Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Prezentacje regionalne

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1482 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 „ Hej Kujawy, jakie cudne ... „


Regulamin


1. Postanowienia ogólne:

 • prezentacje przeznaczone są dla uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu radziejowskiego
 • konkurs odbywa się w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym
 • zasięg przestrzenny pytań konkursowych ograniczony jest do obszaru Kujaw ze szczególnym uwzględnieniem powiatu radziejowskiego. Wyjątkowo może on być rozszerzony do granic administracyjnych Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 • ramy czasowe obejmują zarówno historię jak i czasy współczesne
 • konkurs realizuje treści ścieżki międzyprzedmiotowej: Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie i może stanowić jej ewaluację

  2. Cele konkursu:
 • rozwijanie wiedzy o historii i kulturze regionu w powiązaniu z tradycjami narodu polskiego
 • budzenie zainteresowań poznawczych dotyczących przyrody, gospodarki i społeczeństwa Kujaw
 • wyzwalanie aktywności w dziedzinie dostrzegania specyfiki i odrębności Kujaw w porównaniu z innymi regionami Polski.

  3. Treści:
  Konkurs obejmuje kompleksową wiedzę o Kujawach. Bierze m.in. pod uwagę następujące treści:
 • cechy środowiska geograficznego Kujaw
 • gospodarka i społeczeństwo Kujaw
 • rola regionu i jego związki z innymi regionami Polski
 • relacje człowiek - środowisko
 • turystyka i ochrona przyrody w regionie
 • historia regionu i jego najwybitniejsi przedstawiciele
 • kultura regionalna, tradycje, obyczaje, język, gawędy
 • zabytki przyrody i architektury
 • rola i znaczenie w regionie powiatu radziejowskiego

  4. Etapy konkursu:

  a) etap szkolny:

 • indywidualny, pisemny, w formie testu dla wszystkich lub wybranych uczniów szkoły
 • termin przeprowadzenia - do kwietnia każdego roku.
 • etap szkolny wyłania dwuosobową reprezentację szkoły z uczniów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów
 • przeprowadzenie etapu szkolnego nadzoruje nauczyciel geografii lub nauczyciel odpowiedzialny za realizację regionalnej ścieżki międzyprzedmiotowej
 • pytania testowe wraz z odpowiedziami, punktacją oraz protokołem z eliminacji szkolnych - w załączniku

  b) etap powiatowy:

 • miejsce przeprowadzenia: Gimnazjum Powiatowe w Radziejowie lub Publiczne Gimnazjum w Dobrem. Udział biorą - po uprzednim przesłaniu protokołu z eliminacji szkolnych - dwuosobowe reprezentacje gimnazjów z terenu powiatu
 • termin konkursu: przełom kwietnia i maja (do ustalenia).
 • przebieg konkursu:
  1. indywidualny test pisemny ( podobnie jak w etapie szkolnym )

  2. prezentacja każdego uczestnika trwająca maksymalnie 5 minut dotycząca Kujaw przygotowana wcześniej we własnym zakresie, np. gawęda, legenda, opis ciekawych miejsc lub zabytków, poezja, piosenka itp. Dopuszcza się używania przebrań i rekwizytów. Prezentacja następuje przed publicznością oraz jury, które ocenia m.in.:
 • dobór materiału do prezentacji
 • interpretację
 • wartości estetyczne
 • poprawność językową.
  Wygrywa osoba, która uzyskała najwyższą ilość punktów łącznie z testu oraz z prezentacji.
  Przewidziane są pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.


  Organizator : / mgr Sławomir Kieraj /


  Załączniki:

  „ Hej Kujawy jakie cudne ... „
  Konkurs krajoznawczy dla gimnazjum (etap szkolny)

  1. Dokończ zdanie : Hej Kujawy jakie cudne ............................................................................
  2.. Uzupełnij zdania :
  Kujawy to kraina historyczno - geograficzna leżąca między dwiema dużymi rzekami .................. i .................. . Pod względem klimatycznym Kujawy charakteryzują się ............................ opadami w Polsce. Występują tu bardzo dobre gleby zwane ..................................W najbliższej naszej okolicy znajdują się dwa duże jeziora ..................... oraz .......................

  3. Połącz linią nazwę miejscowości ze znajdującym się tam obiektem .

  Radziejów Mysia Wieża
  Ciechocinek Park „ Solanki „
  Kruszwica Fontanna „ Jaś i Małgosia „
  Byczyna Hotel Kujawy
  Włocławek Pomnik Bartosza Głowackiego
  Inowrocław Klasztor o.o. Franciszkanów


  4. Wybierz jedną prawidłową odpowiedź

  a ) Okolice Radziejowa znane są szeroko z uprawy :
  A. cebuli B. pietruszki C. ziemniaków

  b ) Najbardziej charakterystycznym surowcem mineralnym Kujaw jest :
  A . węgiel kamienny B. sól kamienna C . siarka

  c ) Pagórek usypany przez lodowiec w czasie ostatniego zlodowacenia Polski przebiegający wzdłuż Radziejowa to :
  A . sandr B. morena czołowa C. morena denna

  d ) Która kujawska miejscowość sanatoryjno - uzdrowiskowa nie posiada tężni ?
  A. Ciechocinek B. Inowrocław C. Wieniec Zdrój

  e ) Sarnowo koło Izbicy Kujawskiej znane jest z odkrycia :
  A. pokładów węgla brunatnego B. grobowców tzw. piramid kujawskich
  C. źródeł ciepłej wody

  f ) Który obszar chroniony nie leży na Kujawach?
  A. Park Narodowy Borów Tucholskich B.Nadgolpański Park Tysiąclecia
  C. Gostynińsko - Włocławski Park Krajobrazowy

  5. Do podanych miast dopisz po dwa zakłady przemysłowe.

  Włocławek - ........................................................
  Toruń - ........................................................
  Bydgoszcz - ........................................................
  Inowrocław - ........................................................
  Kruszwica - ........................................................  6. Skreśl niewłaściwą informację.
  W powiecie radziejowskim mieszka około ( 45 tys. ; 85 tys. ) osób, a w samym Radziejowie ( 6 tys. ; 16 tys. ). W powiecie znajdują się ( 2 ; 3 ) miasta. Składa się on z ( 6 ; 8 ) gmin wiejskich. Pod względem liczby ludności oraz potencjału gospodarczego jest to jeden z ( największych ; najmniejszych ) powiatów w kraju. Leży on w województwie ( kujawsko - wielkopolskim ; kujawsko - pomorskim ) ze stolicą ( w Bydgoszczy ; w Toruniu i Bydgoszczy ). Władzę w powiecie stanowi (starosta ; burmistrz )

  7. Zaznacz jedną poprawną odpowiedź .

  a) Kościół O.O. Franciszkanów został ufundowany przez:
  A. Władysława Łokietka B. Kazimierza Wielkiego C. Ludwika Węgierskiego

  b) Kazimierz Wielki urodził się w:
  A. Brześciu Kuj. B. Kowalu C. Kruszwicy

  c) W Radziejowie w XVIII i XIX wieku istniała szkoła prowadzona przez zakon:
  A. Franciszkanów B. Jezuitów C. Pijarów

  d) Dyktatorem powstania styczniowego działającym na Kujawach był:
  A. Marian Langiewicz B. Romuald Traugutt C. Ludwik Mierosławski

  e) Najbliższe zabytki romańskie znaleźć można w:
  A. Kruszwicy B. Włocławku C. Brześciu Kuj.

  f) Przywódcą chłopów w postaniu styczniowym na Kujawach był:
  A. Bartosz Głowacki B. Bartek Nowak C. Józef Świstacki

  8. Uzupełnij tekst.
  Po śmierci Wacława III ( króla Czech i Polski ) w 1306 roku władzę w Małopolsce, ziemi sieradzkiej, łęczyckiej, na Kujawach i Pomorzu Gdańskim objął wnuk Konrada Mazowieckiego - książę brzesko - kujawski ............................. . W roku 1308 Brandenburczycy najechali Pomorze Gdańskie. Książe wezwał na pomoc ......................., którzy doprowadzili wprawdzie do wycofania się najeźdźców, ale sami zajęli te ziemie. Polska próbowała szukać sprawiedliwości u ................... . Powołane przez niego sądy obradowały w latach 1320 - 1321 w Inowrocławiu oraz ................................. .
  W 1320 roku ............................................... koronował się na króla Polski . Wojna z Krzyżakami i wspierającym ich królem czeskim toczyła się w latach 1326 - 1333. Do największej bitwy doszło pod ...................... w roku ................... . Król zmarł w roku 1333, władzę w kraju objął jego syn ........................................... .

  9. Zaznacz właściwą informację:
  Najbardziej popularnym ludowym tańcem naszego regionu jest ( kujawiak; oberek ). Należy on do grupy tańców ( szybkich; wolnych ).
  W kujawskim stroju ludowym dominują barwy ( czerwona i niebieska; czerwona i zielona ). Składa się on m.in. z serdaka czyli ( koszuli; kamizelki ) oraz wywrotek czyli ( spodni; butów ).
  Najbardziej znanym XIX - wiecznym badaczem kultury ludowej Kujaw był ( Oskar Kolberg; Ignacy Kujawski ).

  10. Co oznaczają słowa używane dawniej na Kujawach:
  gzik - ................................ wyrek - ...............................
  guła - ................................ do cna - ..............................
  krychać - ........................... kopanka - ...........................


  Protokół


  Dnia ........................... w Gimnazjum ......................................... odbył się

  etap szkolny Prezentacji regionalnych „ Hej Kujawy, jakie cudne ... „ .

  Udział wzięło ........... uczniów.

  Zwyciężyli:

  L.p. Imię i nazwisko Klasa Liczba punktów

  1.

  2.  Uczniowie ci wezmą udział w prezentacjach regionalnych na szczeblu powiatowym.


  Organizator .......................................  ..................................................................................... .......................................  Punktacja:

  Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 punkt

  Zadanie :
  1. 1 p. 6. 8 p.
  2. 6 p. 7. 6 p.
  3. 6 p. 8. 8 p.
  4. 6 p. 9. 6 p.
  5. 10 p. 10. 6 p.
  ...............................

  Razem : 63 punkty  Konkurs krajoznawczy dla gimnazjum
  „ Hej Kujawy, jakie cudne „ ( etap powiatowy )
  ..................................................................................... ..................................................
  ( imię, nazwisko, szkoła )

  1. Określ cechy kujawiaka zaznaczając prawidłową informację.
  Kujawiak jest utrzymany w takcie na ( ) jego charakter natomiast jest (skoczny, melancholijny).

  2. Kto jest autorem przedstawienia „Wesele kujawskie” – zaznacz prawidłową odpowiedź
  a) Oskar Kolberg
  b) Franciszek Beciński
  c) Stanisław Zagajewski

  3. Połącz parami zespoły folklorystyczne z miejscowościami z których pochodzą.
  „Kujawioki” Łochowo
  „Łochowianie” Radziejów
  „Kujawy” Osięciny
  Piotrków Kuj.

  4. Z wymienionych miast powiatowych woj. kujawsko-pomorskiego podkreśl 3 leżące na Kujawach:
  a. Rypin d) Aleksandrów Kuj.
  b. Inowrocław e) Żnin
  c. Golub Dobrzy f) Radziejów

  5. W zamieszczonych niżej zdaniach podano gospodarcze znaczenie surowców mineralnych, występujących na terenie Kujaw, o jakich surowcach mowa.

  a) Występuje w postaci wysadów zwanych inaczej diapirami, służy do produkcji np. chloru ..........................................
  b) Jest skałą osadową wykorzystywaną do produkcji cementu, sody. ..................................
  c) Popularny surowiec energetyczny. ..............................................
  d) Produkuje się z tego cegły, dachówki, pustaki i inne materiały budowlane.
  .................................................................

  6. O jakich obiektach jest mowa w niżej zamieszczonych zdaniach:
  a) Największy sztuczny zbiornik w woj. kujawsko-pomorskim znajdujący się na Kujawach ...............................................................
  b) Przez to duże jezioro przepływa rzeka Zgłowiączka, jest też kanał o takiej nazwie. ........................................................................
  c) Jest największym jeziorem Kujaw ....................................................
  d) Obecnie jest kanałem melioracyjnym, znajduje się na pn. od osady Dobre, w XV w. był szlakiem żeglownym łączącym Gopło i Wisłę. ...............................................................

  7. Wybierz i wpisz jedną poprawną odpowiedź .

  a) W tym rezerwacie nad Wisłą znajduje się roślina zwana "gorejący krzew
  Mojżesza" ( Rezerwat Kulin czy Rezerwat Rakutowo ) ..............................................

  b) Jest obszarem chronionym, ostoją ptactwa wodnego, biegł tędy szlak
  bursztynowy ( Gostynińsko- Włocławski Park Krajobrazowy czy Nadgoplański Park Tysiąclecia ) ........................................................................... ................

  c) W Krzywosądzy na cmentarzu znajduje się grób Heleny Modlińskiej. Była to wnuczka ( Juliusza Słowackiego czy Adama Mickiewicza ) ........................................................

  8. Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź :
  A. Słynna bitwa stoczona na Kujawach w czasie rokoszu Lubomirskiego, gdzie zostały pokonane wojska królewskie to :
  a. bitwa pod Pakością c. bitwa pod Mątwami
  b. bitwa pod Mogilnem d. bitwa pod Inowrocławiem

  B. Herb Ziemi Kujawskiej to:
  c. czarny gryf na złotym polu
  d. biały orzeł na czerwonym polu
  e. czarny orzeł na niebieskim polu
  f. pół orła białego i pół lwa czarnego na złotym polu

  9. Wymień dwa plemiona jakie zamieszkiwały Kujawy w czasach tworzenia przez Mieszka I państwa polskiego:
  a. ...................................................................
  b. ...................................................................
  10. Gdzie powstało pierwsze biskupstwo na Kujawach?
  a. w Brześciu Kuj. c. w Kruszwicy
  b. w Inowrocławiu d. we Włocławku

  11. Jeden z najsłynniejszych kościołów romańskich w Polsce - pod wezwaniem Św. Prokopa znajduje się :
  a. we Włocławku
  b. w Radziejowie
  c. w Aleksandrowie Kuj.
  d. w Strzelnie

  13. W jakich miastach znajdują się poniższe obiekty :
  a. Mysia Wieża ................................................
  b. fontanna „ Grzybek „ ...............................................
  c. park „ Solanki „ ................................................
  d. pomnik M.. Kopernika ................................................

  14. Co znaczą używane dawniej na Kujawach słowa ?
  kiecka - ................................
  miałki - ................................
  węborek - ...............................
  płacić frycowe - ...............................

  15. Połącz miasto z odbywającym się tam festiwalem :
  Ciechocinek festiwal muzyki francuskiej
  Inowrocław festiwal opery i operetki
  Radziejów festiwal orkiestr dętych
  Bydgoszcz festiwal muzyki cygańskiej

  mgr Sławomir Kieraj
 • Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie