Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program koła matematycznego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 797 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program przeznaczony jest do realizowania w czasie zajęć  koła matematycznego. Adresowany jest do uczniów gimnazjum, którzy wykazują uzdolnienia matematyczne i przede wszystkim są zainteresowani pogłębieniem oraz rozszerzeniem swojej wiedzy z zakresu matematyki.

I. Wstęp

Charakterystyka programu
     Program przeznaczony jest do realizowania w czasie zajęć koła matematycznego. Adresowany jest do uczniów gimnazjum, którzy wykazują uzdolnienia matematyczne i przede wszystkim są zainteresowani pogłębieniem oraz rozszerzeniem swojej wiedzy z zakresu matematyki.
     Program koła przewiduje, że w czasie zajęć uczniowie będą poszerzali i pogłębiali wiedzę oraz umiejętności nabyte w czasie lekcji matematyki. Realizowane będzie to poprzez poznawanie nowych ( wykraczających poza podstawę programową ) treści oraz poprzez rozwiązywanie trudniejszych problemów związanych z tematami omawianymi w ramach lekcji. W pracach koła mogą brać udział osoby uczące się matematyki zarówno w zakresie podstawowym jak i rozszerzonym.
     Matematyka jest jednym z głównych przedmiotów nauczania w szkole. Nauczyciel powinien dążyć aby uczeń nie tylko nabył umiejętności dotyczące treści matematycznych ale również rozwijał myślenie i osobowość. Zorganizowanie dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć dla uczniów interesujących się matematyką ma służyć tym właśnie celom.
     Na zajęcia koła uczęszcza młodzież utalentowana, pragnąca rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać swoją wiedzę , dlatego zajęcia powinny być ciekawe, urozmaicone, uczeń powinien czuć się swobodnie .
     Program ten przygotowuje ucznia do:
 • Logicznego myślenia i poprawnego wnioskowania
 • Zdobywania umiejętności i wiadomości wykraczających poza podstawy programowe
 • Samodzielnego podejmowania decyzji i uzasadniania swojego stanowiska przy wyborze metody rozwiązania zadania
 • Stosowania nabytych umiejętności matematycznych w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin życia
II. Cele nauczania
 • Rozwijanie zainteresowań matematycznych
 • Uczenie się z wykorzystaniem różnych źródeł informacji
 • Logiczne argumentowanie i matematyzowanie rzeczywistości z użyciem pojęć i języka matematyki
 • Przeprowadzanie analizy i syntezy nietypowych zadań i sprawne ich rozwiązywanie
 • Formułowanie twierdzeń, logiczne ich przekształcanie oraz sprawdzanie na przykładzie
 • Zapoznanie z zagadnieniami wykraczającymi poza program nauczania
 • Zapewnienie optymalnych warunków przygotowania się do konkursów
 • Uczenie wytrwałości w wysiłku umysłowym, dociekliwości w stawianiu pytań i szukaniu odpowiedzi
 • Uczenie właściwego planowania, organizacji i samodzielności pracy oraz odpowiedzialności za jej wyniki
III . Procedury osiągania celów
     Nauczyciel powinien tak organizować zajęcia, aby uczniowie mieli jak najwięcej okazji do „odkrywania” matematyki. Zwiększy to ich zainteresowanie i motywację, a także da im sporo satysfakcji z pracy.
     Realizacja programu polegać będzie przede wszystkim na rozwiązywaniu różnorodnych zadań. Taka metoda nauczania ma dużo zalet: wyrabia odpowiednie umiejętności i nawyki oraz dociekliwość, rozwija twórcze myślenie i pamięć, kształtuje matematyczną intuicję, zachęca do wytrwałości. Nie można jednak ograniczać się tylko do rozwiązywania zadań. Uczeń powinien umieć samodzielnie zdobywać wiedzę i ją prezentować.
     W trakcie realizacji całego programu wskazane są przede wszystkim metody nauczania wyzwalające aktywność uczniów.

Metody pracy
     Stosowane metody pracy powinny przyczynić się do kształtowania pozytywnego stosunku emocjonalnego i aktywnej postawy wobec tego przedmiotu.
 1. mini wykład
 2. dyskusja
 3. ćwiczenia
 4. analiza treści zadania i jego rozwiązań
 5. rozwiązywanie testów i zadań konkursowych
 6. pogadanka problemowa,
 7. burza mózgów,
 8. metoda problemowa ( rozwiązywanie problemów ),
 9. rozwiązywanie ciągu zadań.
     Grupa uczniów uczęszczająca na zajęcia nie powinna przekraczać 15 osób.
     Pozwoli to nauczycielowi stosować jedną z trzech znanych form pracy: pracę z całym zespołem, pracę w grupach 3-4 osobowych, pracę indywidualną. W mniejszym zespole uczniowie czują się lepiej, pewniej i mają lepszy kontakt z nauczycielem. Ponadto istotnym elementem jest rozmieszczenie miejsc pracy w klasie; częściej można przygotowywać ławki połączone w jedno stanowisko, co również zmienia charakter pracy na takich zajęciach i będzie odbiegać od tradycyjnej lekcji. Częściej stosowaną formą pracy na takich zajęciach powinna być praca w grupach i praca indywidualna. Zwiększa to motywację ucznia i jego zaangażowanie a nauczycielowi pozwala odkryć uzdolnienia ucznia , jego predyspozycje i potrzeby zgłębiania wiedzy matematycznej.
     Wymienione formy pracy mogą być realizowane za pomocą różnych środków dydaktycznych takich jak, testy, gry dydaktyczne, kart pracy, zbiory zadań, podręczniki, zadania z konkursów.
     Taka forma pracy przyzwyczaja do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na postawione pytania, zwiększa zaangażowanie i motywację, uczy pracy w zespole.
     Do realizacja programu potrzebne są tradycyjne środki dydaktyczne takie jak: przyrządy geometryczne i kalkulator z czterema podstawowymi działaniami oraz różne podręczniki i zbiory zadań.

Środki dydaktyczne
 1. podręczniki gimnazjalne i licealne
 2. modele brył, plansze, programy komputerowe
 3. W. Bednarek ,, Konkurs matematyczny w gimnazjum. Przygotuj się sam’’ Opole 2000.Wydawnictwo Nowik
 4. E. Lodzińska ,, Zbiór zadań konkursowych z matematyki do gimnazjum ‘’ Opole 1999. Wydawnictwo Nowik.
 5. T. Gardiner ,,Matematyczne potyczki – ciekawe zadania dla gimnazjum ‘’ część 1 i 2 Warszawa 2001. Wydawnictwo Nowa Era.
 6. H. Pawłowski ,, Olimpiady i konkursy matematyczne’’ Oficyna Wydawnicza Tutor
 7. B. Kossakowska , J. Pieczywek ,, Zbiór zadań z matematyki. Gimnazjum’’ Geometria i Algebra
IV. Materiał nauczania

Plan pracy
 1. Ustalenie zasad i celów pracy koła polonistycznego
 2. Zapoznanie z zakresem tematycznym przeprowadzanych konkursów
 3. Analiza regulaminów konkursów
 4. Zapewnienie dostępu do podręczników różnych wydawnictw, czasopism, testów
 5. Rozwiązywanie zadań o podwyższonym stopniu trudności , nietypowych,
 6. Wyjaśnianie wątpliwości , naprowadzanie na właściwe tory myślenia
Propozycje tematów zajęć koła matematycznego dla uczniów gimnazjum
Lp. Hasło programowe Cele kształcenia
1 Niedziesiątkowe systemy liczenia oraz działania w tych systemach
 • Zamienia liczby w różnych systemach liczenia
 • Wykonuje działania na liczbach w różnych systemach liczenia
2 Nauka o zbiorach
 • Wykonuje działania na zbiorach
 • Wykonuje działania na przedziałach jako na zbiorach
3 Równania , nierówności i układy równań
 • Rozwiązuje nietypowe równania i nierówności oraz układy równań, określa dziedzinę równania, nierówności
 • Rozwiązuje równania i nierówności z wartością bezwzględną
 • Rozwiązuje równania, nierówności i układy równań metodą graficzną
 • Przeprowadza dyskusję ilości rozwiązań równania i układu równań w zależności od parametru
4 Funkcja jednej zmiennej
 • Sporządza wykres funkcji określonej nietypowym wzorem, określa dziedzinę funkcji
 • Określa własności funkcji na podstawie wykresu
 • Przekształca wykres funkcji (przesunięcie równoległe, symetria względem osi OX, OY)
 • Sporządza wykres funkcji typu y=ax2, x R
 • Sporządza wykres funkcji z wartością bezwzględną
5 Teoria liczb
 • Wykonuje działania w zbiorze liczb rzeczywistych
 • Stosuje cechy podzielności liczb w zadaniach różnego typu
 • dowodzi twierdzenia dotyczące własności liczb
6 Figury geometryczne i przekształcenia izometryczne
 • Rysuje figury w prostokątnym układzie współrzędnych i oblicza ich pola i obwody
 • Stosuje przekształcenia izometryczne, jednokładność i podobieństwo i rozwiązuje nietypowe zadania z ich zastosowaniem
 • Doskonali umiejętność składania dwóch lub większej ilości przekształceń
 • Rozwiązuje zadania na dowodzenie z wykorzystaniem własności figur płaskich
7 Zadania konstrukcyjne
 • Rozwiązuje zadania konstrukcyjne, przeprowadza właściwą analizę zadania , opis konstrukcji i ilość rozwiązań
 • Buduje odcinki o długości będącej liczbą niewymierną
8 Wielościany i bryły obrotowe
 • Rozwiązuje nietypowe zadania
z zastosowaniem wiadomości o wielościanach i bryłach obrotowych
 • Rysuje modele brył i zaznacza różne przekroje
9 Zadania różnych typów
 • Rozwiązuje zadania i testy z konkursów matematycznych

V. Sprawdzanie osiągnięć uczniów

     Postępy czynione przez uczniów w czasie zajęć koła nie podlegają ocenie szkolnej. Należy jednak śledzić je systematycznie, by po wykryciu luk móc w porę podjąć środki zaradcze. Jednym z możliwych sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności jest organizowanie wśród uczestników zajęć mini-konkursów. Mogą mieć one różne formy, np. testu rozwiązywanego przez wszystkich w określonym czasie lub pojedynku drużyn, które zadawać będą sobie nawzajem pytania z pewnego tematu. Innym miernikiem wiedzy i umiejętności uczniów będą wyniki osiągane przez nich w różnego rodzaju konkursach wykraczających poza ramy koła matematycznego.

VI. Uwagi
     Realizując program koła matematycznego zamierzam współpracować z innymi matematykami, wymieniać poglądy, pokonywać trudności, dzielić się doświadczeniem, aby lepiej przygotować uczniów do konkursów i w przyszłości do egzaminu gimnazjalnego. Ponadto program ten poddawać będę ciągłej ewaluacji w celu dostosowania do potrzeb indywidualnych ucznia, grupy zarówno ze względu na treści kształcenia, jak i metody i formy pracy.

Opracowała: mgr Marlena Kołodziejczyk

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie