Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1160 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o o stopieńzawodowy nauczyciela dyplomowanego.
mgr Elżbieta Henicz
nauczyciel kształcenia zintegrowanego
Szkoła Podstawowa Nr 5
w Jastrzębiu Zdroju
Data rozpoczęciu stażu: 21.09.2004 r.

Cele podstawowe podejmowanego stażu:

1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
2. Rozwijanie samodzielności w pełnieniu różnych ról w szkole.
3. Podejmowanie działań innowacyjnych w pracy z dziećmi, współpracy z rodzicami i innymi nauczycielami.
4. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§5 ust. 2 pkt 1.

Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.

1. Zadanie: Poznanie procedury awansu zawodowego.

Formy realizacji: Analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.

Termin: IX 2004.

Dowody realizacji: Znajomość procedury awansu zawodowego. Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego.

2. Zadanie: Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

Formy realizacji: Tematyka i harmonogram opracowane przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, opisywanie refleksji po odbytych szkoleniach i dzielenie się nimi z nauczycielami.

Termin: Cały okres stażu.

Dowody realizacji: Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego, opis przydatności szkolenia w pracy.

3. Zadanie: Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.

Formy realizacji: Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących nauczania zintegrowanego i aktywizujących metod pracy.

Termin: Na bieżąco.

Dowody realizacji: Zestawienie bibliografii, recenzje wybranych pozycji.

4. Zadanie: Współtworzenie dokumentów szkoły.

Formy realizacji: Uczestnictwo w spotkaniach, dyskusja, tworzenie dokumentów.

Termin: W miarę potrzeb.

Dowody realizacji: Potwierdzenie dyrektora szkoły.

5. Zadanie: Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.

Formy realizacji: Opracowywanie dokumentacji, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, dyplomów, opracowywanie scenariuszy. Korzystanie z Internetu.

Tarmin: Cały okres stażu.

Dowody realizacji: Wzory dodatkowych kart pracy, dyplomów, testów wykonanych technologią komputerową, opis wykorzystania podczas lekcji materiałów ściągniętych poprzez Internet.

6. Zadanie: Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięcia „Rozwijanie twórczej aktywności dzieci”.

Formy realizacji: Stosowanie różnorodnych metod i ćwiczeń, których celem jest rozwijanie potencjału twórczego uczniów: teatrzyk klasowy, drama, pisemko klasowe, swobodne teksty, twórczość poetycka itp.

Tarmin: Rok szkolny 2004/2005 i 2005/2006.

Dowody realizacji: Potwierdzenie wdrożenia przedsięwzięcia, scenariusze, zdjęcia, wytwory uczniów, nagrania wideo.

7. Zadanie: Opracowanie i wdrożenie projektu „Jestem Europejczykiem”.

Formy realizacji: Opracowanie merytoryczne projektu, wdrożenie do realizacji, opracowanie ewaluacji.

Tarmin: Rok szkolny 2005/2006.

Dowody realizacji: Projekt, ewaluacja.

§ 5 ust. 2 pkt 2.

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły

1. Zadanie: Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla zainteresowanych nauczycieli.

Formy realizacji: Opracowywanie scenariuszy zajęć. Przygotowanie pomocy dydaktycznych. Omówienie zajęć.

Tarmin: Okres stażu.

Dowody realizacji: Scenariusze, podpisy obecnych, zdjęcia.

2. Zadanie: Praca w zespole samokształceniowym.

Formy realizacji: Opracowanie tematyki spotkań dotyczących: awansu zawodowego, aktywizujących metod pracy, wzajemnej wymiany doświadczeń, współpracy z rodzicami, refleksji wynikających z samodzielnego studiowania literatury pedagogicznej itp.

Termin: Okres stażu.

Dowody realizacji: Opracowane referaty, protokoły spotkań.

3. Zadnie: Gromadzenie i opracowywanie własnych materiałów przydatnych w pracy nauczyciela oraz udostępnianie ich zainteresowanym nauczycielom.

Formy realizacji: Opracowywanie ciekawych scenariuszy zajęć, uroczystości szkolnych , narzędzi pracy badawczej nauczyciela, karty pracy itp.
Zorganizowanie w bibliotece szkolnej działu: „Referaty, scenariusze i opracowania dydaktyczne”.

Termin: Okres stażu.

Dowody realizacji: Przykłady opracowanych scenariuszy zajęć, uroczystości itp.

4. Zadanie: Zorganizowanie I Konferencji Nauczycieli dotyczącej edukacji regionalnej w nauczaniu zintegrowanym.

Formy realizacji: Zaproszenie nauczycieli nauczania zintegrowanego z różnych szkół podstawowych, wymiana doświadczeń w zakresie edukacji regionalnej, tworzenie w grupach warsztatowych scenariuszy dotyczących wybranych zagadnień .

Termin: Okres stażu.

Dowody realizacji: Potwierdzenie dyrektora szkoły, lista obecności, wypracowane materiały, opinie uczestników.

§ 5 ust. 2 pkt 3a.

Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Zadanie: Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu edukacji regionalnej dla klas I- III.

Formy realizacji: Umieszczenie programu w szkolnym zestawie programów. Wdrożenie programu we własnej klasie.

Termin: W okresie stażu.

Dowody realizacji: Opracowany program, sprawozdanie z realizacji.

2. Zadanie: Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla dzieci mających problemy w nauce.

Formy realizacji: Wdrożenie programu na zajęciach prowadzonych raz w tygodniu, poza godzinami pracy.

Termin: Rok szkolny 2004/2005.

Dowody realizacji: Opracowany program, potwierdzenie dyrektora.

3. Zadanie: Opracowanie klasowego programu wychowawczego.

Formy realizacji: Opracowanie planu wychowawczego dla swojej klasy skorelowanego ze szkolnym planem wychowawczym i programem profilaktycznym szkoły.

Termin: każdego roku stażu.

Dowody realizacji: Program wychowawczy.

§ 5 ust. 2 pkt 3b.

Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzacja w innej formie.

1. Zadanie: Opracowanie publikacji i innych materiałów związanych z wykonywaną pracą.
Formy realizacji: Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”.

Termin: Rok szkolny 2004/2005.

Dowody realizacji: Publikacja w Internecie.

2. Zadanie: Opracowanie referatów na spotkania z rodzicami.

Formy realizacji: Przygotowanie wystąpienia i ulotek informacyjnych dla rodziców.

Termin: Okres stażu, wg potrzeb.

Dowody realizacji: Przykładowe referaty, protokoły zebrań.

§ 5 ust. 2 pkt 3 c.

Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym.

1. Zadanie: Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.

Formy realizacji: Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji otwartych dla rodziców.

Termin: Zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami.

Dowody realizacji: Scenariusze, protokoły zebrań.

2. Zadanie: Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

Formy realizacji: Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji z zastosowaniem aktywizujących metod pracy.

Termin: Okres stażu, wg potrzeb.

Dowody realizacji: Scenariusze, podpisy obecnych.

§ 5 ust. 2 pkt 3d

Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.

1. Zadanie: Współpraca z policją, strażą pożarną, strażą miejską.

Formy realizacji: Zapraszanie do szkoły pracowników policji, straży miejskiej, straży pożarnej, wykonanie gazetki tematycznej, pogadanki na temat bezpieczeństwa, wycieczki.

Termin: W okresie stażu.

Dowody realizacji: Potwierdzenie współpracy, zdjęcia.

2. Zadanie: Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.

Formy realizacji: Konsultacje, zapraszanie specjalistów na spotkania z rodzicami.

Termin: Według potrzeb.

Dowody realizacji: Potwierdzenie.

3. Zadanie: Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną.

Formy realizacji: Udział w zajęciach organizowanych przez bibliotekę: lekcje biblioteczne, warsztaty itp.

Termin: W okresie stażu.

Dowody realizacji: Potwierdzenie, zdjęcia.

4. Zadanie: Współpraca z Domem Pomocy Społecznej przy ul. Kaszubskiej.

Formy realizacji: Wystawienie przez dzieci przygotowanych inscenizacji. Przygotowanie programu słowno- muzycznego oraz upominków z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Termin: Okres stażu.

Dowody realizacji: Potwierdzenie dyrektora placówki, podziękowania, zdjęcia.

5. Zadanie: Pozyskiwanie sponsorów na rzecz szkoły.

Formy realizacji: Nawiązanie współpracy z instytucjami, zachęcanie do sponsorowania np.: Dnia Śląskiego.

Termin: Według potrzeb.

Dowody realizacji: Listy do sponsorów, odpowiedzi.

6. Zadanie: Włączenie się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”.

Formy realizacji: Zgłoszenie udziału w programie „Czytające szkoły”. Udział w akcjach w ramach kampanii CPCD.

Termin: IX 2004 r.

Dowody realizacji: Potwierdzenie dyrektora.

5 ust. 2 pkt 3 g.

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły.

1. Zadanie: Ukończenie studiów podyplomowych umożliwiających prowadzenie zajęć w klasach integracyjnych.

Formy realizacji: Podjęcie i ukończenie studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki.

Termin: W okresie stażu.

Dowody realizacji: Dyplom ukończenia studiów.

§ 5 ust. 2 pkt 3h

Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znacznych osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Zadanie: Organizacja konkursów dla uczniów klas I- III.

Formy realizacji: Opracowywanie regulaminów konkursów, przygotowanie scenariuszy:
- konkursy szkolne: „Bezpieczny pieszy”, „Mistrz matematyki”, „Czy znasz swoje miasto?” i inne.
- konkurs międzyszkolny „Omnibus”.

Termin: W okresie stażu.

Dowody realizacji: Regulaminy, scenariusze, zdjęcia.

2. Zadanie: Promocja szkoły.

Formy realizacj: Udział w konkursach organizowanych przez lokalne organizacje, czasopisma dziecięce i inne. Współorganizacja dnia otwartego szkoły. Zapraszanie lokalnej telewizji i prasy na uroczystości.

Termin: Cały okres stażu. Według harmonogramu. W miarę potrzeb.

Dowody realizacji: Potwierdzenia. prace dzieci, zdjęcia, wycinki z gazet.

3. Zadanie: Organizowanie imprez i uroczystości klasowych, spotkań z rodzicami oraz udział w ogólnoszkolnych imprezach i akcjach

Formy realizacji: Organizowanie:
- wycieczek krajoznawczych (bliższych i dalszych);
- wycieczek do kina, teatru;
- uroczystości i imprez (spotkanie opłatkowe, zabawa karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki itp.)
Czynny udział np.: w akcji „Sprzątanie Świata” itp.

Termin: Okres stażu.

Dowody realizacji: Sprawozdania, zdjęcia, scenariusze.

4. Zadanie: Współpraca z przedszkolami.

Formy realizacji: Współpraca z sąsiednimi przedszkolami w celu ułatwienia startu szkolnego dzieci 6 –letnich poprzez uczestnictwo w życiu szkolnym: zajęcia integracyjne, wystawianie przedstawień dla przedszkolaków, wizyty uczniów w przedszkolu.

Termin: Według harmonogramu spotkań.

Dowody realizacji: Plan współpracy z przedszkolami, potwierdzenia, podziękowania, zdjęcia.

5. Zadanie: Pomoc uczniom mającym problemy w nauce.

Formy realizacji: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, opracowanie programu, przygotowywanie pomocy dydaktycznych.

Termin: 1 godzina tygodniowo.

Dowody realizacji: Potwierdzenie dyrektora, program zajęć, wzory pomocy dydaktycznych.

6. Zadanie: Wzbogacanie sali lekcyjnej w nowe środki dydaktyczne oraz troska o wystrój i estetykę klasy.

Formy realizacji: Zakup tablic demonstracyjnych zawierających alfabet obrazkowy i monografię liczb. Wykonywanie tablic tematycznych oraz okazjonalnych dekoracji przy współpracy rodziców i uczniów.

Termin: Okres stażu.

Dowody realizacji: Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia.

7. Zadanie: Przygotowywanie uczniów do uczestnictwa w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Formy realizacji: Rozmowy z dziećmi, pomoc w zdobywaniu informacji, włączenie rodziców do pomocy, próby, ćwiczenia (w czasie wolnym od zajęć).

Termin: Na bieżąco, wg potrzeb.

Dowody realizacji: Sprawozdania, zdjęcia, ewentualne dyplomy.

8. Zadanie: Współpraca ze środowiskiem lokalnym w celu rozwijania zainteresowania dzieci kulturą, historią i tradycją regionu śląskiego

Formy realizacji: Współorganizacja Dnia Śląskiego: konkursy, występy zespołów regionalnych i uczniów (piosenki, tańce, gwara śląska);
- zaproszenie przedstawicieli władz oświatowych i samorządowych, rodziców, lokalnej telewizji i prasy.

Termin: Zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych.

Dowody realizacji: potwierdzenie dyrektora, zdjęcia, nagrania.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie