Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Nowoczesne metody Montessorii

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2657 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

System pedagogiczny zwany metodą Montessorii, opracowany został przez włoską lekarkę i pedagoga w pierwszej połowie XX w. Był on jednym z systemów, które zrodziły się w ramach ruchu zwanego nową szkołą. Ruch ten był odpowiedzią na Krytykę szkoły tradycyjnej, której zarzucano: - formalizm dydaktyczny, rygoryzm wychowawczy, intelektualną jednostronność, oderwanie od zmieniającego się życia, traktowanie ucznia jako biernego przedmiotu.

   Ruch ten doprowadził do powstania wielu nowych koncepcji i kierunków w teorii i metodyce kształcenia. Ich założeniem było - liczenie się w procesie wychowania i nauczania z właściwościami dziecka, jego potrzebami, zainteresowaniami i możliwościami. Metoda Montessorii, choć opracowana na początku XX w. jest ciągle aktualna. Na całym świecie powstają nowe przedszkola i szkoły prowadzone ta metodą. Założenia i metodyka pracy w tym systemie oparta jest nie na pracach źródłowych, których w polskiej literaturze jest brak, ale na przestarzałych i przyczynkarskich opracowaniach, publikowanych jeszcze w okresie międzywojennym lub tuż po II wojnie światowej. Wg Montessorii czynnikiem rozwoju i podstawą wychowania jest aktywność dziecka. Stanowi ona naturalną potrzebę a zarazem oznakę i warunek jego rozwoju. Obserwacje wskazują, że dzieci są niestrudzone w swojej aktywności, nie tylko nie boją się wysiłku, ale stale go poszukują i z wytrwałością realizują podjęte działania. Maria Montessorii podkreślała, że dziecko od chwili urodzenia musi samodzielnie wykonać długą i ciężką "pracę rozwoju". Nikt nie może rosnąć za dziecko, to ono samo buduje siebie i swoje człowieczeństwo. Wychowanie zaś to pomoc w osiąganiu autonomii i niezależności, to przede wszystkim wspieranie spontanicznej i wielostronnej aktywności.
     Aby aktywność i rozwój dziecka mogły się dokonywać, powinno ono przebywać w bogatym, odpowiednio zorganizowanym, dostosowanym do właściwości psychicznych środowisku wychowawczym. Środowisko to powinno z jednej strony wychodzić naprzeciw rozwijającym się potrzebom dziecka, z drugiej zaś pozwalać je dziecku swobodnie i bez przeszkód realizować. Właściwie zorganizowane środowisko wychowawcze pomaga w jego samo rozwoju i samowychowaniu, wyzwala wewnętrzną motywację do działania i uczenia się.
     Za przygotowanie środowiska wychowawczego odpowiedzialny jest nauczyciel, który jest również jego częścią. Wchodzi on w skład osobowego komponentu przygotowanego otoczenia. Oprócz niego komponent osobowy tworzą - zróżnicowana pod względem wieku grupa dzieci oraz rodzice. Na drugi, materialny komponent celowo zorganizowanego środowiska składa się: odpowiednio zaprojektowany budynek i ogród oraz sale zajęć z wszystkimi urządzeniami i wyposażeniem, a zwłaszcza materiał rozwojowy i inne pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka. Trzeci - strategiczny komponent przygotowanego środowiska - to zasady pedagogiczne, zgodnie z którymi powinien być prowadzony proces wychowania oraz stosowane formy nauczania - uczenia się.
     Aby nauka przebiegała pozytywnie budynek placówki montessoriańskiej powinien być niski, przestronny, o funkcjonalnych pomieszczeniach, estetycznie pomalowany jasnymi barwami, położony w ogrodzie. Łącznikiem z ogrodem są duże okna i tarasy. Dzieci powinny mieć do dyspozycji kilka pomieszczeń, z których największe, centralnie położone, stanowi tzw. pokój pracy umysłowej, gdzie dzieci pracują z materiałem rozwojowym. Sala ta powinna być połączona z z pokojem odpoczynku, salą gimnastyczną, jadalnią, łazienką, szatnią, pomieszczeniami do prac ręcznych oraz tzw. "pokojem gościnnym". W tym ostatnim dzieci mogą się bawić dowolnie, swobodnie ze sobą rozmawiać, grać na instrumentach, organizować gry towarzyskie. W sali tej odbywają się też zajęcia grupowe organizowane przez nauczyciela.
     Bardzo ważnym składnikiem otoczenia są materiały dydaktyczne. Stanowią one istotę zindywidualizowanego systemu Marii Montessorii. Materiał dydaktyczny tworzy kilka grup. Jedną z nich jest materiał do ćwiczeń z życia praktycznego.
     Dzięki niemu dzieci uczą się:

 • dbać o środowisko
 • dbać o siebie
 • zachowania w kontaktach z innymi osobami

     Drugą grupę tworzą materiały sensoryczne - służą one rozwijania zmysłów (wzroku, słuchu, węchu, dotyku, smaku).
     Następną grupę tworzy materiał językowy - wprowadzony jest on po to aby przygotować dziecko do nauki pisania i czytania. Kolejna grupa to materiał do poznawania środowiska przyrodniczego i społecznego - dzięki temu materiałowi dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania światem otaczającym jak również pogłębiać wiedzę i rozumienie zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu społecznym. odrębną a zarazem bardzo obszerną grupę tworzy materiał matematyczny. Służy on kształtowaniu pojęć i umiejętności matematycznych. Celem materiału rozwojowego Montessori jest wprowadzenie dziecka w świat kultury i cywilizacji zgodnie z zasadą od konkretu do abstrakcji.
     Pracę dziecka z materiałem rozwojowym można podzielić na kilka faz:

 • spontanicznego zainteresowania i zabawy przedmiotem
 • zdobywania doświadczenia pod kierunkiem nauczyciela
 • porządkowania i utrwalania doświadczeń przez kojarzenie przedmiotów, cech, czynności z ich nazwami
 • samodzielnego odkrywania nowych problemów i zadań

     Jaka jest rola nauczyciela w systemie Montessorii. Nauczyciel jest integralną częścią przygotowanego środowiska, jest też twórcą i organizatorem. Zadaniem nauczyciela jest wspomaganie rozwoju dziecka, który się dokonuje dzięki penetracji przygotowanego środowiska. Zadaniem nauczyciela jest również stworzenie w klasie atmosfery pracy, m.in. poprzez stałe oferowanie różnorodnych tematów i sposobów działania. Grupa dzieci kształconych w systemie Montessorii jest zróżnicowana wiekowo. Obejmuje z reguły 3 roczniki. Na pierwszym przedszkolnym poziomie edukacji znajdują się dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a na drugim wczesnoszkolnym od 6 do 9, na trzecim od 9 do12 lat. Liczba dzieci w grupie wynosi 25 osób. Do najważniejszych zasad pracy dydaktyczno - wychowawczej należą;

 • zasada indywidualizacji
 • samodzielności
 • swobody i wolności w działaniu, ograniczenia ładu i porządku

     Większość z tych zasad zapewnia podmiotowy charakter wychowania, ale są wśród nich takie dzięki którym może dokonywać się proces przystosowania wrastania dziecka w społeczeństwie. Bardzo ważna w klasach Montessori jest zasada wolności i swobody działania. W klasach Montessori nie stosuje się rywalizacji a preferuje się pracę indywidualną oraz współpracę. Nie stosuje się tradycyjnego oceniania, nagród i kar. Swoistą nagrodą jest dla dziecka radość i satysfakcja z samodzielnie wykonanej pracy, podzielenie się tą radością z kolegami, nauczycielami i rodzicami. W systemie Montessori nie ma również promocji po roku pobytu dziecka w oddziale. Dziecko trzy lata odbywa edukację na każdym z poziomów. Po trzech latach przechodzi na poziom wyższy. Do podstawowych form pracy nauczyciela z dzieckiem należą zajęcia indywidualne i grupowe. W szkołach Montessori proces nauczania dokonuje się dzięki samo aktywności opartej na wewnętrznej motywacji. System Montessori nie stał się historyczną pamiątką, ale pozostaje nadal metodą aktualną. Wiele też z jej założeń jest przez współczesnych nauczycieli twórczo wykorzystywanych w różnego typu szkołach. Stał się on źródłem inspiracji i innowacji we współczesnej edukacji dzieci i młodzieży.
Techniki Freineta
     "Kształtujemy ludzi, zamiast fabrykować uczniów. Dopuśćmy dziecko do głosu. Otworzyć okna klasy na świat. Nadać sens pracy szkolnej. Uczyć i wychowywać przez działanie" są to słowa Freineta. Jego oryginalność polega na wprowadzeniu wielkich haseł nowego wychowania do praktyki szkolnej oraz na nieustannym wychodzeniu naprzeciw współczesności, w dostosowywaniu zarówno treści nauczania, jak i technik szkolnych z całym bogactwem nowoczesnych pomocy naukowych do ciągle wzrastającego postępu nauki i techniki. Ecole Moderne Francaise, jak to podkreśla Freinet, nie jest zamkniętym, gotowym systemem pedagogicznym wymyślonym przez jednego człowieka, na użytek kilkunastu szkół eksperymentalnych. Freinet i jego współpracownicy wychodzą naprzeciw wszelkim przejawom postępu technicznego. Punktem wyjścia reformy Freineta było stwierdzenie, że "dzieci wychowywane w klasie tradycyjnej, według tradycyjnych metod, to dzieci w klatce moralnej, intelektualnej i fizycznej". Freinet określa cel nauczania i wychowania jako " maksymalny rozwój osobowości w obrębie kolektywu, któremu dziecko służy i z którego usług samo korzysta". Szkoła tradycyjna koncentruje swą uwagę na materiale nauczania, a jej organizacja wymaga bezwzględnego podporządkowania się programom określających ten materiał i ustalającym jego kolejność. Nowoczesna Szkoła Francuska skupia cały swój wysiłek na dziecku, przyszłym członku społeczeństwa i opiera się na rozumnym wykorzystywaniu zainteresowań ucznia i zaspokojeniu jego potrzeb rozwojowych. To podstawowe założenie warunkuje dobór środków, narzędzi i technik, które pozwolą uczniowi na osobisty udział w kształtowaniu własnej osobowości.
     Jako konsekwencję tego założenia Freinet zamiast tradycyjnych lekcji i nauczania podręcznikowego wprowadza szereg nowych technik, metod , form pracy szkolnej.

 1. Swobodne teksty dzieci ( gazetka szkolna, drukarnia jako podstawa do nauki języka ojczystego. )
 2. Różnorodne formy ekspresji jako podstawowa forma wychowania estetycznego, a jednocześnie środka terapeutyczno - reedukacyjnego
 3. Wymiana gazetki szkolnej i korespondencji międzyszkolnej jako nowej formy kontaktów społecznych
 4. " Doświadczenia poszukujące" jako podstawa do możliwie najbardziej samodzielnej pracy uczniów w zakresie matematyki, przyrody, geografii i historii
 5. Nowe formy planowania, kontroli i samokontroli oraz oceny pracy dzieci poprzez naturalny samorząd uczniowski, spółdzielnię
 6. Nową organizację i wyposażenie klasy w pomoce naukowe i narzędzia do realizacji tych nowoczesnych metod nauczania i wychowania.

     WYGLAD KLASOPRACOWNI W SZKOLE FREINETA - we wzorowo urządzonej szkole powinny być cztery pracownie dla podstawowej pracy ręcznej

 1. - praca w polu i hodowlana
 2. - praca w drzewie i w metalu
 3. - tkactwo , szycie, gospodarstwo domowe
 4. - konstrukcja mechanika , handel

oraz cztery pracownie dla działalności intelektualnej, uspołecznionej i artystycznej

 1. - poszukiwanie , dokumentacja
 2. - eksperymentowanie
 3. - twórczość, ekspresja słowna - drukarstwo
 4. - twórczość , ekspresja plastyczna i muzyka

wszystkie powinny być wyposażone w nowoczesny sprzęt, narzędzia i materiały.

TECHNIKI FREINETA W PRZEDSZKOLU
     Techniki Freineta, pomyślane początkowo jako metoda pracy dydaktyczno- wychowawczej w szkole elementarnej znalazły bardzo podatny teren dla swej działalności w tych placówkach nie posiadających sztywnego programu. O przydatności technik Freineta w wychowaniu przedszkolnym zadecydowały te zasady, które wpłynęły na zmianę tradycyjnej klasy w nowoczesną a mianowicie taką która by miała;

 • stałe doświadczenie poszukujące środków najskuteczniejszych do oddziaływania wychowawczego
 • głębokie zainteresowanie dzieckiem, jego potrzebami, prawami jego rozwoju, jego zamiłowaniem do działalności odkrywczej i twórczej
 • życzliwa, przewidująca trudności dziecka obecność wychowawczyni, - ( która potrafi stworzyć dzieciom klimat wzajemnego zaufania sprzyjającego zawiązaniu się naturalnego dialogu między dzieckiem a nauczycielką a także dziećmi z tego środowiska. )

autor:
mgr Marta Chlebicka

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie