Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kryteria oceny z WF

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 29528 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego  (zgodnie ze statutem szkoły ) nauczyciel bierze w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
Na ocenę z wychowania fizycznego maja wpływ elementy takie jak;Postawa i aktywność ucznia podczas zajęć, frekwencja, przygotowanie ucznia do lekcji, wiadomości  oraz  oceny  sprawdzianów  umiejętności   i  motoryczności.  Za każdy z w/w elementów uczeń otrzymuje jedną ocenę ogólną.Decyzje o zwolnieniu z wychowania fizycznego podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii lekarskiej i doręczeniu przez rodziców odpowiedniego podania. 


1.Postawa i aktywność.

Postawa ucznia podczas zajęć może przejawiać się w:
- chęci i zaangażowaniu się ucznia w lekcję,
- postawie wobec kolegów – pomoc, życzliwość, nie używanie wulgaryzmów,
- postawie wobec nauczyciela np. pomoc w prowadzeniu części lekcji, pomoc w organizacji przyborów i przyrządów itp.,
- zachęcaniu innych do aktywności ruchowej
- zainteresowaniu lekcją
- stosowaniu zasad higieny osobistej,
- pomaganiu słabszym uczniom,
- inwencji ucznia podczas lekcji,
- zainteresowaniu się wybraną dyscypliną sportu,
- pomocy w organizowaniu imprez sportowych,

W zależności od nasilenia się powyższych cech pozytywnych lub negatywnych nauczyciel może dokonać oceny bieżącej tych postaw  stawiając  ,,+ ” lub ,,- ” a w końcowym  rozrachunku uczeń uzyskuje  następującą ocenę:


+++ : celujący
++    : bardzo dobry
+      : dobry
-       : dostateczny
--      : dopuszczający
---     : niedostateczny


Wpływ na ocenę semestralną za postawę ma również ;
- udział w zajęciach sportowych w ramach istniejących sekcji, którą wystawia nauczyciel  
prowadzący, na podstawie obecności ucznia na zajęciach,
- udział w zawodach sportowych


2.Frekwencja

Frekwencja mierzona jest stosunkiem ilości godzin zajęć, w których uczeń uczestniczył do ilości godzin przeprowadzonych w semestrze w tej klasie.Za nieusprawiedliwioną nieobecność oraz nieusprawiedliwiony brak udziału w lekcji odejmuje się jeden punkt od ilości godzin, w których uczeń uczestniczył. Na koniec każdego semestru frekwencja ucznia zostaje zsumowana, przeliczona na procenty i na tej podstawie wystawiona zostaje ocena z tego zakresu.Udział procentowy do skali ocen wygląda następująco:

100-97% : celujący
96-85% : bardzo dobry
84-70% : dobry
69-53% : dostateczny
52-41% : dopuszczający
40-  0% : niedostateczny

3.Przygotowanie ucznia do lekcji


Dopuszcza się jeden brak stroju sportowego w semestrze, każdy następny
brak ma wpływ na ocenę w tym elemencie w następujący sposób;

- uczeń zawsze posiada strój sportowy            -     celujący 
- jeden raz w semestrze nie posiada stroju      -     bardzo dobry
- dwa razy w semestrze nie posiada stroju       -     dobry
- trzy razy w semestrze nie posiada stroju       -     dostateczny
- cztery razy w semestrze nie posiada stroju    -     dopuszczający
- pięć razy w semestrze nie posiada stroju      -     niedostateczny

4.Wiadomości

Wiadomości z zakresu kultury fizycznej są istotnym czynnikiem w świadomym podejściu do aktywności ruchowej i dbałości o swoje zdrowie. Kontrola poziomu wiedzy jest połączona z czynnościami kontrolno-oceniającymi umiejętności ruchowe. Wiadomości obejmują :

- zasady prawidłowego żywienia, wpływu wysiłku na organizm,
- sposoby podnoszenia sprawności, znajomość dyscyplin sportowych,
- zasady hartowania, bezpieczeństwa, odpoczynku i higieny,
- zasady sędziowania, przepisów sportowych, organizacji zawodów,
- zasady udzielania pierwszej pomocy, kulturalnego kibicowania.
- zasady przeprowadzania prawidłowego przygotowania do wysiłku (co najmniej 2 w semestrze),
 
5.Oceny sprawdzianów umiejętności  i  motoryczności.

Na początku semestru nauczyciele informują ile i jakie sprawdziany będą przeprowadzane w danej klasie (związanie jest to planem organizacyjnym szkoły).Oceniając sprawdziany umiejętności i motoryczności ucznia, nauczyciele korzystają z gotowych tabel, np. lekkoatletycznych lub oceniają uczniów analizując najlepsze i najsłabsze wyniki w danej klasie. Ocena za technikę wykonania danego elementu ma znaczenie przy ustalaniu oceny. Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny w tym obszarze po wszesniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem prowadzącym (o ile pozwalają  na to warunki pogodowe).
Uczeń jest zobowiązany zaliczyć sprawdziany, które przeprowadzono podczas jego nieobecności w szkole. W przypadku braku oceny ze sprawdzianu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (wyjątek stanowi zwolnienie lekarskie).


 opracował:Marek Siwek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie