Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Moja Karta Rowerowa

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1891 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci stanowią wartość, o którą powinni dbać wspólnie rodzice, nauczyciele i organizatorzy ruchu drogowego. Dlatego też w opracowałnym przeze mnie projekcie włączyłam do realizacji rodziców i policję. Jestem koordynatorem wspólnych działań
Projekt „Moja karta rowerowa”
realizowany w klasach IV - VI
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bełżycach
Autor : Teresa Rynkowska


Założenia projektu :

Z roku na rok rośnie liczba wypadków drogowych z udziałem dzieci. Codzienna droga do szkoły, spędzanie czasu poza szkołą, gry i zabawy w sąsiedztwie ulicy, jazda na rowerach często kończą się tragedią lub kalectwem. Dziecko, przychodząc do szkoły, posiada już pewne doświadczenia i określone sposoby zachowania w ruchu drogowym. Niestety, często są to zachowania nieprawidłowe, wynikające z braku odpowiedniej wiedzy, ale także z naśladownictwa dorosłych, którzy w obecności dzieci mniej lub bardziej świadomie łamią podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Chcąc wyposażyć uczniów w niezbędny zasób wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z korzystania z dróg, opracowałam projekt edukacyjny. Jako osoba odpowiedzialna za wychowanie komunikacyjne w naszej szkole nawiązałam ścisłą współpracę z nauczycielami kształcenia zintegrowanego. Wspólnie organizujemy cykliczne spotkania z Policją, pogadanki z rodzicami oraz z samymi uczniami. Uczniowie klas I - III zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, mogą uczestniczyć w ruchu na drogach publicznych tylko jako piesi i pasażerowie. Dlatego na tym etapie nauczania kształtujemy świadomego obywatela - uczestnika ruchu pieszego, który potrafi właściwie interpretować zasady współuczestnictwa i współodpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.

W klasie czwartej, gdy dziecko kończy dziesięć lat, (zgodnie z uszczegółowieniem zapisów dotyczących szkół w ustawie Prawo o ruchu drogowym, Art. 97 i Art. 109, DZ. U. Nr 129 z dnia 12 XI 2001 r. poz. 1444) szkoła umożliwia uczniowi zdobycie karty rowerowej, a tym samym wyposaża go w wiedzę niezbędną do jej uzyskania.
W klasie piątej i szóstej nie tylko utrwalamy zdobyte przez ucznia wiadomości i umiejętności dotyczące wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, ale również je rozszerzamy. Ja jako nauczyciel robię to na lekcjach techniki włączając nauczycieli wychowania fizycznego, w ramach ścieżek edukacyjnych czy też w ramach przygotowań i udziału w różnych konkursach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Przyjęte w tym projekcie założenia, cele i treści kształcenia pozwolą dzieciom przyswoić wiedzę o zasadach ruchu, wyposażą w umiejętności i nawyki bezpiecznego zachowania, rozwiną w nich wyobraźnię, myślenie przyczynowo - skutkowe, uwagę, orientację przestrzenną i czasową, spostrzegawczość wzrokową i słuchową.
W opracowanym przeze mnie projekcie treści kształcenia i wychowania zostały podzielone na trzy etapy. Towarzyszą im oczekiwane efekty pracy ucznia. Opis tych efektów ma ułatwić nauczycielom realizującym wychowanie komunikacyjne na różnych etapach nauczania planowanie pracy i wskazać zakres realizowanych treści kształcenia.


Cele ogólne kształcenia
Nadrzędnym celem kształcenia jest ukształtowanie w uczniu postawy odpowiedzialnego i świadomego uczestnika ruchu.

Cele szczegółowe wynikające z powyższego celu głównego:
* wyposażenie uczniów w wiadomości niezbędne do zrozumienia zasad świadomego, bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz zrozumienie istniejących zagrożeń i ich przyczyn,
* wyrobienie koniecznych umiejętności i nawyków potrzebnych do samodzielnego i odpowiedzialnego korzystania dróg
* kształtowanie postaw szacunku dla innych uczestników ruchu drogowego oraz osób działających na rzecz porządku publicznego, poszanowania środowiska naturalnego oraz urządzeń i miejsc użyteczności publicznej,
* rozwój wyobraźni, myślenia przyczynowo - skutkowego,
* kształtowanie spostrzegawczości oraz orientacji przestrzennej i czasowej,
* zapoznanie z podstawowymi zasadami postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych urazach powstających w czasie zabaw,
* przygotowanie uczniów do otrzymania karty rowerowej,
* poszerzanie wiedzy i umiejętności dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wykraczających poza wiadomości i umiejętności niezbędne do otrzymania karty rowerowej.

Treści nauczania i oczekiwane efekty pracy ucznia w poszczególnych etapach nauczania

Klasa IV

Treści Oczekiwane efekty
Budowa roweru oraz wyjaśnianie funkcji poszczególnych części..Rozumienie zależności między stanem technicznym roweru, dopasowaniem do wzrostu rowerzysty, a bezpieczeństwem i wygodą jazdy. Sprawdzanie stanu roweru i regulowanie niektórych jego części. Zapoznanie się z zasadą prawostronnego ruchu pojazdów. Indywidualne omawianie zasady jazdy rowerem po prawej stronie jezdni. Rozumienie skutków niewłaściwej jazdy rowerem. Omawianie zasad włączania się rowerem do ruchu. Zapoznanie się z zasadami obowiązującymi przy skręcaniu w prawo i w lewo. Zapoznanie się z zasadami wymijania, wyprzedzania i omijania.Zapoznanie się ze sposobem postępowania rowerzysty podczas jazdy w trudnych warunkach oraz dodatkowym wyposażeniem roweru.Rozróżnianie znaków drogowych, które obowiązują rowerzystę oraz uświadomienie konieczności ich przestrzegania.Zapoznanie z zasadami obowiązującymi kierujących rowerami przy przejeżdżaniu przez skrzyżowanie; dróg równorzędnych, podporządkowanych, z pierwszeństwem przejazdu, kierowanych za pomocą sygnałów świetlnych bądź policjanta.Doskonalenie umiejętności jazdy na rowerze. Udzielanie pierwszej pomocy przy niektórych urazach ciała np.: stłuczenia, zadrapania, otarcia skóry, zranienia. Uczeń: - nazywa części roweru,- rozumie zależność między stanem technicznym roweru a bezpieczeństwem jazdy, - potrafi samodzielnie wykonać proste czynności konserwacyjne,- zna zasadę prawostronnego ruchu pojazdów, - wie, czego nie wolno rowerzyście, - potrafi włączyć się rowerem do ruchu,- potrafi skręcać rowerem w prawo i w lewo,- zna zasady wymijania, wyprzedzania i omijania pojazdów,- wie, jak zachować się podczas jazdy w trudnych warunkach, - zna znaki drogowe obowiązujące rowerzystę - wie, jak przejeżdżać rowerem przez skrzyżowanie dróg - umie jeździć na rowerze,- potrafi udzielić sobie i innym pierwszej pomocy przy niektórych urazach.


Klasy V - VI

Treści Oczekiwane efekty
Utrwalanie i rozszerzanie zasad dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym i doskonalenie umiejętności jazdy rowerem. Uczeń:- zna znaki drogowe wykraczające poza zakres znaków, których znajomość wymagana jest do uzyskania karty rowerowej,- sprawnie jeździ rowerem.Procedury osiągania celów:
Realizacja projektu „Moja karta rowerowa „wymaga szczególnie starannego doboru metod i form pracy oraz środków dydaktycznych. Od tego, w jaki sposób przygotowujemy dzieci do świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym, zależeć będzie ich zdrowie i życie. Jest to inwestycja w przyszłość - wychowanie nie tylko prawidłowo i bezpiecznie zachowujących się przyszłych kierowców, ale przede wszystkim ukształtowanie świadomego obywatela, który będzie dostrzegał potrzeby innych ludzi nie tylko w ruchu drogowym.
Odpowiedni dobór metod nauczania i uczenia powinien umożliwić stopniowe wdrażanie dzieci do właściwego zachowania się na drogach. Nauczyciel powinien jak najwięcej metod praktycznych, odpowiednio wiążąc je z metodami poszukującymi i podającymi. Do każdej jednostki tematycznej powinien sporządzić opis oczekiwanych efektów pracy ucznia w celu ułatwienia planowania pracy, ukierunkowania kontroli i oceny postępów dziecka.
Zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci stanowią wartość, o którą powinni dbać wspólnie rodzice, nauczyciele i organizatorzy ruchu drogowego. Dlatego też włączyłam do realizacji treści projektu rodziców i policję. Jestem koordynatorem wspólnych działań. Rodzice są pierwszymi nauczycielami i mają największą możliwość oddziaływania. Najlepiej znają swoje dziecko, jego słabe i mocne strony, potrafią więc zrozumieć potrzeby, wyjaśnić problemy, odpowiedzieć na pytania, a przede wszystkim pokazać , w jaki sposób należy zachowywać się na drodze. Policja może pomóc nauczycielowi w realizacji zajęć, na których poruszane są trudniejsze zagadnienia z przepisów ruchu drogowego, a także w ocenie wiadomości i umiejętności ucznia przystępującego do egzaminu na kartę rowerową.
Opracowała: Teresa Rynkowska - nauczycielka
w Zespole Szkół nr 1 w Bełżycach

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie