Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Chrzest święty

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5080 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Proponuję konspekt lekcji otwartej z religii w klasie II gimnazjum na temat Chrztu świętego

KONSPEKT LEKCJI
Z RELIGII W KLASIE II A
(LEKCJA OTWARTA)


Temat :Chrzest święty

Cel dydaktyczny: zaznajomienie uczniów z symboliką, istotą i znaczeniem chrztu .
Cel wychowawczy: pogłębienie świadomości konsekwencji chrztu św. i podjętych na
nim zobowiązań .
Metody pracy: sondaż, praca z tekstem (analiza ) , odczytanie fragmentu Pisma św. ,
Wykład , pogadanka, medytacja, dyskusja .
Formy pracy: zbiorowa, grupowa i indywidualna .
Środki dydaktyczne: Pismo święte , Katechizm Kościoła Katolickiego , tablica i kreda.


PRZEBIEG KATECHEZY :

1. Pogadanka-ukazuje symboliki wody . Wody doświadczamy na co dzień, przede wszystkim jako nie zbędnej do życia, dającej wzrost roślino, życie ludziom i zwierzętom . Woda używana jest do przygotowania posiłków, woda orzeźwia, ale także oczyszcza (organizm człowieka składa się w 75 % z wody), a także całego globu ziemskiego. Wody doświadczamy również jako niszczącego żywiołu, który zdolny jest zatopić i zniszczyć wszystko, co spotka na swojej drodze . Podobne znaczenia ma woda w symbolice religijnej, w tym też chrześcijańskiej, w której spotykamy się z pojęciem ,, woda święcona” . Przypisuje się jej moc oczyszczającą (zewnętrzny symbol wewnętrznego oczyszczenia ) . Powiązanie wody z sakramentem chrztu św. , do którego to właśnie używa się wody .

2. Sondaż. Można zapytać uczniów o to , kto zna datę swojego chrztu, zna miejsce jego udzielenia, lub nazwisko kapłana, który udzielił tego sakramentu . Na zakończenie sondażu powinniśmy uświadomić uczniów, że data chrztu jest jak gdyby drugą datą narodzin, narodzin do nowego życia w Chrystusie, w społeczności Kościoła .

3. Ustanowienie sakramentu chrztu świętego . Jeden spośród uczniów czyta tekst Pisma św. Mat. 28, 18-20 . Sakrament ten został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa, który sam podał formułę sakramentu. Opis tego wydarzenia jest najdokładniej odnotowany u św. Mateusz, a pochodzi z okresu po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus przekazuje Apostołom nakaz misyjny .

4. Praca z tekstem. Uczniów dzielimy na kilka grup i każdej dajemy przygotowany tekst Pisma św. Prosząc o jego analizę :
a ) 1 Kor 12, 13 ( znak zjednoczenia ze wspólnotą Kościoła i napełnienia Duchem
Świętym ) .
b) Ef 5, 25-26 (chrzest symbolizuje oczyszczenie, a w konsekwencji uświęcenie,
na sakrament chrztu składają się słowa - forma i woda - materia) .
c) Ga 3, 27–28 ( chrzest jest znakiem zjednoczenia z Chrystusem ) .
d) Mat 16, 15-16 ( chrzest daje zbawienie i jest konsekwencją wiary, lub
zobowiązuje do wiary ) .
e) Tt 3, 5-6 (chrzest oczyszcza z grzechu i odradza do nowego życia w Duchu
Świętym ).
f) 1 P 3, 21 (rozróżnienie symbolu wody: zewnętrzny znak wewnętrznego oczyszczenia ,
obmycia ) .
g) J 3, 5 (chrzest otwiera drogę do zbawienia, jest konieczny do zbawienia chrzest
pragnienia !)
h) Rz 6, 3-4 (chrzest zanurza nas w tajemnicę Jezusa Chrystusa do tego stopnia,
że otrzymujemy w Nim nowy wymiar życia, życia chrześcijańskiego) .
Po przedstawieniu przez poszczególne grupy wyników analizy podanych
tekstów wyciągnijmy wnioski co do znaczenia i istoty sakramentu chrztu, jego
wymiaru indywidualno - społecznego, odradzającego w Chrystusie, dającego
życie wieczne i odpuszczenie grzechów .

5. Skutki chrztu. Posługujemy się Katechizmem Kościoła Katolickiego, z którego odczytujemy:
a) KKK1263: ,, Chrzest odpuszcza wszystkie grzechy osobiste, a także wszelkie
kary za grzechy ‘’ .
b) KKK1265: ,,Chrzest nie tylko oczyszcza ze wszystkich grzechów, lecz także
czyni neofitę ,, nowym stworzeniem’’ , przybranym Synem Bożym, który stał
się uczestnikiem Boskiej natury , członkiem Chrystusa, a z Nim ,, współdziedzicem ‘’ ,
świątynią Ducha Świętego ‘’ .
c) KKK 1266: ,,Najświętsza Trójca daje ochrzczonemu łaskę uświęcającą, łaskę
Usprawiedliwienia, która uzdalnia go do wiary w Boga, do pokładania w Nim nadziei i miłowania Go przez cnoty teologalne, daje mu zdolność życia i działania pod natchnieniem Ducha Świętego za pośrednictwem Jego darów, pozwala mu wzrastać w dobru przez cnoty moralne ‘’ .
d) KKK 1267: ,,Chrzest czyni nas członkami Ciała Chrystusa .Chrzest włącza w Kościół ‘’ .
e) KKK : ,,Przez chrzest [ochrzczeni] uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa, w Jego misji prorockiej i królewskiej. Chrzest daje udział w kapłaństwie wspólnym wiernych ‘’ .
f) KKK 169: ,,Stając się człowiekiem Kościoła , ochrzczony ,,nie należy już do samego siebie ‘’ , dlatego, który za nas umarł i zmartwychwstał . Od tej chwili jest powołany, bo poddaje się innymi służy im we wspólnocie Kościoła, by był ,, posłuszny i uległy ‘’ przełożonym w Kościele, by ich uznawał z szacunkiem i miłością . Z chrztu wynikają odpowiedzialność i obowiązki . Ochrzczony posiada również prawa w Kościele; ma prawo do przyjmowania sakramentów, do karmienia się słowem Bożym i korzystania z innych pomocy duchowych Kościoła’’ .
g) KKK 1270: ,,Ochrzczeni, ,,odrodzeni ( przez chrzest ) jako synowie Boży, zobowiązani są do wyznania przed ludźmi wiary, którą otrzymali od Boga za pośrednictwem Kościoła ‘’ , i uczestniczenia w apostolskiej i misyjnej działalności Ludu Bożego ‘’ .
h) KKK 1272: ,, Ochrzczony, wszczepiony w Chrystusa przez Chrzest, upodobnia się do Niego . Chrzest opieczętowuje chrześcijanina niezatartym duchowym znamieniem (charakterem ) jego przynależności do Chrystusa ‘’ .
i) KKK: ,, Wierni wszczepieni w Kościół przez chrzest otrzymali charakter sakramentalny , który konsekruje ich do uczestniczenia w chrześcijański kulcie religijnym. Pieczęć chrzciciela uzdalnia i włącza chrześcijanina do służenia Bogu przez żywy udział w liturgii Kościoła i wypełnienia ich kapłaństwa na mocy chrztu przez świadectwo świętego życia i skutecznej miłości ‘’
Podsumowanie : chrzest czyni człowieka uczestnikiem Boże natury i przybranym
Dzieckiem Bożym. Chrzest jest bramą do życia Królestwa Bożego, a jednocześnie otwiera przed ochrzczonym wspólnotę Kościoła, czyniąc z niego mieszkanie Ducha Świętego, włączając w królestwie kapłaństwo i naród święty. Chrzest łączy wszystkich ochrzczonych, a także zobowiązuje do konkretnych postaw i zachowań . (zob. także : Wstęp Ogólny do Obrzędów Chrztu Dzieci, nr 3-5) .

6. Centralny moment spotkania z Bogiem. Warto zaproponować uczniom modlitwę dziękczynną za dar chrztu świętego w formie dowolnych wezwań obejmujących dziękczynienie Bogu, a także rodzicom za dar wychowania w wierze chrześcijańskiej. Modlitwę można zakończyć pieśnią ,, Com przyrzekł Bogu przy chrzcie’’ lub ,, Przez chrztu świętego ‘’ .

7. Forma i materia sakramentu chrztu świętego . Opieramy się na wcześniejszym tekście Ef 5, 25-26 . Do ważności chrztu świętego potrzebna jest woda, którą polewa się głowę kandydata, wypowiedzenie formuły sakramentalnej : ,, N, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna , i Ducha świętego ‘’ oraz szczera intencja udzielenia chrztu. Do chrztu nie wolno używać krwi, mleka, tłuszczów, płynów i napojów. Materia sakramentu musi nosić wyraźne znamiona wody ( może być jednak ciepła, czy z minerałami ) . Chrzest test pierwszym sakramentem chrześcijańskim, bez którego przyjmowanie innych nie jest ważne. Jest także sakramentem niepowtarzalnym tzn. takim, który przyjmuje się tylko raz w życiu .

8. Szafarz chrztu. Szafarzem jest osoba udzielająca sakramentu chrztu. Szafarzem zwyczajnym, (który udziela sakramentu na mocy posiadanych święceń, jest każdy biskup, kapłan i diakon. W razie gdy szafarz zwyczajny nie morze ochrzcić lub jest nieobecny, a istnieje konieczność udziela tego sakramentu ( np. domniemane lub rzeczywiste niebezpieczeństwo śmierci ) może to zrobić każdy człowiek, nawet jeśli sam nie jest ochrzczony pod warunkiem, że posiada szczerą wolę ochrzczenia, użyje wody i wypowie słowa formuły sakramentalnej. Ma to swoje uzasadnienie w powszechnej woli Chrystusa i Kościoła zbawienia wszystkich ludzi .

9. Rodzaj chrztu. Najbardziej znaną formą udzielenia chrztu świętego jest chrzest z wody , czyli chrzest, w którym materią jest woda. Są jednak jeszcze: chrzest krwi (np. męczennicy pierwszych wieków czy wszyscy ci, którzy nigdy nie przyjęli chrztu św. Z wody, ale oddali swoje życie za wiatę w Chrystusa) ; a także chrzest pragnienia (który mogą przyjąć wszyscy, którzy nie są przyjąć chrztu z wody, a pragną być wszczepieni w Mistyczne Ciało Chrystusa ). Chrzest z wody ma trzy podstawowe formy. Najbardziej rozpowszechniony jest Chrzest przez polanie głowy wodą . Prócz tej formy istnieje też Chrzest przez polanie głowy wodą . Prócz tej formy istnieje też Chrzest przez zanurzenie ( pierwsi chrześcijanie byli chrzczeni w rzekach, jeziorach później basenach chrzcielnych – baptysteriach ) lub pokropienie .

10. Podsumowanie i utrwalenie. Teraz można poprosić uczniów, aby dokonali streszczenia katechezy. Można poprosić, aby wskazali najciekawsze momenty, informacje, zwłaszcza te, które były dla nich nowe i utkwiły im głęboko w pamięci jako istotne. Zadaniem katechety jest pomoc uczniom w przełożeniu uzyskanych informacji na konkretne życie chrześcijańskie.

11. Zapis notatki do zeszytu. Można podać skrótową notatkę posługując się Kodeksem Prawa Kanonicznego, 849: ,,Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobanie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez odmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej, która brzmi ‘ N, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego ‘’’ .

12. Propozycja pracy domowej . Na podstawie katechezy zastanowię się i zapiszę, jakie zobowiązania płyną dla każdego chrześcijanina z racji przyjętego sakramentu chrztu świętego ? Do czego ten sakrament zobowiązuje i co daje mi jako chrześcijaninowi ?

13. Modlitwa na zakończenie . Chwała ojcu ...

Opracował: Ks. Andrzej Wach

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie