Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ja i moje Miasto - dziedzictwo kulturowe regionu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 14866 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Uczniowie nauczania zintegrowanego poznają kulturę swojego regionu, pogłębiają wiedzę dotyczących swych korzeni. Zdobywaniu wiedzy o regionie towarzyszą metody aktywizujące, zabawy i gry dydaktyczne, wycieczki, które pozwalają na trwalsze i szybsze zdobycie wiedzy. Działalności twórcza uczniów pozwala utrwalić zasłyszane legendy, wspomnienia z wycieczek.

Opracowała: Iwona Pałasz

1. Wstęp
Program z dziedzictwa kulturowego regionu obejmuje realizację treści na jeden etap kształcenia, obejmujący cykl rozpoczęty w klasie I, a zakończony w klasie III. Przeznaczony jest dla klas młodszych I-III szkoły podstawowej, obejmuje na początku jedną godzinę tygodniowo realizowaną przez nauczyciela w systemie pozalekcyjnym. W następnych latach godzina będzie podlegała dyspozycji dyrektora, i będzie realizowana w ramach przyjętej siatki godzin. Edukacja z dziedzictwa kulturowego regionu może także być włączona w proces nauczania zintegrowanego, obejmując edukację polonistyczną, środowiskową, muzyczną, plastyczną, techniczną i motoryczno-zdrowotną. Ważnym celem w sferze dydaktyczno wychowawczej będzie stymulowanie postaw kreatywnych uczniów, rozwijanie zainteresowań przeszłością i teraźniejszością regionu, pobudzenie chęci do aktywnego współdziałania w życiu społeczności lokalnej. Środowisko lokalne stwarza podstawy do zróżnicowania działań poznawczych dzieci. Tematyka rodziny, domu, miejscowości zajmuje istotne miejsce w programie, co sprzyja łączeniu różnych obszarów zainteresowań. Treści programowe mają charakter spiralny szczególnie przydatny w wieku młodszym. Zarówno w klasie II, jak i III powraca się do treści z klasy I utrwalając i rozszerzając tematykę. Dziecko odbiera rzeczywistość w sposób całościowy, potem uczy się wyodrębniać elementy, które stanowią całość obrazu. Ze względu na naturalny tok poznawczy, proponuje się układ treści dziedzictwa kulturowego regionu właściwy dla środowiska najbliższego dziecka, zgodny ze schematem: dom-rodzina, przechodząc do treści dalszych dzielnica – miasto - region. Dla poszczególnych klas przewidziano następujące, wiodące kręgi tematyczne:
kIasa I Moja rodzina, dom
kIasa II Miasto - zwyczaje i tradycja
klasa III Moje miasto, region
Celem głównym w zakresie przyswajania dziedzictwa kulturowego regionu jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowego ucznia w tym:
 • rozbudzenie zainteresowań środowiskiem w aspekcie historycznym i przyrodniczym poprzez poznanie najbliższego środowiska,
 • integracja ze środowiskiem, wyrabianie postawy otwartej na potrzeby środowiska,
 • wyrabianie u uczniów poczucia tożsamości środowiska, tolerancji, szacunku do dorobku dawnych pokoleń,
 • zachęcenie do korzystania z dóbr kulturalnych i kultywowania tradycji lokalnych,
 • rozwijanie twórczej ekspresji w oparciu o inspiracje regionem.

II. Szczegółowe cele edukacyjne i materiał nauczania

KLASA I - MOJA RODZINA, DOM

Cele szczegółowe
Uczeń powinien umieć:
· nazywać i wskazywać członków swojej rodziny bliższej i dalszej,
 • zbudować obraz z przeszłości swojej własnej rodziny, stworzyć drzewko genealogiczne
 • wymienić zawody charakterystyczne dla regionu,
 • podać nazwy zakładów przemysłowych, nazywać elementy składowe mieszkania, rozróżniać przeznaczenie i funkcje mebli i urządzeń kuchennych,
 • podać nazwy ważniejszych obiektów zabytkowych,
 • wymienić rodzinne tradycje dotyczące świąt (np. urodziny, imieniny, Dzień Matki, Dzień Babci) oraz regionalne tradycje dotyczące Świąt Wielkanocnych podać nazwę swojej miejscowości i adres zamieszkania, nazwać miejsca rekreacyjne.
Treści nauczania
1. Rodzina: struktura, wiek jej członków, organizacja życia w rodzinie
2. Mieszkanie jako miejsce pracy i wypoczynku
3. Adres zamieszkania
4. Praca zawodowa rodziców, zakłady pracy w mojej miejscowości
5. Tradycje rodzinne
6. Przeszłość mojej dzielnicy, jej zabytki
7. Miejsca pamięci w mojej dzielnicy
8. Tereny rekreacyjne w mojej dzielnicy

KLASA II - MIASTO, ZWYCZAJE I TRADYCJE REGIONU

Cele szczegółowe w klasie II
Uczeń powinien umieć:
· opowiadać legendę swojego miasta,
· odróżnić i pokolorować oraz opisać Herb swego miasta,
· znać tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, Andrzejkami,
· wskazać główne miejsca zabytkowe na terenie swego miasta,
· dobrać teksty wyjaśniające pojęcie tradycji i zwyczajów,
· wskazać i porządkować fragmenty odczytywanych legend,
· podać nazwy sąsiadujących miast,
· opisać zabudowę miasta w przeszłości i obecnie,
· opisać charakterystyczne cechy stroju ludowego,
· wskazać sylwetki osób zasłużonych dla miasta,
· wymienić ważniejszą faunę i florę podlegającą ochronie na naszym terenie.

Treści nauczania
1. Nasza miejscowość; dzielnice.
2. Symbole narodowe. Herb miasta
3. Budownictwo w mieście
4. Nazwy sąsiadujących miast
5. Tradycje i obrzędy regionu: Nowy Rok, powitanie wiosny, Zielone Świątki, Andrzejki, Barbórka, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc
6. Miejscowe legendy, podania związane z miejscem zamieszkania. Legendy miast i okolic.
7. Sylwetki osób zasłużonych dla miasta

KLASA III – Moje miasto
Cele szczegółowe:
Uczeń powinien umieć po klasie III:
 • wskazać i określić położenie miasta na mapie,
 • ustalić kto sprawuje władzę w mieście, wyjaśnić pojęcie: burmistrz, wskazać siedzibę władzy
  podać definicję pojęcia; miasto, dzielnica, gmina, powiat, województwo,
 • wymienić nazwy miast graniczących,
 • określić charakterystyczne cechy gospodarcze sąsiadujących miast,
 • wymienić charakterystyczne cechy swego miasta,
 • omówić ważniejsze legendy,
 • uzasadnić konieczność ochrony przyrody środowiska naturalnego i zabytków na terenie miasta,
 • wymienić parki i środki rekreacyjne w mieście i najbliższej okolicy,
 • rozróżniać pojęcie: obiektu zabytkowego,
 • znać zasady zachowania się w muzeum, teatrze i innych ośrodkach kulturalnych, ważniejszych zabytkach w mieście,
Treści nauczania
1. Położenie miasta na mapie Polski
2. Władze samorządowe w mieście - Urząd Miasta
3. Dzielnice miasta
4. Tereny rekreacyjne w mieście i najbliższej okolicy - ochrona przyrody
5. Zabytki, miejsca pamięci narodowej - ochrona zabytków
6. Legendy miasta
7. Ośrodki kultury w naszym mieście, muzea w regionie
8. Ludzi zasłużonych dla miasta

III. Procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych
Program autorski z zakresu dziedzictwa kulturowego regionu obejmuje metody pracy praktyczne, aktywizujące, podające, eksponujące, problemowe mające na celu doprowadzić do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów na płaszczyźnie poszukiwania swych korzeni, rozwoju swojej osobowości, pogłębiania wiedzy, rozwijania horyzontów. Podstawę uczenia się i nauczania stanowi obserwacja bezpośrednia i pośrednia lub działalność praktyczna, dlatego wycieczki bliższe, jak i dalsze, poza teren miasta odgrywać będą istotną rolę w realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych. Innym zakładanym elementem dydaktycznym, będą zabawy i gry np. „Miejski Piotruś”, „Miejskie Memo”, gry planszowe. Realizacja zakładanych treści nauczania pociągnie za sobą konieczność stosowania różnych form pracy. Będzie to zarówno praca indywidualna, grupowa, jak i współpraca zespołowa. Uczniowie zdobywać będą wiedzę poprzez docieranie do informacji pochodzących z różnych źródeł, stawiani będą w sytuacjach nietypowych, preferowana będzie wiedza kulturowa zdobywana w terenie, poza szkołą. Wycieczki, wyjazdy do teatru, muzeów, skansenów, biblioteki, Urzędu Miasta, Kościoła, spacery po okolicy, spotkania z ciekawymi ludźmi, w tym z przedstawicielami Towarzystwa Miłośników Miasta, Komisji Historycznej działającej przy Burmistrzu Miasta, organizowanie zajęć w izbie regionalnej, organizowanie wystaw tematycznych przez uczniów, odgrywać będą ważną rolę.

Wybrane przykładowe scenariusze zajęć:

Scenariusz zajęć 1
Temat zajęć: Plan miasta.
Klasa: III
Blok: realizowany-3 godz.
Cel główny: zapoznanie z mapą
Cele szczegółowe: uczeń potrafi wyjaśnić pojęcia mapa, włączyć do słownictwa wyrazy mapa, skala, legenda, pokazać różnice w rodzajach map, odczytywać mapy, ustalić miejsce obecnego położenia, wykazać się orientacją w terenie, samodzielnie uzupełniać karty pracy z planem miasta, wykazać się umiejętnością komunikacji i praktycznego dzielenia się wiedzą, szanować wytwory człowieka
Środki dydaktyczne: różnego rodzaju mapy (samochodowe, kartograficzne), gra edukacyjna przygotowana przez nauczyciela "Plan Miasta", karty pracy dla uczniów przygotowane przez nauczyciela
Metody pracy: praktyczna metoda ćwiczeń, klasyczna metoda problemowa, gry i zabawy, pogadanka, burza mózgów

Przebieg zajęć:
 1. Wprowadzenie elementów zainteresowania lekcją - szarada, rozwiązanie hasła "Mapa"
 2. Wyjaśnienie pojęcia mapa
 3. Pokaz różnych rodzajów map (wyjaśnienie tworzenia map, rola mapy w obecnych czasach- aspekt historyczny)
 4. Wycieczka do centrum miasta
  • - odczytanie planu miasta
  • - wyjaśnienie legendy
  • -orientacja w terenie
 5. Praca samodzielna uczniów na przygotowanych kartach pracy (uzupełnianie zdań)
 6. Sklejanie puzzli (otrzymanie mapy miasta, zaznaczenia konturów miasta i rzeki)
 7. Podsumowanie zajęć grą edukacyjną "Mapa Miasta", wg ustalonych reguł: zwycięża osoba, która pokonuje tor przeszkód, odpowiada na pytania i zdobywa skarb miasta
Scenariusz zajęć 2
Temat: Zabytki Miasta
Blok: realizowany w 3 godz.
Cele główny: poznanie ważniejszych zabytków miasta
Cele szczegółowe: uczeń potrafi wyjaśnić pojęcie zabytku, dobierać i gromadzić wyrazy wokół tematu zabytki, nazwać i wskazać ważniejsze zabytki, wskazać różnice w architekturze dawnej i obecnej, wykonać makietę, wyznaczyć sobie cel działania, zachowywać się w miejscach publicznych, uzasadnić potrzebę ochrony zabytków
Przebieg zajęć:
1. Rozwiązanie łamigłówki „Zabytki”
2. Wyjaśnienie pojęcia zabytki, dobieranie wyrazów wokół tematu zabytki
3. Wycieczka do Kościoła rozmowa z księdzem,
4. Wykonanie makiety zabytków (technika dowolna, na dużym formacie) prezentacja prac wyłonienie najciekawszych
5. Posumowanie zajęć, gra „Pytaj i odpowiadaj” (zespół dzielimy na dwie drużyny pytający i odpowiadający). Drużyna odpowiadających losuje przygotowane pytania lub zagadki. Czyta je drużyna pytających, jeśli opowiadający nie udzielą odpowiedzi, pytanie przechodzi na przeciwnika za poprawną odpowiedź przyznawany jest l punkt

IV Opis złożonych osiągnięć ucznia i propozycje metod ich oceny
Metodami sprawdzającymi założenia osiągnięć będzie arkusz obserwacji, testy kompetencji z dziedzictwa kulturowego regionu (zgodnie z systemem oceniania w nauczaniu zintegrowanym), karty pracy przygotowane przez nauczyciela, udział w organizowaniu wystaw oraz przedstawień, pomoce dydaktyczne przygotowane przez nauczyciela, zgoda pisemna rodziców na udział w zajęciach z dziedzictwa kulturowego regionu.

V Omówienie założeń dydaktyczno- wychowawczych
Założenia dydaktyczno - wychowawcze oparte są na podstawie programowej Dziennika Ustaw nr 69 /2002 oraz na programie DKW-4014-149/99.
Ewaluacja programu będzie się składać z: analizy arkusza obserwacji,
 • wyników testów z dziedzictwa kulturowego regionu, sprawdzenia poprawności zapisów w zeszytach uczniów,
 • analizy efektów współpracy z Towarzystwem Miłośników Miasta oraz Komisją Historyczną działającą przy Burmistrzu.
Końcowym dokumentem będzie sprawozdanie zawierające kompleksową analizę zrealizowanego programu.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie