Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1134 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
Monika Ptak Katowice, 1 września 2005 r.
nauczyciel języka polskiego
Gimnazjum nr 12 w Katowicach

Plan rozwoju zawodowego
na stopień nauczyciela mianowanego
opracowany na okres stażu od 1.09.2005 -31.05.2008 r.


Podstawa prawna opracowania aneksu:
§ 7 ust. 2 Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004 roku.


WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

  1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań; a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

ZADANIA DO WYKONANIA


FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

UWAGI O SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA


Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności


Studia podyplomowe
Warsztaty metodyczne
Kursy doskonalące

Cały staż

Zaświadczenia, potwierdzenia

Poznanie procedury awansu zawodowegoAnaliza podstawowych aktów prawnych

Cały staż

Kartoteka, notatki, sprawozdanie

Współpraca z doradcą metodycznym

Udział w konferencjach metodycznych


Na bieżąco

Podziękowania

Systematyczna współpraca z opiekunem stażu


Ustny kontrakt

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli

Analiza i ocena działań


Wrzesień 2005

Na bieżąco

Scenariusze zajęć, sprawozdanie

Aktywne uczestnictwo w WDNUdział w szkoleniach rady pedagogicznej

Cały staż

Protokoły

Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej


Opracowywanie i modyfikacja rozkładów materiału, planów wychowawczych


Na bieżąco

Rozkłady materiału, plany wychowawcze

Realizacja we współpracy z innymi nauczycielami programów nauczania


Opracowanie rozkładów materiału do określonego programu

Cały staż

Rozkłady materiału, adnotacje w dziennikach lekcyjnych

Tworzenie własnego warsztatu pracy


Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, pomocy dydaktycznychNa bieżąco

Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień

Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności


Autorefleksja

Wrzesień 2002

Arkusz samooceny

Wprowadzanie modyfikacji i korekt


Korekta planu rozwoju zawodowego, planów wychowawczych


Na bieżąco

Plany wychowawcze klas, adnotacje w dziennikach lekcyjnych, sprawozdanie


Dokumentowanie własnych działań

Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, programów, planów, scenariuszy zajęć i przedstawień, ankiet

Na bieżąco

Zaświadczenia, ankiety, świadectwa, scenariusze, podziękowania, scenariusze zajęć i przedstawień.
  1. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

ZADANIA DO WYKONANIA


FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

UWAGI O SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA


Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnejAnkietowanie uczniów i rodziców, wywiady środowiskowe, rozmowy indywidualneCały staż


Ankiety, adnotacje w dziennikach lekcyjnych, sprawozdanie

Diagnozowanie zainteresowań i potrzeb wychowanków


Opracowywanie ankiet, planów wychowawczych

Na bieżąco

Ankiety, plany wychowawcze, sprawozdanie


Obserwacja i analiza możliwości uczniów


Zbieranie informacji na temat uczniów


Na bieżąco

Bieżąca dokumentacja, adnotacje w dziennikach lekcyjnych i dziennikach zajęć pozalekcyjnych


Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz specjalistycznymi poradniami
Ponowne nawiązanie współpracy

Korzystnie z wiedzy i doświadczenia pedagoga i psychologa do rozwiązywania problemów


Wrzesień 2005


Cały staż

Rozmowy indywidualne, adnotacje w dziennikach lekcyjnych, sprawozdanie

Uwzględnianie w planie wychowawczym klasy specyficznych elementów środowiska lokalnego i jego potrzeb


Opracowywanie i modyfikowanie planów wychowawczych

Cały staż

Plany wychowawcze

Opracowanie i realizacja wg własnego scenariusza zajęć integrujących zespół klasowy, przeciwdziałający agresji, prozdrowotny


Integrowanie zespołu klasowego (np. w czasie imprez klasowych)

Przeciwdziałanie agresji

Prowadzenie zajęć prozdrowotnych (warsztaty antynikotynowe)


Cały staż

Plany wychowawcze, adnotacje w dziennikach lekcyjnych, scenariusze zajęć

Udział w realizacji programów profilaktycznych


Prowadzenie zajęć, organizowanie przedstawień


Wg potrzeb

Wpisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, scenariusze przedstawień

Opracowanie planu pomocy uczniom z trudnościami w nauce


Prowadzenie zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych


Cały staż

Adnotacje w dziennikach zajęć pozalekcyjnych

Opieka nad uczniami zdolnymi


Przygotowywanie w ramach własnych kompetencji do olimpiad i konkursów, prowadzenie Koła Teatralnego


Cały staż

Protokoły, podziękowania

Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę


Nawiązanie współpracy z domami kultury, muzeami, kinami teatrami


Cały staż

Adnotacje w dziennikach lekcyjnych

Praca w szkolnych komisjach powołanych przez dyrektora


Praca w komisji egzaminacyjnej i konkursowej


Cały staż

Protokoły, sprawozdanie

Organizacja i przygotowanie apeli


Opracowywanie materiałów, scenariuszy, dekoracji, praca z uczniami


Wg harmonogramu

Scenariusze, adnotacje w dziennikach lekcyjnych, zdjęcia

Realizacja treści ścieżek edukacyjnych


Opracowywanie rozkładów materiału


Cały staż

Adnotacje w dziennikach lekcyjnych

Uczestniczenie w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach


Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły (hospitacje diagnozujące)

Praca w zespole humanistycznym nad wnioskami i planowanie dalszych działań po dokonaniu ewaluacji


Wg harmonogramu
Cały staż

Adnotacje w dziennikach lekcyjnych, arkusze pohospitacyjne, scenariusze zajęć

Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu humanistycznego


Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli
Dzielenie się wiedzą i materiałami


Cały staż

Sprawozdanie

Wspieranie działań samorządu szkolnegoWspieranie inicjatyw

Opieka nad przedsięwzięciami

Wg potrzeb

Scenariusze przedstawień, sprawozdanie

Współpraca z innymi nauczycielami przedmiotów


Organizowanie wycieczek, wyjść kulturalnych, imprez środowiskowych


Na bieżąco

Scenariusze, adnotacje w dziennikach lekcyjnych, podziękowania

Wdrażanie nowatorskich form pracy z uczniami


Studiowanie literatury

Udział w warsztatach

Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w pracy na lekcji


Na bieżąco

Scenariusze, adnotacje w dziennikach lekcyjnych

Przygotowywanie uczniów do konkursów w ramach swoich kompetencji


Spotkania indywidualne lub grupowe

Wg potrzeb

Protokoły, podziękowania

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych


Prowadzenie Koła Teatralnego

Prowadzenie zajęć objętych programem profilaktycznym „Drogowskaz”

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych


Cały staż

Adnotacje w dziennikach zajęć pozalekcyjnych

Organizacja imprez środowiskowych


Przygotowanie spotkań, przedstawień


Wg potrzeb

Podziękowania, scenariusze

Organizacja konkursów
Nadzór nad przebiegiem szkolnych etapów


Cały staż

Protokoły

Prowadzenie kroniki

Zbieranie i opracowywanie materiałów


Na bieżąco

Wpisy


Prowadzenie księgi protokołówProtokołowanie obrad rady pedagogicznejNa bieżąco


Wpisy

Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami


Dokonywanie systematycznych zapisów w dziennikach lekcyjnych i dziennikach zajęć pozalekcyjnych

Gromadzenie materiałów, ankiet, planów nauczania, programów
Na bieżąco

Adnotacje w dziennikach, ankiety, rozkłady materiału, plany wychowawcze

  1. Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


ZADANIA DO WKONANIAFORMY I SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

UWAGI O SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA

Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera


Korzystnie z własnego komputera i drukarki

Na bieżąco

Np. plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie

Opracowywanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy przy wykorzystaniu komputera


Gromadzenie materiałów opracowanych na komputerze

Na bieżąco

Materiały

Znajomość podstawowych programów


Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych

Na bieżąco

Materiały, pomoce

Prowadzenie spotkań z rodzicami w celu nawiązania i kontynuowania współpracy


Zebrania, konsultacje, indywidualne rozmowy

Na bieżąco

Adnotacje w dziennikach lekcyjnych

Uczestniczenie w różnego rodzaju formach dokształcania


Zebrania metodyczne, warsztaty, kursy

Na bieżąco

Materiały, zaświadczenia

  1. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań


ZADANIA DO WYKONANIA


FORMY I SPOSOBY REALIZACJI


TERMIN REALIZACJI

UWAGI O SPOSOBIE REALIZACJI

Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin przez aktywne samokształcenie


Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu

Cały staż

Notatki, wykaz lektur

Wykorzystywanie wiedzy do rozwiązywania problemów


Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania zespołu klasowego, przeciwdziałaniu agresji


Cały staż

Scenariusze, wpisy w dziennikach lekcyjnych

  1. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły


ZADANIA DO WYKONANIA


FORMY I SPOSOBY REALIZACJI


TERMIN REALIZACJI

UWAGI O SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA

Dogłębna analiza dokumentacji szkoły, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela


Analizowanie statutu, WSO, planów, regulaminów, programów

Cały staż

Notatki, kartoteka

Stworzenie podręcznej kartoteki tekstowej podstawowych aktów prawnych


Gromadzenie

Na bieżąco

Kartoteka

Znajomość prawaPoznanie procedury awansu zawodowego

Przepisów dotyczących oświaty


Wrzesień 2002


Na bieżąco

Sporządzenie aneksu do planu rozwoju zawodowego, sprawozdania, złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne

Znajomość kompetencji rady pedagogicznejWykazywanie się znajomością przepisów w konkretnych działaniachZnajomość WSO
Znajomość systemu nagród i kar


Organizacja wycieczek i wyjść
Znajomość trybu kierowania uczniów do poradni


Na bieżąco

Wpisy w dziennikach lekcyjnych, sprawozdanie

Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa


Samodzielna lektura przepisów

Ukończenie kursu z zakresu prawa oświatowego

Na bieżąco


2006 rok

Notatki, kartoteka


Zaświadczenie, notatki

Opracowała: Monika Ptak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie