Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program wychowania motoryzacyjnego w szkole podstawowej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1598 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Wypadki drogowe są poważnym problemem społecznym. Najbardziej narażeni na utratę zdrowia i życia są młodzi, niechronieni uczestnicy ruchu drogowego a więc piesi i rowerzyści. Edukacja w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym ma do odegrania kluczową rolę w walce z zagrożeniem na polskich drogach. Umiejętności  i wiedza, właściwa postawa i zachowanie w ruchu drogowym są czynnikami najważniejszymi dla najmłodszych najmniej chronionych użytkowników dróg. To szansa uniknięcia zagrożeń i równy start w dorosłe życie. Edukacja z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego powinna gwarantować, że dzieci i nastolatki nauczą się szanować fundamentalne prawo do życia człowieka. Od najmłodszych lat dziecko powinno rozumieć, że prowadzenie pojazdu to nie tylko przyjemność, ale czynność, która wymaga rozsądku, poczucia odpowiedzialności i szacunku dla innych ludzi.
PROGRAM
WYCHOWANIA MOTORYZACYJNEGO
w Szkole Podstawowej
do realizacji w klasach I – VI

WSTĘP

Wprowadzenie od 1998 roku sprawdzania kwalifikacji w zakresie uzyskania karty rowerowej w szkole przez uczniów w wieku od 10 lat a od 1999 roku wydawania kart rowerowych przez dyrektora szkoły, nakłada na szkołę
a przez to na nauczycieli ogromną odpowiedzialność moralną i uzasadnia poważne podejście do problemu bezpieczeństwa dzieci na drodze.

Wypadki drogowe są poważnym problemem społecznym. Najbardziej narażeni na utratę zdrowia i życia są młodzi, niechronieni uczestnicy ruchu drogowego a więc piesi i rowerzyści. Edukacja w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym ma do odegrania kluczową rolę w walce
z zagrożeniem na polskich drogach. Umiejętności  i wiedza, właściwa postawa
i zachowanie w ruchu drogowym są czynnikami najważniejszymi dla najmłodszych najmniej chronionych użytkowników dróg. To szansa uniknięcia zagrożeń i równy start w dorosłe życie.
Edukacja z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego powinna gwarantować, że dzieci i nastolatki nauczą się szanować fundamentalne prawo do życia człowieka. Od najmłodszych lat dziecko powinno rozumieć,
że prowadzenie pojazdu to nie tylko przyjemność, ale czynność, która wymaga rozsądku, poczucia odpowiedzialności i szacunku dla innych ludzi.
Aby osiągnąć jak najlepsze wyniki, edukacja z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego nie może koncentrować się na przepisach ruchu drogowego,
ale na kształtowaniu pozytywnych postaw w odniesieniu  do bezpieczeństwa.
Obowiązek realizacji wychowania komunikacyjnego w drugim etapie edukacyjnym dla klas IV – VI zgodnie z zarządzeniem nr 2 MEN z dnia
17. 02. 1995 roku przypisany został przede wszystkim nauczycielom techniki. Niestety ograniczenie liczby godzin przeznaczonych na nauczanie tego przedmiotu (2 godziny w całym cyklu) nie sprzyja wszechstronnemu przygotowaniu uczniów  w zakresie bezpiecznych i kulturalnych zachowań
w ruchu drogowym. W praktyce najczęściej bywa tak, że już w klasie IV dziecko dostaje kartę rowerową po opanowaniu podstawowych przepisów, znaków i zasad ruchu drogowego, a to niestety nie świadczy o tym, że jest przygotowane do tego, by być pełnoprawnym użytkownikiem dróg publicznych. Nie ma wykształconego nawyku przestrzegania tych reguł, nie jest w pełni świadome tego, że postępując nie zgodnie z przepisami stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia swojego
i innych. Dziecko nie tylko powinno znać ale nade wszystko umieć stosować wiedzę w typowej bądź nietypowej sytuacji.

Wychowanie i kształcenie w zakresie wychowania komunikacyjnego jest zadaniem tak ważnym jak i trudnym. Dzieci stanowią bowiem grupę uczestników ruchu drogowego nie mającą jeszcze tyle doświadczenia co dorośli, uczniowi zwłaszcza młodsi bywają nieostrożni, nie skupiają uwagi, są mniej spostrzegawczy i nie potrafią jeszcze analizować sytuacji, nie dostrzegają skutków swoich zachowań. 

Szybki rozwój motoryzacji w naszym kraju powoduje, że nie da się uchronić dzieci od kontaktu z tym światem, nauczmy je więc rozpoznawać zagrożenia jakie mogą się przydarzyć w czasie korzystania z dróg i pokażmy właściwe metody postępowania, aby umiały ich unikać. Możemy to osiągnąć tworząc szkolny program wychowania motoryzacyjnego. Systematyczna realizacja treści w nim zawartych na wszystkich poziomach pracy dydaktyczno-wychowawczej powinna wpłynąć na właściwe ukształtowanie postaw w zakresie kulturalnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Program ten ma na celu doprowadzenie do tego by praca z młodzieżą w zakresie edukacji komunikacyjnej miała charakter działań zintegrowanych, opartych na wzajemnym przenikaniu się wiedzy zarówno pomiędzy poszczególnymi etapami kształcenia (etap I – lasy I-III, etap II – klasy IV-VI) (ważne aby cele kształcenia
i wychowania na każdym etapie tworzyły logiczny ciąg) jak również pomiędzy przedmiotami szkolnymi, integrując je i tworząc warunki do współpracy całego zespołu nauczycieli przy tworzeniu systemu konkretnych działań zmierzających do kształcenia umiejętności i nawyków warunkujących bezpieczne uczestnictwo we współczesnym świecie motoryzacji. Nauczyciele mogą nadawać poszczególnym problemom bezpieczeństwa ruchu drogowego różne aspekty
i rozwijać je na swoich przedmiotach. Treści wychowania motoryzacyjnego powinno się realizować nie tylko na zajęciach nauczania zintegrowanego  czy lekcjach techniki ale też informatyki, wychowania fizycznego, plastyki,
na godzinach wychowawczych, języku polskim, przyrodzie i innych przedmiotach oraz w ramach ścieżek edukacyjnych: pro-zdrowotnej
i ekologicznej.


ZADANIA SZKOŁY

Podstawą edukacji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
są wnioski wynikające z badań naukowych.

Najważniejsze z nich to:

-         „Do osiągnięcia 10 – 12 lat dziecko nie jest zdolne do samodzielnego dawania sobie rady z ruchem drogowym”.

-         „Kształcenie dzieci do bezpieczeństwa nie powinno oznaczać nauczenia ich kodeksu drogowego... znajomość znaków drogowych nigdy nie przyczyniła się do uratowania życia dziecka. Znajomość ta jest bez wątpienia potrzebna, ale nie jest sprawą zasadniczą”.

-         „Dzieci od 5 roku życia potrafią jeździć rowerem, ale dopiero po ukończeniu 12 lat są w stanie dobrze zachować równowagę i równocześnie analizować wszystkie złożone sytuacje drogowe”.

-         „Praktyczna nauka jazdy rowerem powinna odbywać się w rzeczywistym ruchu. Zajęcia w symulowanych warunkach (miasteczka ruchu drogowego, boiska szkolne) nie mają wpływu na zmniejszenie zagrożeń dzieci
na drogach oraz zagrożeń powodowanych przez dzieci”.

-         „...ryzyko posiada dużą wartość dla młodych, przede wszystkim jeśli chodzi o wyrażenie takich emocji jak agresja, poszukiwanie aprobaty rówieśników, sprzyja poczuciu siły i wzmacnia samoocenę [...] istnieją dowody, że młodzi ludzie mają tendencję do niedoceniania negatywnych konsekwencji ryzyka. Śmierć jest dla większości młodych ludzi zdarzeniem bardzo odległym”.


Analizując te wnioski oraz zadania zawarte w podstawie programowej należy przyjąć następujące zadania do realizacji:

·        Zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości zaznajomienia się
z zasadami prawidłowych zachowań w ruchu drogowym.

·        Umożliwienie zrozumienia sensu zasad, nakazów i zakazów w ruchu drogowym.

·        Stworzenie warunków do kształcenia zachowań sprzyjających zdrowiu własnemu i innych użytkowników dróg.

·        Stworzenie warunków do oceniania własnych zachowań, postaw
i umiejętności związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym.

·        Kształcenie umiejętności właściwego postępowania w sytuacjach zagrożeń na drodze i w jej pobliżu.

·        Kształtowanie podstawowych wartości obywatelskich związanych
z uczestnictwem w ruchu drogowym, takich jak: tolerancja, wzajemne zaufanie, odpowiedzialność, życzliwość, rzetelność, współdziałanie, szacunek, opiekuńczość wobec słabszych (małe dzieci, inwalidzi, osoby starsze).

·        Przygotowanie do uczestnictwa w ruchu drogowym - zdobycie karty rowerowej.

·        Popularyzowanie roweru oraz innego sprzętu rekreacyjno-sportowego
w aspekcie ekologicznym i zdrowotnym..


TREŚCI

Treści zawarte w podstawie programowej I etapu edukacyjnego (kształcenie zintegrowane), II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) oraz edukacji pro-zdrowotnej wyznaczają następujące treści do realizacji:

·        Podstawowe  wiadomości z prawa o ruchu drogowym.

·        Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym

·        Przepisy o ruchu pieszych.

·        Przepisy o ruchu rowerzystów.

·        Znaki i sygnały w ruchu drogowym.

·        Najbliższe otoczenie i jego infrastruktura drogowa.

·        Orientacja w terenie, szkic, plan, mapa, bezpieczna trasa.

·        Formy ruchu stwarzające możliwości osiągnięcia sprawności jazdy rowerem.

·        Budowa, obsługa i konserwacja roweru.

·        Prawidłowe i bezpieczne korzystanie jezdni, pobocza, drogi, środków komunikacji jako pieszy, pasażer i użytkownik sprzętu rekreacyjno-sportowego.

·        Zjawiska fizyczne i atmosferyczne a ruch drogowy (droga hamowania, prędkość, gołoledź, szadź, mgła).

·        Przyczyny wypadków i wykroczeń w ruchu drogowym (alkohol, nadmierna prędkość, brawura).

·        Udzielanie pierwszej pomocy.


OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

W zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym uczeń:

·        Przewiduje rozpoznaje i prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożeń
i zdarzeń w ruchu drogowym.

·        Bezpiecznie porusza się po drogach jako pieszy uczestnik ruchu.

·        Przygotowuje zgodnie z przepisami rower do eksploatacji w ruchu drogowym.

·        Bezpiecznie porusza się po drogach rowerem według obowiązujących zasad.

·        Prowadzi obserwację ruchu drogowego.

·        Dostrzega związki przyczynowo – skutkowe między zjawiskami fizycznymi i atmosferycznymi, a bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

·        Wybiera bezpieczną drogę z domu do szkoły, ze szkoły do domu, planuje trasy do miejsc wypoczynku i innych miejsc podróży.

·        Dostrzega problemy i potrzeby najbliższego otoczenia w zakresie poprawy bezpieczeństwa  w ruchu drogowym, także dla osób niepełnosprawnych.

·        Ocenia własne zachowania i innych uczestników ruchu drogowego, przewiduje ich konsekwencje.

·        Ocenia własne możliwości i przygotowanie do uczestnictwa
w  ruchu drogowym w roli pasażera, pieszego i kierującego pojazdem.

·        Przyjmuje krytyczną postawę wobec osób naruszających przepisy.

·        Respektuje zasady społecznego współżycia w ruchu drogowym.


MATERIAŁ NAUCZANIA

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE
Cele:

·        zapoznanie z podstawowymi zasadami prawidłowego postępowania
w ruchu drogowym pieszych,

·        kształcenie bezpiecznych i kulturalnych zachowań w ruchu drogowym.

Etap

Treści

Osiągnięcia. Uczeń:Klasa I

- Droga dziecka do szkoły, miejsce zamieszkania (adres)
- Uczestnicy ruchu drogowego: pieszy, pasażer, kierujący pojazdem.
- Wybrane znaki drogowe dla pieszych.
- Elementy drogi: Jezdnia, chodnik, pobocze.
- Rodzaje przejść przez jezdnię.
- Zasady przechodzenia przez jezdnię.
- Sygnalizacja świetlna
- Pojęcia: skrzyżowanie, zakręt, przejazd kolejowy, tunel.
- Zasady bezpieczeństwa w trakcie zabaw w pobliżu ulic.
- Zachowanie się na drodze w terenie niezabudowanym, na przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach, w środku komunikacji publicznej.
- Poruszanie się po drogach przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych.
- Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego obowiązujących pieszych
- Udzielanie pierwszej pomocy przy krwotoku z nosa.

- zna swój adres i potrafi opisać swoją drogę do szkoły,
- zna niektóre znaki drogowe,
- wymienia uczestników ruchu
drogowego,
- rozumie przydatność znaczków odblaskowych i jest w nie wyposażony,
- przestrzega zasady poruszania się po drogach,
- zna i  przestrzega zasady przechodzenia przez jezdnię,
- rozpoznaje podstawowe znaki drogowe dla pieszych,
- zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa zabaw w pobliżu jezdni,
- potrafi właściwie i kulturalnie zachować się w środkach komunikacji
- zachowuje ostrożność na drodze
w różnych warunkach atmosferycznych,
- wie że spaliny są szkodliwe dla środowiska,
- zna podstawowe pojęcia związane
z ruchem drogowym,
- umie udzielić pomocy przy krwotoku
z nosa.


Klasa II
- Drogi na wsi i w mieści.
- Poruszanie się pieszego po drogach
w mieście i poza miastem.
- Drogi w mojej miejscowości: rodzaje dróg, nawierzchnie, nazwy najbliższych miast i wsi.
- Zachowanie się w ruchu drogowym
w terenie zabudowanym
i niezabudowanym.
- Korzystanie z dróg przez grupy pieszych.
- Konsekwencje nieprawidłowych zachowań uczestników ruchu.
- Grupy znaków drogowych (ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne).
- Znaki kierunków i miejscowości.
- Warunki drogowe w różnych porach roku.
- Ograniczenia widoczności, hamowanie, poślizg.
- Uczestnik ruchu drogowego, zasada ruchu prawostronnego.
- Udzielanie pierwszej pomocy przy skaleczeniu.


- wie, jak zachować się na drodze
z chodnikiem i bez chodnika,
- posługuje się pojęciami: „drogi utwardzone”, „jednokierunkowe”
i „wielokierunkowe”,
- wymienia miasta i wsie sąsiadujące
z rodzinną miejscowością,
- zna zasady przechodzenia przez jezdnię w terenie niezabudowanym,
- umie korzystać z dróg będąc w grupie pieszych,
- zna konsekwencje nieprawidłowych zachowań uczestników ruchu (wypadki drogowe),
- zna niektóre znaki ostrzegawcze, nakazu, zakazu, informacyjne,
- odnosi kolor i kształt znaków do ich rodzaju;
- potrafi rozmieścić na makietach
i ilustracji odpowiednie znaki drogowe,
- dostrzega związki przyczynowo – skutkowe między cechami pór roku
a warunkami drogowymi,
- zna rodzaje zagrożeń na drogach spowodowanych przez trudne warunki atmosferyczne,
- zna sposoby poprawy bezpieczeństwa pieszych i pasażerów w trudnych warunkach   atmosferycznych (ubiór, odblaski);
- udziela pierwszej pomocy przy skaleczeniach.

Klasa III
- Zasady poruszania się po drogach publicznych.
- Drogi lądowe i bezpieczne ich użytkowanie.
- Transport samochodowy. Praca kierowcy.
- Transport kolejowy. Praca kolejarza.
- Transport wodny, śródlądowy i morski.  Praca marynarza i rybaka.
- Transport lotniczy.
- Drogi i środki transportu w dawnych czasach.
- Partnerstwo i współpraca.
- Udzielanie pierwszej pomocy przy oparzeniach.
- zna podstawowe przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych
i rowerzystów,
- zna podstawowe znaki drogowe oraz rodzaje dróg,
- przestrzega bezpieczeństwa 
w środkach komunikacji,
- zna środki transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i powietrznego,
- wie, jak odpowiedzialna i trudna jest praca: kierowcy, kolejarza, marynarza,  rybaka, lotnika,
- zdaje sobie sprawę z konieczności ochrony czystości wód morskich
i śródlądowych,
- udziela pierwszej pomocy przy oparzeniach.

Uwagi o realizacji

W czasie realizacji zadań wychowania komu­nikacyjnego w młodszych klasach szkoły pod­stawowej należy stosować przede wszystkim ćwiczenia
i zabawy symulacyjne oraz metody nauczania oparte na obserwacji. Poprzez symu­lację i modelowanie dzieci stają się „uczestnika­mi ruchu", co ułatwia nauczycielowi skierowa­nie i koncentrację uwagi uczniów wokół zagad­nień merytorycznych. Ten rodzaj zabawy sprzy­ja łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy.


Propozycje sposobów realizacji na zajęciach z dziećmi:

·  Rozmowy, scenki, pogadanki na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły
i ze szkoły.                                             
·  Wycieczki do miejsc najbardziej ruchliwych, skrzyżowań itp.
·  Prezentacja właściwego przechodzenia przez ulicę, poznanie 5- zasad przechodzenia przez jezdnię.                                                        
·  Wykonywanie prac plastyczno – technicznych np. makiety przejścia ulicznego, znaków drogowych.
·  Ilustracje dźwiękowe do tragicznych wydarzeń na jezdni ( wyciąganie wniosków).                                                                                                
·  Zapoznanie z wyjściami ewakuacyjnymi na terenie szkoły, właściwe zachowanie w przypadku zagrożenia.                                                
·  Współpraca z policją, zapoznanie z przepisami ruchu drogowego, zagrożeniami ze strony osób obcych.                                                   
·  Oglądanie filmów dotyczących bezpieczeństwa np. bezpieczne i ostrożne obsługiwanie urządzeń elektrycznych.
·  Ćwiczenia z programem komputerowym „Klik uczy zasad ruchu drogowego”                                      
·  Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu wiedzy z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym dla dzieci klas I – III.
Odpowiedzialni: nauczyciele nauczania zintegrowanego.


DRUGI ETAP KSZTAŁCENIA KLASY IV – VI
Cele:

·        Utrwalenie i uzupełnienie wiadomości dotyczących przepisów o ruchu pieszych.

·        Zapoznanie z przepisami, znakami i zasadami ruchu drogowego obowiązującymi kierującego rowerem.

·        Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych uczestników ruchu drogowego.

·        Kształtowanie partnerskich, nie agresywnych zachowań na drodze.

·        Zdobycie niezbędnych wiadomości i umiejętności do uzyskania karty rowerowej.


Etap

Treści

Osiągnięcia. Uczeń:

Formy realizacji. OdpowiedzialnyKlasa IV
1. Przepisy o ruchu pieszych przypomnienie i pogłębienie treści z klas I-III

- zna  zasady prawidłowego postępowania w ruchu drogowym pieszych,
- bezpiecznie
i kulturalnych zachowuje się na drodze jako pieszy
- godz. z wych. (pogadanka)
- technika (Elementarz pieszego – pogadanka, test sprawdzający „Pieszy na drodze” w programie komputerowym PowerPoint )
- spotkanie z przedstawicielami Wydziału Ruchu Drogowego KPP

 
2. Orientacja w terenie najbliższego otoczenia, infrastruktura drogowa:

- sporządzanie szkiców,  planów i map najbliższego otoczenia,
- wytyczenie bezpiecznej trasy do i ze szkoły,
- miejsca na drodze, z których powinien korzystać pieszy;
- zasady korzystania z jezdni pobocza, drogi dla rowerów.

- sporządza mapę najbliższego otoczenia
- zna zasady korzystania z jezdni, pobocza, drogi dla rowerów.
- przyroda (opracowanie planów i map)
- technika (według rozkładu zajęć wychowanie komunikacyjne)
 
3.  Prawidłowe przygotowanie i eksploatacja roweru a bezpieczeństwo jazdy w ruchu drogowym:

- historia roweru na przestrzeni wieków;
- budowa i obowiązkowe wyposażenie roweru;
- oświetlenie roweru i elementy odblaskowe;
- obsługa i konserwacja roweru;
- używanie kasków ochronnych.
- zna podstawowe układy i ich elementy w rowerze,
- zna elementy wyposażenia roweru,
- rozumie konieczność posiadania wymaganego wyposażenia w rowerze,
- potrafi przygotować rower do jazdy,


- technika (wykład – historia roweru, zajęcia praktyczne z rowerem)
 4.  Podstawowe przepisy o ruchu rowerów:
- pojęcia ustawowe dotyczące rowerzysty;
- warunki uzyskania karty rowerowej;
- ruch prawostronny;
- znaki (poziome, pionowe)
 i sygnały (świetlne, dźwiękowe, nadawane przez kierujących ruchem ) obowiązujące rowerzystów.

- rozróżnia znaki poziome i pionowe
- zna rodzaje pionowych znaków drogowych i ich  charakterystyczne cechy wyglądu
- rozumie na czym polega zasada ruchu prawostronnego,
-rozumie znaczenie sygnałów sygnalizacji świetlnej,
- rozumie znaczenie sygnałów wydawanych przez kierującego ruchem,
 - kółko informatyczne (opracowanie testów
ze znakami drogowymi)

- technika (pogadanka, wykład z wykorzystaniem plansz ze znakami)
-
plastyka (przygotowanie znaków i sygnalizatorów do miasteczka)
- informatyka, kółko informatyczne, technika (programy komputerowe
 z testami sprawdzającymi wiadomości)
 5.  Jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym kierując rowerem:
- włączanie się do ruchu;
- zmiana kierunku lub pasa ruchu;
- wymijanie, wyprzedzanie, omijanie;
- drogi dla rowerzystów oraz ich oznakowanie;
- zachowanie wobec pieszych;
- przejazd przez skrzyżowania;
-zatrzymanie i postój;
- obok przystanków komunikacji publicznej;
- przez przejazdy kolejowe.
- zna i stosuje zasady włączania się do ruchu,
- zna i rozumie różnice między poszczególnymi manewrami na drodze (omijanie, wymijanie, wyprzedzanie),
- zna zasady przejazdu
i pierwszeństwa na różnego typu skrzyżowaniach,
- rozumie różnicę między zatrzymaniem się
i postojem,
- zna zasady przejazdu przez przejazd kolejowy z zaporami i bez.
- technika (wykład pogadanka, analiza plansz ze znakami
 i sytuacjami na skrzyżowaniach)

- kółko informatyczne (opracowanie foliogramów - sytuacje na skrzyżowaniach, opracowanie testów)
- informatyka (rozwiązywanie testów
w programach komp. wymagających połączenia z internetem)
 
- wychowanie fizyczne (przygotowanie miasteczka na boisku szkolnym, trening jazdy zgodnie
 z obowiązującymi zasadami)
 - spotkanie z przedstawicielami Wydziału Ruchu Drogowego KPP
 6.  Rower jako ekologiczny
środek transportu:
- propagowanie roweru jako środka transportu nie zanieczyszczającego  środowiska  naturalnego;
- wykorzystanie roweru
 w rekreacji, turystyce
 i sporcie
.
- rozumie że rower jest ekologicznym i zdrowym środkiem transportu
- przyroda (pogadanka)
- godz. z wych.
- technika,
- wych fiz
- zajęcia pozalekcyjne (wycieczki rowerowe
 ze zwróceniem uwagi
na stosowanie zasad
 i przepisów ruchu drogowego)
  7. Nieprawidłowe zachowania rowerzystów, które mogą stać się przyczyną       wypadków drogo­wych:
- korzystanie z bardzo ruchliwych jezdni zwłaszcza gdy jest pobocze lub droga dla rowerów;
- jazda środkiem jezdni lub obok drugiego uczestnika ruchu;
- przewożenie rowerem innych osób lub du­żych i źle zamocowanych przedmiotów;
- jazda bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach;
-  czepianie się pojazdów
- partnerstwo w ruchu dro­gowym
- prawo każdego człowieka do życia i zdro­wia
- zna konsekwencję nieprawidłowych zachowań uczestników ruchu (wypadki drogowe),
- zdaje sobie sprawę
z tego, że niewłaściwe, zachowanie się na drodze może doprowadzić do utraty zdrowia lub życia,
- umie zachować się bezpiecznie na drodze,
- umie postępować na drodze zgodnie
z zasadami współżycia społecznego.
- godz z wych (pogadanka)
- język polski (pogadanka)
- spotkanie z przedstawicielami Wydziału Ruchu Drogowego KPP
 8.  Jazda w złych warunkach atmosferycznych i podczas ciemnej pory doby
- używanie świateł zewnętrznych,
-podczas jazdy w mieście
i  poza miastem.

- zdaje sobie sprawę, że złe warunki atmosferyczne powodują utrudnienia w ruchu drogowym i wpływają na powstawanie zagrożeń na drogach
- godz z wych (pogadanka)
- technika (pogadanka)
 9.  Postępowanie w razie wypadku
- zawiadomienie pogotowia ratunkowego, policji (w miarę możliwości zwrócenie się o po­moc do osoby dorosłej),
- telefony alarmowe, umiejętność posługi­wania się nimi,
- w miarę możliwości udzielenie pierwszej pomocy  
- umie zachować się w razie wypadku drogowego,
- zna telefony do służb, które należy zawiadomić w razie wypadku drogowego,
- zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.
- technika (pogadanka)
- przyroda (pogadanka)
-
pielęgniarka szkolna (film, wykład, pokaz)
- informatyka, kółko informatyczne (program komputerowy z testem „Pomoc przedlekarska”)
 

Klasa V
1. Przepisy o ruchu pieszych i rowerzystów powtórzenie, rozszerzenie i utrwalenie wcześniej nabytych wiadomości
- przemieszczanie się pieszych w kolumnie
- przemieszczanie się rowerzystów w kolumnie
- hierarchia ważności norm, znaków, sygnałów i poleceń
 w ruchu drogowym
- zna  zasady prawidłowego postępowania w ruchu drogowym pieszych,
- bezpiecznie i kulturalnych zachowuje się na drodze jako pieszy i kierujący rowerem
- technika (pogadanka)
 2.  Rozwó­j motoryzacji:
- korzyści wynikające
 z rozwoju motoryzacji
-zagrożenia wynikające
z rozwoju motory­zacji

- potrafi wskazać jakie korzyści niesie rozwój motoryzacji,
- wymienia i rozumie zagrożenia wynikające z rozwoju motoryzacji
- godz z wych (pogadanka)
- język polski (pogadanka)
 3.  Wypadki drogowe
- najczęstsze przyczyny wypadków drogowych,
- ryzykowne zacho­wania pieszych, pa­sażerów
 i rowerzystów,
-  zagrożenia dzieci w wieku 7-12 lat,
-  sposoby zapobiegania wypad­kom drogowym,
-  świadome, bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym,
- wymienia najczęstsze przyczyny wypadków drogowych,
- zdaje sobie sprawę z konsekwencji ryzykownego zachowania użytkowników dróg,
- umie zachować się bezpiecznie na drodze,
- spotkanie z przedstawicielami Wydziału Ruchu Drogowego KPP
- godz z wych (pogadanka)
- technika (pogadanka)
 4.    Przepisy i zasady regulujące bezpieczeńst­wo
i porządek ruchu:
- zasada zachowania ostrożności (szczególna ostrożność)
-  zasada ograniczonego zaufania
- zasada ruchu prawostronnego
- zakaz utrudniania
 i hamowania ruchu
- zasady zachowania się podczas gdy jesteśmy pasażerem środka komunikacji (wsiadanie
 i wysiadanie)
- zna zasady bezpiecznego zachowania się na drodze, potrafi je omówić i stosuje się do nich.
- technika (pogadanka
- godz z wych (pogadanka)


 5. Obowiązek przestrzegania przepisów i za­sad ruchu drogowego oraz  współdziałanie i wza­jemnej pomocy na drodze
- partnerstwo w ruchu dro­gowym
- prawo każdego człowieka do życia i zdro­wia
- odpowiedzialność moralna każdego uczestnika ruchu oraz materialna i
kar­na dorosłych za szkody wyrządzone przez dzieci.
- zdaje sobie sprawę
z tego, że niewłaściwe, zachowanie się na drodze może doprowadzić do utraty zdrowia lub życia,
- godz. z wych. (pogadanka)
- spotkanie z przedstawicielami Wydziału Ruchu Drogowego KPP
- język polski (pogadanka)


 6. Zawartość apteczki pierwszej pomocy i jej prawidłowe wykorzystanie:
- środki opatrunkowe,
- środki dezynfekujące,
- chustka trójkątna,
- materiały uciskowe,
- nożyczki,

- wie co powinna zawierać apteczka pierwszej pomocy,
- zna przeznaczenie elementów wyposażenia apteczki i potrafi je właściwie wykorzystać i zastosować
- przyroda (pogadanka)
-
pielęgniarka szkolna (film, wykład, pokaz)

 

Klasa VI

1. Nieprawidłowe zachowania jako przyczyny wypad­ków drogowych  przypomnienie i poszerzenie wiadomości z klas IV-V.

- zna  zasady prawidłowego postępowania w ruchu drogowym pieszych,
- zdaje sobie sprawę z tego, że niewłaściwe, zachowanie się na drodze może doprowadzić do utraty zdrowia lub życia,
- godz. z wych. (pogadanka)
- spotkanie z przedstawicielami Wydziału Ruchu Drogowego KPP 2. Wybrane rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego:
- w pojeździe: pasy bezpieczeństwa, foteliki do przewozu dzieci, poduszki powietrzne, kaski i ubiory ochronne,
- na drodze: oddzielenie ruchu pieszych i po­jazdów, drogi i ścieżki dla pieszych, ścieżki rowe­rowe, przejścia podziemne i nadziemne, bariery zabezpieczające
- rozwiązania techniczne służące ograniczaniu prędkości jazdy na drodze „uspokajanie" ruchu (małe ron­da, progi zwalniające, „esowanie" jezdni.
- zna wybrane rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w pojeździe i na drodze,
- umie znajdować źródła informacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego i odpowiednio z nich korzystać,
- godz. z wych. (pogadanka)
- spotkanie z przedstawicielami Wydziału Ruchu Drogowego KPP 


 3. Konieczność przestrzegania zasad i przepi­sów ruchu drogowego      przypomnienie i posze­rzenie wcześniej nabytych wiadomości
- pojazd uprzywilejowany i pojazdy wykonujące czynności na drodze
- prędkość poruszania się po drogach, dostosowanie prędkości jazdy do panują­cych warunków i własnych umiejętności.
- zależność pomiędzy liczbą
 i rodzajem wy­padków drogowych od prędkości jazdy
- droga hamowania,
- miejsca i sytuacje, w których dopuszcza się szybką jazdę: autostrady, drogi ekspresowe, spe­cjalnie wydzielone z ruchu i przygotowane tory wyścigowe,
- jazda z nadmierną prędkością jako wyraz braku rozsądku i odpowiedzialności kierowcy.
- zna zachowania uczestników ruchu drogowego wynikające
z pełnienia przez nich ról pieszego, pasażera, kierującego pojazdem, mające wpływ na powstawanie zagrożeń na drogach,
- zna zagrożenia młodych ludzi w ruchu drogowym oraz sposoby zapobiegania tym zagrożeniom w Polsce
 i w innych krajach.
- godz. z wych. (pogadanka)
- spotkanie z przedstawicielami Wydziału Ruchu Drogowego KPP


 4. Etapy udzielania pierwszej pomocy
- ocena podstawowych funkcji życiowych poszkodowanego
- reanimacja
- reanimacja oddechowa
- umie udzielić pierwszej pomocy
- pielęgniarka szkolna (film, wykład, pokaz)
- informatyka, kółko informatyczne (program komputerowy z testem „Pomoc przedlekarska”)
- przyroda (pogadanka)
- godz. z wych. (pogadanka)
 Uwagi o realizacji

Treści wyżej przedstawione realizuje się przede wszystkim na zajęciach techniki w ramach realizacji programu wychowania komunikacyjnego a także (wybrane zagadnienia) na godzinach z wychowawcą, zajęciach przyrody, wychowania fizycznego, języka polskiego, plastyki, informatyki i kółka informatycznego.

Praca uczniów na lekcjach powinna polegać też na rozwiązywaniu problemów, z jakimi uczeń styka się w rzeczywistości w ruchu drogowym
i otaczającym go środowisku. Problemy uczestniczenia w ruchu drogowym
o charakterze ogólnym należy wiązać z zagadnieniami regionalnymi, charakterystycznymi dla danego środowiska.

Zajęcia powinny przede wszystkim sprzyjać samodzielnemu myśleniu uczniów, tworzeniu mody na inne, bezpieczne i kulturalne zachowania w ruchu drogowym a więc nie mogą sprowadzać się jedynie do nauki przepisów o ruchu drogowym i kierowania rowerem.

Do osiągnięcia zamierzonych celów zapewne przyczyni się między przedmiotowe umieszczenie zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowanie i dobór odpowiednich metod i pomocy dydaktycznych. Pożądane są  dyskusje oraz nauczanie problemowe. Oprócz plansz, filmów makiet, zestawów komunikacyjnych bezwzględnie należy wykorzystać usługową rolę komputera
i Internetu w którym strony WWW są ogromną kopalnią wiedzy na ten temat. Komputer pozwala na stosowanie ćwiczeń symulacyj­nych  w sprawdzaniu wiedzy i umiejętności nabytych wcześniej i okazuje się być bardzo cierpliwym
i wyrozumiałym nauczycielem.
Propozycje dodatkowych działań jakie należy podjąć realizując program wychowania motoryzacyjnego w szkole:


Działanie

Odpowiedzialny

·        Zorganizowanie spotkania z policjantami KPP
(Bezpieczna droga do szkoły. Jak unikać wypadków drogowych).

·        Spotkanie z pielęgniarką szkolną - Pokaz udzielania pierwszej pomocy.

·        Przygotowanie uczniów i przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową (egzamin praktyczny z udziałem policjantów.

·        Zorganizowanie konkursu plastycznego oraz wystawy „Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły”

·        Przeprowadzenie eliminacji szkolnych i udział
w konkursie prewencyjnym „Jestem bezpieczny”.

·        Przeprowadzenie eliminacji szkolnych oraz przygotowanie reprezentacji do udziału w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

·        Przeprowadzenie wewnątrzszkolnego konkursu dotyczącego bezpieczeństwa na drodze (turniej indywidualny i między klasowy)

Opracował:
mgr Robert Wierzejski
KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie