Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program Tygodnia Humanisty - Cogito

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1063 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program Tygodnia humanisty ,,Cogito” powstał jako odpowiedź na program pracy szkoły, integrację międzyprzedmiotową i kwestię związaną z nowoczesną koncepcją nauczania. Stanowi opis zmian w nauczaniu przedmiotów humanistycznych, będących odbiciem dokonujących się przemian społecznych i cywilizacyjnych. Z tego powodu ów program jest przedsięwzięciem kompleksowym, dotykającym różnych dziedzin wiedzy i życia.
Opracowały:
mgr Beata Maria Kosyk
mgr Janina Kotwica
mgr Monika Rutyna
 
Cogito
 
PROGRAM TYGODNIA HUMANISTY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO
W NOWOGRODŹCU

 
 I Ogólna charakterystyka programu 
Program Tygodnia humanisty ,,Cogito” powstał jako odpowiedź na program pracy szkoły, integrację międzyprzedmiotową i kwestię związaną z nowoczesną koncepcją nauczania.          

Stanowi opis zmian w nauczaniu przedmiotów humanistycznych, będących odbiciem dokonujących się przemian społecznych i cywilizacyjnych. Z tego powodu ów program jest przedsięwzięciem kompleksowym, dotykającym różnych dziedzin wiedzy i życia.

Niewątpliwie, celem programu powinno być kształcenie w uczniach twórczej postawy. Zatem ważne tu będą nie tylko wiadomości, ale działalność ucznia: literacka, artystyczna, wychowawcza, organizatorska. Treści programowe wymagają od ucznia transformacji, która polega na mobilizacji do wykorzystania wiedzy zdobytej przez doświadczenie w codziennym życiu. Zakładają również stopniowanie trudności zadań adekwatnych do rozwoju intelektualnego i emocjonalnego ucznia w kolejnych grupach rozwoju.

Program uwzględnia założenia zawarte w wydanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Podstawie programowej.

 
 
II Cele ogólne
 
Program zakłada realizację ogólnoprzedmiotowych celów nauczania edukacji humanistycznej zgodnych z założeniami Podstawy programowej dla szkół podstawowych wynikających z zadań ogólnych szkoły, a szczególnie:

 
-         rozwój kompetencji językowych umożliwiających porozumiewanie się i działanie,

-         rozumienie i szacunek dla innych kultur,

-         rozwój krytycznego, logicznego i twórczego myślenia,

-         rozwój osobowości,

-         przygotowanie ucznia do samodzielności,

-         rozwijanie dociekliwości poznawczej,

-         przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości,

-         kształtowanie umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,

-         zaineresowanie uczniów historią kraju i regionu,

-         zachęcanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

-         kształtowanie umiejętności pracy w grupie, opartej na rzetelnej konkurencji,

-         wskazywanie ponadczasowych norm etycznych, ważnych dla człowieka w każdej epoce (dobro, piękno, sprawiedliwość, tolerancja, patriotyzm),

-         rozwijanie wyobraźni ruchowo- przestrzennej,

-         pomaganie uczniom w odkrywaniu własnych możliwości twórczych oraz przezwyciężaniu barier poznawczo-emocjonalnych i motywacyjnych, utrudniających aktywność twórczą,

-         rozwijanie optymistycznego podchodzenia do problemów poznawczych i realizacyjnych,

-         pobudzanie wobec odmienności opinii, uczenie asretywnego wyrażania uczuć i krytyki,

-         kształtowanie empatii,

-         rozwijanie szacunku dla przejawów twórczości ludzkiej w jej różnych postaciach,

-         aktywizacja uczniów

-         przygotowanie do uczestnictwa w kulturze.

 
Formy i metody realizacji:
 
-         konkursy przedmiotowe i międzyprzedmiotowe,

-         projekty,

-         prezentacje,

-         wystawy,

-         wernisaże,

-         turnieje,

-         zagadki,

-         qvizy,

-         scenki, inscenizacje, pantomimy,

-         komiksy,

-         festiwale,

-         spotkania autorskie,

-         wyjazdy do kina, teatru, opery,

-         koncerty umuzykalniające

-         redagowanie gazetki szkolnej

 
TREŚCI:
 
 
Etap realizacji
Treści polonistyczne
Klasa IV – VI

 
 
 
 
 1. Pisanie opowiadań z dialogami i bez, inspirowane lekturą i własnymi przeżyciami
 2. Prowadzenie pamiętnika przez określony okres czasu; przedstawianie w nim ocen zdarzeń i postaci
 3. Pisanie różnych tekstów zgodnie z potrzebami
 4. Pisanie utworów wierszowanych w określonym gatunku
 5. Ocena postępowania bohatera. Wybór tekstu poetyckiego na wieczór      literacki.
 6. Wyraźne i słyszalne wypowiadanie się z poprawną intonacją oraz zmianą barwy i na tężenia głosu
 7. Recytacja tekstów poetyckich zgodnie z zasadami retoryki; dobór tekstów do własnych możliwości
 8. Poruszanie się na scenie, znajomość elementów gry aktorskiej
 9. Napisanie krótkiego scenariusza sztuki, wykonanie dekoracji i rekwizytów
 10. Swobodne wypowiadanie się na temat lektury z zastosowaniem elementów fachowej terminologii w formie ustnej i pisemnej
 11. Oglądanie sztuk teatralnych, filmów, wystaw dzieł malarskich, rzeźb i sztuki współczesnej, słuchanie muzyki poważnej i popularnej, swobodne wypowiedzi; oceny opinie i sprawozdania
 12. Charakteryzowanie bohatera na podstawie jego czynów, dialogów i wypowiedzi narratora
 13. Stosowanie spostrzeżenia z tekstów literackich w praktycznych sytuacjach
 14. Obserwowanie różnic między polszczyzną potoczną i literacką
 15. Odróżniania tekstu literackiego od nieliterackiego
 16. Czytanie ze zrozumieniem różnych rodzajów tekstu
 17. Wyjaśnianie dosłownego i ukrytego sensu utworu
 18. Odczytywanie intencji nadawcy na podstawie słów, gestów, intonacji i mimiki
 19. Ocenianie wypowiedzi rozmówców
 20. Pisanie pism użytkowych; zaproszenie, telegram, list, ogłoszenie, instrukcja, tekst reklamowy, notatkę i inne
 21. Układanie historyjek obrazkowych  z tekstem
 22. Pisanie artykułów, redagowanie stron gazetki szkolnej
 23. Przygotowywanie wiadomości na wzór radiowych i telewizyjnych
 24. Oglądanie i ocena programów dla dzieci i młodzieży
 25. Znajomość celu reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej
 26. Tworzenie haseł reklamowych; wizualno – słowna reklama produktu
 27. Znajomość wszystkich zasad pisowni polskiej
 28. Znaki interpunkcyjne w zapisie poezji i prozy
 29. Rodzaje mediów, ich istota i funkcje. Podstawowe elementy języka poszczególnych mediów. 
 30. Teatr jako źródło przekazów medialnych
 31. Mass media – zasady i kryteria wyboru czasopism, książek, filmów i programów telewizyjnych 
 32. Odczytywanie danych w postaci graficznej
 33. Korzystanie ze słowników i innych źródeł informacji 
 34. Plastyczna wizja przenośni
 35. Rodzaje powieści: gest, mimika, słowo, tło akustyczne, choreografia, scenografia, reżyser, aktor, scenarzysta, kompozytor 
 36. Kultura masowa
 37. Elementy świata przedstawionego w utworze epickim. Główna myśl utworu, dosłowny lub przenośny sens. Spostrzeżenia z tekstów literackich w praktycznych sytuacjach; argument w dyskusji, motto 
 38. Umiejętność biegłego wypowiadania się w mowie i piśmie
 39. Poszerzanie zakresu słownictwa poprzez stosowanie zwrotów frazeologicznych, przysłów, terminów z jęz. obcych, synonimów 
   
 
 
 
Etap realizacji
Treści historyczne
 
Klasa IV

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa V

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa VI

 1. Rodziny i rody mojego regionu w służbie narodu.
 2. Charakterystyka geograficzna i kulturowa regionu; główne symbole regionalne.
 3. W kręgu małej ojczyzny.
 4. Legendy mojego regionu.
 5. Wśród twórców i artystów ludowych.
 6. Miejsca, w których przyroda jest pod szczególną ochroną.
 
 
 
 
 1. Ziemia mówi o przeszłości. Stanowiska archeologiczne w regionie i ich tajemnice.
 2. W pielgrzymkowym trudzie. Miejsca kultu religijnego w regionie.
 3. Najpiękniejsze zabytki romańskie w regionie.
 4. Perły architektury gotyckiej w regionie.
 5. Z historią za pan brat. Na turystycznych szlakach regionu.
 
 
 
    1. Piękno zabytków renesansowych w regionie.
    2. Perły architektury barokowej w regionie.
    3. W obronie narodowych wartości. Mój region w
       latach zaborów.
    4.Słynni badacze, odkrywcy i podróżnicy, ludzie
       nauki i sztuki. Wybitne postaci przełomu XIX
       i XX w. oraz ich związki z regionem.
    5.Miejsca pamięci narodowej.
    6.Język naszego regionu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etap realizacji
Treści nauczania plastyki i muzyki
Klasa IV

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa V

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa VI

 1. Pierwiastki narodowe w muzyce Fryderyka Chopina.
 2. Recytowanie rytmiczne tekstów z zastosowaniem różnych środków wyrazu muzycznego.
 3. Ilustracje muzyczne utworów literackich. Ilustracje plastyczne utworów literackich i muzycznych.
 4. Polskie obrzędy i obyczaje ludowe wybranych regionów, w tym własnego regionu. Stroje ludowe.
 
 
 
 
 
 1. Plastyczne tradycje Polski ( architektura, malarstwo, rzeźba).
 2. Recytowanie rytmiczne tekstów z zastosowaniem różnych środków wyrazu.
 3. Rytmizowanie tekstów i układanie do nich melodii.
 4. Polska muzyka ludowa różnych regionów.
 5. Napis powiązany z elementem graficznym (plakat, reklama, komiks).
 
 
 
 
 1. Muzyka taneczna sprzed stu lat. Plastyczna dekoracja epoki.
 2. Architektura we współczesnym świecie. Typy zabudowy.
 3. Przestrzeń w teatrze. Elementy ruchu scenicznego. Umowność sztuki teatru.
 4. Strój-  kostium, maska.
 5. Światło jako środek budujący nastrój.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Etap realizacji
Treści języków obcych
 
                           Klasa IV- VI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Śpiewanie piosenek obcojęzycznych.
 2. Sporządzanie projektów tematycznych.
 3. Sporządzanie komiksów tematycznych.
 4. Plakaty, reklamy, szyldy, przepisy.
 5. Redagowanie listów.
 6. Recytowanie wierszy, wyliczanek.
 7. Humor.
 8. Scenki z podziałem na role.
 9. Krzyżówki, skojarzenia.
 10. Własne rymowanki, rebusy.
 11. Za gadki językowe.
 12. Wywiad.
 13. Zapiski z pamiętnika.
 
 
 Ewaluacja:
Analiza ankiet, wywiadów

Sprawozdania komisji konkursowych

Sprawozdania uczniów z imprez w formie ustnej, pisemnej, twórczej

Wyniki konkursów pozaszkolnych będące kontynuacją etapu szkolnego

Wystawy prac plastycznych innej dziedzin twórczości uczniów

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie