Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program kółka teatralnego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3073 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Edukacja teatralna ma ogromną przyszłość, szczególnie w nauczaniu zintegrowanym, jest zgodna z duchem reformy i nadaje kształt nowoczesnej polskiej szkole. Znaczenie edukacji teatralnej jest niezwykle ważne w kształtowaniu postawy aktywnego uczestnika i odbiorcy kultury.
Inspiracją do podjęcia działań w zakresie opracowania programu edukacji teatralnej na zajęciach kółka teatralnego stały się moje doświadczenia pedagogiczne w pracy z dziećmi, które zawsze wyrażały chęć poznania sztuki teatralnej, bardzo chętnie bawiły się w „teatr”, inscenizowały znane bajki, recytowały utwory poetyckie i wykazywały potrzebę aktywnego działania. Bardzo chętnie też brały udział w konkursach recytatorskich oraz w przeglądach teatralnych na szczeblu szkolnym, gminnym i powiatowym, gdzie zdobywały główne nagrody.


Małgorzata Staniaszek
nauczyciel nauczania zintegrowanego
Szkoła Podstawowa w Gazomi
PROGRAM KÓŁKA TEATRALNEGO
DLA KLAS I-III


Teatr szkolny pełni rolę szermierza języka polskiego oraz polskiej kultury, zapewnia rozrywkę kulturalną , jest animatorem wszelkich artystycznych poczynań, pobudzających do samokształcenia. Uczy myślenia i sprawia, że stajemy się bardziej otwarci na świat i ludzi.
Edukacja teatralna ma ogromną przyszłość, szczególnie w nauczaniu zintegrowanym, jest zgodna z duchem reformy i nadaje kształt nowoczesnej polskiej szkole. Znaczenie edukacji teatralnej jest niezwykle ważne w kształtowaniu postawy aktywnego uczestnika i odbiorcy kultury.
Inspiracją do podjęcia działań w zakresie opracowania programu edukacji teatralnej na zajęciach kółka teatralnego stały się moje doświadczenia pedagogiczne w pracy z dziećmi, które zawsze wyrażały chęć poznania sztuki teatralnej, bardzo chętnie bawiły się w „teatr”, inscenizowały znane bajki, recytowały utwory poetyckie i wykazywały potrzebę aktywnego działania. Bardzo chętnie też brały udział w konkursach recytatorskich oraz w przeglądach teatralnych na szczeblu szkolnym, gminnym i powiatowym, gdzie zdobywały główne nagrody.

I .CEL I GŁÓWNE ZADANIA :

- kształtowanie wrażliwości na sztukę teatralną, refleksyjność w odbiorze
- rozwijanie zainteresowań teatrem
- percepcja sztuk teatralnych oraz uczestniczenie w różnych formach dramy
- wyławianie utalentowanych uczniów, którzy poprzez pracę w kole teatralnym kształtowaliby swoją wyobraźnię i wyzwalali w sobie twórczą aktywność
- przeciwdziałanie nudzie szkolnej
- wyzwalanie uczniowskiej wyobraźni, zdolności do improwizacji
- nauka dykcji, ruchu i gestu scenicznego oraz uzewnętrzniania emocji
- kształtowanie intelektu młodego człowieka, bogacenie jego osobowości
- nauka współdziałania w grupie podczas wykonywania zadań aktorskich, dorastania do pełnienia ról społecznych
- nabycie umiejętności odczytywania informacji przekazanej gestem, mimiką, układem tanecznym, grą aktorów; nastroju zaakcentowanego dekoracją, strojem, charakteryzacją aktorów; dynamiki i przebiegu akcji przedstawionej w balecie, pantomimie, w sztuce teatralnej, w teatrzyku kukiełkowym
- rozwijanie zainteresowań różnorodną twórczością
- uczestnictwo w konkursach recytatorskich, w przeglądach teatrzyków, w prezentowaniu przygotowywanych przedstawień na choince szkolnej, na terenie klasy, szkoły, gminy, powiatu , dla rodziców, dziadków, nauczycieli, kolegów i koleżanek
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie uczuciowego stosunku do książek, czasopism dziecięcych
- kształtowanie świadomej dyscypliny , poczucia odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej [ udział jednostki w sukcesie zespołu ]
- utrwalenie więzi międzypokoleniowej podczas wystawiania przedstawień dla rodziców, dziadków, kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich z okolicznych wiosek
- kompensacyjna i terapeutyczna rola kółka teatralnego w stosunku do dzieci mających trudności z wykazaniem się w innych dziedzinach, dzieci z trudnościami w nauce, nieśmiałych, mało aktywnych, z wadami wymowy, niezdyscyplinowanych, a nawet nadpobudliwych psychoruchowo.


II. GŁÓWNE PROBLEMY I ZAGADNIENIA ANALIZOWANE
NA ZAJĘCIACH KÓŁKA TEATRALNEGO

• Wybór i analiza utworu literackiego
• Udramatyzowanie tekstu: określenie tematu utworu, sformułowanie głównej myśli – idei, morału, wyodrębnienie kolejności zdarzeń, określenie czasu, miejsca akcji, występujących osób, ocena postępowania bohaterów
• Ćwiczenia w czytaniu treści utworu: czytanie rolami, wyraziste, ekspresyjne, z naturalną intonacją, akcentami i interpunkcją, wyodrębnienie dialogów, monologów, słowa od autora w tekście ciągłym
• Dobór dzieci do poszczególnych ról z uwzględnieniem cech charakterystycznych przedstawionych postaci
• Przepisywanie ról, uczenie się ról na pamięć, dobre pamięciowe opanowanie ról
• Doskonalenie wymowy, znajomość techniki mówienia[ oddech, artykulacja, dykcja, emisja]
• Wybór przez uczniów techniki wykonania inscenizacji np. teatrzyk cieni, teatrzyk kukiełkowy, żywy plan itd.
• Projektowanie i wykonywanie scenografii, rekwizytów, kostiumów dla żywego aktora lub lalek
• Praca z lalką, kukiełką, przygotowanie lalek, uczenie się manipulowania lalką, synchronizacja ruchu ze słowem
• Przygotowanie części muzycznej[ podkładu muzycznego] i strony ruchowej
• Przygotowywanie zaproszeń na uroczystość wystawienia sztuki np. dla rodziców, p.dyr, nauczycieli, młodszych kolegów itp.
• Projektowanie i wykonywanie plakatów teatralnych do baśni, bajek, przedstawień itp.
• Przedstawienie imprezy- wystawienie sztuki, inscenizacji…
• Próby pisania [ wygłaszania]mini recenzji nt. oglądanej inscenizacji- wrażenia i odczucia nt. gry „aktorów” i ogólnego wystroju scenograficznego
• Wspólne pisanie scenariuszy do wystawienia na scenie
• Poznanie historii teatru
• Zabawa w teatr grecki-teatr Hellenów- przygotowanie i wystawienie krótkiej sztuki „Kastor i Polideukes” w oparciu o tekst „Mitologii” Jana Parandowskiego
• Zapoznanie uczniów z rodzajami teatru: teatr żywego aktora, kukiełkowy, teatr cieni, operetkowy, pantomima, teatr muzyczny, balet, teatr uliczny
• Bogacenie czynnego i biernego słownika uczniów związanego z teatrem np. teatr, spektakl, sztuka, scena, kurtyna, gong, widownia, loża, antrakt, akt, rekwizyty, garderoba, plakat, odsłona, premiera, prapremiera, afisz
• Poznanie pracowników teatru: dyrektora, reżysera, aktora, charakteryzatora, scenografa, rekwizytora, suflera, operatora światła, kostiumologa, inspicjenta, muzyka, garderobianej, kasjera, bileterki, szatniarza itd.
• Poznanie drogi sztuki na scenę
• Rozwiązywanie krzyżówek teatralnych i rebusów
• Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w teatrze
• Organizowanie wycieczek do teatrów do Łodzi i do Warszawy (atmosfera panująca w teatrze, odświętny strój, podziwianie wspaniałej gry profesjonalnych aktorów ,charakteryzacji aktorów, scenografii, strojów, rekwizytów, gry świateł na scenie)
• Aktywne uczestnictwo – występy członków kółka teatralnego na terenie klasy, szkoły, miejscowości, gminy, powiatu np. w Gminnych Przeglądach Małych Form Teatralnych w Moszczenicy, w Regionalnych Przeglądach Teatrów Szkolnych w MOK w Piotrkowie Tryb.
• Wystawianie teatrzyków przed publicznością z Domu Dziecka, przedszkola, szkoły podstawowej z sąsiedniej gminyIII. ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA

Uczeń:

1. Wykazuje zainteresowanie różnorodną twórczością, m.in. teatrem.
2. Z radością podejmuje twórcze działania.
3. Wykazuje gotowość do udziału w różnych konkursach, imprezach i spotkaniach o charakterze teatralnym, tanecznym, muzycznym, plastycznym.
4. Zawsze chętnie jedzie do teatru i potrafi kulturalnie zachować się w teatrze.
5. Aktywnie uczestniczy w konkursach recytatorskich, przeglądach teatrzyków.
6. Rozwija swoje zainteresowania czytelnicze.
7. Zna krótką historię teatru, rozróżnia rodzaje teatru, posługuje się czynnie słownikiem związanym z teatrem , wie czym zajmują się poszczególni pracownicy teatru.
8. Potrafi improwizować, mówić o swoich uczuciach i przeżyciach oraz okazywać je innym.
9. Zna i potrafi wykorzystywać swoje mocne strony, pracuje nad słabymi.
10. Zna i stosuje zasady prawidłowej wymowy, właściwie operuje głosem, potrafi zapanować nad przestrzenią sceniczną.
11. Pracuje wytrwale, cierpliwie, umie skoncentrować się na pracy i nauce.
12. Potrafi współdziałać w grupie.
13. Ma poczucie własnej wartości, radzi sobie z tremą i nieśmiałością.
14. Potrafi zaprojektować i wykonać scenografię, potrzebne rekwizyty, a nawet kostiumy dla kukiełek.
15. Umie wykonać zaproszenie na premierę przygotowywanego przedstawienia dla rodziców, dla p. dyr. itp.
16. Potrafi projektować i wykonywać plakaty teatralne do wystawianych sztuk teatralnych.
17. Zna doskonale drogę sztuki na scenę i aktywnie uczestniczy w przygotowaniu widowiskIV.PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Cele założone w programie będą osiągane za pomocą następujących metod, form i środków:
- zabawy rozwijające zmysły, wyobraźnię, fantazję, refleks
- gry koncentrujące się na rozwijaniu sprawności intelektualnej i fizycznej, umiejętności koncentracji, pamięci i aktywności
- inne formy artystyczne, np. taniec, śpiew, ruch twórczy, pisanie tekstów, tworzenie opowiadań twórczych
- wyjazdy do teatru do Łodzi, analiza spektakli
- działalność praktyczna z zakresu operowania „żywym słowem” oraz umiejętności poruszania się na scenie
- działalność praktyczna z zakresu działań plastycznych związanych z wykonywaniem strojów, rekwizytów, elementów scenografii, dekoracji
- działalność muzyczna związana z poznaniem nowych piosenek, tworzeniem melodii do tekstu, opracowaniem choreografii do wybranych tańców
- techniki dramy, np. POZA, RZEŹBA, ŻYWY OBRAZ, PANTOMIMA, SCENKA IMPROWIZOWANA, PŁASZCZ EKSPERTA, TECHNIKA OTWARTYCH MYŚLI, STOP-KLATKA, FILM
- obserwacja mimowolna i ukierunkowana
- pokaz i samodzielne czynności uczniów
- pogadanka i dyskusja
- rozwiązywanie problemów
- ćwiczenia praktyczneV.UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU

Program dostosowany jest do warunków i możliwości szkoły. Realizowany będzie w trakcie specjalnie organizowanych spotkań na zajęciach kółka teatralnego w klasach nauczania zintegrowanego. Program jest w swym zarysie możliwy do realizacji przez kolejne lata, a przynajmniej przez trzy lata.
W czasie trzyletniej realizacji programu przewiduje się przygotowanie inscenizacji, spektakli teatralnych, prezentację ich na przeglądach teatrzyków, prezentację utworów literackich w konkursach recytatorskich, udział dzieci w przedstawieniach teatralnych i muzycznych organizowanych przez placówki szkolne i GOK oraz wyjazdy do teatru.
Planuje się, że w zajęciach kółka uczestniczyć będzie 12 uczniów, tj. tylu, ile liczy klasa druga, której jestem wychowawcą. Zajęcia prowadzić będę społecznie. Odbywać się będą zazwyczaj 4 razy w miesiącu za zgodą rodziców i we współpracy z nimi, z ich zaangażowaniem i pomocą.


VI. EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacja programu będzie polegała na przeprowadzeniu ankiet wśród uczestników zajęć pod koniec każdego roku szkolnego, co stanowić będzie materiał do wnioskowania i wprowadzenia ewentualnych korekt.
Istotnym elementem ewaluacji będzie także obserwacja postępów dzieci na zajęciach oraz podczas przygotowanych przez nie przedstawień.


BIBLIOGRAFIA:

1 Jerzykowska K. : Teatrałki czyli teatralne kawałki na różne szkolne okazje, Łódź 2004,

2. Krzyczkowska A. : Szkoła uśmiechnięta na co dzień i od święta. Scenariusze imprez szkolnych dla II i III etapu kształcenia , Kielce 2002,

3. Kołodziejska I.: Teatrzyk dla klas młodszych, Płock 1997,

4. Klus- Stańska D. : Scenariusze przedstawień szkolnych. Między wzruszeniem a śmiechem, Kraków 1998,

5. Pr. zbiorowa pod red. Fechner- Sędzickiej I.:Szkolne teatrzyki na cztery pory roku, Toruń 2003,

6. Kubeczek M. :Kółko teatralne w szkole podstawowej i gimnazjum, Warszawa 2003,

7. Hausbrandt A.: Elementy wiedzy o teatrze, Warszawa 1990,

8. Awgulowa J., Świętek W.: Inscenizacje w klasach początkowych,
Warszawa 1985,

9. Broszkiewicz B. , Jarek J.: Teatr szkolny. Głoski, sylaby, wyrazy, Wrocław 2003,

10.Broszkiewicz B. , Jarek J.: Warsztaty edukacji teatralnej – teatr dziecięcy, Wrocław 2004.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie