Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Aneks do Planu rozwoju zawodowego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1362 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Aneks nr 1 z dnia 15 stycznia 2005 roku
do listy zadań głównych PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
z września 2003 roku.


Korzystając z możliwości jakie daje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (§4 ust.3) , anuluję zadania główne począwszy od drugiego i nadaję im nowe brzmienie jak poniżej:


Zadanie główne II
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
( Rozp. MENiS §8 ust. 1. pkt.1)
Formy realizacji zadań:

1) Rozwijanie i doskonalenie swego warsztatu pracy: tworzenie pracowni przedmiotowej, przygotowanie pomocy dydaktycznych.

2) Analiza zatwierdzonych programów nauczania i podręczników; wybór optymalnych dla typu szkoły i zadań postawionych przed szkołą.
Opracowanie szczegółowych
3) Opracowanie szczegółowych kryteriów na poszczególne poziomy wymagań do realizowanych treści nauczania na lekcjach matematyki i zapoznanie z nimi uczniów.

4) Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania z matematyki, zawierającego jasne zasady oceniania.

5) Współpraca przy budowaniu i przeprowadzaniu wewnątrzszkolnych testów badania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.

6) Analiza wyników testów i komputerowe opracowywanie ich wyników.

7) Przeprowadzanie ankiet wśród uczniów dotyczących postrzegania mnie jako nauczyciela.

8) Uwzględnianie indywidualnych potrzeb uczniów:
- prowadzenie konsultacji dla uczniów z trudnościami dydaktycznymi,
- rozwijanie uzdolnień uczniów w ramach prowadzonego koła informatycznego.

9) Udział w forach dyskusyjnych portali edukacyjnych.

10) Stosowanie i wykorzystanie Internetu w życiu codziennym i w pracy, elektroniczny kontakt z nauczycielami w kraju i za granicą.

11) Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych (scenariuszy lekcji, testów, prezentacji multimedialnych).

12) Prowadzenie dziennika elektronicznego klasy, arkusza kalkulacyjnego do obliczania wyników w nauce.

13) Stworzenie i prowadzenie witryny internetowej szkoły.

14) Wykorzystanie umiejętności informatycznych na zajęciach pozalekcyjnych.

15) Organizowanie konkursów przedmiotowych z wykorzystaniem techniki komputerowej.

16) Współpraca z organizatorami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki poprzez propagowanie idei tego konkursu, przygotowywanie do niego uczniów i obsługę elektroniczną.

Zadanie główne III.
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
(Rozp. MENiS §8 ust. 1. pkt.2)
Formy realizacji zadań:

1) Opracowanie procedur zapewniania jakości pracy szkoły: WSO i innych dokumentów (wnioski, ewaluacja, opis wprowadzonych zmian); udział w pracach zespołu zadaniowego do spraw zmian w prawie oświatowym.

2) Praca w zespole przedmiotowym matematyczno-przyrodniczm.

3) Prowadzenie szkoleń w ramach WDN i rady pedagogicznej.

4) Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców.

5) Pełnienie funkcji szkolnego koordynatora Szkolnego Projektu Comeniusa.

6) Organizacja wyjazdów uczniów do szkół partnerskich.

7) Publikacje zarówno tradycyjne jak i elektroniczne: na stronach portali edukacyjnych i szkolnej stronie WWW.

8) Prowadzenie działań zmierząjących do poprawy "bazy" szkoły (edukacyjnej, socjalnej): pozyskanie sponsorów i zakup sprzętu multimedialnego, organizowanie kiermaszy prac uczniów i loterii na cele charytatywne; różne formy promocji szkoły w środowisku.

9) Organizowanie konkursów, szkolnych, środowiskowych, interdyscyplinarnych promujących szkołę i jej działania oraz integrujących społeczność lokalną.

10) Prowadzenie zajęć, warsztatów, konferencji w innych placówkach.

11) Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania przestępstwom i patologiom w rodzinie.

12) Opracowanie cyklu scenariuszy lekcji wychowawczych i spotkań z rodzicami, realizujących założenia programu wychowawczego szkoły.

13) Prowadzenie zajęć przedmiotowych poza szkołą (lekcje muzealne, biblioteczne, na ścieżkach dydaktycznych, w oczyszczalni ścieków itp.).

Zadanie główne IV.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
(Rozp. MENiS §8 ust. 1. pkt.3)
Formy realizacji zadań:

1) Poznanie organizacji, zasad funkcjonowania i zadań szkoły.

2) Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (WDN, warsztaty, kursy, konferencje itp.).

3) Aktywne uczestniczenie w pracach zespołów przedmiotowych, wychowawczych, dydaktycznych itp. (prowadzenie spotkań zespołu, dokumentacji, pisanie planu pracy, prowadzenie szkoleń zespołu).

4) Studiowanie literatury, dostępnych czasopism, zasobów internetu w zakresie:
- wychowanie i profilaktyka,
- współpraca z rodzicami,
- ocenianie,
- metody aktywizujące w pracy z dorosłymi,
- metodyka przedmiotu – matematyka.

5) Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów (działania interdyscyplinarne) wspólne opracowanie konkursów, szkoleń itp..

6) Udział w kursach doskonalenia zawodowego dla kadry edukacyjnej w ramach programu Comenius 2.2.

7) Ukończenie szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego prowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku (zgodnie z harmonogramem szkoleń).

8) Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.

9) Stała współpraca z:
- Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji,
- Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty,
- strukturami samorządowymi oraz organizacjami działającymi
na rzecz edukacji, lokalnymi mediami, strażą miejską, zakładami pracy.


*Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dziennik Ustaw nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004 r.)


Iwona Zbyszyńska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie