Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kształcenie zintegrowane

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8028 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

1.KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

Daj się dziecku rozwinąć, pokazując
mu świat słowa
i jego piękno.
Wskaż drogę, która wcale
nie musi być trudna.
Pokonaj ją w sposób łatwy,
radosny i ciekawy.


Na pytanie, co rozumiemy przez kształcenie zintegrowane bądź nauczanie początkowe, można odpowiedzieć, że jest to praca z dziećmi w wieku 6-10 lat tj. w okresie szczególnej plastyczności ich psychiki i podatności na oddziaływania wychowawcze. Przyjęło się u nas mówić, że kształcenie i wychowanie w klasach I- III rozpoczyna organizowany przez szkołę proces wszechstronnego rozwoju uczniów.
Nauczanie zintegrowane to wielokierunkowy, nowoczesny system nauczania i uczenia się, kształcenia i samokształcenia, wychowania i samowychowania. W systemie tym, ważne miejsce zajmują różne formy opieki nad dziećmi, zapewniające im pomoc zgodnie z aktualnymi potrzebami. Na każdym poziomie kształcenia w szkole wspomniane procesy nie łączą się tak ściśle i warunkują wzajemnie jak w nauczaniu zintegrowanym. Wszechstronny zatem rozwój osobowości uczniów, zgodnie z celami społecznymi jest podstawowym zadaniem kształcenia i wychowania.
Pracę nauczyciela w klasach I- III określa się jako wielostronną działalność dydaktyczno-wychowawczą ukierunkowaną na osiągnięcie celów społecznych i osobowościowych, formułowanych dla tego szczebla kształcenia na tle zadań szkoły podstawowej. Jest to zatem spojrzenie na praktykę nauczania zintegrowanego, ale obok tego jest drugie spojrzenie jako na teorię kształcenia i wychowania, która oświetla i uzasadnia drogi postępowania, by móc przeprowadzić dziecko bezkolizyjnie i bezkonfliktowo, optymalnie do jego możliwości, na wyższy szczebel pracy szkolnej.
Praktyka nauczania zintegrowanego tj. praca nauczyciela w klasach niższych, jak również teoria kształcenia i wychowania na tym szczeblu szkoły są złożone, dotyczą bowiem wielostronnej i wielorakiej działalności z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Praca z małymi dziećmi uwzględnia różnorakie ich potrzeby psychiczne oraz potrzeby społeczne szkoły i decyduje w znacznym stopniu o dalszej karierze szkolnej i życiowej ucznia.
Praca w klasach niższych to także szeroko rozumiany start szkolny i życiowy dziecka. Start ten jest albo udany i dalsze losy dziecka toczyć się będą zgodnie z tym startem, albo będzie on tylko częściowo udany, co spowodować może liczne komplikacje osobowościowe ucznia w szkole. Obecnie widzimy szeroko problemy kształcenia i wychowania małych dzieci, dostrzegamy ich wagę i znaczenie oraz niejednokrotnie liczne komplikacje i trudności w tej pracy.
Ranga nauczania zintegrowanego jako praktyki i jako teorii bardzo wzrosła w ostatnich latach. Widzimy to wyraźnie na profilu kształcenia oraz doskonalenia nauczycieli dla tego szczebla kształcenia. Nauczyciele tego szczebla to szczególnie czułe ogniwo w integracji praktyki i teorii w nauczaniu zintegrowanym. Kształci on bowiem i wychowuje dzieci w zespole klasowym we wszystkich kierunkach – przedmiotach nauczania. Jest to jedna z istotnych cech swoistości nauczania zintegrowanego. W toku realizowania treści zarówno w obrębie jednego przedmiotu, jak również między przedmiotami, różnie się one ze sobą łączą. Treści programowe są czynnikiem wiążącym ( integrującym ) różnorodne czynności ( prace ) uczniów w postaci wykonywanych ćwiczeń, doświadczeń, obserwacji, rozwiązywanych zadań, klasyfikacji, analizy tekstu itd. W kształceniu zintegrowanym nie można oddzielić jednych treści od drugich np. jeśli omawiamy pojęcie zbioru, obok treści matematycznych występują tu także nazwy – słownictwo – dotyczące położenia i innych stosunków przestrzennych ( treści językowe ). Uczniowie wykonując różne ćwiczenia utrwalają poprzednio opanowane wiadomości lub umiejętności
w nowych sytuacjach, odnoszą je do sytuacji życiowych, wykonują różne czynności praktyczne, by wiązać z nimi odpowiednie czynności umysłowe.
Widać zatem, jak różne czynności mogą uczniowie wykonywać w związku z tymi samymi treściami kształcenia.
Brytyjski socjolog Basil Bernstein uważa, że wybór koncepcji programu zintegrowanego to, akceptacja układu treści kształcenia o charakterze otwartym. Treści nie są od siebie wyraźnie oddzielone, lecz przenikają się. Uczeń ma jednocześnie dostęp do wielu obszarów wiedzy dostosowanych do jego możliwości poznawczych. Treści współistnieją bez podziału na ważniejsze i mniej ważne, są równoprawne, bo koncentrują się wokół określonej idei nadrzędnej.
W programie zintegrowanym przyjęto założenie, że celem edukacji początkowej jest zapewnienie dziecku odpowiednich warunków rozwoju, które sprzyjałyby wzbogacaniu jego doświadczeń związanych ze społeczno-kulturowym i przyrodniczym środowiskiem. Będzie można realizować to zadanie, dostarczając dzieciom nowych dla nich i zróżnicowanych instrumentów poznawania odwołujących się do treści matematycznych, językowych, przyrodniczych itp. Wiedza z różnych dyscyplin naukowych staje się więc narzędziem poznawania rzeczywistości, a nie celem samym w sobie. Dziecko poznaje ich funkcje i dostrzega znaczenie określonych wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu konkretnych zadań. Sprzyja to jego rozwojowi zarówno w sferze intelektualnej, jak społeczno-emocjonalnej i fizycznej.
W kształceniu zintegrowanym nie rozpoczyna się edukacji szkolnej od wprowadzania uczniów w podzielony na niezależne porcje świat wiedzy, ale odwołując się do doświadczeń dzieci, wzbogaca się i rozszerza ich wiedzę o rzeczywistości przez wskazanie różnych dróg poznania. W ten sposób obraz świata jako całości ulega uszczegółowieniu, zróżnicowaniu, ale nie traci swojej zwartej struktury. Odgrywa to ważną rolę w kształtowaniu pozytywnej motywacji u dzieci do podejmowania trudów edukacji.
W relacji nauczyciel-uczniowie w kształceniu zintegrowanym akcentuje się proces dochodzenia ucznia do wiedzy. Implikuje to eksponowanie metod aktywizujących dzieci. Nauczyciel planując zajęcia, stawia sobie pytanie: Jakie sytuacje edukacyjne warto zorganizować uczniom, aby umożliwić im zdobywanie określonych wiadomości i umiejętności? W trakcie zajęć szkolnych powinni aktywni być przede wszystkim uczniowie, zadaniem nauczyciela jest natomiast stworzenie im odpowiednich warunków. Uczniowie stają się niejako partnerami nauczyciela w zdobywaniu wiedzy. Nauczyciel zaś z przewodnika po ściśle wytyczonych szlakach wiedzy przekształca się w doradcę, konsultanta. Daje dzieciom szansę współuczestniczenia w wyznaczaniu ich własnej trasy wędrówki po świecie wiedzy - fascynującym, ciekawym, zaskakującym a czasem nawet dziwnym.
Zdobywanie przez dzieci niezależności i samodzielności w dochodzeniu do wiedzy to ważne zadanie już na poziomie edukacji początkowej. Potwierdzają to badania osiągnięć szkolnych uczniów kończących edukację początkową w Polsce. Zadania edukacyjne, które wymagają dokonywania wyboru spośród różnych możliwości rozwiązania, sprawiają dzieciom wiele trudności. Czują się one zagubione, czasem bezradne i oczekują na wskazówki i instrukcje ze strony nauczyciela. Program zintegrowany stwarza szansę zmiany tej sytuacji w edukacji początkowej.
Realizacja programu zintegrowanego wymaga od nauczycieli dużej samodzielności, wiedzy, umiejętności twórczego podejścia do zadań edukacyjnych a przede wszystkim przekonania o trafności takiego sposobu pracy z dziećmi. Bardzo ważne jest precyzyjne sformułowanie idei, wokół której będą się koncentrować treści nauczania. Bernstein podkreśla, że „powiązania między tą ideą a poszczególnymi treściami muszą być opracowane systematycznie i spójnie”.


Opracowała Maria Kania (Mariek)

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie