wyjaśnić szkodliwość palenia papierosów.

  Procedury osiągnięcia celów :

  Dzieci porównują smak ,zapach, kolor wody z kranu, z rzeki z wodą mineralną z butelki i wyciągają wnioski. Obserwują powietrze w lesie i przy skrzyżowaniu ulic, umieszczając tam czyste nawilżone waciki. Obserwują wzrost rzeżuchy posypanej kredą i porównują ją z zestawem kontrolnym i wyciągają wnioski. Nakłaniają rodziców do rzucenia palenia. Wiedzą, że hałas jest zanieczyszczeniem i walczą z nim.

  V. Uroczystości szkolne

  Tematyka spotkań :
  1.Akcja " Sprzątanie świata "
  2.Zorganizowanie Szkolnego Dnia Ekologii
  3. Tydzień czystości wód w naszej szkole
  4.Program estradowo - ekologiczny pt. " Ekokapturek " ( dla klas I - III )
  5.Zorganizowanie " Dnia Ziemi "
  6." Dzień Bociana " w naszej szkole
  7.Udział w konkursach o tematyce ekologicznej

  Przewidywane osiągnięcia ucznia :

  Uczeń potrafi :
  - włączyć się do działań proekologicznych,
  - przygotować program artystyczny,
  - zachęcać innych do udziału w akcjach proekologicznych,
  - wyjaśnić potrzebę ochrony środowiska,
  - swoim postępowaniem wykazać, że jest przyjacielem przyrody.

  Procedury osiągnięcia celów :

  Poprzez przygotowania programów artystycznych na różne okazje dzieci uczą się samodyscypliny oraz dokładnego wypełniania swoich obowiązków. Biorąc udział w akcjach ekologicznych zdają sobie sprawę z ich sensowności i konieczności. Po takich akcjach na pewno będą się starać włączyć do działań proekologicznych również swoje rodziny.

  VI. Śmieci mniej - Ziemi lżej

  Tematyka spotkań :
  1.Recykling szansą na ratowanie środowiska
  2.Czy możesz włączyć się w zbiórkę surowców wtórnych ?
  3.Nasze rady na odpady
  4.Co to znaczy prowadzić oszczędny dom ?

  Przewidywane osiągnięcia ucznia :

  Uczeń potrafi :
  - wyjaśnić co to jest recykling,
  - zorganizować zbiórkę surowców wtórnych w szkole,
  - zaproponować sposób kompostowania odpadów organicznych w swoim gospodarstwie domowym,
  - zaproponować własny model wysypiska śmieci,
  - uzasadnić konieczność oszczędzania energii, wody, gazu w domu i w szkole,
  - wykazać udział gospodarstw domowych w zanieczyszczaniu środowiska.

  Procedury osiągnięcia celów :

  Dzieci wykonują z tektury pojemniki do segregacji śmieci , zbierają też makulaturę i puszki aluminiowe. Po podziale na zespoły zapisują stan liczników wodnych, elektrycznych, gazowych we własnych domach. Przeliczają zużycie na jedną osobę w domu i zastanawiają się jak mogą oszczędzać wodę czy prąd elektryczny. Takie zajęcia przygotowują dzieci do dorosłego życia , angażują członków ich rodzin do oszczędzania.

  VII. Rośliny zielone w naszym środowisku

  Tematyka spotkań :
  1. Rośliny zielone w klasie, szkole i wokół szkoły
  2. Mój dom ostoją dla zwierząt i oazą dla roślin
  3. Las i jego rola w przyrodzie
  4. Parki narodowe w Polsce
  5. Świętokrzyski Park Narodowy i Zespół Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich

  Przewidywane osiągnięcia :

  Uczeń potrafi :
  - dbać o rośliny w klasie , szkole i wokół szkoły
  - wykonać prace pielęgnacyjne przy roślinach,
  - wymienić znaczenie lasów w przyrodzie i gospodarce człowieka
  - wymienić i wskazać na mapie parki narodowe występujące w Polsce
  - przestrzegać zasad zachowania się na obszarach chronionych
  - omówić rolę obszarów chronionych dla zdrowia, turystyki i rekreacji
  - wymienić formy ochrony przyrody w Polsce (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo - krajobrazowe)

  Procedury osiągnięcia celów :

  Dziecko obserwuje rośliny rosnące w szkole i wokół szkoły. Dokonuje prac pielęgnacyjnych oraz porządkuje teren wokół szkoły. Analizuje mapę " Lasy w Polsce ".Podczas wycieczki do lasu dzieci dokonują dokładnej obserwacji stanu zdrowotnego lasów.

  VIII. Kącik " Młodych Ekologów " - formą sprawdzianu osiągnięcia założonych celów.

  W kąciku " Młodych Ekologów " gromadzone i eksponowane są następujące materiały :
  - samodzielnie pisane ulotki i broszurki ekologiczne jako podsumowanie danego tematu spotkania,
  - rysunki dzieci namalowane po odbytych spotkaniach lub wycieczkach
  - zdjęcia wykonane na spotkaniach , wycieczkach, imprezach okolicznościowych,
  - plakaty okolicznościowe,
  - " zabawka ze skrawka " - wykonana na konkurs ekologiczny

  Wspólna praca nauczyciela z uczniem powinna dawać satysfakcję obu stronom.
  Realizacja programu oraz wykonanie założonych celów będzie zależała od zaangażowania nauczyciela. Główny nacisk w tym programie położony jest na działanie dzieci w środowisku.
  Uczeni wyrażają zgodną opinię, że we współczesnej cywilizacji warunkiem właściwego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży jest trwały kontakt z naturalnym środowiskiem. Miłość do przyrody i wszelkie związane z nią zajęcia mają ogromne znaczenie w rozwoju i kształtowaniu osobowości dziecka.

  mgr Anna Kubala
  Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Stykowie

 • Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
  INFORMACJE O PREZENTACJI

  Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
  IP autora: 83.21.195.174
  Data utworzenia: 2008-09-01 22:48:11
  Edycja: Edytuj prezentację.

  HISTORIA PREZENTACJI

  Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:48:11) - Edytuj prezentację.

  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie