Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kompetencje unii europejskiej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1639 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Podstawą utworzenia jednolitego rynku wewnętrznego jest Jednolity Akt Europejski (JEA), który stał się podstawą utworzenia unii gospodarczej i walutowej, został podpisany w 1986 r. przez 9 państw członkowskich. Już traktaty rzymskie z 1957 r. wprowadziły swobodny przepływ osób, usług, towarów i kapitału. Zniesione zostały również cła i ograniczenia ilościowe, wciąż jednak istniał cały szereg barier utrudniających świadczenie usług i wymianę towarową.

Materiał do wykorzystania jako tekst źródłowy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych z edukacji europejskiej

Aneta Czartoryjska,
nauczyciel ZSZ w Piszu

     Podstawą utworzenia jednolitego rynku wewnętrznego jest Jednolity Akt Europejski (JEA), który stał się podstawą utworzenia unii gospodarczej i walutowej, został podpisany w 1986 r. przez 9 państw członkowskich. Już traktaty rzymskie z 1957 r. wprowadziły swobodny przepływ osób, usług, towarów i kapitału. Zniesione zostały również cła i ograniczenia ilościowe, wciąż jednak istniał cały szereg barier utrudniających świadczenie usług i wymianę towarową. Traktaty o EWG skupiały się głównie na unii celnej, ustalając cały harmonogram dochodzenia do niej. Natomiast pozostałe kwestie, czyli swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i siły roboczej, zostały potraktowane dość ogólnikowo. Jak wspomniałam wcześniej pozostały bariery, na przykład techniczne, takie jak zróżnicowane normy, standardy i przepisy prawne. Duże utrudnienie stanowiła bariera fiskalna, jaka stanowią zróżnicowane systemy podatkowe.
     W 1985 r. został opublikowany dokument określony jako „Biała Księga – zakończenie tworzenia rynku wewnętrznego”. Specyfika tego dokumentu polegała na ustaleniu precyzyjnych działań skierowanych na utworzenie funkcjonującego rynku wewnętrznego do końca 1992 r. Jednolity rynek wewnętrzny oparty o wcześniej zagwarantowane swobody, ma za zadanie przyczyniać się do harmonijnego, zrównoważonego i trwałego rozwoju działań gospodarczych. Ponadto zapewnia również utrzymanie wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony socjalnej, wysokiego stopnia konkurencyjności i zbieżności przedsięwzięć gospodarczych.
     Integracja rynkowa zakłada usuwanie barier ograniczających, poprzez funkcjonowanie czterech swobód w ramach rynku wewnętrznego.

I. Przepływ towarów:
     Polega na zniesieniu barier handlowych miedzy państwami członkowskimi, zniesione zostały cła i restrykcje handlowe na eksport i import. Współpraca wspólnoty z krajami trzecimi opiera się o wspólną zewnętrzną taryfę celną, która zastąpiła cła z poszczególnych państw członkowskich. Ponad to w zakres wspólnego rynku włączono zadania związane z rolnictwem i handlem produktami rolno-spożywczymi.
     W stosunku do towarów wprowadzono zasadę wzajemnego uznawania, która mówi, że wszystkie legalnie wyprodukowane i sprzedawane towary w jednym z państw członkowskich, powinny móc swobodnie przepływać wewnątrz wspólnoty i być oferowane w innych krajach wspólnoty. Był to kolejny krok pogłębiania integracji i ujednolicenia rynku wewnętrznego.

II. Przepływ osób:
     W początkowej fazie ograniczał się doi swobodnego przepływu pracowników najemnych. Układ z Schengen znacznie rozszerzył tę swobodę w ramach wspólnego rynku. Zawarto porozumienia w sprawie wniosków o status uchodźcy, wspólnych wiz, swobodnego przepływu cudzoziemców regularnie przekraczających granice, współpracy policyjnej włącznie z pościgiem transgranicznym, rejestrów hotelowych wypełnianych przez cudzoziemców, ekstradycji, przewozów broni, przemytu narkotyków. Powstał także System Informacji Schengen dla wymiany informacji policyjnych i granicznych oraz ochrony danych osobowych.

III. Przepływ usług:
     Traktaty Wspólnotowe zapewniały swobodny przepływ usług w sensie bardzo ogólnikowym. JAE zapewnia natomiast daleko posuniętą liberalizację usług szczególnie finansowych.
     Naczelna zasada w ramach rynku wewnętrznego mówi o jednolitych licencjach oraz nadzorze w państwie pochodzenia usługi. W praktyce oznacza, to że usługodawca może działać w każdym miejscu Wspólnoty, o ile uzyskał zezwolenie na swoją działalność w państwie członkowskim, w którym ma swoją siedzibę. W praktyce oznacza, to założenie oddziału firmy macierzystej. Większość przedsiębiorców unijnych woli jednak świadczyć usługi transgraniczne ze swojej stałej siedziby. Jednym z najtrudniejszych problemów, który nie ma jeszcze rozwiązania, są restrykcje nakładane przez niektóre rządy na decyzje biznesowe podejmowane przez menadżerów funduszy emerytalnych. Często są oni zmuszani do inwestowania w określone pakiety akcji lub do inwestowania w kraju.
     Brak pełnych regulacji w sprawie funduszy emerytalnych znacząco ogranicz swobodę przepływu kapitału.

IV. Przepływ kapitału:
     Swoboda ta przewidywała i przewiduje transfer kapitału w wymiarze potrzebnym do sprawnego funkcjonowania wspólnego rynku. Pojęcie przepływu kapitału obejmuje jednostronne przeniesienie z jednego państwa członkowskiego do drugiego środków finansowych w jakiejkolwiek postaci, dotyczy to również przepływu płatności. Swobodny przepływ płatności służy płaceniu za towary i usługi, przekazywaniu wynagrodzeń pracowników do ich krajów ojczystych, dywidend, czynszów dzierżawnych.
Przepływ płatności nie podlega żadnym ograniczeniom.

     Z powyższej analizy swobód zawartych w JAE wynika, że program budowy jednolitego rynku wewnętrznego stał się, jednym z najbardziej rozpowszechnionych dokumentów i zadań Wspólnoty. Jego zadaniem jest zbliżanie polityki gospodarczej krajów członkowskich, a środkiem budowy wspólnego rynku stała się wspólna polityka handlowa, polityka konkurencji, Wspólna Polityka Rolna oraz w ograniczonym stopniu, polityka transportowa i społeczna. Statystyki wskazują, że w 1995 r. udział handlu wewnątrzwspólnotowego w ramach jednolitego rynku wewnętrznego, wzrósł o 6,7% w stosunku do 1985 r.
      Może to stanowić potwierdzenie, że I zasada jest jedną z czołowych zasad całej integracji europejskiej. Zasada IV, pogłębiania integracji, od początku powstania Wspólnoty stanowiła priorytet wśród krajów członkowskich. Traktat z Mastricht, z 1993 r, powołał do życia Unię Europejską i zakładał, że Unia będzie dysponowała jednolitymi ramami instytucjonalnymi.
     Śledząc poszczególne etapy integracji europejskiej, można zauważyć włączanie kolejnych dziedzin w proces integracji. Niektóre etapy integracji połączono w całość, np: utworzenie strefy wolnego handlu i unii celnej, inne zostały wzbogacone, jak poszerzenie unii gospodarczej o unię walutową.
     Traktaty Rzymskie na mocy, których utworzono EWG, wprowadził w procesie pogłębiania integracji wspólny rynek i unię celną. Dzięki czemu zostały zniesione cła wewnątrz wspólnoty i ustalona wspólna taryfa celna. W traktacie o EWG przewidziano, więc zniesienie przeszkód w swobodnym przepływie osób, towarów, usług i kapitału, jak również w ramach integracji wprowadzono wspólną politykę rolną, wspólną politykę transportową oraz ochronę wolnej konkurencji. Został również ustanowiony Europejski Fundusz Socjalny, którego zadaniem jest rozwiązywanie problemów zatrudnienia oraz wzrost standardu życiowego wśród społeczeństwa unijnego.
     W ramach integracji został utworzony instrument finansowy Wspólnoty w postaci Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W latach 70-tych kraje członkowskie podjęły współpracę w kolejnych dziedzinach, między innymi w sferze polityki energetycznej, przemysłowej, regionalnej, fiskalnej i walutowej ( dało to podstawy do utworzenia Europejskiego Systemu Walutowego). Kolejnym etapem pogłębiania integracji było utworzenie Jednolitego Aktu Europejskiego w 1985 r. Jego najważniejszym postanowienie stało się utworzenie jednolitego rynku wewnętrznego, do końca 1992 r. Kompetencje Wspólnoty Europejskiej zostały poszerzone o kolejne dziedziny, takie jak ochrona środowiska, badań i rozwoju, zajęto się również problematyką spójności gospodarczej i społecznej ( powołano do życia Europejski Fundusz Spójności). Kolejnym etapem zacieśniania współpracy był Traktat z Mastricht.
     Cel przejścia do wyższego etapu integracji został już zawarty w Jednolitym Akcie Europejskim, wynika z tego, że jest nim Unia Europejska( traktat z Mastricht). Dotychczasowe zadania Wspólnoty zostały uzupełnione o nowe dziedziny, a mianowicie o Unię Walutowo-Gospodarczą, sieci transeuropejskie, ochronę konsumentów i zdrowia, edukację i kulturę oraz o obywatelstwo Unii. Wszystkie wymienione wcześniej zadania stanowią podstawy I filaru Unii europejskiej.
     Należy oczywiście wspomnieć o utworzeniu II filaru Unii Europejskie, w zakres którego wchodzą zagadnienia Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Należy tutaj podkreślić, że nie powoduje to utraty suwerenności. Cele wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa zostały ujęte następująco: „ochrona wspólnych wartości, podstawowych interesów, niezależności i integralności Unii oraz popierania współpracy międzynarodowej i utrwalania demokracji”. Nad całością zadań finansowych i istytucjonalnych w ramach II filaru czuwa Rada ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa . Kolejny element integracji, to współpraca krajów członkowskich w ramach III filaru, Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, który jest prowadzony przez ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
     Organizacja zadań w ramach III filaru, obejmuje współpracę w zakresie polityki azylowej, imigracyjnej, wizowej oraz współpracy sądowej w sprawach karnych, ponad to w zakresie walki z terroryzmem, zorganizowaną przestępczością, monitoringiem narkotyków. W ramach III filaru powołano Europol, którego zakres zadań został rozszerzony przez Radę Europejską, o działania prowadzące do zwalczania nielegalnego obrotu materiałami radioaktywnymi i nuklearnymi, nielegalnej imigracji, nielegalnego handlu samochodami i likwidację „prania brudnych pieniędzy”.
     Unia Europejska jako nowa, oparta na trzech filarach struktura, jest traktowana jako wyraz pogłębiających się w Europie, tendencji integracyjnych.
     Na podstawie analizy procesów integracji, do której dołączano kolejne dziedziny, możemy prześledzić ścisłą, zamierzoną i systematycznie prowadzoną współpracę, szczególnie gospodarczą.

Literatura:
  1. sir William Nicoll, Trevor C. Salmon, Zrozumieć Unię Europejską, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
  2. Michael Ahlt, Maciej Szpunar, Prawo europejskie, C.H. Beck, Warszawa 2002.
  3. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej – materiały internetowe.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie