Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Reedukacja dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5195 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 W klasie, w której pracuję znajdują się dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu. Fakt ten skłonił mnie do opracowania i napisania referatu o w/w tytule.
W wyniku przeprowadzonych badań przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną, a także własnych obserwacji podczas pracy z dziećmi stwierdziłam, że dzieci mają opóźnienia wielu funkcji psychicznych takich jak: słabo rozwinięte myślenie pojęciowe, zaburzenia percepcji słuchu fonematycznego, słaba koncentracja pamięci i uwagi, słabo rozwinięte spostrzeganie czy też obniżone funkcje analizatorów. Chęć pomocy tym dzieciom oraz podzielenie się swoimi umiejętnościami z innymi nauczycielami przyczynił się do napisania referatu.
Zdaję sobie sprawę, że odpowiednio zorganizowane zajęcia reedukacyjne, zastosowanie właściwych metod i technik pracy dostosowanych do możliwości dziecka dają mu szansę na wykonanie z sukcesem czynności dotychczas nieosiągalnych także w zakresie czytania i pisania. Jedną z tych metod jest metodą osiemnastu struktur wyrazowych (patrz ćwiczenia- zał. 1)
Celem metody jest nauczyć automatycznego nazywania kształtów fonogramów (kombinacji liter) oraz rozwijać zdolności umieszczania ich w słowie w odpowiedniej kolejności. Dlatego też plan (obraz, schemat), graficzny zgodny z zapisem ortograficznym, a nie z dźwiękowym stanowi podstawę doboru wyrazów do ćwiczeń. Aby dziecko miało jasny obraz tego ja zbudowane są konkretne wyrazy posługujemy się powszechnie stosowanymi w reedukacji kolorami. Kolor czerwony przypisujemy literom odpowiadającym samogłoskom, czarny- spółgłoskom, a zielony- sylabie. Tymi trzema kolorami posługujemy się konsekwentnie przez cały czas trwania ćwiczeń. Zaznaczanie kolorami w wyrazach wielogłoskowych powoduje, że odraz dla dziecka staje się bardziej czytelny np. –kalafiory lub ka-la-fio-ry. Drugi sposób , z myślnikami, znajduje zarówno zastosowanie w tekstach do czytania, jak i przy pisaniu przez dziecko pojedynczych wyrazów lub dyktowaniu mu całych zdań. Nawyk dzielenia słów na sylaby jest bardzo przydatny w początkowym okresie reedukacji. W kolejnych ćwiczeniach wyprowadzamy i zapoznajemy dzieci z wyrazami o różnorodnej, stopniowo coraz trudniejszej, ale jednakowej na danym etapie, strukturze sylabowej. Należy pamiętać, że w prezentowanej metodzie mowa jest o pisaniu i czytaniu w proponowanych metodach opierają się zatem na jednoczesnym uaktywnianiu analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno- ruchowego. Ważnym jest również opracowanie programu zajęć reedukacyjnych dla potrzeb konkretnego dziecka, w którym należy uwzględnić oddziaływanie na funkcje najbardziej zaburzone.
Pracując metodami 18-tu struktur wyrazowych można odnieść się do dwóch grup dzieci z trudnościami
1 grupa to dzieci, które znają większość liter, lub nawet wszystkie litery, ale także w przypadkach, gdy dzieci mylą niektóre z nich, np. graficznie podobne (b-d, m-n, o-a, t-l-ł )lub zamieniają litery odpowiadające głoskom dźwięcznym i bezdźwięcznym ( t-d, k-g, p-b, f-w )
2 grupa to dzieci, które charakteryzują się:
- bardzo wolnym głoskowaniem, które nie prowadzi do poprawnej syntezy,
- opuszczanie, powtarzanie, dodawanie lub zamienianie, przestawianie liter, sylab, a czasem całych wyrazów
- zniekształcanie wyrazów wskutek popełniania innych błędów, które mogą występować zarówno w czytaniu jak i w pisaniu.
Sumując można stwierdzić, że omawiana metoda może posłużyć się do pracy z dziećmi mającymi trudności w pisaniu i czytaniu o charakterze dyslektycznym, dysortograficznym lub dysgraficznym, na dowolnym etapie zaawansowania dziecka w opanowaniu tych technik i niezależnie od rodzaju zaburzeń funkcji perepcyjno- motorycznych, leżących u ich podłoża.

Do stałego zestawu ćwiczeń powtarzających się w kolejnych 18 częściach, stanowiących całość metody należą:
- graficzny schemat budowy wyrazów,
- suwaki,
- wprawki,
- łańcuchy sylabowo-wyrazowe
- słuchowe i wyrazowe różnicowanie słów dźwiękowo i graficznie podobnych
- tworzenie nowych wyrazów o aktualnie omawianej strukturze z wybranych liter lub sylab wyrazów ilustrowanych na obrazkach,
- słuchowe i wzrokowe wersje ćwiczenia: Co kryje się w tym wyrazie?
- rozsypanki wyrazowo-zdaniowe,
- zagadki,
- czytanie zdań złożonych z wyrazów o znanej strukturze sylabowo literowej na materiale drukowanym oraz pisanie ich z pamięci,
- pisanie zdań ze słuchu.
Do stałego zestawu ćwiczeń powtarzających się w kolejnych 18 częściach, stanowiących całość metody należą:
- graficzny schemat budowy wyrazów
- suwaki
- wprawki
- łańcuchy sylabowo wyrazowe
- słuchowe i wyrazowe różnicowanie słów dźwiękowo i graficznie podobnych
- tworzenie nowych wyrazów o aktualnie omawianej strukturze z wybranych liter lub sylab wyrazów ilustrowanych na obrazkach
- słuchowe i wzrokowe wersje ćwiczeń: Co kryje się w tym wyrazie?
- Rozsypanki wyrazowo-zdaniowe
- Zagadki
- Czytanie zdań złożonych z wyrazów o znanej strukturze sylabowo- literowej na materiale drukowym oraz pisanie ich z pamięci
- Pisanie zdań ze słuchu

Otoczenie dziecka opieką powinno iść dwutorowo: z jednej strony w ramach realizowanego procesu dydaktycznego, w klasie, z drugiej- w ramach specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych. W klasie, w śród nauczycieli i rówieśników, dziecko powinno móc liczyć na zrozumienie, odpowiednią pomoc, życzliwą ocenę pracy oraz postępów, które nie zawsze wyrażają się w bezbłędnym czytaniu i pisaniu. Zajęcia reedukacyjne powinny odbywać się stale w tym samym gabinecie, dobrze wyposażonym w różnorodne pomoce wspomagające nauczanie metodą wielozmysłową. Zajęcia powinny być prowadzone z kilkuosobową grupą, lub indywidualnie z każdym dzieckiem, kilka razy w tygodniu, w obecności rodzica lub bez. Jeśli zajęcia reedukacyjne są prowadzone prawidłowo to pozytywne zmiany zachodzą nie tylko w zakresie ćwiczonych funkcji, ale również a sferze emocjonalnej i mogą powodować u dziecka zanikanie lęków, niechęci do podejmowania wysiłku, a także sprzyjać nabywaniu pewności siebie. Jednocześnie mogą powodować pojawienie się zainteresowań w różnych dziedzinach, konsekwencję w dążeniu do celu i satysfakcję z dobrze wykonanego zadania. Bardzo ważnym elementem reedukcji dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu jest właściwe opanowanie zasad teorii pedagogicznej. Zasady te zawierają się w sześciu podstawowych punktach:
1. Zasada indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego- winna być stosowana także w toku zajęć zespołowych, polega na kontrolowaniu przebiegu i wyników pracy dziecka, pomaganiu mu przezwyciężaniu trudności oraz stosowaniu odpowiednich zabiegów wychowawczych i psychoterapeutycznych.
2. Zasada powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania, uwzględniającego złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne materiału jak i jego przystępności dla dziecka.
3. Zasad korekcji zaburzeń czyli ćwiczenia przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności- należy pamiętać aby planowanie jednostki zajęciowej nie uwzględniało ćwiczenia tylko jednej funkcji gdyż może być to szkodliwe dla dziecka.
4. Zasada kompetencji zaburzeń: łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych- zadaniem jest wytworzenie u dziecka takich mechanizmów psychologicznych, w których funkcje sprawniejsze pełnią rolę kompensacyjną, wspierając czynności funkcji zaburzonych.
5. Zasada systematyczności- w miarę możliwości ćwiczenie powinny odbywać się jak najczęściej. Jeśli mamy do dyspozycji 3 godziny zajęć w ciągu tygodnia, lepiej je rozłożyć na trzy lub cztery spotkania.
6. Zasada ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego- działania psychoterapeutyczne, będą pełnić funkcję profilaktyczne, chroniąc przed dalszymi negatywnymi następstwami niepowodzeń szkolnych.

ZAJĘCIA MANUALNE

Od początku zwracamy uwagę by dziecko wykonywało ruchy zgodne z kierunkiem pisania. Ćwiczenia winniśmy zaczynać od form falistych. W rozluźnieniu mięśni stosujemy zabawy ruchowe np. stukanie czubkami palców (zabawa w deszcz), malowanie suchym palcem itp. Kolejne fazy ćwiczeń to malowanie dużych konturów, modelowanie q glinie i plastelinie, wyrywanki i naklejanki, haftowanie, kreślenie prostych linii łączących punkty-trafianie do celu. W zajęciach manualnych bardzo ważną rolę odgrywają ćwiczenie na wyobraźnię. Można tu wykorzystać następujące działania:
1. Rozpoznawanie obrazków- zakrywamy obrazek i odsłaniamy. Dziecko winno opowiedzieć co z niego zapamiętał.
2. Dobieranie w pary jednakowych obrazków.
3. Układanie obrazków różnych figur po prawej i lewej stronie.
4. Układanie obrazków według kolejności w jakiej były pokazywane.
5. Dobieranie brakujących części do obrazka ( puzzle ).
6. Dobieranie jednakowych form geometrycznych.
7. Wykonanie rysunku na podany temat.

CZYTANIE I PISANIE SYLAB I WYRAZÓW

W ćwiczeniach dotyczących pisania i czytania staramy się utrwalić znajomość liter z uwzględnieniem zróżnicowania samogłosek i spółgłosek. Do tego celu wykorzystać możemy następujące ćwiczenia:
- dobieranie par jednakowych liter
- rozpoznawanie i nazywanie liter
- dobieranie par liter drukowanych i pisanych
- dobieranie liter do wyrazów jednosylabowych
- układanie wyrazów pod obrazkami
- rozwiązywanie rebusów
- czytanie wyrazów z podkreśleniami sylab i samogłosek
- czytanie i pisanie wyrazów o różnej liczbie sylab i łączenie ich w określone zestawy tematyczne.

CZYTANIE POPRAWIAJĄCĘ GRAFIKĘ PISMA

Nad poprawnością pisania przez dziecko liter koniecznym jest zwrócenie uwagi na graficzny sposób pisania litery, do tego mogą posłużyć następujące ćwiczenia:
- pisanie ciągłym ruchem pojedynczych liter
- kreślenie liter za pomocą szablonu
- pisanie liter w zeszycie.

CZYTANIE ZDAŃ I DŁUŻSZYCH TEKSTÓW
Podobnie jak w poprzednich ćwiczeniach korzystać możemy z różnych dostępnych przykładów, które możemy wykorzystać w opracowaniu własnych ćwiczeń dostosowanych do możliwości dziecka . do tego typu ćwiczeń zaliczyć możemy:

- czytanie i pisanie pojedynczych zadań
- układanie zdań z pojedynczych wyrazów według wzoru
- uzupełnianie niedokończonych zdań ilustracją i napisem
- dobieranie zdań do obrazków
- czytanie tekstu z przesłoną

podsumowując, każdy z nauczycieli winien sam poszukiwać takich metod pracy, które pozwolą mu na osiągnięcie sukcesu w pracy z dzieckiem mającym trudności w pisaniu i czytaniu. Każde z nich ma inną osobowość, temperament i poziom intelektualny. Jeśli któreś z metod nie sprawdzają się należy poszukiwać własnych. Najważniejsze aby praca z tego typu dziećmi przebiegała systematycznie i była prowadzona konsekwentnie, jeśli jest to możliwe to również przy współudziale rodziców i Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej. Należy pamiętać iż nasze działania winny opierać się o wcześniejsze przeprowadzone badania i zalecenia wynikające z tych badań.

opracowała mgr Barbara GołubowskaKONSPEKT ZAJĘĆ KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNYCH Z DNIA 16.04.2002 R.- opracowała i zrealizowała mgr Barbara Gołubowska

Temat: Litera dwuznak

l.p. Rodzaj ćwiczenia Cel ćwiczenia Przebieg ćwiczenia Pomoce
1. Rozwiązywanie zagadek
graficznych Kształtowanie procesów myślowych-
Koncentracja uwagi przewidywania, abstrahowania, wyciągania wniosków. Kształtowanie koordynacji wzrokowo- manualnej. Łączenie kropek tak, aby powstał rysunek. Przygotowane zagadki graficzne.
2. Wycinanie wyrazów określających nazwy przedmiotów i dopasowanie ich do obrazków. Przeliczanie liter w wyrazach: okno, szafa, krzesło. Rozwijanie sprawności manualnej, dokonywanie syntezy i analizy wyrazów: okno, szafa, krzesło. Utrwalenie liter dwuznaków w wyrazie. Rozwijanie pojęć matematycznych, przeliczanie. Kształtowanie pojęcia liczby głównej i porządkowej. Nazywanie przedmiotów, określanie ich cech, odczytywanie globalne wyrazów, wycinanie i dopasowywanie ich do obrazków. Przeliczanie liter w wyrazach. Obrazki, napisy wyrazów: okno, szafa, Krzesło.
3. Scenki dramowe: policjant, fryzjerka, doktor itp. Rozwijanie twórczego myślenia, autoprezentacja, rozbudzanie wiary we własne siły, możliwości. Dzieci zastanawiają się i wybierają zawód, który chcą pokazać za pomocą gestów. Jedno dziecko prezentuje swój wybrany zawód, a pozostałe odgadują. Nagradzanie dzieci obrazkami.


4. Odejmowanie w obrębie liczby 20 Nauka odejmowania w obrębie liczby 20. Zabawa w sklep. Zakup towarów, wydawanie reszty. Zabawki, monety, banknoty.
5. Zabawa dydaktyczna „Na prawo- na lewo” Relaksacyjna oraz utrwalenie położenia przedmiotów w przestrzeni. Dziecko opuszcza klasę, pozostali uczniowie chowają wybrany przedmiot w klasie, po powrocie dziecko poszukuje ukrytego przedmiotu kierując się poleceniem na prawo- na lewo. zabawka


Scenariusz zajęć opracowała Barbara GołubowskaDo opracowania wykorzystano takie książki jak:

1. Zofia Pietrzak- Stępkowska „ Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w pisaniu i czytaniu”
2. Irena Czajkowska, Kazimierz Herda „ Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole”
3. Ewa Kujawska, Maria Kurzyna „ Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu”

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie