Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Matematyczne opowieści

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1751 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program zajęć pozalekcyjnych - koło matematyczne - dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim.

OPRACOWAŁA: mgr EWA NAPORA

I. Wstęp
     W każdej klasie spotyka się uczniów zdolnych, interesujących się określonym przedmiotem, czy też mających zainteresowania wykraczające poza nauczanie szkolne. Obowiązkiem szkoły i nauczycieli jest takie zorganizowanie pracy z tymi uczniami, by mogli we właściwy sposób rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, twórcze myślenie, pracowitość i wytrwałość. Trudno jest tego dokonać w tradycyjnych formach pracy lekcyjnej. Najczęściej uniemożliwia to ilość uczniów w klasie, a związku z tym obiektywna konieczność organizowania procesu nauczania na poziomie przeciętnych wymagań. Dlatego ogromną rolę spełniają koła zainteresowań, konkursy przedmiotowe oraz indywidualna praca z uczniem zdolnym.
     Praca z uczniem zdolnym powinna odbywać się głównie na zajęciach pozalekcyjnych. Czynne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych sprzyja kształtowaniu osobowości i rozwijaniu zainteresowań.

II. Charakterystyka programu
     Program zajęć pozalekcyjnych-koło matematyczne pt. "Matematyczne Opowieści" dotyczy pracy z uczniem na poziomie szkoły podstawowej na II etapie edukacyjnym.
     Program ten zawiera treści, które pozwolą na utrwalenie i pogłębienie wiedzy zdobytej w szkole, a także pozwoli na wdrożenie uczniów do samodzielnego i logicznego myślenia, wyciągania i formułowanie wniosków oraz ich uzasadniania, związania teorii z praktyką, korelacji z innymi przedmiotami, posługiwanie się językiem matematycznym itp. Program koła opracowano w oparciu o Podstawę programowa kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U. z 2002r. Nr 51, poz. 458). Pisząc program zajęć pozalekcyjnych-koło matematyczne" skupiłam uwagę na zagadnieniach mających związek tematyczny z materiałem programowym oraz problemach dotyczących różnych i ciekawych pojęć oraz doświadczeń, z którymi uczniowie nie zetkną się w normalnym toku nauki.

Materiał nauczania składa się z następujących części:

 1. Historia matematyki
  1.1 Z dziejów matematyki
 2. Liczby naturalne
  2.1 Niedziesiątkowe systemy liczenia
  2.2 Liczby i ich własności
  2.3 Elementarne wiadomości z teorii liczb
  2.4 Zadania tekstowe
  2.5 Kombinatoryka
 3. Liczby wymierne
  3.1 Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
  3.2 Obliczenia procentowe
  3.3 Elementy statystyki.
  3.4 Równania i nierówności
 4. Geometria
  4.1 Geometria płaszczyzny
  4.2 Geometria przestrzenna
  4.3 Origami krawędziowe
 5. Różności zadaniowe
  5.1 Zadania z zapałkami
  5.2 Zadania różnego typu
III. Uwagi o realizacji
     Dopuszcza się płynność w dopasowaniu liczby godzin przeznaczonych na realizację zarówno poszczególnych działów w zależności od potrzeb i oczekiwań uczniów. Możliwa jest rezygnacja z niektórych tematów bez szkody dla ogólnej koncepcji programu.
     Treści zawarte w programie proponuje się realizować z grupą nie większa niż 15 uczniów o przynajmniej przeciętnych zdolnościach matematycznych.

IV. Cele edukacyjne ogólne:
 • Rozwijanie zainteresowań.
 • Rozwijanie i rozszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach,
 • rozwijanie zdolności poznawczych i kształcących.
 • Stosowanie nowoczesnych technologii - kalkulator, program komputerowy
 • Kształtowanie postaw społecznych w zakresie:
  • planowania swoich działań tak, aby osiągnąć sukces,
  • organizacji pracy własnej i pracy w grupie,
  • komunikowania się i zdobywania informacji
  • szacunku dla nauki i dorobku naukowego twórców matematyki.
 • Przygotowanie do udziału w konkursach matematycznych
V. Cele kształcenia matematycznego:
 • Posługiwanie się własnościami liczb i działań w rozważaniach matematycznych,
 • Kształtowanie wyobraźni i intuicji matematycznej,
 • Analizowanie problemów i twórcze rozwiązywanie,
 • Precyzyjne formułowanie wypowiedzi oraz uzasadnianie wykonywanych operacji matematycznych,
 • Świadome korzystanie z tekstu matematycznego,
 • Samodzielne redagowanie tekstów matematycznych,
 • Matematyzowanie sytuacji przedstawionych słownie oraz obserwowanych w otoczeniu, kształcenie umiejętności logicznego myślenia i prawidłowego wnioskowania
VI. Procedury osiągnięcia celów
     Ważnym elementem osiągnięcia zakładanych celów jest umiejętność tworzenia warunków sprzyjających powstaniu korzystnej atmosfery uczenia się i nauczania. Szczególnie na zajęciach nadobowiązkowych, gdzie uczeń przychodzi by wiedzieć więcej i nie jest rozliczany z wyników pracy. Ważny jest dobór odpowiednich metod, środków dydaktycznych oraz zasad nauczania

METODY FORMY PRACY
Opowiadanie, wykład
 • opowiadania uczniów z zakresu historii matematyki,
 • wykłady przygotowane przez uczniów
Pogadanka, dyskusja
 • pogadanka nauczyciela wysuwająca problem do rozwiązania w grupach,
 • dyskusja o problemach,
 • dyskusja o poprawności rozwiązań zadania.
Praca z tekstem matematycznym
 • referaty uczniów (ciekawostki matem.)
 • wspólne rozwiązywanie problemów na podstawie tekstu matematycznego.
Pokaz, obserwacja
 • wystawa prac plastycznych, przedstawienie rebusów matematycznych itp.,
 • pokaz prezentacji multimedialnych.
Prace laboratoryjne
 • wykonywanie doświadczeń w celu dokonania uogólnień,
 • konkursy na wykonanie zadań, plakatów .
Ćwiczenia
 • objaśnianie przez nauczyciela sposobów rozwiązania zadań, ,
 • rozwiązywanie zadań problemowych i utrwalających, ,
 • praca z zastosowaniem gier, kart dydaktycznych,
 • rozwiązywanie zadań konkursowych,
 • opracowywanie i przeprowadzanie ankiet do zbierania danych oraz prezentacja wyników.
VII. Propozycje oceniania osiągnięć uczniów
     Postępy czynione przez uczniów w czasie zajęć koła nie podlegają ocenie szkolnej, ale zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046) uczniowie spełniający pełne wymagania programowe oraz wykazujący się osiągnięciami wykraczającymi zasługują na semestralną lub roczna ocenę celująca.

Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności:
 • Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych według terminarza
 • Przygotowywanie i opracowywanie konkursów i rozgrywek matematycznych dla uczniów klasy IV przez uczniów klasy VI
 • Ocenianie prac indywidualnych i grupowych
 • Obserwacja pracy poszczególnych uczniów( uczestnictwa w zajęciach, stopień zaangażowania i włożonego wysiłku
 • Upowszechnianie doświadczeń z pracy koła
 • Samoocena uczestników zajęć
VIII. Treści nauczania
L.p. Zagadnienia Treści Materiały dydaktyczne

I DZIAŁ HISTORIA
1. Z dziejów matematyki. - krótka historia naszego zapisu cyfrowego
- historia cyfry zero Prezentacja-Wielcy matematycy (znaczenie liczb)
II DZIAŁ LICZBY NATURALNE
2.1 Niedziesiątkowe systemy liczenia - System dwójkowy,
- Systemy trójkowy, piątkowy.
- Zapisywanie liczb w systemach niedziesiątkowych
- Działania na liczbach w systemach niedziesiątkowych
2.2 Liczby i ich własności - łamigłówki matematyczne
- szukanie reguł
- kwadraty i trójkąty magiczne
- rebusy literowe
- zadania oparte na działaniach
w zbiorze liczb naturalnych (liczby trójkątne, liczby kwadratowe, liczby palindromiczne, liczby doskonałe, liczby pierwsze i złożone-Sito Eratostenesa)
http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/889/ ciekawostki matematyczne:
Liczby zaprzyjaźnione, Liczba doskonała, Palindrom, Zabawa
z trójką http://www.wszpwn.com.pl/files/sito/er6.htm Sito Erastotenesa

2.3 Elementarne wiadomości z teorii liczb. - podzielność liczb – podstawowe definicje i twierdzenia
- zadania tekstowe z zastosowaniem cech podzielności, obliczania NWD i NWW
2.4 Zadania tekstowe Problemy matematyczne z życia codziennego, czyli zadania:
- dotyczące zamiany jednostek monetarnych
- dotyczące czasu i kalendarza
- dotyczące odległości między miastami
- zadania z cyklu Z przyrodą za pan brat Korzystanie z tabel: odległości miedzy miastami, czas trwania podróży, długości rzek, waga ssaków chronionych

2.5 Kombinatoryka - rzuty kostka lub monetą
- sadzanie osób na różne sposoby
- numeracja
III DZIAŁ LICZBY WYMIERNE
3.1 Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych - zdania logiczne
- wyrażenia ułamkowe (wielopiętrowe)
- układanie zadań do działań z ułamkami
- własności ułamków w zadaniach problemowych
- zadania tekstowe dotyczące obliczania ułamka liczby i liczby, mając dany jej ułamek, jakim ułamkiem jednej liczby jest druga liczba * symulacje: meno- skracanie i rozszerzanie ułamków
Prezentacja: Matma na wesoło http://www.wszpwn.com.pl/files/ulamki/ulamki-start.htm ułamki okresowe
3.2 Obliczenia procentowe - obliczenia bankowe,
- lokaty i kredyty,
- przykłady procentów z otoczenia człowieka,
- diagramy procentowe.
- zmiany pól i obwodów figur przy zmianie długości boków *symulacje:procenty-szukanie wybranego procentu figury
Prezentacje: Procenty, Obliczanie procentu danej liczby
http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/880/ wykład Pana Procencika
Pakiet edukacyjny "Zacznij od dziś"
3.3 Elementy statystyki - zbieranie i opracowywanie danych statystycznych
- tworzenie i odczytywanie wykresów Microsoft Excel
3.4 Równania i nierówności - rozwiązywanie równań metodą operacji odwrotnych
- Rozwiązywanie prostych równań, w których występuje wartość bezwzględna
- zastosowanie równań i nierówności do rozwiązywania zadań z treścią Microsoft Excel
IV DZIAŁ GEOMETRIA
4.1 Geometria płaszczyzny - własności trójkątów i czworokątów
- obwód i pole prostokąta
- obwód i pole trójkąta
- obwody i pola czworokątów
- tangram * symulacje: wysokość trójkąta
Prezentacje: Trójkąty1, Trójkąty 2, Trójkąty 3, Czworokąty 1, Czworokąty 2,
W krainie czworokątów
4.2 Geometria przestrzenna - sporządzanie modeli wielościanów
- rysowanie siatek wielościanów
- pole powierzchni graniastosłupa w zadaniach praktycznych
- objętość graniastosłupa w zadaniach praktycznych *symulacje: siatki graniastosłupów prostych
Prezentacje: Objętość prostopadłościanu, Jednostki objętości
4.4 Origami krawędziowe - różnorodność wielościanów Prezentacja : Wielościany foremne
http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/2047/ wielościany składane
V DZIAŁ RÓŻNOŚCI ZADANIOWE
5.1 Zadania z zapałkami - geometria z zapałami
- zapałczana arytmetyka http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/3352/ - zapałczane zagadki
5.2 Zadania różnego typu - zadania z odbytych konkursów matematycznych lat ubiegłych;
http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/888/ jak liczyli rzymianie
http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/889/ ciekawostki matematyczne
http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/4240/ zadania z tangram
http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/108/ odkrywanka matematyczna
http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/109/ przesuwanka
VI DZIAŁ MATEMATYKA INACZEJ
6.1 Zwierzęta widziane okiem matematyka - przedstawianie postaci zwierząt przy użyciu figur płaskich (konkurs) Regulamin konkursu
6.2 Rebusy matematyczne - projektowanie własnych rebusów z zastosowaniem haseł wykorzystujących wiedzę matematyczną ( konkurs) Regulamin konkursu * symulacje możliwe do wykorzystania w czasie zajęć znajdują się na stronie:
http://www.edu-net.pl/subjects/matematyka/sim.htm

IX. Przewidywane osiągnięcia ucznia:
     Opracowany Program zajęć pozalekcyjnych-koło matematyczne pt. "Matematyczne Opowieści" wspomaga uczniów w rozpoznawaniu i rozwijaniu uzdolnień matematycznych.
Realizacja programu daje uczniowi możliwość
 1. Nabycia wiadomości w zakresie:
  • wykonywania działań na liczbach naturalnych, całkowitych i wymiernych
  • rozwiązywanie problemów i łamigłówek logicznych,
  • posługiwanie się językiem matematycznym do rozwiązywania problemów,
  • budowy i rozwiązywania zadań tekstowych
 2. Opanowania umiejętności:
  • posługiwanie się kalkulatorami,
  • rozwiązywanie problemów logicznych, łamigłówek i krzyżówek
  • tworzenia własnych gier i zabaw dydaktycznych,
  • sprawnego wykonywania rachunku pamięciowego,
  • odczytywanie i przetwarzanie danych ze źródeł w postaci tabel i wykresów,
  • rozumienie pojęć matematycznych związanych z geometrią, arytmetyką i algebrą,
  • posługiwanie się jednostkami długości, pola i objętości.
 3. Ukształtowania w uczniach postaw i nawyków:
  • rozwijania własnych uzdolnień i zainteresowań
  • poszukiwania i odkrywania metod rozwiązania problemów
  • współpracy w grupie
  • odnajdowanie w rozwiązywaniu problemów matematycznych sposobu na twórcze i interesujące spędzanie wolnego czasu
X. Obudowa programu
 • przygotowane przez nauczyciela pomoce na poszczególne zajęcia,
 • płyta z zawierająca prezentacje przygotowana przez nauczyciela
 • komputery
 • kalkulatory –można skorzystać z specjalnego programu wypożyczeń kalkulatorów Texas Instruments dla szkół : www.edukacjazti.pl/przetestuj.html
 • kalkulator wirtualny http://www.matematyka.org/main202110,2,yvp.htm
 • zadania z internetowej bazy danych konkursów matematycznych: www.mat.edu.pl http://www.mat.uni.torun.pl/kangur/pol/index.htm
 • zadania z internetowego koła matematycznego http://www.mat.uni.torun.pl/~kolka/
 • prezentacje multimedialne
 • PM- program do przeliczania różnych jednostek fizycznych. Jednych na drugie
 • eduromy (podręczniki multimedialne Yong Digital Poland
 • pakiet edukacyjny " Zacznij od dziś" – Anna Dubiecka, wydawnictwo WSiP.
Literatura:
 • Zadania dla uczniów klas V – VIII uzdolnionych matematycznie – Z. Krawcewicz
 • Nienudna matematyka- Dorota Kolany, G. Żelechower; wydawnictwo "Mac" Kielce
 • Celuj w szóstkę- dla klas IV,V,VI- L.Baczyńska, J. Bury; wydawnictwo "Mac" Kielce
 • Matematyka z wesołym Kangurem – praca zbiorowa; Wydawnictwo "Aksjomat
 • Metrem żaglowcem i na chmurze, czyli matematyczne podróże- K. Gałązka WsiP
 • Matematyczne origami, krawędziowce- A. Wierzbic Wydawnictwo Kleks
 • Gry i zabawy matematyczne dla uczniów szkoły podstawowej- Alicja Kozłowka-Brzoza, wydawnictwo Nowik Sp.j
 • W krainie matematyki- Bogusława Kamińska, wydawnictwo Nowik Sp.j
 • Miniatury matematyczne dla szkoły podstawowej- Piotr Nodzyński, Towarzystwo Upowzechniania wiedzy i Nauk Matematycznych Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu ( " Uczymy się myśleć nieszablonowo", "Uczymy się myśleć poprzez rozgrywkę")
 • Jak liczono dawniej a jak liczymy dzis- Włodzimierz Krysicki, wydawnictwo Nasza Ksiegarnia
 • Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego.
XI. Ewaluacja
    Ewaluacja programu prowadzona będzie na podstawie obserwacji, zaangażowania uczniów w działalność koła, wywiadów, ankiet itp.:
 1. Czy stosowane metody i formy pracy są trafne i zaspokajają oczekiwania uczniów. (przykładowy kwestionariusz ankiety- załącznik 1)
 2. Czy zajęcia poszerzają zakres wiadomości matematycznych.
Załącznik 1.
ANKIETA EWALUACYJNA DLA CZŁONKÓW KOŁA MATEMATYCZNEGO "MATEMATYCZNE OPOWIEŚCI"

     Ankieta ta jest anonimowa. Skierowana jest do uczestników zajęć pozalekcyjnych w ramach koła matematycznego pt. "Matematyczne opowieści". Ma na celu zapoznanie opiekuna koła, czy zrealizowany program spełnił Twoje oczekiwania i pozwoli wysnuć wnioski do dalszej pracy.

1. Czy podczas zajęć panowała przyjemna atmosfera, w skali od 1do 5?
1 2 3 4 5

2. Jak oceniasz moje zainteresowanie Twoimi postępami w uczeniu się matematyki, w skali od 1 do 5?
1 2 3 4 5

3. Czy zajęcia w ramach koła skłaniały Cię do aktywnego uczestnictwa?
Tak Nie
Jeśli tak, to w jaki sposób?
................................................................................
................................................................................

4. Które formy działania podobały Ci się najbardziej? Proszę je wymienić.
................................................................................
................................................................................

5. Czy realizowany program koła poszerzył Twoją wiedzę?

Dziękuję za wypełnienie ankiety
Opracowała: Ewa Napora

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie