Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program SKKT dla gimnazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1255 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
Spis treści:
1. Wstęp.
2. Wymagania organizacyjne.
3. Cele ogólne.
4. Cele i zadania szczegółowe.
5. Formy pracy.
6. Metody pracy.
7. Treści ( plan pracy SKKT ).
8. Osiągnięcia uczniów.
9. Ewaluacja i ocena.
10. Literatura

Ad. 1. Wstęp.
Działalność szkolnych kół krajoznawczo – turystycznych nie została opisana przez „Podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum„. Nie ma zatem odgórnych, obligatoryjnych treści, które w ramach tych zajęć powinny być realizowane. Wytyczne dotyczące prac koła zawarte są po części w ustawach i rozporządzeniach rządowych przywołanych poniżej w literaturze.
SKKT przy Publicznym Gimnazjum w Dobrem działa zatem w oparciu o niniejszy, zaaprobowany przez członków a wcześniej przez Radę Pedagogiczną program. Rozumiane jest ono jako koło zainteresowań realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych. Program SKKT skorelowany jest co do czasu realizacji z bliskimi tematycznie lekcjami geografii oraz edukacją regionalną.

Ad. 2. Wymagania organizacyjne.
Czas realizacji programu obejmuje jeden rok nauki. Zajęcia SKKT przeznaczone są dla uczniów każdej kolejnej II klasy gimnazjum, gdyż równolegle omawiane są wtedy na geografii treści dotyczące Polski. Spotkania koła odbywają się co tydzień i trwają 45 minut. Schemat ten może ulec zmianie podczas realizacji większych projektów. W ujęciu rocznym zajęcia przewidywane są na około 60 – 70 godzin lekcyjnych.
Ostateczne decyzje co do wyboru realizowanych treści zapadają na spotkaniu organizacyjnym poprzez głosowanie. Wtedy też wybierane są władze koła: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz skarbnik.
Przystępując do SKKT uczeń zobowiązuje się uczestniczyć w zebraniach, imprezach i wszystkich pracach podejmowanych przez koło. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów chętnych, więc obecność na każdym spotkaniu nie jest obowiązkowa. Pożądana liczba członków koła waha się pomiędzy 20 a 30 osób łącznie ze wszystkich klas drugich.

Ad. 3. Cele ogólne.
Celem działalności SKKT jest rozwijanie wśród jego członków oraz innych uczniów zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, zachęcanie do poznawania Polski, jej tradycji, kultury narodowej i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy.

Ad. 4. Cele i zadania szczegółowe.
- poznawanie obiektów przyrodniczych i dóbr kultury o dużych walorach poznawczych,
- zbieranie dowodów dawnej kultury materialnej i duchowej wytworzonych przez społeczeństwo Kujaw,
- kształtowanie nawyków aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły,
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym poprzez realizację projektów dostrzeganych w gminnej społeczności,
- upowszechnianie informacji o walorach terenu, na którym leży szkoła,
- wdrażanie do podejmowania działań o charakterze naukowym,
- przeprowadzenie inwentaryzacji krajoznawczej najbliższej okolicy,
- organizacja wycieczek szkolnych ( autokarowych, rowerowych i innych ) oraz aktywne w nich uczestniczenie,
- organizowanie konkursów o tematyce regionalnej,
- redagowanie gazetki ściennej przybliżającej uczniom najciekawsze zakątki naszego kraju,
- opracowanie opisów monograficznych miejscowości i gminy Dobre,
- prowadzenie dokumentacji filmowej oraz fotograficznej okolicy,
- podtrzymywanie współpracy z Samorządem Szkolnym i innymi organizacjami działającymi w szkole oraz Urzędem Gminy w Dobrem,
- upowszechnianie czytelnictwa, czasopism, wydawnictw, programów telewizyjnych oraz stron www o tematyce krajoznawczej i turystycznej,
- wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody, propagowanie zachowań proekologicznych,
- poprawianie sprawności fizycznej, stanu zdrowia, zachęcanie do rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu.

Ad. 5. Formy pracy.
Spotkania w ramach SKKT prowadzone są w kilku podstawowych formach:
1. Zajęcia kameralne w sali lekcyjnej:
a) organizacyjne – poświęcone organizacji prac koła, wycieczki lub większego projektu,
b) popularnonaukowe – poświęcone omówieniu wybranego zagadnienia krajoznawczego, przygotowaniu do konkursów itp.,
c) ćwiczeniowo - praktyczne – wykorzystujące wiedzę teoretyczną w praktyce ( konkursy, ćwiczenia, krzyżówki, gry i zabawy dydaktyczne ).

2. Zajęcia terenowe:
a) wycieczki krajoznawcze ( rowerowe oraz autokarowe ), tematyczne lub obejmujące całość zagadnień krajoznawczych,
b) prace terenowe – czynności badawcze, naukowe prowadzone na obszarze gminy Dobre, np. wywiady, ankiety, tworzenie filmu, monografii, dokumentacji fotograficznej,
c) ćwiczeniowo - praktyczne – wykorzystujące wiedzę teoretyczną poza szkołą, np. zajęcia z topografii, orientacji w terenie, itp.

Ad. 6. Metody pracy.
Na spotkaniach koła SKKT maja zastosowanie następujące metody pracy:
a) metody oglądowe ( wizualizacja ):
- obserwacja bezpośrednia ( wycieczki ),
- obserwacja pośrednia ( filmy, przeźrocza, plansze ),


b) metody podające ( przyswajanie ):
- pogadanki,
- prelekcje i odczyty uczniowskie,
- instrukcje,
- elementy wykładu ( w ograniczeniu ),
c) metody praktyczne ( działanie ) :
- ćwiczenia rysunkowe, modelowe, obliczeniowe i inne,
- badania terenowe, wywiady,
- pomiary obiektów i zjawisk geograficznych,
- opracowanie i realizacja projektu,
d) metody poszukujące ( odkrywanie ):
- analiza rysunków, wykresów, diagramów, schematów, itp.,
- posługiwanie się mapą jako źródłem informacji ,
- analiza danych statystycznych,
- dyskusje dydaktyczne,
- gry dydaktyczne,
- metody kreatywne, np. „burza mózgów”
W zależności od problematyki uczniowie pracują indywidualnie, parami lub w większych grupach.

Ad. 7. Treści ( proponowany, przykładowy plan pracy SKKT ).

Tematyka spotkań koła
Semestr I
1.Spotkanie organizacyjne:
- wybór władz SKKT
- zatwierdzenie planu pracy
2. Pomoce dydaktyczne pracowni geograficznej.
- prezentacja pomocy wspierających w pracy geografa
3. Gry i zabawy edukacyjne.
- rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, quizu o tematyce krajoznawczej.
4. Zajęcia terenowe.
- orientowanie się w terenie bez pomocy mapy ( azymut, pomiar odległości, kątów, wysokości, szkice terenowe ),
- orientowanie się w terenie za pomocą mapy ( ustawianie mapy wg kierunków świata, określanie miejsca stania, ćwiczenia).
5. Doskonalenie umiejętności czytania map topograficznych, turystycznych, samochodowych i innych.
6. Pokaz przeźroczy dotyczących geografii Polski:
- Tatry – najwyższe góry w Polsce,
- Kraków – miasto zabytków,
- Krajobraz wapienny Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej,
7. Organizacja pracy nad realizacją projektu … .
Proponowana tematyka projektu (do wyboru):
- monografia gminy Dobre,
- film video prezentujący gminę Dobre,
- ankieta na temat jakości życia w gminie Dobre,
-dokumentacja fotograficzna: „Kościoły, krzyże, figury przydrożne w parafiach Dobre, Krzywosądz, Byczyna i Bronisław.
8. Wycieczka autokarowa, np. „ Przeszłość i teraźniejszość Torunia „ . W programie wycieczki m.in.:
- muzeum ratuszowe,
- miasteczko akademickie UMK.

Razem
24 godziny


Tematyka spotkań koła
Semestr II
1.Pokaz filmów video o tematyce krajoznawczo – turystycznej.
- „W samym sercu Polski”
- „10 największych cudów natury”
- „Przyroda i gospodarka Morza Bałtyckiego”
2. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu krajoznawczego.
3. Wycieczka rowerowa. Propozycje:
- do Głuszynka nad Jezioro Głuszyńskie
- do Kruszwicy nad Jezioro Gopło
4. Realizacja i prezentacja projektu. Temat do wyboru jak wyżej w semestrze I.
5. Skały i minerały Polski.
- pokaz skał, skamieniałości i minerałów z zasobów szkoły oraz kolekcji uczniowskich.
6. Gleby najbliższej okolicy:
- wykonywanie odkrywki glebowej,
- sporządzenie profilu glebowego.

Razem
25 godzin

Ad. 8. Osiągnięcia uczniów.
W ramach zajęć SKKT uczeń:
- poznaje własny region, jego historię, gospodarkę i społeczeństwo,
- pogłębia wiedzę o Polsce, jej walorach i cechach wyróżniających ją spośród innych państw Europy i świata,
- aktywnie uczestniczy w upowszechnianiu krajoznawstwa na forum szkoły oraz gminy,
- podejmuje działania o charakterze naukowym,
- uczestnicząc w wycieczkach pogłębia swoja wiedzę o otaczającym go świecie,
- sprawnie posługuje się mapą, czyta i analizuje wykresy, diagramy, dane statystyczne, itp.,
- prowadzi dokumentację kartograficzną regionu,
- promuje region w którym mieszka,
- poprzez aktywne działanie wśród lokalnego społeczeństwa staje się bardziej otwarty i pewny siebie,
- dba o ochronę środowiska naturalnego,
- rozwija swoją sprawność fizyczną,

Ad. 9. Ewaluacja i ocena uczniów
Ewaluacja:
a) wewnętrzna
- wycieczki krajoznawcze ( rowerowa i autokarowa)
- szkolny konkurs krajoznawczy dla członków SKKT
- realizacja i prezentacja projektu ( filmu, monografii, ankiety, dokumentacji fotograficznej lub innego )
b) zewnętrzna
- powiatowy konkurs wiedzy o regionie „ Hej Kujawy jakie cudne…”
Ocena :
Nie przewiduje się oceniania w takim rozumieniu jak na lekcjach przedmiotowych. Nauczyciel organizuje pracę uczniów i kontroluje ją. Pełni rolę doradcy, motywuje uczniów do działania. Dba o porządek i bezpieczeństwo młodzieży w trakcie zajęć.
Członek SKKT otrzymuje adnotację o udziale w pracach koła w klasowym zeszycie obserwacji ucznia.

opracował: mgr Sławomir Kieraj PG w Dobrem

Ad. 10. Literatura

1. Ustawa o systemie oświaty z 27 września 1991 z późniejszymi zmianami
2. Ustawa o kulturze fizycznej z roku 2001, Dz. U. Nr 81, poz.889 i nr 102, poz.1115
3. Ustawa o usługach turystycznych
4. Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
5. Formy i metody pracy SKKT PTTK na www.literka.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie