Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
O mapie jako źródle informacji

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 725 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Geografia umożliwia w sposób szczególny kształcenie samodzielności i poznawczej inicjatywy uczniów. Jest to możliwe dzięki środkom dydaktycznym i metodom nauczania przedmiotu, w których dominuje obserwacja bezpośrednia, posługiwanie się mapami o różnej tematyce oraz korzystanie z różnorodnego materiału poglądowego i rzeczowego.     Jestem nauczycielem z 22- letnim stażem i nauczam geografii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – Gimnazjum nr 2 w Grudziądzu.
     Najlepszym środkiem kształcenia wyobraźni przestrzennej człowieka jest mapa. Na nauczyciela spada odpowiedzialność za osiągnięcie głównych celów nauczania geografii, takich jak:
 • zaszczepienie nawyku sięgania po mapę przy czytaniu książek podróżniczych, czytaniu prasy, słuchaniu radia i oglądaniu telewizji,
 • wyrobienie w uczniach zaufania do mapy jako źródła wiadomości geograficznych,
 • nauczenie czytania mapy,
 • opanowanie umiejętności pracy na mapie przy rozwiązywaniu zadań praktycznych.
     Geografia umożliwia w sposób szczególny kształcenie samodzielności i poznawczej inicjatywy uczniów. Jest to możliwe dzięki środkom dydaktycznym i metodom nauczania przedmiotu, w których dominuje obserwacja bezpośrednia, posługiwanie się mapami o różnej tematyce oraz korzystanie z różnorodnego materiału poglądowego i rzeczowego.
     Jedynym powszechnie i bezpośrednio dostępnym źródłem wiedzy dla większości przedmiotów kształcenia jest podręcznik. Pod tym względem geografia jest w uprzywilejowanej sytuacji, gdyż oprócz podręczników mamy powszechnie dostępne atlasy. Zawarte w nich mapy o różnej tematyce stanowią podstawę bardzo ciekawych lekcji. Zajęcia oparte na wykorzystywaniu map, poprzez ich obserwację, porównywanie, interpretację są o wiele bardziej interesujące od czytania lub słuchania nawet bardzo ciekawych tekstów.
     Mapy w sposób szczególny umożliwiają kształcenie samodzielności i poznawczej inicjatywy uczniów. W podręcznikach już do nauczania początkowego możemy znaleźć różne informacje wprowadzające dziecko w tajniki mapy. Nie ulega wątpliwości, że mapa jest źródłem jak i narzędziem do zdobywania wiedzy. Ile ciekawych miejsc znajduje się na mapach, ile zagadek ukrywa się w umieszczonych na nich symbolach, ile egzotyki zawierają zapisane na nich nazwy. Stosując metody, w których dominuje posługiwanie się mapami o różnej tematyce, umożliwiamy uczniom czynne uczestniczenie w procesie nauczania poprzez osobiste działanie, spontaniczne odkrywanie tego, co zapisane jest w rysunku mapy .
     Jako geografowie nie powinniśmy zapominać o mapie. Musimy uświadomić sobie, jak wielka jest pojemność informacyjna map. Jednak mapa nie jest tylko wyłącznie obrazem dla oka, ale przede wszystkim dla rozumu. Obserwacja i interpretacja przedstawionych na mapach zjawisk może doprowadzić do wniosków i uogólnień. Należy tylko uczniom umożliwić spontaniczną aktywność w czasie lekcji .
Poniżej prezentuję scenariusz lekcji z zastosowaniem „Gimnazjalnego Atlasu Geograficznego”

Scenariusz lekcji z wykorzystaniem „ Gimnazjalnego Atlasu Geograficznego”

Temat: Opady atmosferyczne i ich rozmieszczenie na Ziemi.

Cel główny: kształtowanie umiejętności wyjaśniania przyczyn zróżnicowania opadów na Ziemi .

Cele szczegółowe:

Uczeń zna:
 • terminy: średnie opady roczne, lipca i stycznia, deszcze zenitalne, cień opadowy, deszcze orograficzne.
Uczeń rozumie:
 • mechanizm powstawania opadów w obszarach obniżonego ciśnienia;
 • przyczyny cyrkulacji atmosferycznej w poszczególnych strefach w powiązaniu ze zróżnicowaniem w rozkładzie ciśnień oraz bilansem cieplnym;
 • przyczyny sezonowej zmienności w poszczególnych strefach klimatycznych;
 • związek rozmieszczenia opadów z ukształtowaniem powierzchni.
Uczeń potrafi:
 • określać przybliżoną sumę opadów i ich sezonową zmienność w poszczególnych strefach klimatycznych na podstawie map tematycznych;
 • wykrywać na podstawie map zależności pomiędzy opadami a szerokością geograficzną, wysokością nad poziomem morza, odległością od mórz i oceanów, itp.
Środki dydaktyczne (pomoce): ścienna mapa fizyczna świata, mapy kontynentów z „ Gimnazjalnego Atlasu Geograficznego” przedstawiające sumy opadów i temperatury powietrza.

Przebieg lekcji:
 1. Faza wprowadzająca :
  • nauczyciel wprowadza w tematykę ukazując obrazy z regionów cierpiących na deficyt wody i niszczonych przez powodzie ( należy także dać możliwość wypowiadania się przez uczniów);
  • poprzez zadawane pytania nauczyciel upewnia się, czy uczniowie rozumieją z poprzednich lekcji mechanizm powstawania opadów;
  • poprzez zadawane pytania nauczyciel upewnia się, czy uczniowie znają obfitość i częstotliwość opadów w poszczególnych strefach klimatycznych.
 2. Faza realizacyjna:
  • nauczyciel przedstawia zadania :
   1. Sformułować zależności pomiędzy rocznymi sumami opadów atmosferycznych a szerokością geograficzną.
   2. Odszukać na mapach tematycznych rejony, na których wielkość rocznych sum opadów znacznie odbiegają od wskazanej prawidłowości.
   3. Znaleźć przyczyny największych odstępstw od wskazanej prawidłowości.
  Propozycje wykonywania przydzielonych zadań:
  • podział zespołu klasowego na grupy ( 6) badających poszczególne kontynenty na mapach tematycznych tzn. klimatycznych „ Gimnazjalnego Atlasu Geograficznego” ( str. 25,44,51,57, 63 oraz 65),
  • należy narysować na tablicy a uczniowie w zeszytach układ współrzędnych geograficznych, oznaczając na osi pionowej roczną sumę opadów w mm, od 0 do 5000 mm, zaś na osi poziomej szerokość geograficzną,
  • uczniowie obserwują mapy poszczególnych kontynentów szacując wielkość rocznych sum opadów na poszczególnych równoleżnikach co 10o, po czym każda grupa przedstawia swoje wnioski dotyczące rozkładu opadów na poszczególnych równoleżnikach; na wykres należy nanosić wielkości średnie; przy odczytywaniu wielkości opadów należy pominąć góry i obszarów położonych w ich bezpośrednim sąsiedztwie (ponieważ góry są czynnikiem bardzo silnie wpływającym na wielkość opadów),
  • uczniowie interpretują powstały w wyniku zespołowej pracy wykres, uwzględniając wiedzę dotyczącą cyrkulacji atmosferycznej ( najobfitsze opady występują tam, gdzie masy powietrza wznoszą się do góry , podczas gdy najniższe pokrywają się z zstępującymi ruchami powietrza w troposferze),
  • grupy porównują rozkład opadów wynikający z wykresu, z sytuacją na poszczególnych kontynentach, wykonując indywidualne zestawienie rejonów, na których roczna suma opadów wyraźnie różni się od wielkości średniej dla określonych szerokości geograficznej,
  • przedstawiciele poszczególnych grup wskazują na mapie fizycznej świata obszary ujęte uprzednio w zestawieniu, tłumacząc przyczyny zbyt obfitych lub zbyt małych opadów atmosferycznych, np. wysokości nad poziomem morza, wpływ prądów morskich ciepłych i zimnych, wpływ monsunów, sąsiedztwo pasm górskich, itp.
 3. Faza podsumowująca:
  • pod kierunkiem nauczyciela uczniowie opisują, w jaki sposób zmieniają się roczne sumy opadów wraz z szerokością geograficzną,
  • uczniowie wymieniają czynniki powodujące odchylenia od przyjętej prawidłowości,
  • nauczyciel wyjaśnia zróżnicowanie w wielkościach opadów odległością od mórz i oceanów, kierunkami wiatrów stałych, wpływem prądów morskich ,
  • nauczyciel w szczególności akcentuje sezonowe przesuwanie się stref klimatycznych i związane z tym zmiany kierunków wiatrów, na co pozwalają właśnie zamieszczone w Gimnazjalnym Atlasie Geograficznym mapy, przedstawiające rozkład opadów i temperatur , oddzielnie dla stycznia i lipca.
Geografowie! Pamiętajcie: bez mapy nie ma nauczania geografii.

Opracowała:
Wioletta Niedzielska
Nauczyciel geografii z ZSO nr – Gimnazjum nr 2 w Grudziądzu

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie