Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Nowoczesne metody Montessorii

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1517 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

System pedagogiczny zwany metodą Montessorii, opracowany został przez włoską lekarkę i pedagoga w pierwszej połowie XX w. Był on jednym z systemów, które zrodziły się w ramach ruchu zwanego nową szkołą. Ruch ten był odpowiedzią na Krytykę szkoły tradycyjnej, której zarzucano: - formalizm dydaktyczny, rygoryzm wychowawczy, intelektualną jednostronność, oderwanie od zmieniającego się życia, traktowanie ucznia jako biernego przedmiotu.

   Ruch ten doprowadził do powstania wielu nowych koncepcji i kierunków w teorii i metodyce kształcenia. Ich założeniem było - liczenie się w procesie wychowania i nauczania z właściwościami dziecka, jego potrzebami, zainteresowaniami i możliwościami. Metoda Montessorii, choć opracowana na początku XX w. jest ciągle aktualna. Na całym świecie powstają nowe przedszkola i szkoły prowadzone ta metodą. Założenia i metodyka pracy w tym systemie oparta jest nie na pracach źródłowych, których w polskiej literaturze jest brak, ale na przestarzałych i przyczynkarskich opracowaniach, publikowanych jeszcze w okresie międzywojennym lub tuż po II wojnie światowej. Wg Montessorii czynnikiem rozwoju i podstawą wychowania jest aktywność dziecka. Stanowi ona naturalną potrzebę a zarazem oznakę i warunek jego rozwoju. Obserwacje wskazują, że dzieci są niestrudzone w swojej aktywności, nie tylko nie boją się wysiłku, ale stale go poszukują i z wytrwałością realizują podjęte działania. Maria Montessorii podkreślała, że dziecko od chwili urodzenia musi samodzielnie wykonać długą i ciężką "pracę rozwoju". Nikt nie może rosnąć za dziecko, to ono samo buduje siebie i swoje człowieczeństwo. Wychowanie zaś to pomoc w osiąganiu autonomii i niezależności, to przede wszystkim wspieranie spontanicznej i wielostronnej aktywności.
     Aby aktywność i rozwój dziecka mogły się dokonywać, powinno ono przebywać w bogatym, odpowiednio zorganizowanym, dostosowanym do właściwości psychicznych środowisku wychowawczym. Środowisko to powinno z jednej strony wychodzić naprzeciw rozwijającym się potrzebom dziecka, z drugiej zaś pozwalać je dziecku swobodnie i bez przeszkód realizować. Właściwie zorganizowane środowisko wychowawcze pomaga w jego samo rozwoju i samowychowaniu, wyzwala wewnętrzną motywację do działania i uczenia się.
     Za przygotowanie środowiska wychowawczego odpowiedzialny jest nauczyciel, który jest również jego częścią. Wchodzi on w skład osobowego komponentu przygotowanego otoczenia. Oprócz niego komponent osobowy tworzą - zróżnicowana pod względem wieku grupa dzieci oraz rodzice. Na drugi, materialny komponent celowo zorganizowanego środowiska składa się: odpowiednio zaprojektowany budynek i ogród oraz sale zajęć z wszystkimi urządzeniami i wyposażeniem, a zwłaszcza materiał rozwojowy i inne pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka. Trzeci - strategiczny komponent przygotowanego środowiska - to zasady pedagogiczne, zgodnie z którymi powinien być prowadzony proces wychowania oraz stosowane formy nauczania - uczenia się.
     Aby nauka przebiegała pozytywnie budynek placówki montessoriańskiej powinien być niski, przestronny, o funkcjonalnych pomieszczeniach, estetycznie pomalowany jasnymi barwami, położony w ogrodzie. Łącznikiem z ogrodem są duże okna i tarasy. Dzieci powinny mieć do dyspozycji kilka pomieszczeń, z których największe, centralnie położone, stanowi tzw. pokój pracy umysłowej, gdzie dzieci pracują z materiałem rozwojowym. Sala ta powinna być połączona z z pokojem odpoczynku, salą gimnastyczną, jadalnią, łazienką, szatnią, pomieszczeniami do prac ręcznych oraz tzw. "pokojem gościnnym". W tym ostatnim dzieci mogą się bawić dowolnie, swobodnie ze sobą rozmawiać, grać na instrumentach, organizować gry towarzyskie. W sali tej odbywają się też zajęcia grupowe organizowane przez nauczyciela.
     Bardzo ważnym składnikiem otoczenia są materiały dydaktyczne. Stanowią one istotę zindywidualizowanego systemu Marii Montessorii. Materiał dydaktyczny tworzy kilka grup. Jedną z nich jest materiał do ćwiczeń z życia praktycznego.
     Dzięki niemu dzieci uczą się:

 • dbać o środowisko
 • dbać o siebie
 • zachowania w kontaktach z innymi osobami

     Drugą grupę tworzą materiały sensoryczne - służą one rozwijania zmysłów (wzroku, słuchu, węchu, dotyku, smaku).
     Następną grupę tworzy materiał językowy - wprowadzony jest on po to aby przygotować dziecko do nauki pisania i czytania. Kolejna grupa to materiał do poznawania środowiska przyrodniczego i społecznego - dzięki temu materiałowi dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania światem otaczającym jak również pogłębiać wiedzę i rozumienie zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu społecznym. odrębną a zarazem bardzo obszerną grupę tworzy materiał matematyczny. Służy on kształtowaniu pojęć i umiejętności matematycznych. Celem materiału rozwojowego Montessori jest wprowadzenie dziecka w świat kultury i cywilizacji zgodnie z zasadą od konkretu do abstrakcji.
     Pracę dziecka z materiałem rozwojowym można podzielić na kilka faz:

 • spontanicznego zainteresowania i zabawy przedmiotem
 • zdobywania doświadczenia pod kierunkiem nauczyciela
 • porządkowania i utrwalania doświadczeń przez kojarzenie przedmiotów, cech, czynności z ich nazwami
 • samodzielnego odkrywania nowych problemów i zadań

     Jaka jest rola nauczyciela w systemie Montessorii. Nauczyciel jest integralną częścią przygotowanego środowiska, jest też twórcą i organizatorem. Zadaniem nauczyciela jest wspomaganie rozwoju dziecka, który się dokonuje dzięki penetracji przygotowanego środowiska. Zadaniem nauczyciela jest również stworzenie w klasie atmosfery pracy, m.in. poprzez stałe oferowanie różnorodnych tematów i sposobów działania. Grupa dzieci kształconych w systemie Montessorii jest zróżnicowana wiekowo. Obejmuje z reguły 3 roczniki. Na pierwszym przedszkolnym poziomie edukacji znajdują się dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a na drugim wczesnoszkolnym od 6 do 9, na trzecim od 9 do12 lat. Liczba dzieci w grupie wynosi 25 osób. Do najważniejszych zasad pracy dydaktyczno - wychowawczej należą;

 • zasada indywidualizacji
 • samodzielności
 • swobody i wolności w działaniu, ograniczenia ładu i porządku

     Większość z tych zasad zapewnia podmiotowy charakter wychowania, ale są wśród nich takie dzięki którym może dokonywać się proces przystosowania wrastania dziecka w społeczeństwie. Bardzo ważna w klasach Montessori jest zasada wolności i swobody działania. W klasach Montessori nie stosuje się rywalizacji a preferuje się pracę indywidualną oraz współpracę. Nie stosuje się tradycyjnego oceniania, nagród i kar. Swoistą nagrodą jest dla dziecka radość i satysfakcja z samodzielnie wykonanej pracy, podzielenie się tą radością z kolegami, nauczycielami i rodzicami. W systemie Montessori nie ma również promocji po roku pobytu dziecka w oddziale. Dziecko trzy lata odbywa edukację na każdym z poziomów. Po trzech latach przechodzi na poziom wyższy. Do podstawowych form pracy nauczyciela z dzieckiem należą zajęcia indywidualne i grupowe. W szkołach Montessori proces nauczania dokonuje się dzięki samo aktywności opartej na wewnętrznej motywacji. System Montessori nie stał się historyczną pamiątką, ale pozostaje nadal metodą aktualną. Wiele też z jej założeń jest przez współczesnych nauczycieli twórczo wykorzystywanych w różnego typu szkołach. Stał się on źródłem inspiracji i innowacji we współczesnej edukacji dzieci i młodzieży.
Techniki Freineta
     "Kształtujemy ludzi, zamiast fabrykować uczniów. Dopuśćmy dziecko do głosu. Otworzyć okna klasy na świat. Nadać sens pracy szkolnej. Uczyć i wychowywać przez działanie" są to słowa Freineta. Jego oryginalność polega na wprowadzeniu wielkich haseł nowego wychowania do praktyki szkolnej oraz na nieustannym wychodzeniu naprzeciw współczesności, w dostosowywaniu zarówno treści nauczania, jak i technik szkolnych z całym bogactwem nowoczesnych pomocy naukowych do ciągle wzrastającego postępu nauki i techniki. Ecole Moderne Francaise, jak to podkreśla Freinet, nie jest zamkniętym, gotowym systemem pedagogicznym wymyślonym przez jednego człowieka, na użytek kilkunastu szkół eksperymentalnych. Freinet i jego współpracownicy wychodzą naprzeciw wszelkim przejawom postępu technicznego. Punktem wyjścia reformy Freineta było stwierdzenie, że "dzieci wychowywane w klasie tradycyjnej, według tradycyjnych metod, to dzieci w klatce moralnej, intelektualnej i fizycznej". Freinet określa cel nauczania i wychowania jako " maksymalny rozwój osobowości w obrębie kolektywu, któremu dziecko służy i z którego usług samo korzysta". Szkoła tradycyjna koncentruje swą uwagę na materiale nauczania, a jej organizacja wymaga bezwzględnego podporządkowania się programom określających ten materiał i ustalającym jego kolejność. Nowoczesna Szkoła Francuska skupia cały swój wysiłek na dziecku, przyszłym członku społeczeństwa i opiera się na rozumnym wykorzystywaniu zainteresowań ucznia i zaspokojeniu jego potrzeb rozwojowych. To podstawowe założenie warunkuje dobór środków, narzędzi i technik, które pozwolą uczniowi na osobisty udział w kształtowaniu własnej osobowości.
     Jako konsekwencję tego założenia Freinet zamiast tradycyjnych lekcji i nauczania podręcznikowego wprowadza szereg nowych technik, metod , form pracy szkolnej.

 1. Swobodne teksty dzieci ( gazetka szkolna, drukarnia jako podstawa do nauki języka ojczystego. )
 2. Różnorodne formy ekspresji jako podstawowa forma wychowania estetycznego, a jednocześnie środka terapeutyczno - reedukacyjnego
 3. Wymiana gazetki szkolnej i korespondencji międzyszkolnej jako nowej formy kontaktów społecznych
 4. " Doświadczenia poszukujące" jako podstawa do możliwie najbardziej samodzielnej pracy uczniów w zakresie matematyki, przyrody, geografii i historii
 5. Nowe formy planowania, kontroli i samokontroli oraz oceny pracy dzieci poprzez naturalny samorząd uczniowski, spółdzielnię
 6. Nową organizację i wyposażenie klasy w pomoce naukowe i narzędzia do realizacji tych nowoczesnych metod nauczania i wychowania.

     WYGLAD KLASOPRACOWNI W SZKOLE FREINETA - we wzorowo urządzonej szkole powinny być cztery pracownie dla podstawowej pracy ręcznej

 1. - praca w polu i hodowlana
 2. - praca w drzewie i w metalu
 3. - tkactwo , szycie, gospodarstwo domowe
 4. - konstrukcja mechanika , handel

oraz cztery pracownie dla działalności intelektualnej, uspołecznionej i artystycznej

 1. - poszukiwanie , dokumentacja
 2. - eksperymentowanie
 3. - twórczość, ekspresja słowna - drukarstwo
 4. - twórczość , ekspresja plastyczna i muzyka

wszystkie powinny być wyposażone w nowoczesny sprzęt, narzędzia i materiały.

TECHNIKI FREINETA W PRZEDSZKOLU
     Techniki Freineta, pomyślane początkowo jako metoda pracy dydaktyczno- wychowawczej w szkole elementarnej znalazły bardzo podatny teren dla swej działalności w tych placówkach nie posiadających sztywnego programu. O przydatności technik Freineta w wychowaniu przedszkolnym zadecydowały te zasady, które wpłynęły na zmianę tradycyjnej klasy w nowoczesną a mianowicie taką która by miała;

 • stałe doświadczenie poszukujące środków najskuteczniejszych do oddziaływania wychowawczego
 • głębokie zainteresowanie dzieckiem, jego potrzebami, prawami jego rozwoju, jego zamiłowaniem do działalności odkrywczej i twórczej
 • życzliwa, przewidująca trudności dziecka obecność wychowawczyni, - ( która potrafi stworzyć dzieciom klimat wzajemnego zaufania sprzyjającego zawiązaniu się naturalnego dialogu między dzieckiem a nauczycielką a także dziećmi z tego środowiska. )

autor:
mgr Marta Chlebicka

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie