Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1689 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam Państwu Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Jestem nauczycielem języka angielskiego i geografii.


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

realizowany od dnia 1.09.2004 do 31.05.2007 r.

mgr Anna Chmura

nauczycielka języka angielskiego i geografii

Publiczne Gimnazjum im. Stefanii Łąckiej w Woli Żelichowskiej

Czynności organizacyjne.
Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1.

2.

3.
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
 • Analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty.
 • Wniosek o rozpoczęcie stażu.
 • Plan rozwoju zawodowego.
 • Gromadzenie dokumentacji.
 • Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
 • Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
VIII 2004 IX 2004 Cały okres stażu V-VI 2007

plan rozwoju zawodowego

sprawozdanie

ocena dorobku zawodowego
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt.1).
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
 • Aktywny udział w procesie mierzenia jakości pracy szkoły- opracowanie planu, wybranie wskaźników.
 • Opracowanie wraz z zespołem raportu z mierzenia jakości pracy szkoły.
 • Ewaluacja planu rozwoju szkoły.
 • Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach oraz pomoc w przygotowaniu do nich.
 • Organizacja konkursów.
cały staż cały staż potwierdzenie, opracowana ewaluacja i wnioski do dalszej pracy. protokoły z konkursów
2. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów.
 • Aktywne uczestnictwo we wdrażaniu WSO.
 • Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania.
 • Ewaluacja Przedmiotowego Systemu Oceniania.
cały staż opracowany PSO ankiety
3. Doskonalenie kompetencji zawodowych.
 • Uzyskanie pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego.
 • Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły.
IX 2005 VI 2006 cały staż dyplom ukończenia NNKJO w Krakowie licencjat – filologia j. angielskiego UMCS w Lublinie zaświadczenia
4. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody aktywizujące w tym metodę projektu.
 • Opracowanie i realizacja projektu edukacyjnego –Polska w Unii Europejskiej.
 • Realizacja projektu edukacyjnego z okazji Dnia Ziemi.
 • Wykorzystanie metod aktywizujących
w procesie edukacyjnym.
V 2004 IV 2006 cały staż materiały przykładowy scenariusz
5. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności.
 • Studiowanie literatury fachowej, wykorzystanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych.
 • Pogłębianie wiedzy z przepisów prawa oświatowego a zwłaszcza dotyczących awansu zawodowego.
 • Poszerzanie wiedzy z zakresu pracy z dzieckiem ze specyficznym trudnościami.
 • Współpraca z doradcami metodycznymi wydawnictw: Oxford, Express Publishing.
cały staż opis wykorzystania na lekcji
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.2).
1. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.
 • Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.
 • Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.
 • Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów związanych z nauką języka obcego.
 • Utworzenie na szkolnej stronie www. kącika anglisty –gimnazjalisty.
  • Prowadzenie kółka informatycznego dla dzieci.
cały staż konspekt lekcji pomoce przykłady wykorzystania w pracy potwierdzenie dyrektora
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (§ 8 ust.2 pkt.3).
1. Podejmowanie działań w ramach WDN.
 • Przygotowanie szkolenia Rady Pedagogicznej na temat ADHD.
 • Opracowanie i wygłoszenie referatu na zebraniu Rady Pedagogicznej na temat aktywizujących metod nauczania.
X 2005 XI 2004 referat referat, potwierdzenie
2. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
 • Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli i rodziców.
 • Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z mojej szkoły i innych szkół.
cały staż kospekt zaświadczenie
3. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
 • Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego.
 • Przygotowanie artykułów i materiałów do publikacji na stronie internetowej.
 • Opracowanie materiałów dotyczących pedagogizacji rodziców na tematy dotyczące trudności wychowawczych – ewaluacja.
cały staz zaświadczenia referat ankieta
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą pomocą społeczną lub postępowaniu w sprawach nieletnich (§ 8 ust.2 pkt.4 a).
1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
 • Opracowanie programu zajęć koła informatycznego dla dzieci szkoły podstawowej.
 • Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy dla klasie I zgodnego z Programem Wychowawczym szkoły.
  • Opracowanie programu pracy wyrównawczej z j. angielskiego z uczniem z trudnościami edukacyjnymi i przedstawienie go do zaopiniowania Radzie.
program plan pracy program wraz z akceptacją IX 2004 IX 2006 X 2006
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.2 pkt.4 c).
1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży.
 • Organizowanie wyjazdów do kina, opery, wycieczek dydaktyczno- krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju.
  • Koordynacja akcją “Sprzątanie Świata” w szkole
  • Koordynacja akcją “Czysta wieś” w ramach obchodów dnia Ziemi.
cały staż IX 2004 IV 2005, 2006 karty wycieczek
2. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów.
 • Opracowanie planu pracy do zajęć wyrównawczych z j. angielskiego.
 • Zorganizowanie i prowadzenie nieodpłatne zajęć dla uczniów klas I gimnazjum mających trudności w nauce języka obcego.
XII 2005- VI 2006 plan pracy potwierdzenie
3. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych.
 • Opracowanie scenariuszy konkursów i quizów oraz regulaminów.
 • Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych na wszystkich szczeblach.
 • Opracowanie i koordynacja przebiegu działań dotyczących popularyzacji wiedzy o tradycji, przede wszystkim krajów anglojęzycznych pt.. “Halloween po polsku”, “Autumn traditions” oraz “English Day”.
cały staż potwierdzenia scenariusze zajęć, wystawy, potwierdzenie dyrektora
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§ 8 ust.2 pkt.4 e).
1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.
 • Organizowanie uroczystości szkolnych, akademii.
 • Przygotowanie uroczystości środowiskowej z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz Święta Rodziny.
wg kalendarza uroczystości szkolnych scenariusze imprez
2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.
 • Prowadzenie pedagogizacji rodziców.
 • Diagnoza sytuacji materialnej uczniów.
 • Integracja zespołu klasowego: imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńska.
 • Organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej poprzez współpracę z GOPS.
rok szkolny 2006/07 –wychowawstwo opis działań ankiety opis działań
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust.2 pkt.5).
1.
 • Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
 • Znalezienie rozwiązania i zastosowanie go.
okres stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami opis przypadku
opracowała: Anna Chmura

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie