Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Cykl lekcji otwartych Dziedzictwo starożytności

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3158 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jest to cykl lekcji dla klasy V, poświęcony dziedzictwu kulturowemu starożytnej Grecji
Cykl otwartych lekcji pt. " Dziedzictwo starożytności" prowadzonych dla nauczycieli na lekcji historii w klasie V.

Lekcja I: Rządy w starożytności i współcześnie.

WSTĘP:
     Scenariusz lekcji, którą przeprowadziłam w klasie piątej szkoły podstawowej, połączonej z treścią ścieżki edukacyjnej " Wychowanie patriotyczne i obywatelskie".
CELE: uczeń
 • Wyjaśnia pojęcia związane z rządami despotycznymi i demokratycznymi,
 • Rozumie i umie wyjaśnić różnicę między rządami w Egipcie a demokracją grecką,
 • Wyjaśnia znaczenie podstawowych pojęć związanych z życiem politycznym: republika, parlament, wybory, władze lokalne,
METODY:
 • Praca z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń,
 • Techniki dramowe, np. : rozmowa między Egipcjaninem a Grekiem,
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 • Plansze przedstawiające faraona i atrybuty związane ze sprawowaniem władzy w Grecji i Rzymie,
 • Materiały związane ze współczesnym życiem politycznym,
PRZEBIEG LEKCJI
 1. Wprowadzenie
  Pokazanie plansz i ilustracji przedstawiających faraona oraz ilustracji przedstawiających obrady zgromadzenia ludowego. Na ich podstawie dzieci określają o jakich krajach będzie mowa na lekcji. Nauczyciel podaje temat oraz cele lekcji.
 2. Rozwinięcie
  Uczniowie przy pomocy nauczyciela i podręcznika wyjaśniają, czym jest despotyzm – na czym polega władza nieograniczona faraona, urzędników i kapłanów.
       Następnie n -l wskazuje, że w Grecji był całkiem odmienny system rządów. Z kolei wykorzystując plansze przedstawiające obrady zgromadzenia ludowego oraz tekst z podręcznika uczniowie wyjaśniają, czym jest demokracja, wyjaśniają pojęcia z nią związane.
       Wykorzystując zdobyte na lekcji informacje przy pomocy techniki dramowej dwie, trzy pary przedstawiają rozmowę między Egipcjaninem a Grekiem( zeszyt ćwiczeń- str. 41, ćw. 3).
  Następnie n -l odczytuje klasie wstęp z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, rozdaje klasie fragmenty artykułów na temat współczesnego życia politycznego. Po analizie tych materiałów n –l pyta, jaka forma rządów obowiązuje w Polsce. Uczniowie wyjaśniają pojęcia związane z życiem politycznym( parlament, wybory, władze lokalne).
 3. Podsumowanie
  Na zakończenie lekcji uczniowie w paru słowach podsumowują zdobytą wiedzę. Formą kontroli będzie wykonanie ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń ze strony 41 – 42.
Lekcja II: W teatrze ateńskim i współczesnym.
CELE: uczeń
 • Wyjaśnia, z jakich obrzędów religijnych narodziła się sztuka teatralna,
 • Wyjaśnia pojęcie dionizji,
 • Opisuje wygląd teatrów starożytnych, strój i grę aktorów,
 • Wskazuje podobieństwa i różnice między teatrem antycznym i współczesnym,
 • Wskazuje, gdzie najbliżej jego miejsca zamieszkania znajduje się teatr,
ŚRODKI:
 • Plansze przedstawiające teatr grecki,
 • Zdjęcia przedstawiające współczesne teatry i ich wnętrza,
 • Duży brystol, farby, plastelina.
METODY:
 • Praca pod kierunkiem nauczyciela-opis teatru starożytnego na podstawie planszy, ilustracji,
 • Wykonanie projektu maski – praca w grupach.
PRZEBIEG LEKCJI
 1. Wprowadzenie
  Wystawka ukazująca teatr starożytny i współczesny. Na tej podstawie uczniowie formułują temat lekcji i zapisują na tablicy i w zeszytach. Nauczyciel uświadamia uczniom cele lekcji.
 2. Rozwinięcie.
       N – l pyta, kto był w teatrze, czym różni się sztuka teatralna od filmu. W oparciu o tekst z podręcznika przy pomocy nauczyciela uczniowie wyjaśniają z jakich obrzędów wywodzi się sztuka teatralna, co to są dionizje, jakie konkursy odbywały się w owe święto. W oparciu o wystawkę oraz dodatkowe materiały uczniowie opisują wygląd teatru starożytnego oraz strój aktora.
       Nauczyciel pyta, w czym teatr współczesny jest podobny do teatru starożytnego, a co je różni. Uczniowie wymieniają różnice i podobieństwa zapisując je w tabeli na tablicy i w zeszytach. Następnie n – l dzieli klasę na trzy grupy i każda z bich ma wykonać projekt maski do dowolnej legendy lub opowiadania.
 3. Podsumowanie.
       Grupy prezentują swoje projekty oraz omawiają swoją pracę w grupach. Na koniec lekcji stwierdzają, co współczesność zawdzięcza starożytności w dziedzinie sztuki. Jako podsumowanie-zeszyt ćw. str. 43-44.
Lekcja III: Dziedzictwo nauki starożytnej.
CELE: uczeń
 • Potrafi wymienić osiągnięcia naukowe ludów starożytnego Wschodu,
 • Podaje problemy, nad którymi zastanawiali się greccy filozofowie,
 • Potrafi wytłumaczyć na podstawie konkretnych przykładów, dlaczego prawo rzymskie stało się wzorem dla późniejszych pokoleń,
ŚRODKI:
 • Przedmioty codziennego użytku, których powstanie zawdzięczamy cywilizacjom starożytnym, np. skrawek jedwabiu, porcelanowa filiżanka, kompas,
 • Słownik wyrazów obcych,
 • Literatura, np. z serii Tak żyli ludzie : W czasach dynastii Tang; Odkrycia młodych: Pierwsze cywilizacje nr 9, Babilon i Mezopotamia nr 10, Ludy starożytnego Wschodu nr 11, Egipt i Nil nr 13, Dawne Chiny nr 25, Encyklopedia szkolna, Kronika ludzkości, Dzieła filozofów greckich,
METODY:
 • Praca z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń,
 • Praca w grupach z wykorzystaniem dodatkowej literatury,
PRZEBIEG LEKCJI
 1. Wprowadzenie.
       Prezentacja wystawki z przedmiotów codziennego użytku ( jedwab, porcelana, kompas, papier, szkło). Nauczyciel pyta, czy w dzisiejszych czasach można obejść się bez tych przedmiotów. Następnie pyta, czy wiedzą skąd pochodzą te przedmioty, kto jest ich wynalazcą. Zapisanie tematu lekcji i wyjaśnienie celów lekcji.
 2. Rozwinięcie.
  Nauczyciel dzieli klasę na trzy grupy, każda z nich pracuje nad konkretnym zagadnieniem:
  • grupa I –Osiągnięcia naukowe ludów starożytnego Wschodu,
  • grupa II-Greccy filozofowie,
  • grupa III-Rzymscy prawnicy,
       Każda grupa ma do dyspozycji podręczniki, dodatkowe materiały potrzebne do opracowania zagadnienia. Czas pracy 25 minut.
 3. Podsumowanie.
  Poszczególne grupy prezentują wyniki swojej pracy. Nauczyciel uzupełnia informacje przedstawione przez grupy. Następuje omówienie pracy w grupach oraz ocena poszczególnych grup. Rekapitulacja z zajęć – zeszyt ćwiczeń str. 49-50 ćw. 1-7.
Lekcja V: Dziedzictwo starożytności.
CELE: uczeń
 • Pamięta główne osiągnięcia nauki i dorobku materialnego ludów starożytnych,
 • Rozumie wkład ludów starożytnych w rozwój cywilizacji,
 • Potrafi określić i ocenić wkład starożytnych w rozwój cywilizacji,
 • Wskazuje elementy świadczące o obecności filozofii, architektury, prawa rzymskiego, języka łacińskiego i greckiego we współczesnym świecie,
 • Efektywnie współdziała w grupie,
 • Odnosi do praktyki zdobytą wiedzę,
 • Korzysta z różnych źródeł,
ŚRODKI:
 • Podręcznik, zeszyt ćwiczeń,
 • Mapa, atlasy,
 • Słownik wyrazów obcych,
 • Różne przedmioty prezentujące dorobek materialny ludów starożytnych,
 • Zdjęcia, ilustracje przedstawiające zabytki architektury starożytnej,
 • Plansza i karty do gry " Dziedzictwo starożytności".
METODY:
 • Praca pod kierunkiem nauczyciela z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń,
 • Wykonanie tabeli prezentującej główne osiągnięcia nauki i dorobku materialnego starożytnych,
 • Gra dydaktyczna oparta na zasadach pokera kryterialnego,
PRZEBIEG LEKCJI:
 1. Wprowadzenie.
  Po zapisaniu tematu lekcji nauczyciel informuje uczniów o zasadach gry dydaktycznej " Dziedzictwo starożytności".
  Zasady gry:
       Plansza jest podzielona na trzy płaszczyzny: kryteria pierwszorzędne, drugorzędne i trzeciorzędne. Uczniowie otrzymują zestawy kart z hasłami dotyczącymi tematu gry. Następnie uczeń rozpoczynający grę ze swego zestawu wybiera kartę z elementem, który według niego jest najważniejszy i kładzie na planszy z kryteriami pierwszorzędnymi. Kolejni uczniowie powtarzają tę czynność do momentu, gdy wszystkie pola będą zajęte. W czasie gry może następować uzasadniona wymiana kart na poszczególnych polach( argumenty gracza musi zaakceptować grupa). Grę wygrywa ten uczeń, który pierwszy umieści swoje karty na planszy.
 2. Rozwinięcie.
   Uczniowie zostają podzieleni na cztery 5-osobowe grupy.
       Nauczyciel rozdaje uczniom karty do gry, rozkłada plansze i losuje ucznia, który rozpoczyna grę w każdej grupie. Losuje także sprawozdawcę, który będzie prezentował wyniki pracy grupy. Przypomina o zasadach pracy w grupie, o wspólnym, pokojowym rozwiązywaniu problemów, Czas pracy-15 min.
       Po upływie czasu poszczególne grupy prezentują wybrane przez siebie kryteria pierwszorzędne. Sprawozdawca wyjaśnia, dlaczego grupa zdecydowała się na takie, a nie inne kryteria. Wnioski grup zapisywane są na tablicy. Jeżeli hasła powtarzają się, zaznaczamy obok nich znak +. Analiza wyników zapisanych na tablicy pozwoli na wyłonienie najważniejszych, według uczniów, osiągnięć cywilizacyjnych.
 3. Podsumowanie.
       Uczniowie dzielą się uwagami na temat pracy w grupie, określają jakie umiejętności kształcili, czy podoba im się taka forma pracy. W podsumowaniu należy zwrócić uwagę na ciągłość przemian cywilizacyjnych i korzystanie z dorobku wcześniejszych pokoleń.

  KARTY DO GRY W POKERA.
  DEMOKRACJA REPUBLIKA TEATR IGRZYSKA AKROPOL
  PANTEON KOLOSEUM ŁUKI TRIUMFALNE DRAMAT KOMEDIA
  TRAGEDIA WIEDZA MATEMATYCZNA JEDWAB SZKŁO PROCH
Przygotowała mgr Małgorzata Kotkowiak, nauczycielka języka polskiego i historii w PSP nr1

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie