Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Awans zawodowy nauczycieli

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1406 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Chciałabym Państwu przedstawić swój plan rozwoju zawodowego zatwierdzony pierwszego września 2003 roku. jestem nauczycielem geografii i chemii w Publicznym Gimnazjum w Oleszycach. Ubiegam się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Jolanta Biała

Plan Rozwoju Zawodowego
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Terminarz wydarzeń w związku z rozpoczęciem stażu:

1. Data rozpoczęcia stażu ………1.09.2003……
2. Termin zatwierdzenia Planu Rozwoju Zawodowego
3. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu
4. Data zakończenia stażu
5. Termin nadania stopnia awansu


INFORMACJE O NAUCZYCIELU:
Nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego w okresie 2 lata 9 miesięcy w związku z postępowaniem w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

1.Imię i Nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Jolanta Biała
2.Nazwa Szkoły Publiczne Gimnazjum w Oleszycach
3.Data rozpoczęcia stażu 1.09.2003
4.Stopień awansu zawodowego nauczyciel mianowany
5.Posiadane kwalifikacje:
•studia wyższe magisterskie: geografia
•studia podyplomowe: chemia
Główne cele planu rozwoju zawodowego:

1.Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy
2.Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego
3.Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia służącym własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły
4.Uczestnictwo w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe
Czynności i działania prowadzące do uzyskania stopnia awansu
nauczyciela dyplomowanego

1.Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Rozporządzenie MEN z dnia 03.08.2000 w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego

- Rozporządzenie MENiS z dnia 29.05.2002

- Znowelizowanej Karty Nauczyciela

2.Prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego •Archiwizacja i gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego ( zaświadczenia, protokoły, scenariusze lekcji, itd.)
3.Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
•Opis realizacji planu

§5 ust. 2, pkt. 1
Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i jakości pracy szkoły, w tym wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.

1.Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów na poziomie szkoły doskonalących pracę pedagogiczną i podwyższających jakość pracy szkoły
•Zaprojektowanie i zrealizowanie programu edukacji regionalnej (dziedzictwo kulturowe w regionie) „Kto Ty jesteś?” w celu:
- rozwijania wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach
z kulturą narodową
- kontaktu ze środowiskiem lokalnym i regionalnym, wytworzenia bliskich więzi i zrozumienia różnorakich przynależności człowieka
- rozwijania wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny
• Zaprojektowanie i przeprowadzenie przedsięwzięcia „Bezpieczeństwo – prawo dla każdego” – w ramach godzin wychowawczych
• Zaprojektowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia „Poznajemy naszą społeczność lokalną” – w ramach godzin wychowawczych, dotyczącego współżycia w społeczności lokalnej, obowiązku wobec Ojczyzny, poszanowania środowiska przyrodniczego
• Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (społecznie) dla uczniów mających trudności w nauce (geografia, chemia)
• Prowadzenie zajęć z uczniem zdolnym, mających na celu umożliwienie uczniowi samorealizację swoich zainteresowań
• Organizowanie i przygotowanie uczniów do udziału w konkursach w ramach zajęć dydaktycznych i wychowawczych

2.Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej
• Ukończenie kursu komputerowego
• Stosowanie technologii komputerowej na zajęciach z uczniami
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii, Internetu
• Opublikowanie materiałów związanych z wykonywaną pracą na stronach internetowych
• Tworzenie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniem
3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
• Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (WDN) oraz szkoleniowych Radach Pedagogicznych
• Udział w warsztatach metodycznych

§5 ust. 2, pkt. 2
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły

1.Dzielenie się własną wiedzą i doświadczeniem
• Praca w komisji socjalnej
• Udział w organizacji, przeprowadzeniu i analizie próbnych egzaminów gimnazjalnych (wewnątrzszkolnych)
• Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów (aktywne uczestniczenie w zajęciach zespołu przyrodniczego)
• Udostępnianie scenariuszy imprez szkolnych innym, zainteresowanym nauczycielom
• Opublikowanie w portalu internetowym „Planu Rozwoju Zawodowego”
• Współpraca z gazetką szkolną „Gimzetka”

§5 ust. 2, pkt. 3 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich

1.Opracowanie i wdrożenie na poziomie szkoły programu „My i nasza Europa”
• Opracowanie programu mającego na celu realizację zadań Klubu Europejskiego „Euroludek” działającego od 2002 roku.
Program ma na celu:
- propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat krajów europejskich
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za pokój, bezpieczeństwo i obronę praw człowieka
- dostarczenie jak najwięcej informacji o Polsce i Świecie
- wyrabianie wśród uczniów tolerancji wobec innych poglądów, nacji

Wymienione wyżej cele realizowane będą przy współpracy dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły i innych pracowników pedagogicznych, poprzez:
- zajęcia z uczniami
- opracowywanie gazetek szkolnych (gazetka ścienna na korytarzu szkoły)
- prowadzenie konkursów
- organizowanie „Dnia Europejskiego”
- współpracę z gazetką szkolną „Gimzetka”
- wykorzystanie różnych źródeł informacji: Internet, podręcznik - „Szkoła – Edukacja Europejska. Część 1 i 2 „, CD.

2.Opracowanie i wdrożenie planu, programu na poziomie szkoły doskonalących pracę pedagogiczną, opiekuńczą i wychowawczą
- Opracowanie i wdrożenie klasowego planu wychowawczego dla klasy, w której pełniona jest funkcja wychowawcy klasy:
- Opracowanie planu współpracy z rodzicami
- Opracowanie tematyki godzin wychowawczych i godzin wspomagających
- Opracowanie planu wychowawczego, mającego w założeniu realizację celów:

a) organizacja zespołu klasowego poprzez przygotowanie uczniów do działań wychowawczych, wypracowując Kontrakt
b) pomoc w rozwiązywaniu problemów (w nauce, indywidualnych)
c) zapoznanie się z sytuacją materialną i rodzinną uczniów
d) organizację spotkań klasowych np. ognisko, wieczór wigilijny
e) organizację imprez klasowych i szkolnych (wzbudzenie chęci kulturalnej zabawy, integracji klasy)

§5 ust. 2, pkt. 3 lit. b
Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą

1.Opracowanie publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą
• Opracowanie i umieszczenie w szkolnej gazetce „Gimzetka” artykułów dotyczących Krajów Europy
• Prelekcje na spotkaniach z rodzicami:
- przygotowanie referatów, wygłaszanie ich na spotkaniach

§5 ust. 2, pkt. 3 lit. c
Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym

1.Prowadzenie zajęć otwartych
• Prowadzenie zajęć otwartych

§5 ust. 2, pkt. 3 lit. d
Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich

1.Aktywna i systematyczna współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę nauczycieli
• Współpraca z Pedagogiem Szkolnym i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
• Współpraca z Sanepidem
• Współpraca z higienistką szkolną
• Współpraca z Policją i Straż Pożarną
• Współpraca z Radą Rodziców

§5 ust. 2, pkt. 3 lit. h
Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji

1.Stałe uczestniczenie w pracach organów szkoły
• Wykonywanie zadań wynikających z potrzeb szkoły:
- pełnienie obowiązków członka komisji konkursowej
- pełnienie obowiązków członka komisji egzaminacyjnej
- praca w zespole ds. ankiet dla rodziców w ramach Mierzenia jakości Pracy Szkoły
- opieka nad klasopracownią geograficzną
- przygotowanie i prowadzenie imprez szkolnych i wycieczek
- praca nad ewaluacją dokumentacji szkoły
- prowadzenie sklepiku szkolnego „Smerfetka”

§5 ust. 2, pkt. 4
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.Rozpoznanie i rozwiązanie problemu wychowawczego
- Opis i analiza przypadku
2. Rozpoznanie i rozwiązanie innego problemu z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły
- Opis i analiza przypadku


Jolanta Biała

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie