Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Edukacja regionalna

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 895 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

PROGRAM EDUKACYJNY PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W PRZEDSZKOLU W GRUPIE DZIECI 3,4-LETNICH

Opracowała:

mgr Agata Polak

WSTĘP

Edukacja przedszkolna stanowi pierwszy szczebel w edukacji każdego człowieka. Współczesny przedszkolak wraz z dorosłymi często wyjeżdża poza granice własnego miasta nawet kraju.. Co jest dobre i świadczy o chęci poszerzenia horyzontów, często jednak jest tak, że dziecko zna to, co obce a nie zna zabytków, tradycji oraz historii miejsca swego zamieszkania. Dlatego już od najmłodszych lat powinniśmy przybliżać dziecku region w którym żyje. Wiek przedszkolny to okresem, w, którym dziecko pobiera pierwsze nauki z różnych obszarów edukacyjnych, które są ściśle ze sobą powiązane. Jedną z nich jest edukacja społeczno-przyrodnicza, która służy wzmacnianiu poczucia przynależności kulturowej, historycznej i narodowej. poprzez edukację regionalną możemy rozwijać szereg celów kształcących, przekazywać konkretną wiedzę z zakresu historii, ekologii, przyrody a nawet muzyki i plastyki. Edukacja regionalna nie tylko przybliża mu wartości moralne, intelektualne i religijne.

CELE I ZADANIA PROGRAMU

 • OGÓLNE:
  • zapoznanie dziecka z najbliższym otoczeniem ( osiedlem, przedszkolem),
  • zapoznanie z miejscowością w której mieszka ( z jego nazwą, herbem, charakterystycznymi budynkami i obiektami)
  • zapoznanie z symbolami narodowymi,
  • zapoznanie z kulturą i elementami folkloru regionu
  • zapoznanie ze zwyczajami, obrzędami charakterystycznymi dla danego regionu ( przy okazji świat, kiermaszy i wycieczki ),
  • poznawanie elementów stroju rzeszowskiego,
  • kształcenie nawyku stosowania form grzecznościowych,
  • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się wobec innych i w miejscach publicznych,
  • kształtowanie orientacji w przestrzeni,
  • wyrabianie szacunku do otaczającej nas przyrody,
  • wyrabianie poczucia własnego"Ja”,
  • dostrzeganie różnic i podobieństw między przedmiotami,
  • stwarzanie okazji do porządkowania i klasyfikowania.
 • SZCZEGÓŁOWE:
  • zna swoje imię i nazwisko,
  • potrafi wskazać i podać miejsce zamieszkania,
  • zna otoczenie przedszkola, podaje jego numer,
  • rozpoznaje symbole narodowe,
  • rozumie pojęcie"ojczyzna”,
  • rozpoznaje charakterystyczne budowle i obiekty Zamek Lubomirskich, centrum handlowe np.Tesko),
  • rozpoznaje melodię "Lasowiaczka”,
  • potrafi porównywać cechy wielkościowe przedmiotów ( wielkości, długości, wysokości, grubości itp.),
  • orientuje się w schemacie własnego ciała,
  • stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotu w przestrzeni,
  • nazywa i posługuje się określeniami dotyczącymi kierunków w przestrzeni,
  • klasyfikuje przedmioty według wybranych cech
  • stosuje zwroty grzecznościowe.
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW Realizując wyżej wymienione cele należy uwzględnić następujące metody i formy pracy z dziećmi. METODY:
 • słowne:
  • opowiadanie
  • pogadanka
  • rozmowa
 • percepcyjne;
  • obserwacja
  • pokaz
  • prezentacja
  • inscenizacja
 • aktywizujące:
  • działalność praktyczna
  • zadaniowe
FORMY aktywności dziecka
 • indywidualna
 • grupowa:
 • zabawy
 • gry
 • spacery
 • wycieczki
 • tańce
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 • literatura
 • albumy
 • zdjęcia, obrazy, ilustracje, widokówki
 • nagrania muzyczne
 • filmy wideo Wybrane przeze mnie metody i formy uatrakcyjnią i stworzą dzieciom okazję do czynnego uczestnictwa i przeżywania zawartych treści programowych.
TREŚCI EDUKACYJNE I.OBSZAR EDUKACJI SPOŁECZNO-MORALNEJ
 • nabywanie umiejętności rozpoznawania i wskazywania miejsca zamieszkania
 • zapoznanie z budynkiem przedszkola
 • oglądanie godła państwowego
 • słuchanie hymnu narodowego
 • poznanie tradycje ludowych związanych z świętami
 • poznaje kulturę i elementy folkloru swojego regionu
 • przyswajanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych
 • poznawanie ludowych tradycji powiązanych z regionem, w którym mieszka
II. OBSZAR EDUKACJI ZDROWOTNEJ
 • dbanie o własne zmysły i higienę
 • poznawanie zasad bezpiecznej zabawy na terenie przedszkola
 • poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicach
 • opanowanie umiejętności w samodzielnym: jedzeniu i ubieraniu
III. OBSZAR EDUKACJI RUCHOWEJ
 • zabawy z elementami równowagi
 • rzutu, celowania, toczenia
 • wspinania
 • podskoku i skoku
 • czworakowania
 • z elementem bieżnym
 • orientacyjno- porządkowe
 • gry i zabawy na powietrzu
 • zajęcia ruchowe
IV. OBSZAR EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
 • obserwacja przyrody, charakterystycznych cech dla danej pory roku
 • wyodrębnianie części ciała
 • rozpoznawanie uczuć wyrażanych mimiką
 • podziwianie piękna otaczającej nas przyrody
 • przestrzeganie zasady poszanowania przyrody
V. OBSZAR EDUKACJI W ZAKRESIE MOWY I MYŚLENIA
 • odbieranie i rozumienie treści przekazywanych przez niewerbalne środki
 • rozpoznawanie treści przekazywanych przez zmysły: wzroku, słuchu, węchu, dotyku
 • nabywanie zaufania do nauczycieli
 • uczenie się słuchania innej osoby
 • rozwijanie słownictwa czynnego i biernego
 • zachęcanie do obcowania z książką
 • pamięciowe poznawanie utworów literackich
 • próbowanie charakteryzowania bohaterów opowiadań
VI. OBSZAR EDUKACJI MATEMATYCZNEJ
 • zdobywanie doświadczeń w kształtowaniu świadomości schematu własnego ciała
 • stosowanie i rozumienie określeń położenia przedmiotu w przestrzeni
 • stosowanie i rozumienie określeń kierunków
 • porównywanie liczebności zbiorów przedmiotów za pomocą łączenie w pary, stosowanie określeń: więcej mniej, tyle samo
 • odwzorowywanie liczby elementów
 • tworzenie zbioru trzy elementowego
 • posługiwanie się liczebnikami głównymi od 1do 4
 • potrafi porównywać cechy wielkościowe przedmiotów ( wielkości, długości, wysokości, grubości itp.),
VII. OBSZAR EDUKACJI KULTUROWO ESTETYCZNEJ
 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej
 • pomaganie w prostych pracach porządkowych
 • oglądanie postaci w stroju ludowym poznawanie tańców charakterystycznych dla swojego regionu
 • przygotowywanie występów z okazji uroczystości przedszkolnych
 • próby naśladowania w pracach plastycznych ornamentów ludowych
VIII. OBSZAR EDUKACJI MUZYCZNEJ
 • uczy się aktywnego słuchania muzyki
 • poznaje nowe piosenki, tańce, zabawy rytmiczne
 • kształtuje płynność i estetyczność ruchów ciała
 • poznaje instrumenty ( ich budowę i sposób wydobywania dźwięku)
 • uczy się i śpiewa piosenki zbiorowo i indywidualnie
IX. OBSZAR EDUKACJI KOMUNIKACYJNEJ
 • poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicach pod okiem dorosłego
 • rozpoznawanie barw sygnalizatora świetlnego
 • poznawanie bezpiecznych miejsc do zabawy
WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELÓW

UMIEJĘTNOŚCI DO I.OBSZARU
 • zna imię i nazwisko
 • zna miejsce zamieszkania, potrafi je wskazać
 • zna numer przedszkola
 • potrafi nazwać miasto w którym mieszka
 • rozpoznaje charakterystyczne budowle, obiekty
 • rozpoznaje herb miasta
 • zna i stosuje formy grzecznościowe
 • rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn)
 • rozumie słowo "ojczyzna”
UMIEJĘTNOŚCI DO II.OBSZARU
 • dba o higienę
 • zna i stosuje się do zasad bezpiecznego poruszania się i zabawy e budynku przedszkolnym
 • potrafi być samodzielny w życiu codziennym
UMIEJĘTNOŚCI DO III.OBSZARU
 • reaguje na sygnał dźwiękowy i słowny
 • doskonali różne umiejętności między innymi: biegu, skoku, równowagi, czworakowania, toczenia, rzutu
UMIEJĘTNOŚCI DO IV.OBSZARU
 • zna charakterystyczne cechy dla danej pory roku
 • potrafi wyodrębniać części ciała
 • zna i stosuje zasadę poszanowania przyrody
UMIEJĘTNOŚCI DO V.OBSZARU
 • posiada zaufanie do nauczyciela
 • potrafi słuchać innych
 • zapamiętuje krótkie teksty literackie
 • komunikuje się z innymi poprzez wyrażanie swoich: myśli, uczuć spostrzeżeń, potrafi prowadzić dialog
 • posiada duży zasób słownictwa
 • zapamiętuje krótkie teksty literackie
 • dokonuje oceny postępowania bohaterów opowiadań
UMIEJĘTNOŚCI DO VI.OBSZARU
 • orientuje się w schemacie własnego ciała
  • określa położenie przedmiotów w przestrzeni
  • zna kierunki w przestrzeni
  • posługuje się liczebnikami głównymi od 1do 4
  • potrafi klasyfikować
  • zna i nazywa cechy wielkościowe przedmiotów
  • tworzy i odwzorowywuje zbiory trzy i cztero elementowe
  UMIEJĘTNOŚCI DO VII.OBSZARU
  • pomaga w prostych pracach porządkowych
  • samodzielnie porządkuje miejsce zabaw
  • bierze czynny udział w imprezach przedszkolnych
  • odzwierciedla elementy sztuki ludowej w pracach plastycznych
  UMIEJĘTNOŚCI DO VIII.OBSZARU
  • potrafi aktywnie słuchać i odbierać muzykę
  • rozpoznaje melodie uczonych się piosenek
  • zna melodie tańca "Lasowiaczka”
  • zna instrumenty muzyczne i potrafi wydobyć z nich dźwięk ( grzechotka, kołatka, trójkąt)
  • śpiewa poznane w ciągu roku piosenki grupowo
  • i indywidualnie
  UMIEJĘTNOŚCI DO IX.OBSZARU
  • zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach
  • rozpoznaje sygnalizacje świetlną i potrafi się do niej zastosować
  • wybiera bezpieczne miejsca zabaw
  WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

  W pracy z dziećmi małymi jednolite oddziaływania wychowawcze wszystkich środowisk, w znacznej mierze decydują o skuteczności i osiągnięciu pozytywnych wyników. Podstawowym środowiskiem dla dziecka w wieku przedszkolnym jest rodzina. dlatego też współdziałanie nauczyciela ze środowiskiem rodzinnym wysuwa się na pierwszy plan.

  Zasady pomyślnej współpracy z rodzicami powinny opierać się na zaufaniu, właściwym przepływie informacji nauczyciel- rodzic, prowadzeniu prelekcji, udzielaniu wsparcia w trudnych sytuacjach. Bardzo istotne jest włączenie rodziców do realizacji treści programowych.

  Przy realizacji tego programu rodzice j mogą pomóc poprzez:
  1. opowiadanie dzieciom historii, legend o danej miejscowości
  2. zwiedzanie wystaw o tematyce folklorystycznej
  3. branie udziału w koncertach np. Festiwalu Polonijnego
  4. wycieczki do ciekawych zakątków regionu itp.
  EWALUACJA I MONITOROWANIE

  Możliwość sprawdzenia funkcjonowania programu w codziennej praktyce możemy osiągnąć poprzez prowadzenie obserwacji dziecka, zbadanie jego umiejętności, przeprowadzenie opinii wśród rodziców.

  Metody i techniki Narzędzia Źródła informacji Częstotliwość
  Obserwacja Arkusz obserwacji, Zeszyt obserwacji Dziecko Na bieżąco (w czasie zajęć, zabaw)
  Analiza wytworów dzieci Arkusz analizy Prace, wytwory dzieci Kilka razy w roku
  Hospitacja diagnozująca Arkusz hospitacji Nauczyciel Raz w roku
  Ankietowanie Ankieta Rodzice Raz w roku


  "EDUKACJA REGIONALNA” – ARKUSZ KOMPETENCJI DZIECKA 3,4 - LETNIEGO

  IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ...................................................
  WIEK DZIECKA .......................

  LP UMIEJETNOŚCI POŚIADŁO NIE POSIADŁO
  1 Zna swoje imię i nazwisko

  2 Zna osiedle na którym mieszka

  3 Potrafi wskazać gdzie mieszka

  4 Rozumie pojęcie "ojczyzna”

  5 Rozpoznaje symbole narodowe

  6 Podaje nazwę miejscowości w której mieszka

  7 Rozpoznaje charakterystyczne budynki i budowle

  8 Potrafi porównywać przedmioty według cech

  9 Klasyfikuje przedmioty

  10 Orientuje się w schemacie własnego ciała

  11 Orientuje się w położeniu przedmiotu w przestrzeni

  12 Zna kierunki

  13 Potrafi zachować się w miejscach publicznych

  14 Stosuje zwroty grzecznościowe

  15 Bierze udział w przygotowanych uroczystościach przedszkolnych  ARKUSZ MONITORINGU WDRAŻANIA PROGRAMU AUTORSKIEGO

  Miejsce wdrażania: Przedszkole Publiczne Nr11 w Rzeszowie

  Nauczyciel wdrażający: mgr Agata Polak

  Grupa wiekowa: dzieci cztero-letnie

  CZAS REALIZACJI WPROWADZANE TREŚCI CELE UZYSKANE UMIEJĘTNOŚCI
  TAK NIE
  WRZESIEŃPAZDZIERNIK Utrwalanie swojego imienia i nazwiska. Poznanie swojego przedszkola- jego najbliższego otoczenia. Zna adres zamieszkania, zna numer przedszkola

  LISTOPAD GRUDZIEŃ Poznanie miasta jego zabytków, budowli ,obiektów Potrafi nazwać miasto w którym mieszka, rozpoznaje herb miasta

  STYCZEŃ LUTY Poznanie historii miasta, poznanie wybranych budowli i zabytków Rozpoznaje charakterystyczne budowle i zabytki

  MARZEC KWIECIEŃ Poznanie regionalnego stroju ludowego, muzyki ludowej rzeszowszczyzny Rozpoznaje melodię Lasowiaczka

  MAJ CZERWIEC Poznawanie zwyczajów ludowych regionu Dostrzega różnicę między życiem dawniejszym i teraźniejszym  BIBLIOGRAFIA
  1. A. Grodzicka, E. Bełczewska, M. Herde, E. Kwiatkowska, A. Wasilewska "ABC... Program wychowania przedszkolnego XXI wieku”.
  2. B. Gorfon "Zasady i techniki konstruowania programów kształcenia”.
  3. W.Lesiuk "Region jako przyszła kultura europejska”.
  4. L. Pękala "Polski rok obrzędowy. Tradycje i współczesność”.
  5. J. Ochmenduszko "Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela”.
  6. I. Dudzińska, H. Ratyńska "Sto pomysłuw zabaw i zajęc z Domowego Przedszkola”.
  Agata Polak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie