Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Scenariusz uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 16459 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

PROJEKT OBCHODÓW ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR14 W BIAŁYMSTOKU

Wstęp

W obecnych czasach wyraźna zdaje się być potrzeba szczególnego podejścia do wychowania patriotycznego. Święto 3 Maja daje ku temu okazję. Bardzo trudno jest mówić o tym na poziomie szkoły podstawowej tak, aby przekazać ważne treści, a równocześnie zaciekawić młodych odbiorców. Postanowimy stworzyć projekt, w którym zajmiemy się tą tematyką. Byłyśmy obie wychowawczyniami klas czwartych wobec tego mogłyśmy sprawdzić, jakie treści docierają do tak młodego odbiorcy, a które są za trudne.
 Projekt nasz stwarza okazję do wzmocnienia korelacji między nauczanymi przedmiotami (historia, język polski, religia, plastyka, muzyka).Dzieci lubią zabawę - taniec, śpiew, twórczość plastyczną, teatralną. Stwierdziliśmy, że wykorzystując to wszystko w pracy dydaktyczno - wychowawczej, można w sposób naturalny kształtować wiedzę i postawy patriotyczne. Głównym założeniem naszego projektu jest rozwijanie zdolności, zainteresowań uczniów oraz ich samodzielności i aktywności. Projekt ten pozwala na rozwój wielu umiejętności m.in. podział pracy, współpraca w grupie, współodpowiedzialność za efekty pracy, korzystanie z różnych źródeł informacji, prezentacja wyników pracy, zdobywanie doświadczeń. Dzięki tej metodzie uczniowie samodzielnie ( pod dyskretną opieką nauczyciela) realizują duże przedsięwzięcie.
Konstruując projekt uwzględniliśmy też tak bardzo ważną naszym zdaniem integrację między uczniami klas 4-6 a uczniami nauczania zintegrowanego. Dziecko - maluch w przedstawieniu, to uczeń nauczania zintegrowanego.

 


CELE OGÓLNE PROJEKTU

1. Ożywienie życia kulturalnego w szkole.
2. Rozszerzenie zainteresowań problematyką patriotyzmu, bycia patriotą.
3. Przybliżenie haseł i znaczenia Konstytucji 3 Maja.


 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

 


-wdrożenie uczniów do pracy samokształceniowej przy wyszukiwaniu informacji z
dostępnych źródeł wiedzy ( literatura, Internet )
· selekcja materiału pod kierunkiem nauczyciela
· kształcenie umiejętności planowania, dyskutowania, wspólnego rozwiązywania problemów
· nabycie umiejętności pracy w grupie, współdziałania, współpracy z innymi odgrywania ról
· nauka wyraźnego mówienia z odpowiednią modulacją głosu
· wykonanie estetycznych i pomysłowych prac plastycznych
( dekoracja sali, wykonywanie biło-czerwonych kwiatów, białych gałęzi z czerwonymi kwiatami  )
· przygotowanie uczniów do wystąpień publicznych
· kształtowanie postawy poszanowania wartości narodowych
· rozwijanie u uczniów zdolności i kreatywności
· uwrażliwianie na znaczenie świętowania uroczystości patriotycznych
· rozwijanie odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań i umiejętności zaprezentowania ich na forum szkoły i poza nią
· przygotowanie do realizacji własnych pomysłów.

 


METODY I FORMY PRACY

 


· burza mózgów (prezentacja pomysłów)
· poszukiwanie informacji
· nauczanie przez działanie; wchodzenie w role - przedstawienie teatralne
· praca w grupach
· praca indywidualna

 


PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU

 


· uczeń zna doniosłość znaczenia Konstytucji 3 Maja
· uczeń szanuje barwy i symbole narodowe
· uczeń potrafi samodzielnie wyszukiwać potrzebne mu informacje, a następnie selekcjonuje zebrany materiał, gromadzi i opracowuje go
· uczeń umie zgodnie i twórczo współpracować w grupie
· uczeń chętnie bierze udział w wystąpieniach publicznych
· uczeń stara się wypowiadać wyraźnie i wyraziście


 

TERMIN REALIZACJI

 


Kwiecień - maj2005 r.

 


 

Scenariusz uroczystości z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 MajaWITAJ MAJ, TRZECI MAJ


Dekoracja: Na zielonym tle napis: "Konstytucja 3 maja 1791 r." Obok dwa ukwiecone w kolorze bieli i czerwieni drzewa.

 


DZIECKO 1
Cóż to za święto takie radosne,
że miasto całe wiwatuje.
Czy wracającą lud wita wiosnę?
Czy na cześć wiosny tak pokrzykuje?

 


DZIECKO 2
O, coś większego dziś Polska święci!
To Konstytucja Trzeciego Maja!
Akt wielki, ważny, godny pamięci,
co naród cały jednością spaja.

 


NARRATOR 1
Był rok 1763 kiedy zmarł król August III Sas.
Elekcja po śmierci Augusta III zapowiadała się burzliwie.

 


MALUCH
A co to jest elekcja?

 


NARRATOR 2
(zwraca się do malucha)
Elekcja to sposób wybierania króla stosowany w przypadku braku królewskiego potomka męskiego. Od czasów bezpotomnej śmierci Zygmunta Augusta, w Rzeczpospolitej na tron mógł być powoływany każdy szlachcic z kraju i zagranicy.

 


MALUCH
Oj, to niedobrze!

NARRATOR 3
Magnaci i szlachta chcieli wybrać syna zmarłego monarchy licząc na przedłużenie beztroskich czasów saskich.

 


NARRATOR 4
"Za króla Sasa, jedz, pij i popuszczaj pasa"!
Na scenę wbiega gromada roześmianych i tańczących dzieci, którzy śpiewają piosenkę "Pojedziemy na łów".

 


NARRATOR 1
Przeciwko takim wyborom było stronnictwo magnackiego rodu - Czartoryskich, które domagało się reform.

 


MALUCH
Co to jest reforma?

 


NARRATOR 2
Są to zmiany w rządzeniu dążące do poprawy sytuacji politycznej, gospodarczej królestwa.

 


NARRATOR 3
Ale caryca Katarzyna z Rosji chciała mieć kontrolę nad naszym krajem i popierała kandydaturę Stanisława Augusta Poniatowskiego - swojego sojusznika.

 


NARRATOR 4
I oto w 1764 roku królem Polski został Stanisław August Poniatowski.

 


RAZEM
Wiwat Stanisław August Poniatowski, z Bożej łaski król Polski, wielki książę Litwy!
Wchodzi chór i śpiewa pieśń pt. "Polonez Trzeciego Maja".
Zgoda sejmu to sprawiła,
Że nam wolność przywróciła;
Wiwat, krzyczcie wszystkie stany,
Niechaj żyje król kochany (bis).

NARRATOR 1
Stanisław Poniatowski był człowiekiem o wielkiej inteligencji i pracowitości. Starannie wykształcony znał biegle 6 języków.

 


NARRATOR 2
Zaraz po wstąpieniu na tron król rozpoczął reformy.

 


NARRATOR 3
A nie było to łatwe, caryca Katarzyna była niezadowolona.

 


NARRATOR 2
W 1772 roku Rosja, Austria i Prusy dokonały I rozbioru Polski zajmując łącznie 1/3 obszaru państwa.

 


NARRATOR 3
Sejm zmuszony był do zatwierdzenia tego rozbioru.

 


DZIECKO 3
Ale chytrości gadzina
Młot swój na nas zgotowała,
Z piekła rodem Katarzyna
Moskalami nas zalała.
Chociaż kwitł piękny Maj,
Rozszarpano biedny kraj (bis).

 


NARRATOR 4
Na tym samym sejmie z inicjatywy króla została utworzona Komisja Edukacji Narodowej - pierwsze w świecie ministerstwo oświaty.
(Zwraca się do malucha)
Zapamiętaj!

 


NARRATOR 1
Okres rządów Stanisława Augusta nazywamy czasami stanisławowskimi. Były to lata rozkwitu i oświecenia. Król założył Teatr Narodowy, w kraju tworzyli swe dzieła artyści: Julian Ursyn Niemcewicz, Ignacy Krasicki oraz publicyści: Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic. (W czasie wypowiedzi przez scenę przewijają się dzieci i prezentują portrety artystów, zdjęcie Teatru Narodowego, kilka postaci z bajek Krasickiego).

MALUCH
Krasicki, to ten biskup, który pisał bajki!?

 


NARRATOR 2
Tak, tak np. "Szczur i kot", "Ptaszki w klatce", "Kruk i lis".

 


NARRATOR 3
Doniosłym wydarzeniem w okresie rządów Stanisława Augusta były obrady Sejmu Czteroletniego.

 


MALUCH
Czy ten sejm obradował aż 4 lata?

 


NARRATOR 4
Tak, i to bardzo owocnie, bo w 1791 roku, w maju uchwalił konstytucję, którą nazwano po prostu Konstytucją 3 Maja.

 


NARRATOR 1
Dziś obchodzimy... rocznicę tego doniosłego wydarzenia.

 


MALUCH
Dlaczego to wydarzenie było i jest dla nas takie ważne?

 


NARRATOR 2
Chociażby dlatego, że była to konstytucja pierwsza w Europie i druga w świecie, po konstytucji amerykańskiej.

 


NARRATOR 3
Konstytucja 3 Maja usuwała wady ustroju Rzeczpospolitej.

 


NARRATOR 1
Posłuchajcie moi mili, jak ponad 200 lat temu nasi rodacy w Warszawie świętowali uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

DZIECKO 4
Cała stolica od rana
huczy, jak rzeka wezbrana.
Poprzez lud gwarne mrowie
ciągną na zamek posłowie.
W wielkiej sali zamkowej
gromkie okrzyki, przemowy.
Wchodzi król. W radosnej wrzawie
zebranych wita łaskawie.
Nagle milknie ciżba zbita.

 


MARSZAŁEK
Wielka ma zawitać zmiana:
wolność, równość wszystkim dana.
Wszyscy zjednoczą się w pracy:
szlachta, mieszczanie, wieśniacy.
Lecz wszyscy też w równej mierze
Polsce winni służyć szczerze.
Kto za tym, niech głos swój poda.

 


NARÓD
Zgoda, zgoda!
Niechaj żyją wszystkie stany!
Byle razem, ramię w ramię,
a wszystko zło się przełamie.

 


KRÓL
Zapamiętajże, narodzie:
w waśni zguba, siła w zgodzie.

PIOSENKA RAJNOLDA SUCHODOLSKIEGO - MAZUREK TRZECIEGO MAJA
Witaj, majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.

 

Witaj Maj! Trzeci Maj,
Dla Polaków błogi raj! (bis)

 

Nierząd braci naszych cisnął,
Gnuśność w ręku króla spała,
A wtem Trzeci Maj zabłysnął
I nasza Polska powstała.

 

Wiwat Maj! Trzeci Maj,
Wiwat wielki Kołłątaj! (bis)

 


MARSZAŁEK
(Werblista uderza pałeczkami między kwestiami marszałka.)
W imieniu króle przedstawiam wam postanowienie obrad Sejmu Czteroletniego:
1. Całej szlachcie równe prawa nadajemy!
2. Lud rolniczy, który ojczyznę karmi, pod opiekę prawa i rządu przyjmujemy!
3. W sejmie prawa ustanawiać będą posłowie i senatorowie!
4. Szczęście narodu od praw sprawiedliwych zależy!
5. Przyszłych królów Polski szlachta sama wybierać będzie!
6. Król - ojcem i głową narodu być powinien!
7. Wojsko - wierne narodowi - strzec powinno granic Polski i jej spokoju!
8. Liberum veto na zawsze znosimy, a wszystkie decyzje większością głosów podejmujemy!

 


NARÓD
Wiwat Król nasz kochany!
Wiwat Sejm!
Wiwat, wiwat Ustawa!

KRÓL
(Podnosi palce do góry, składa przysięgę.)
W imię Boga w Trójcy Jedynego, ja Stanisław August Poniatowski, z Bożej Łaski i woli narodu Król Polski, wraz ze wszystkimi stanami dla dobra ludzi ich wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy.

 


DZIECKO 5
Dziś jest radosny dla nas dzień,
wiosenny dzień majowy
i choć rokrocznie taki sam,
lecz wciąż jak gdyby nowy.
Bo w dniu tym w sercach polskich dzieci
miłość dla Polski wstaje,
i najpiękniejsze serc swoich kwiaty
każde w ofierze chętnie daje.
Kwiaty te to nasze myśli,
błyszczące miłości rosą.
Kwiaty te to nasze czyny,
co Polsce przyszłość niosą!
Dla Ciebie, Polsko, je zbieramy!
U stóp Twych, Polsko, je składamy!

 


PIOSENKA - "OJCZYZNA NASZA"
Jak długo w sercach naszych
choć kropla polskiej krwi.
Tak długo w sercach naszych,
ojczysta miłość tkwi.

 

Ref. Stać będzie kraj nasz cały,
stać będzie miast gród,
zwycięży orzeł biały,
zwycięży polski lud.
Jak długo na Wawelu
brzmi Zygmuntowski dzwon.
Jak długo z gór karpackich
rozbrzmiewa polski ton.

 

Ref. Stać będzie ...

 

Jak długo Wisła wody
na Bałtyk będzie słać.
Jak długo polskie grody
nad Wisłą będą stać.

 

Ref. Stać będzie ...

 


DZIECKO 6
Dziś narodowe obchodzimy święto,
dzień ogłoszenia ustaw przesławnych,
prowadź dalej pracę poczętą,
na wzór tych przodków, praojców dawnych.
Na wzór ich swym życiem świadczyć będziemy,
że Polska nie zginęła, że żyje.
O zgodę i szczęście walczyć pragniemy,
niech dzwon wolności zawsze nam bije.

 


HYMN PAŃSTWOWY

  

 

Scenariusz opracowały:
Barbara Załęska
Elżbieta Dziekońska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie