Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Proces oceniania ucznia

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 974 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Celem pracy jest analiza działalności Szkoły w aspekcie potrzeb zarządzania w obszarze jakości. Przedmiotem badań są procesy związane z edukacją w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy. Wyniki badań mają wskazać na niedociągnięcia systemu zarządzania jakością w Szkole i możliwości jego doskonalenia. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia wraz z wnioskami. Rozdział pierwszy pracy dotyczy przeglądu pojęcia jakości. Zawiera próbę przedstawienia tego ujęcia w znaczeniu historycznym. Porusza problem rynku usług edukacyjnych oraz wskazuje klientów tego rynku. Przedstawia też metody mierzenia jakości pracy Szkoły.

Rozdział drugi to charakterystyka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy. Przedstawiona w nim jest historia Szkoły, jej cele i zadania, a także struktura organizacyjna i kształcenia uczniów Szkoły. W rozdziale trzecim zdefiniowane są procesy edukacyjne. Zalicza się do nich rekrutację, uzyskanie przez ucznia wykształcenia średniego, ocenianie, promowanie, egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe, przygotowanie do egzaminu dojrzałości, a także jego procedury, czyli egzamin pisemny i ustny. Spośród tych procesów wybrano proces o charakterze kluczowym dla Szkoły.

Jest nim proces oceniania wiedzy i postawy ucznia. W zakończeniu starano się wskazać na stopień realizacji celu pracy oraz sformułowano końcowe wnioski. W pracy wykorzystano literaturę krajową i zagraniczną, dotyczącą zarządzania jakością, dokumentację Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy oraz wyniki bezpośrednich działań i obserwacji autorki pracy, będącej nauczycielem matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy.

Chciałabym przedstawić fragmenty rozdziału trzeciego mojej pracy.

Identyfikacja i analiza wybranych procesów w systemie zarządzania jakością usług edukacyjnych.

Procesy omówione w pracy (tab. 2) są tworzone w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty1:

  • Warunki i tryb przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do drugich.
  • Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

Tabela 2. Procesy i ich cele w szkolnictwie średnim

Nazwa procesu: Cel procesu Odpowiedzialny
1 Rekrutacja  Dokonanie naboru do szkoły średniej  Komisja Rekrutacyjna 
2 Uzyskanie wykształcenia średniego  Wyposażenie ucznia w wiedzę, która pozwoli mu podjąć pracę zawodową lub kontynuować naukę  Nauczyciel 
3 Ocenianie  Dostarczenie uczniom i rodzicom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach
Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych 
Nauczyciel 
4 Promowanie  Ukończenie klasy i przejście do klasy programowo wyższej lub zakończenie edukacji  Nauczyciel
Rada Pedagogiczna> 
5 Egzamin klasyfikacyjny  Sklasyfikowanie ucznia  Komisja Egzaminu Klasyfikacyjnego 
6 Egzamin poprawkowy  Poprawienie oceny niedostatecznej na ocenę pozytywną  Komisja Egzaminu Poprawkowego 
7 Przygotowanie do egzaminu dojrzałości  Opanowanie materiału programowego niezbędnego do zdania egzaminu dojrzałości  Nauczyciel 
8 Pisemny egzamin dojrzałości   Otrzymanie oceny pozytywnej z pisemnego egzaminu dojrzałości  Państwowa Komisja Egzaminacyjna 
9 Ustny egzamin dojrzałości  Otrzymanie oceny pozytywnej z ustnego egzaminu dojrzałości  Państwowa Komisja Egzaminacyjna 

Źródło: Opracowanie własne.

Proces oceniania ucznia szkoły średniej

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. Pomaga uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, motywowaniu go do dalszej pracy. Ocenianie dostarcza rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia. Umożliwia też nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w danej szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania.

Proces oceniania ściśle wiąże się z przekazywaniem wiedzy w czasie zajęć lekcyjnych prowadzonych różnymi metodami. Mogą to być wykłady, ćwiczenia, konsultacje. Istnieją również różne metody sprawdzania i egzekwowania wiedzy. Klient czyli uczeń wykazuje się znajomością materiału w czasie sprawdzianów, kartkówek, pisania testów, odpowiedzi ustnych i prac klasowych. Jego wiedza oceniana jest zgodnie z kryteriami ocen w skali 1-6. Proces oceniania przedstawiono na rysunku 25.

 

Źródło: Opracowanie własne.

Wybrałam ten fragment pracy, ponieważ uważam, że proces oceniania ucznia jest dla nauczyciela procesem kluczowym.

mgr inż. Wioletta Efinowicz

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie